Scripturi
Doctrină şi Legăminte 49


Secţiunea 49

Revelaţie dată prin Joseph Smith, profetul, lui Sidney Rigdon, Parley P. Pratt şi Leman Copley la Kirtland, Ohio, în martie 1831 (History of the Church, 1:167–169). (Unele surse istorice dau ca dată a acestei revelaţii luna mai 1831.) Leman Copley a îmbrăţişat Evanghelia, dar încă mai credea în unele învăţături ale shakerilor (Societatea unită a celor care cred în cea de-a Doua Apariţie a lui Hristos), din care făcuse parte mai înainte. Shakerii credeau, printre altele, că cea de-a Doua Venire a lui Hristos avusese loc deja şi că El apăruse sub forma unei femei, Ann Lee; botezul cu apă nu era considerat ca fiind esenţial; era interzisă cu desăvârşire consumarea cărnii de porc şi mulţi nu mâncau nici un fel de carne; şi viaţa celibatară era considerată superioară căsătoriei. În prefaţa acestei revelaţii, profetul a scris: „Pentru a avea o înţelegere mult mai perfectă a subiectului, L-am întrebat pe Domnul şi am primit ceea ce urmează” (History of the Church, 1:167). Revelaţia combate unele dintre concepţiile de bază ale shakerilor. Fraţii, mai sus menţionaţi, au dus o copie a acestei revelaţii la comunitatea shakerilor (lângă Cleveland, Ohio) şi le-au citit-o în întregime, dar ea a fost respinsă.

1–7, Ziua şi ceasul venirii lui Hristos vor rămâne necunoscute până când vine El; 8–14, Oamenii trebuie să se pocăiască, să creadă în Evanghelie şi să se supună rânduielilor pentru a obţine salvarea; 15–16, Căsătoria este rânduită de Dumnezeu; 17–21, Consumul de carne este aprobat; 22–28, Sionul va prospera şi lamaniţii vor înflori ca trandafirul înainte de cea de-a Doua Venire.

1 Ascultaţi cuvântul Meu, slujitorii Mei, Sidney, Parley şi Leman; pentru că, iată, adevărat vă spun vouă că Eu v-am dat porunca să mergeţi şi să apredicaţi shakerilor Evanghelia Mea pe care aţi primit-o, chiar aşa cum aţi primit-o.

2 Iată, Eu vă spun vouă că ei doresc să cunoască numai o parte din adevăr, dar nu în totalitate, pentru că ei nu sunt adrepţi înaintea Mea şi trebuie să se pocăiască.

3 De aceea, Eu vă trimit pe voi, slujitorii Mei, Sidney şi Parley, să le predicaţi Evanghelia.

4 Şi, slujitorul Meu, Leman, va fi rânduit în această lucrare pentru ca să poată discuta raţional cu ei, nu potrivit cu ceea ce a primit de la ei, ci potrivit cu ceea ce îl veţi aînvăţa voi, slujitorii Mei; şi făcând aşa, Eu îl voi binecuvânta, altfel el nu va prospera.

5 Aşa spune Domnul; pentru că Eu sunt Dumnezeu şi L-am atrimis pe Singurul Meu Fiu Născut în lume, pentru bmântuirea lumii, şi am decretat că acela care Îl va primi va fi salvat, şi acela care nu Îl va primi va fi ccondamnat

6 Şi au făcut cu aFiul Omului aşa cum au vrut; şi El a primit puterea Sa la bdreapta cslavei Lui şi acum domneşte în ceruri şi va domni până când va coborî pe pământ pentru a pune pe toţi duşmanii dsub picioarele Lui, moment care este aproape—

7 Eu, Domnul Dumnezeu, am vorbit aceasta; dar ceasul şi aziua nici un om nu le cunoaşte, nici îngerii în cer, nici nu vor şti până când nu vine El.

8 De aceea, eu vreau ca toţi oamenii să se pocăiască, pentru că toţi sunt sub apăcat, cu excepţia celor pe care i-am păstrat pentru Mine, oameni bsfinţi pe care nu-i cunoaşteţi.

9 De aceea, Eu vă spun vouă că v-am trimis alegământul Meu nepieritor, chiar acela care a fost de la început.

10 Şi ceea ce am promis, am îndeplinit, şi anaţiunile de pe pământ se vor bpleca în faţa Lui; şi, dacă nu o vor face ele singure, ele vor decădea, pentru că cine se înalţă prin sine însuşi va fi cdoborât prin forţă.

11 De aceea, Eu vă dau porunca să amergeţi printre aceşti oameni şi să le spuneţi lor, la fel ca apostolul Meu din vechime, al cărui nume era Petru:

12 Credeţi în numele Domnului Isus care a fost pe pământ şi care va veni, începutul şi sfârşitul;

13 aPocăiţi-vă şi fiţi botezaţi în numele lui Isus Hristos, potrivit sfintei porunci, pentru iertarea păcatelor;

14 Şi oricine face aceasta va primi adarul Duhului Sfânt, prin aşezarea bmâinilor vârstnicilor Bisericii.

15 Şi din nou, adevărat Eu vă spun vouă că oricine ainterzice căsătoria nu este aprobat de Dumnezeu, căci bcăsătoria este rânduită de Dumnezeu pentru om.

16 De aceea, este legal ca bărbatul să aibă o asoţie şi ei doi să fie bun trup şi toate acestea pentru ca cpământul să poată răspunde scopului pentru care a fost creat;

17 Şi pentru ca să poată fi umplut cu numărul de oameni corespunzător acreaţiei lor bînainte ca lumea să fie făcută.

18 Şi oricine ainterzice întrebuinţarea bcărnii, pentru ca omul să nu o mănânce, nu este aprobat de Dumnezeu;

19 Pentru că, iată, aanimalele câmpului, şi păsările aerului, şi ceea ce vine din pământ sunt rânduite pentru a fi folosite de om ca hrană şi ca îmbrăcăminte şi pentru ca el să poată avea din abundenţă.

20 Dar, nu este dat ca un om să aaibă mai mult decât altul, de aceea blumea este în păcat.

21 Şi vai de omul acela care avarsă sângele şi risipeşte carnea atunci când n-are nevoie.

22 Şi din nou, adevărat vă spun vouă că Fiul Omului nu avine nici sub forma unei femei, nici a unui bărbat călătorind pe pământ.

23 De aceea, nu vă lăsaţi aînşelaţi, ci continuaţi în statornicie, başteptând ca cerurile să se clatine, şi ca pământul să se cutremure şi să se clatine, încoace şi încolo, ca un om beat, şi ca cvăile să fie înălţate şi dmunţii doborâţi, şi ca locurile accidentate să fie netezite—şi toate acestea când îngerul va suna din etrâmbiţa lui.

24 Dar, înainte ca măreaţa zi a Domnului să vină, aIacov va prospera în pustiu şi lamaniţii vor bînflori ca un trandafir.

25 Sionul va aînflori pe bdealuri şi se va bucura pe munţi şi va fi adunat spre locul pe care l-am desemnat.

26 Iată, Eu vă spun vouă, mergeţi înainte în lume aşa cum v-am poruncit; pocăiţi-vă de toate păcatele voastre; acereţi şi veţi primi; bateţi şi vi se va deschide.

27 Iată, Eu voi merge înaintea voastră şi voi fi aariergarda voastră; şi Eu voi fi în bmijlocul vostru şi voi nu veţi fi cînfruntaţi.

28 Iată, Eu sunt Isus Hristos şi Eu vin acurând. Chiar aşa. Amin.