Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 42
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 42

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 9 Fēpueli 1831 (History of the Church, 1:148–154). Naʻe maʻu ia ʻi he ʻao ʻo e kaumātuʻa ʻe toko hongofulu mā ua, ko hono fakahoko ʻo e talaʻofa ʻa e ʻEikí ʻa ia naʻe fai ki muʻa ʻe foaki mai ʻa e “fonó” ʻi ʻOhaiō (vakai ki he vahe 38:32). ʻOku pehē ʻe he Palōfitá ʻoku kau ʻi he fakahaá ni “ʻoku kau ai ʻa e fono ʻo e Siasí” (History of the Church, 1:148).

1–10, ʻOku ui ʻa e kaumātuʻá ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí, mo papitaiso ʻa e kau uluí, mo langa hake ʻa e Siasí; 11–12, Kuo pau ke ui mo fakanofo ʻa kinautolu, pea ke malanga ʻaki ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻo e ongoongoleleí ʻa ia ʻoku ʻi he ngaahi folofolá; 13–17, Kuo pau ke nau akonaki mo kikite ʻi he mālohi ʻo e Laumālié; 18–29, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke ʻoua te nau fakapō, kaihaʻa, loi, holi kovi, tono, pe lauʻikovi ʻa e kakai kehé; 30–39, ʻOku fokotuʻu mai ʻa e ngaahi fono ki hono fakatapui ʻo e ngaahi koloá; 40–42, ʻOku fakamalaʻiaʻi ʻa e loto-hīkisiá mo e nofo noá; 43–52, ʻOku totonu ke fakamoʻui ʻa e kau mahakí ʻi he faingāué pea ʻi he tuí; 53–60, Kuo pau ke fakahā ʻa e ngaahi Folofola ʻokú ne puleʻi ʻa e Siasí ki he māmaní; 61–69, ʻOku fakahā mai ʻa e potu ʻe langa ai ʻa e Selūsalema Foʻoú mo e ngaahi meʻa lilo ʻo e puleʻangá; 70–73, ʻOku totonu ke fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi koloa fakatapuí ki hono tokoniʻi ʻo e kau ʻōfisa ʻo e Siasí; 74–93, ʻOku fokotuʻu mai ʻa e ngaahi fono ʻokú ne puleʻi ʻa e feʻauakí, tonó, fakapoó, kaihaʻá, mo hono vete ʻo e ngaahi angahalá.

1 Tokanga mai, ʻA kimoutolu ʻa e kaumātuʻa ʻo hoku siasí, ʻa ia kuo mou kātoa fakataha ʻi hoku hingoá, ʻio ko Sīsū Kalaisi ko e ʻAlo ʻo e ʻOtua moʻuí, ko e Fakamoʻui ʻo e māmaní; koeʻuhí ko hoʻomou tui ki hoku hingoá mo tauhi ʻeku ngaahi fekaú.

2 Pea ko e tahá ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tokanga pea fanongo mo talangofua ki he afono te u ʻoatu kiate kimoutolú.

3 He ko e moʻoni ʻoku ou pehē, ko e meʻa ʻi hoʻomou fakataha ʻa kimoutolu ʻo fakatatau ki he afekau naʻá ku fai kiate kimoutolú, pea kuo mou loto taha ʻo bkau ki he meʻa ʻe taha ko ʻení, pea kuo mou kole ki he Tamaí ʻi hoku hingoá, ʻe pehē hoʻomou maʻu iá.

4 Vakai, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ou fai kiate kimoutolu ʻa e ʻuluaki fekau ko ʻení, ke mou ʻalu atu ʻi hoku hingoá, ʻa kimoutolu kotoa pē, tuku kehe pē ʻa ʻeku ongo tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, mo Sitenei Likitoni.

5 Pea ʻoku ou fai kiate kinaua ha fekau ke na ʻalu atu ʻo kiʻi fuofuoloa siʻi, pea ʻe fakahā ʻi he mālohi ʻo e aLaumālié ʻa e taimi ke na foki mai aí.

6 Pea te mou ʻalu atu ʻi he mālohi ʻo hoku Laumālié, ʻo malanga ʻaki ʻeku ongoongoleleí, ʻo tautau toko aua, ʻi hoku hingoá, pea hiki hake homou leʻó ʻo hangē ko e leʻo ʻo ha talupite, pea fakahā ʻa ʻeku leá ʻo hangē ko e kau ʻāngelo ʻa e ʻOtuá.

