พระคัมภีร์
  หลักคำสอนและพันธสัญญา 15
  Footnotes
  Theme

  ภาค ๑๕

  การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ ถึงจอห์น วิตเมอร์, ที่เฟเยทท์, รัฐนิวยอร์ก, เดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๘๒๙ (History of the Church, 1:50). (ดู หัวบทภาค ๑๔.) เป็นข่าวสารลึกซึ้งและน่าประทับใจในความเป็นส่วนตัวตรงที่ว่าพระเจ้าตรัสบอกเรื่องที่จอห์น วิตเมอร์ และพระองค์เท่านั้นจะรู้ได้. ต่อมาจอห์น วิตเมอร์ เป็นหนึ่งในพยานแปดคนให้แก่พระคัมภีร์มอรมอน.

  ๑–๒, พระพาหุของพระเจ้าแผ่ไพศาลไปทั้งแผ่นดินโลก; ๓–๖, การสั่งสอนพระกิตติคุณและช่วยจิตวิญญาณให้รอดเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุด.

  จงสดับฟัง, ผู้รับใช้ของเรา จอห์น, และฟังพระวจนะของพระเยซูคริสต์, พระเจ้าของเจ้าและพระผู้ไถ่ของเจ้า.

  เพราะดูเถิด, เราพูดกับเจ้าด้วยความเฉียบขาดและด้วยอำนาจ, เพราะแขนของเราแผ่ไพศาลไปทั้งแผ่นดินโลก.

  และเราจะบอกเจ้าถึงเรื่องซึ่งไม่มีใครรู้นอกจากเราและเจ้าเท่านั้น—

  เพราะหลายครั้งแล้วเจ้าเคยปรารถนาจากเราที่จะรู้ถึงสิ่งซึ่งจะล้ำค่าที่สุดสำหรับเจ้า.

  ดูเถิด, เจ้าเป็นสุขเพราะเรื่องนี้, และเพราะการพูดถ้อยคำของเราซึ่งเราให้เจ้าไว้ตามบัญญัติของเรา.

  และบัดนี้, ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าสิ่งซึ่งจะล้ำค่าที่สุดสำหรับเจ้าคือประกาศการกลับใจแก่คนพวกนี้, เพื่อเจ้าจะนำจิตวิญญาณทั้งหลายมาสู่เรา, เพื่อเจ้าจะพักผ่อนกับพวกเขาในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา. เอเมน.