7 Pea te mou ʻalu atu ʻo papitaiso ʻaki ʻa e vai, ʻo pehē: Mou fakatomala, mou fakatomala, he ʻoku ofi mai ʻa e puleʻanga ʻo e langí.

8 Pea te mou ʻalu atu mei he feituʻú ni ki he ngaahi potu fonua ʻi he feituʻu fakahihifó; pea te mou langa hake hoku siasí ʻi he potu kotoa pē ʻo fakatatau ki hoʻomou ʻiloʻi ʻa kinautolu ʻe fie tali ʻa kimoutolú—

9 Kae ʻoua ke hokosia ʻa e taimi ʻe fakahā ai kiate kimoutolu mei ʻolunga, ʻa e taimi ʻe mateuteu ai ʻa e akolo ko e bSelūsalema Foʻoú, koeʻuhí ke ctānaki fakataha ki ai ʻa kimoutolu, ke mou hoko ko hoku dkakaí pea te u hoko ko homou ʻOtua.

10 Pea ko e tahá, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe tuʻu ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko aʻEtuate Pātilisí ʻi he lakanga kuó u fili ia ki aí. Pea ʻe hoko ʻo pehē, kapau te ne maumau-fono ʻe fokotuʻu ha btaha kehe ke fetongi ia. ʻE pehē. ʻĒmeni.

11 ʻOku ou toe pehē kiate kimoutolu, ʻe ʻikai tuku ki ha tokotaha ke ne ʻalu atu ʻo amalanga ʻaki ʻeku ongoongoleleí, pe ke langa hake hoku siasí, tuku kehe ʻo kapau ʻe bfakanofo ia ʻe ha taha ʻokú ne maʻu ha cmafai, pea ʻoku ʻiloa ʻe he siasí ʻokú ne maʻu ha mafai pea kuo fakanofo totonu ia ʻe he kau taki ʻo e siasí.

12 Pea ko e tahá, ʻe aakoʻi ʻe he bkaumātuʻá, kau taulaʻeikí, mo e kau akonaki ʻo e siasi ko ʻení ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻo ʻeku ongoongoleleí, ʻa ia ʻoku ʻi he cTohi Tapú mo e dTohi ʻa Molomoná, ʻa ia ʻoku ʻi ai ʻa hono kakato ʻo e eongoongoleleí.

13 Pea te nau tauhi ʻa e ngaahi fuakava mo e ngaahi tuʻutuʻuni fakasiasí ke fai ki ai, pea ʻe hoko ʻa e ngaahi meʻá ni ko ʻenau ngaahi akonaki, ʻo fakatatau ki hono fakahinohinoʻi ʻa kinautolu ʻe he Laumālié.

14 Pea ʻe foaki atu ʻa e Laumālié kiate kimoutolu ʻi he alotu ʻo e tui; pea kapau ʻe ʻikai te mou maʻu ʻa e bLaumālié ʻe ʻikai te mou faiako.

15 Pea te mou tokanga ke fai ʻeni kotoa, ʻo hangē ko ʻeku fekau ʻo kau ki hoʻomou faiakó, kae ʻoua ke foaki atu ʻa hono kakato ʻo ʻeku ngaahi afolofolá.

16 Pea ʻi hoʻomou hiki hake homou leʻó ʻi he aFakafiemālié, te mou lea mo kikite ʻo fakatatau mo e meʻa ʻoku hā ngali lelei kiate aú;

17 He, vakai, ʻoku ʻiloʻi ʻe he Fakafiemālié ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē, pea ʻokú ne fakamoʻoni ki he Tamaí mo e ʻAló.

18 Pea ko ʻeni, vakai, ʻoku ou lea ki he siasí. ʻOua naʻá ke afakapō; pea ko ia te ne bfakapoó, ʻe ʻikai te ne maʻu ha fakamolemole ʻi he maama ko ʻení, pe ʻi he maama ka hoko maí.

19 Pea ko e tahá, ʻoku ou pehē, ʻoua naʻá ke fakapō; ka ko ia ia te ne fakapoó ʻe amate ia.

20 ʻOua naʻá ke akaihaʻa; pea ko ia ia ʻe kaihaʻa pea ʻikai te ne fakatomalá ʻe kapusi ia ki tuʻa.

21 ʻOua naʻá ke aloi; ko ia ia ʻe loi pea ʻikai te ne fakatomalá ʻe kapusi ia ki tuʻa.

22 Ke ke aʻofa ʻi ho uaifí ʻaki ho lotó kotoa, pea bpīkitai kiate ia kae ʻikai ki ha toe taha kehe.

23 Pea ko ia ia te ne fakasio ki ha fefine ke aholi ki aí te ne fakaʻikaiʻi ʻa e tuí, pea ʻe ʻikai te ne maʻu ʻa e Laumālié; pea kapau ʻe ʻikai te ne fakatomala ʻe kapusi ia ki tuʻa.

24 ʻOua naʻá ke atono; pea ko ia ia ʻe tono, pea ʻikai fakatomalá, ʻe kapusi ia ki tuʻa.

25 Ka ko ia ia kuó ne tono peá ne afakatomala ʻaki hono lotó kotoa ʻo ne liʻaki ia, pea ʻikai te ne toe fai iá, ke mou bfakamolemoleʻi ia;

26 Ka ʻo kapau te ne atoe fai ia, ʻe ʻikai fakamolemoleʻi ia, ka ʻe kapusi ia ki tuʻa.

27 ʻOua naʻá ke alauʻikoviʻi ʻa ho kaungāʻapí, pe fai ha kovi kiate ia.

28 ʻOku mou ʻiloʻi ʻoku fakahā ʻi heʻeku ngaahi folofolá ʻa ʻeku ngaahi fono ki he ngaahi meʻa ko ʻení; ko ia ia te ne fai angahala pea ʻikai fakatomalá ʻe akapusi ia ki tuʻa.

29 Kapau ʻoku mou aʻofa kiate au, te mou btauhi kiate au mo ctauhi ʻeku ngaahi fekau kotoa pē.

30 Pea vakai, ke mou manatuʻi ʻa e amasivá, pea bfakatapui mei hoʻomou ngaahi koloá ko honau ctauhi, ʻa ia te mou foaki kiate kinautolu, ʻaki ha fuakava pea mo ha tohi aleapau ʻa ia ʻe ʻikai lava ʻo maumauʻi.

31 Pea ko e meʻa ʻi hoʻomou afoaki mei hoʻomou ngaahi koloá ki he bmasivá, ko hoʻomou fai ia kiate aú; pea ʻe tuku ia ʻi he ʻao ʻo e cpīsope ʻo hoku siasí pea mo hono ongo tokoní, ʻa e kaumātuʻa ʻe toko ua, pe ongo taulaʻeiki lahi, ʻa ia te ne fili, pe kuó ne fili mo dvaheʻi ki he ngāue ko iá.

32 Pea ʻe hoko ʻo pehē, ʻi he hili hono tuku ia ʻi he ʻao ʻo e pīsope ʻo hoku siasí, pea ʻi he hili ʻene maʻu ʻa e ngaahi fakamoʻoni ko ʻení ʻo kau ki he afakatapui ʻo e ngaahi koloa ʻo hoku siasí, ʻe ʻikai lava ʻo toʻo ia mei he siasí, ʻo fehoanaki mo ʻeku ngaahi fekaú, ʻe fokotuʻu ʻa e tangata taki taha ko hono bfatongia ke fai ha fakamatala kiate au, ko ha ctauhi ki heʻene koloa ʻaʻaná, pe ko e meʻa kuó ne maʻu ʻi he fakatapuí, ʻa e meʻa kotoa pē ʻe feʻunga kiate ia mo hono dfāmilí.

33 Pea ko e tahá, kapau ʻe ʻi ai ha ngaahi koloa ʻi he nima ʻo e siasí, pe ko ha niʻihi ʻoku kau ki ai, ʻa ia ʻoku lahi ange ʻi he meʻa ʻoku ʻaonga ke tauhi ʻaki ʻa kinautolu hili ʻa e ʻuluaki fakatapui ko ʻení, ʻa ia ko ha atoenga ke fakatapui ki he pīsopé, ʻe tauhi ia ke foaki kiate kinautolu ʻoku ʻikai haʻanau meʻá, mei he taimi ki he taimi, koeʻuhi ke lava ke foaki ʻo feʻunga ki he tangata kotoa pē ʻoku masivá pea maʻu ʻo fakatatau ki heʻenau ngaahi fiemaʻú.

34 Ko ia, ʻe tauhi ʻa e toengá ʻi hoku fale tukuʻanga koloá, ke foaki ki he masivá mo e faingataʻaʻiá, ʻo fakatatau ki he meʻa ʻe tuʻutuʻuni ʻe he fakataha alēlea māʻolunga ʻo e siasí, mo e pīsopé mo ʻene fakataha alēleá;

35 Pea fakataumuʻa ki hono fakatau mai ʻaki ha ngaahi konga kelekele ke ʻaonga ki he siasí, mo e langa hake ha ngaahi fale ʻo e lotu, mo e langa hake ʻo e aSelūsalema Foʻoú ʻa ia ʻe toki fakahā mai ʻamui—

36 Koeʻuhí ke tānaki fakataha ʻa hoku kakai ʻo e fuakavá ʻi he ʻaho ʻa ia te u ahaʻu ai ki hoku btemipalé. Pea ʻoku ou fai ʻeni koeʻuhí ko hono fakamoʻui ʻo hoku kakaí.

37 Pea ʻe hoko ʻo pehē, ko ia ia ʻoku fai angahala pea ʻikai fakatomalá ʻe akapusi ia ki tuʻa mei he siasí, pea ʻe ʻikai te ne toe maʻu ʻa e meʻa kuó ne bfakatapui ki he masiva mo e faingataʻaʻia ʻo hoku siasí, ʻa ia ko hono ʻai ʻe tahá, kiate au—

38 He ko e meʻa ʻi hoʻomou afai ia ki ha taha ʻoku kihiʻi siʻi hifo ʻiate kinautolu ní, ko hoʻomou fai ia kiate aú.

39 He ʻe hoko ʻo pehē ʻe fakamoʻoniʻi ʻa e meʻa naʻá ku lea ʻaki ʻi he ngutu ʻo ʻeku kau palōfitá; he te u fakatapui mei he ngaahi koloa ʻa kinautolu ʻe tali ʻeku ongoongoleleí ʻi he lotolotonga ʻo e kau Senitailé ki he masiva ʻo hoku kakaí ʻa ia ʻoku ʻo e fale ʻo ʻIsilelí.

40 Pea ko e tahá, ʻoua naʻa mou apōlepole ʻi homou lotó; tuku ke taʻe-masani ʻa homou ngaahi bkofu kotoa pē, pea ko honau fakaʻofoʻofá ko e fakaʻofoʻofa ia ʻo e ngāue ʻa homou nima ʻomoutolú;

41 Pea tuku ke fai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻi he maʻa ʻi hoku ʻaó.

42 ʻOua naʻa mou anofo noa; he ko ia ia ʻoku fakapikopikó ʻe ʻikai ke kai ʻe ia ʻa e mā pe tui ʻa e ngaahi kofu ʻo e tangata ngāué.

43 Pea ʻilonga ha taha ʻiate kimoutolu ʻoku apuke, pea ʻikai te nau maʻu ʻa e tui ke fakamoʻui ʻa kinautolú, ka ʻoku nau tui peé, ʻe fafangaʻi ʻa kinautolu ʻi he tauhi angaʻofa lahi ʻaki ʻa e ngaahi ʻakau iiki mo e meʻakai vaivai, pea ʻe fai ia ʻo ʻikai ʻe he nima ʻo ha fili.

44 Pea ʻe ui ʻa e kaumātuʻa ʻo e siasí, ʻa e toko ua pe tokolahi ange, pea te nau lotua mo hilifaki honau animá kiate kinautolu ʻi hoku hingoá; pea kapau te nau mate te nau bmate kiate au, pea kapau te nau moʻui te nau moʻui kiate au.

45 Ke mou anofo fakataha ʻi he bʻofa, ʻo aʻu ki hoʻomou ctangi koeʻuhi ko e mole ʻa kinautolu ʻoku maté, kae lahi ange koeʻuhi ko kinautolu ʻoku ʻikai ke ʻi ai haʻanau dʻamanaki lelei ki ha toetuʻu nāunauʻiá.

46 Pea ʻe hoko ʻo pehē ko kinautolu ʻe mate ʻiate aú ʻe ʻikai te nau ongoʻi ʻa e amaté, koeʻuhí ʻe bmelie ia kiate kinautolu;

47 Pea ko kinautolu ʻe ʻikai mate ʻiate aú, ʻe malaʻia kiate kinautolu, koeʻuhí ʻe kona ʻenau maté.

48 Pea ko e tahá, ʻe hoko ʻo pehē ko ia ia ʻokú ne maʻu ʻa e atui kiate au ke bfakamoʻui ia pea kuo ʻikai ctuʻutuʻuni ke ne maté, ʻe fakamoʻui ia.

49 Ko ia ia ʻokú ne maʻu ʻa e tui ke mamatá te ne mamata.

50 Ko ia ia ʻokú ne maʻu ʻa e tui ke fanongó te ne fanongo.

51 Ko e ketu ʻokú ne maʻu ʻa e tui ke hopó te ne hopo.

52 Pea ko kinautolu ʻoku ʻikai te nau maʻu ʻa e tui ke fai ʻa e ngaahi meʻá ni, ka ʻoku nau tui kiate aú, ʻoku nau maʻu ʻa e mālohi ke hoko ko hoku ngaahi afoha; pea ʻe fakatatau ki he ʻikai te nau maumauʻi ʻeku ngaahi fonó ʻa hoʻomou bkātakiʻi ʻa honau ngaahi vaivaí.

53 Ke ke tuʻu ʻi he tuʻunga ʻo ho alakanga tauhí.

54 ʻOua naʻá ke toʻo ʻa e kofu ʻo ho tokouá; ke ke totongi ki he meʻa te ke maʻu mei ho tokouá.

55 Pea kapau te ke amaʻu ha meʻa ʻoku lahi ange ʻi he meʻa ʻe tauhi ʻaki koé, ke ke ʻoatu ia ki hoku bfale tukuʻanga koloá, koeʻuhí ke fai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻo fakatatau ki he meʻa kuó u leaʻakí.

56 Ke mou kole, pea ʻe foaki atu ʻa ʻeku ngaahi afolofolá ʻo hangē ko e meʻa kuó u tuʻutuʻuní, pea ʻe bmaluʻi ia ke lelei;

57 Pea ʻoku ʻaonga ke ke fakalongolongo pē ʻo kau ki ai, pea ʻoua ʻe akonaki ʻaki ia kae ʻoua ke mou maʻu ʻa hono kakató.

58 Pea ʻoku ou fai kiate koe ha fekau ke ke toki akonaki ʻaki ia ki he kakai kotoa pē; he ʻe akonaki ʻaki ia ki he ngaahi puleʻanga, ngaahi faʻahinga, ngaahi lea mo e kakai akotoa pē.

59 Ke ke maʻu ʻa e ngaahi meʻa kuó ke maʻú, ʻa ia kuo foaki kiate koe ʻi heʻeku ngaahi folofolá ke hoko ko ha fono, ke hoko ko ʻeku fono ke puleʻi ʻaki ʻa hoku siasí;

60 Pea ko ia ia te ne afai ʻo fakatatau ki he ngaahi meʻa ní, ʻe fakamoʻui ia, pea ko ia ia ʻe ʻikai te ne fai ki aí, ʻe bfakamalaʻiaʻi ia ʻo kapau te ne fai pehē atu ai pē.

61 Kapau te ke kole, te ke maʻu ha afakahā hoko mo e fakahā, pea mo ha bʻilo hoko mo e ʻilo, koeʻuhí ke ke ʻiloʻi ʻa e ngaahi cmeʻa liló mo e ngaahi dmeʻa fakamelinó—ʻa e meʻa ʻoku ʻomi ʻa e efiefiá, ʻa e meʻa ko ia ʻoku ʻomi ʻa e moʻui taʻengatá.

62 Ke ke kole, pea ʻe fakahā kiate koe ʻi hoku taimi totonu pē ʻoʻokú ʻa e feituʻu ʻe langa ai ʻa e aSelūsalema Foʻoú.

63 Pea vakai, ʻe hoko ʻo pehē ʻe fekauʻi atu ʻa ʻeku kau tamaioʻeikí ki he hahaké pea ki he hihifó, pea ki he tokelaú pea ki he tongá.

64 Pea naʻa mo e taimí ni, tuku ia ʻoku ʻalu ki he hahaké ke ne akoʻi ʻa kinautolu ʻe uluí ke nau hola ki he ahihifó, pea ke fai ʻeni koeʻuhí ko e meʻa ʻe hoko ki he māmaní, pea mo e ngaahi kautaha bfufuú.

65 Vakai, ke ke tauhi ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa, pea ʻe lahi ʻa hoʻo totongí; he ʻoku tuku kiate koe ke ke ʻiloʻi ʻa e ngaahi meʻa lilo ʻo e puleʻangá, ka ʻoku ʻikai tuku ia ke ʻiloʻi ʻe he māmaní.

66 Ke mou tauhi ʻa e ngaahi fono kuo mou maʻú pea faivelenga.

67 Pea te mou maʻu ʻamui ʻa e ngaahi afuakava fakasiasi, ʻa ia ʻe feʻunga ke fokotuʻu maʻu ʻa kimoutolu ʻi heni pea ʻi he Selūsalema Foʻoú foki.

68 Ko ia, ko ia ia ʻoku masiva ʻi he apotó, tuku ke ne kole kiate au, pea te u foaki kiate ia ʻo lahi pea ʻikai valokiʻi ia.

69 Hiki hake homou lotó ʻo fiefia, he kuo foaki kiate kimoutolu ʻa e apuleʻangá, pe ʻi hono ʻai ʻe tahá, ko e ngaahi b ʻo e siasí. ʻE pehē. ʻĒmeni.

70 ʻE maʻu ʻe he kau ataulaʻeikí mo e kau bakonakí ʻa honau ngaahi clakanga tauhí, ʻo hangē foki ko e kāingalotú.

71 Pea ko e ongo kaumātuʻa pe taulaʻeiki lahi ʻa ia kuo fili ke tokoni ki he pīsopé ʻi he lakanga ʻo e ongo tokoní ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē, ʻe tauhi hona ongo fāmilí ʻaki ʻa e ngaahi koloa kuo afakatapui ki he pīsopé, koeʻuhi ko e lelei ʻa e kakai masivá, pea ki he ngaahi taumuʻa kehe foki, ʻo hangē ko ia kuo lau ki ai ki muʻá;

72 Pe te na maʻu ʻa e totongi totonu ki heʻena ngaahi ngāue kotoa pē, pe ko ha lakanga tauhi pe ha meʻa kehe, ʻo hangē ko e meʻa ʻe pehē ʻoku lelei tahá pe ʻe aleaʻi ʻe he ongo tokoní pea mo e pīsopé.

73 Pea ʻe maʻu foki ʻe he pīsopé, ʻa hono tauhí, pe ko e totongi totonu ki heʻene ngaahi ngāue kotoa pē ʻi he siasí.

74 Vakai, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻilonga ha niʻihi ʻiate kimoutolu kuo tukuange honau ngaahi malí koeʻuhi ko e afeʻauakí, pe ʻi hono ʻai ʻe tahá, kapau te nau fakamoʻoni ʻi homou ʻaó ʻi he loto-fakatōkilalo kotoa ʻoku moʻoni ia, ʻoua naʻa mou kapusi ʻa kinautolu ki tuʻa meiate kimoutolu;

75 Ka ʻo kapau te mou ʻiloʻi kuo liʻaki ʻe ha niʻihi ʻa honau malí koeʻuhi ko e atono, ka ko kinautolu kuo nau fakatupu ʻa e tonó, pea ʻoku kei moʻui ʻa honau malí, ʻe bkapusi ʻa kinautolu ki tuʻa meiate kimoutolu.

76 Pea ko e tahá, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ke mou faʻa avakai lelei mo tokanga, ʻi he fakaʻekeʻeke lahi, koeʻuhí ke ʻoua naʻa mou tali ha niʻihi pehē ʻiate kimoutolu ʻo kapau kuo nau mali;

77 Pea kapau kuo ʻikai te nau mali, ke nau fakatomala mei heʻenau ngaahi angahalá kotoa pē, pe ʻe ʻikai te mou tali ʻa kinautolu.

78 Pea ko e tahá, ko e tokotaha kotoa pē ʻoku kau ki he siasí ni ʻo Kalaisí, te ne tokanga ke tauhi ʻa e ngaahi fekau mo e ngaahi fuakava kotoa pē ʻo e siasí.

79 Pea ʻe hoko ʻo pehē, kapau ʻe afakapō ha niʻihi ʻiate kimoutolu ʻe tukuange ʻa kinautolu pea ʻe fai kiate kinautolu ʻo fakatatau ki he ngaahi lao ʻo e fonuá; he ke mou manatuʻi ʻoku ʻikai hano fakamolemole; pea ʻe fakamoʻoniʻi ia ʻo fakatatau ki he ngaahi lao ʻo e fonuá.

80 Pea kapau ʻe tono ha tangata pe fefine, ʻe fakamāuʻi ʻa e tangata pe fefine ko iá ʻi he ʻao ʻo e ongo kaumātuʻa ʻe toko ua ʻo e siasí, pe tokolahi ange, pea ʻe fakamoʻoniʻi ʻa e lea kotoa pē ʻoku talatalaakiʻi ʻaki ʻa e tangatá pe fefiné ʻe he fakamoʻoni ʻe toko ua ʻo e siasí, kae ʻikai ʻe ha fili; ka ʻo kapau ʻe tokolahi ange ʻa e kau fakamoʻoní ʻi he toko uá ʻe lelei ange ia.

81 Ka ʻe fakahalaiaʻi ʻa e tangatá pe fefiné ʻe he ngutu ʻo e ongo fakamoʻoni ʻe toko ua; pea ʻe fakahā ʻa e meʻa naʻe hokó ʻe he ongo kaumātuʻá ʻi he ʻao ʻo e siasí, pea ʻe hiki hake ʻe he siasí ʻa honau nimá ʻo fakamoʻoni ki he tangatá pe fefiné, koeʻuhi ke fai kiate kinaua ʻo fakatatau ki he fono ʻa e ʻOtuá.

82 Pea kapau ʻe lava, ʻoku ʻaonga ke ʻi ai foki ʻa e pīsopé.

83 Pea ke mou fai pehē ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē ʻe ʻomi kiate kimoutolu ke fakamāuʻí.

84 Pea kapau ʻe kaihaʻa fakamālohi ʻe ha tangata pe fefine, ʻe tukuange ia ki he lao ʻo e fonuá.

85 Pea kapau te ne akaihaʻa, ʻe tukuange ia ki he lao ʻo e fonuá.

86 Pea kapau te ne aloi, ʻe tukuange ia ki he lao ʻo e fonuá.

87 Pea kapau te ne fai ha faʻahinga hia ʻe taha, ʻe tukuange ia ki he fonó, ʻio ʻa e fono ʻa e ʻOtuá.

88 Pea kapau ʻe afaikovi kiate koe ʻa ho btuongaʻané pe tuofefiné, ke ke ʻave ia fakaekimoua pē; pea kapau te ne cvete ʻene hiá ke mo fakalelei.

89 Pea kapau ʻe ʻikai te ne vete, ke ke tukuange ia ki he siasí, ʻo ʻikai ki he kāingalotú, ka ki he kaumātuʻá. Pea ʻe fai ia ʻi ha fakataha kae ʻikai ʻi he ʻao ʻo e māmaní.

90 Pea kapau ʻe faikovi ʻa ho tuongaʻané pe tuofefiné ki ha tokolahi, ʻe avalokiʻi ia ʻi he ʻao ʻo e tokolahi.

91 Pea kapau ʻe fai fakahāhā ha kovi ʻe ha toko taha, ʻe valokiʻi fakahāhā ia koeʻuhí ke ne mā. Pea kapau ʻe ʻikai te ne vete, ʻe tukuange ia ki he fono ʻa e ʻOtuá.

92 Kapau ʻe fai ha kovi ʻe ha taha ʻi he lilo, ʻe valokiʻi ia ʻi he lilo koeʻuhí ke ne maʻu ʻa e faingamālie ke vete ia ʻi he lilo kiate ia ʻa ia kuó ne faikovi ki aí pea ki he ʻOtuá, koeʻuhí ke ʻoua naʻa lea ʻaki ha kovi ʻe he siasí ʻo kau kiate ia.

93 Pea ʻe pehē ʻa e meʻa te mou fai ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē.