Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 45
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 45

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá ki he Siasí, ʻi Ketilani, ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 7 Māʻasi 1831 (History of the Church, 1:158–163). ʻI he fai ʻe he Palōfitá ʻa e talamuʻaki ki heʻene lekooti ʻo e fakahā ko ʻení, naʻá ne pehē “ʻi he taimi ko ʻeni ʻo e hisitōlia ʻo e Siasí … kuo lahi ha ngaahi fakamatala loi … mo e ngaahi talanoa laulaunoa, kuo pulusi … pea tufaki, … ke taʻofi ʻa e kakaí mei heʻenau vakai ki he ngāué, pe tali ʻa e tuí. … Ka ʻoku totonu ke fiefia ʻa e Kāingalotú, … he naʻá ku maʻu ʻa e folofola ko ʻení” (History of the Church, 1:158).

1–5, Ko Sīsū Kalaisi ʻa hotau fakalaloa ki he Tamaí; 6–10, ʻOku hoko ʻa e ongoongoleleí ko ha talafekau ke teuteu ʻa e hāʻeleʻanga ki muʻa ʻi he ʻEikí; 11–15, Naʻe maʻu ʻe he ʻEikí ʻa ʻĪnoke mo hono kāingá kiate ia; 16–23, Naʻe fakahā mai ʻe Kalaisi ʻa e ngaahi fakaʻilonga ʻo ʻene hāʻele maí ʻo hangē ko ia naʻe fakahā mai ʻi he Moʻunga ʻŌlivé; 24–38, ʻE fakafoki mai ʻa e ongoongoleleí, pea ʻe fakakakato ʻa e taimi ʻo e kau Senitailé, pea ʻe hanga ʻe ha mahaki fakaʻauha ʻo ʻufiʻufi ʻa e fonuá; 39–47, Kuo pau ke hoko ha ngaahi fakaʻilonga, ngaahi meʻa fakaofo mo e Toetuʻú ʻi he Hāʻele ʻAnga Uá; 48–53, ʻE tuʻu ʻa Kalaisi ʻi he Moʻunga ʻŌlivé, pea ʻe mamata ʻa e kau Siú ki hono ngaahi kafó ʻi hono ongo nimá mo e vaʻé; 54–59, ʻE pule ʻa e ʻEikí lolotonga ʻa e Afeʻi Taʻú; 60–62, ʻOku fekau ki he Palōfitá ke kamata hono liliu ʻo e Fuakava Foʻoú, ʻa ia ʻe fakahā mai ai ha ngaahi fakamatala mahuʻinga; 63–75, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke nau kātoa fakataha ʻo langa ʻa e Selūsalema Foʻoú, ʻa ia ʻe haʻu ki ai ʻa e kakai mei he ngaahi puleʻanga kotoa pē.

1 Tokanga mai, ʻa kimoutolu ʻa e kakai ʻo hoku asiasí, ʻa ia kuo foaki ki ai ʻa e bpuleʻangá; mou tokanga mai pea fanongo ʻa e telingá kiate ia ʻa ia naʻá ne ʻai ʻa e tuʻunga ʻo e māmaní, ʻa ia naʻá ne cngaohi ʻa e ngaahi langí pea mo e ngaahi meʻa kotoa pē ʻi aí, pea naʻá ne ngaohi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻa ia ʻoku moʻui, mo ngaue, pea ʻoku ʻi aí.

2 Pea ʻoku ou pehē foki, tokanga ki hoku leʻó, telia naʻa maʻu atu ʻa kimoutolu ʻe he amaté; ʻi ha bhoua ʻoku ʻikai te mou ʻamanaki ki ai ʻe ʻosi atu ai ʻa e faʻahitaʻu māfaná pea ʻosi mo e cutu-taʻú, pea teʻeki ai ke fakamoʻui homou laumālié.

3 Fanongo kiate ia ʻa ia koe ataukapo ki he Tamaí, ʻa ia ʻokú ne taukapoʻi ʻa kimoutolu ʻi hono ʻaó—

4 ʻO pehē: ʻE Tamai, vakai ki he ngaahi amamahi mo e mate ʻaʻana ʻa ia naʻe ʻikai te ne fai ha bangahalá, ʻa ia naʻá ke hōifua lelei ki aí; vakai ki he toto ʻo ho Fohá ʻa ia naʻe lilingí, ʻa e toto ʻo ia naʻá ke foaki koeʻuhi ke cfakalāngilangiʻi koé;

5 Ko ia, ʻe Tamai, fakamoʻui ʻa kinautolú ni ko hoku kāinga ʻa ia ʻoku atui ki hoku hingoá, koeʻuhí ke nau haʻu kiate au ʻo maʻu ʻa e moʻui btaʻengatá.

6 Tokanga mai, ʻA kimoutolu ʻa e kakai ʻo hoku siasí, pea mo kimoutolu ʻa e kaumātuʻá mou fanongo fakataha, pea fanongo ki hoku leʻó lolotonga ʻoku kei lau ko e aʻaho ní, pea ʻoua ʻe fakafefeka homou lotó;

7 He ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko e aʻĀlifá mo e ʻŌmeká au, ko e kamataʻangá mo e ngataʻangá, ko e maama mo e moʻui ʻo e māmaní—ko ha bmaama ʻoku ulo ʻi he fakapoʻulí pea ʻoku ʻikai maʻu ia ʻe he fakapoʻulí.

8 Naʻá ku haʻu ki hoku kakai ʻoʻokú, pea naʻe ʻikai tali au ʻe hoku kakai ʻoʻokú; ka naʻá ku foaki kiate kinautolu kotoa pē naʻe tali aú ʻa e amālohi ke nau fai ʻa e ngaahi bmana lahi, pea ke nau hoko ko e ngaahi cfoha ʻo e ʻOtuá; pea ko kinautolu foki naʻe dtui ki hoku hingoá naʻá ku foaki ki ai ʻa e mālohi ke maʻu ʻa e moʻui etaʻengatá.

9 Pea ko ia ai kuó u ʻoatu ʻa ʻeku afuakava btaʻengatá ki he māmaní, ke hoko ko ha maama ki he māmaní, pea ke hoko ko ha cfuka ki hoku kakaí, pea ke kumi ki ai ʻa e kau dSenitailé, pea hoko ko ha etalafekau ke muʻomuʻa ʻi hoku ʻaó ke teuteu ʻa e halá ki muʻa ʻiate au.

10 Ko ia, mou haʻu ki ai, pea te u alea mo ia ʻe haʻú ʻo hangē ko ia naʻe fai mo e kau tangata ʻi he ngaahi ʻaho ʻi muʻá, pea te u fakahā kiate kimoutolu ʻa ʻeku ngaahi ʻuhinga amālohí.

11 Ko ia, mou tokanga fakataha mai pea tuku ke u fakahā kiate kimoutolu mo hoku potó foki—ʻa e poto ʻo ia ʻa ia ʻoku mou pehē ko e ʻOtua ʻo aʻĪnoke, mo hono kāingá,

12 ʻA ia naʻe afakamavaheʻi atu mei he māmaní, pea maʻu hake kiate aú—ko ha bkolo kuo fakatolonga ki ha ʻaho ʻo e māʻoniʻoni ʻa ia ʻe hoko maí—ko ha ʻaho naʻe fekumi ki ai ʻa e kau tangata māʻoniʻoni kotoa pē, pea naʻe ʻikai te nau ʻiloʻi ia koeʻuhí ko e fai angahalá mo e ngaahi anga-fakalieliá;

13 Pea nau fakahā ko e kau amuli mo e kau ʻāunofo ʻa kinautolu ʻi he māmaní;

14 Ka naʻa nau maʻu ha atalaʻofa te nau maʻu ia ʻo mamata ki ai ʻi honau kakanó.

15 Ko ia, tokanga pea te u alea mo kimoutolu, pea te u lea kiate kimoutolu mo kikite, ʻo hangē ko ia naʻe fai ki he kau tangata ʻi he ngaahi ʻaho ʻi muʻá.

16 Pea te u fakahā mahino ia, ʻo hangē ko ʻeku afakahā ia ki heʻeku kau ākongá ʻi heʻeku tuʻu ʻi honau ʻaó ʻi he kakanó, peá u lea kiate kinautolu ʻo pehē: Ko e meʻa ʻi hoʻomou fehuʻi kiate au ʻo kau ki he ngaahi bfakaʻilonga ʻo ʻeku haʻú, ʻi he ʻaho ʻa ia te u haʻu ai ʻi hoku nāunaú ʻi he ngaahi ʻao ʻo e langí, ke fakahoko ʻa e ngaahi talaʻofa naʻá ku fai ki hoʻomou ngaahi tamaí,

17 He ko e meʻa ʻi hoʻomou lau ʻa e amavahe fuoloa ʻa homou blaumālié mei homou sinó ko ha nofo pōpula, te u fakahā kiate kimoutolu ʻa e founga ʻe hoko mai ai ʻa e ʻaho ʻo e huhuʻí, kae ʻumaʻā hono cfakafoki mai ʻo ʻIsileli naʻe dfakamoveteveteʻí.

18 Pea ko ʻeni ʻoku mou vakai ki he temipalé ni ʻa ia ʻoku tuʻu ʻi Selūsalemá, ʻa ia ʻoku mou ui ko e fale ʻo e ʻOtuá, pea ʻoku pehē ʻe homou ngaahi filí ʻe ʻikai pē holo ʻa e falé ni.

19 Ka, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe hoko mai ʻa e ʻauha ko iá ki he toʻu tangatá ni ʻo hangē ko e kaihaʻa ʻi he pō, pea ʻe fakaʻauha ʻa e kakaí ni mo fakamoveteveteʻi ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi puleʻanga kotoa pē.

20 Pea ko e temipale ko ʻeni ʻa ia ʻoku mou mamatá ni ki aí, ʻe holoki ki lalo ia ke ʻoua naʻa toe ha maka ʻoku hili ʻi ha maka.

21 Pea ʻe hoko ʻo pehē, ʻe ʻikai mole atu ʻa e toʻu tangatá ni ʻo e kau Siú kae ʻoua ke fakahoko ʻa e fakaʻauha kotoa pē naʻá ku fakahā kiate kimoutolu ʻo kau ki aí.

22 ʻOku mou pehē ʻoku mou ʻiloʻi ʻoku hokosia ʻa e angataʻanga ʻo e māmaní; ʻoku mou toe pehē foki ʻoku mou ʻilo ʻe mole atu ʻa e langí pea mo e māmaní;

23 Pea ʻoku mou lea moʻoni ʻi he meʻá ni, he ʻoku moʻoni ia; ka ʻe ʻikai mole atu ʻa e ngaahi meʻá ni ʻa ia naʻá ku fakahā kiate kimoutolú kae ʻoua ke fakahoko kotoa pē.

24 Pea kuó u fakahā ʻeni kiate kimoutolu ʻo kau ki Selūsalema; pea ʻo ka hokosia ʻa e ʻaho ko iá, ʻe afakamoveteveteʻi ha toenga ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi puleʻangá kotoa pē;

25 Ka ʻe toe atānaki mai ʻa kinautolu; ka te nau nofo ai pē kae ʻoua ke kakato ʻa e ngaahi kuonga ʻo e kau bSenitailé.

26 Pea ʻi he ʻaho ako iá ʻe fanongo ai ki he ngaahi btau mo e ngaahi ongoongo ʻo e ngaahi tau, pea ʻe moveuveu ʻa e māmaní kotoa pē, pea ʻe cvaivai ʻa e loto ʻo e tangatá, pea te nau pehē ʻoku dfakatoloi ʻe Kalaisi ʻa ʻene hāʻele maí kae ʻoua ke aʻu ki he ngataʻanga ʻo e māmaní.

27 Pea ʻe fakaʻau ʻo momoko ʻa e ʻofa ʻa e tangatá, pea ʻe hulu ʻa e fai angahalá.

28 Pea ʻo ka hoko mai ʻa e ngaahi kuonga ʻo e kau aSenitailé, ʻe ulo atu ha bmaama ʻiate kinautolu ʻoku nofo ʻi he fakapoʻulí, pea ko e kakato ia ʻo ʻeku ongoongoleleí;

29 Ka ʻoku ʻikai te nau atali ia; he ʻoku ʻikai te nau ʻiloʻi ʻa e māmá, pea nau fakatafoki honau blotó meiate au koeʻuhi ko e ngaahi cakonaki ʻa e tangatá.

30 Pea ʻe kakato ʻi he toʻu tangata ko iá ʻa e ngaahi kuonga ʻo e kau Senitailé.

31 Pea ʻe ʻi ai ʻa e kau tangata ʻe tuʻu ʻi he toʻu tangata ko iá, ʻa ia ʻe ʻikai te nau mate kae ʻoua ke nau mamata ki ha atautea ʻe fonu mahuohua; he ʻe ʻufiʻufi ʻa e fonuá ʻe ha mahaki fakaʻauha.

32 Ka ʻe atuʻu ʻa ʻeku kau ākongá ʻi he ngaahi potu toputapu, pea ʻe ʻikai ueʻi ʻa kinautolu; ka ʻi he lotolotonga ʻo e kau fai angahalá, ʻe hiki hake ai ʻe he kau tangata ʻa honau leʻó ʻo blea kovi ki he ʻOtuá pea mate.

33 Pea ʻe ʻi ai mo e ngaahi amofuike foki ʻi he ngaahi potu kehekehe, pea mo e ngaahi fakaʻauha lahi; ka ʻe fakafefeka ʻe he tangatá ʻa honau lotó kiate au, pea te nau toʻo hake ʻa e bheletā, ʻo fetauʻaki ʻiate kinautolu pē, pea te nau fetāmateʻaki.

34 Pea ko ʻeni, ʻi he hili hono lea ʻaki ʻe au ko e ʻEikí ʻa e ngaahi leá ni ki heʻeku kau ākongá, naʻa nau puputuʻu.

35 Pea naʻá ku pehē ange kiate kinautolu: ʻOua ʻe apuputuʻu, koeʻuhí, he ʻo ka hokosia ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa pē, te mou lava ʻo ʻilo ai ʻe fakahoko ʻa e ngaahi talaʻofa kuo fai kiate kimoutolú.

36 Pea ʻo ka kamata ke ulo atu ʻa e māmá, ʻe tatau ia kiate kinautolu mo e talanoa fakatātā te u fakahā kiate kimoutolu—

37 ʻOku mou mamata mo vakai ki he ngaahi ʻakau ko e afikí, pea ʻoku mou mamata ki ai ʻaki homou matá, pea ʻoku mou pehē ʻo ka kamata ia ke failaú, pea ʻoku kei litolito hono laú, ʻoku ofi mai ʻa e faʻahitaʻu māfaná;

38 ʻE pehē pē foki ʻi he ʻaho ko iá ʻo ka nau ka mamata ki he ngaahi meʻá ni kotoa pē, te nau toki ʻilo leva ʻoku ofi ʻa e houá.

39 Pea ʻe hoko ʻo pehē ko ia ia ʻoku amanavahē kiate aú te ne bʻamanaki atu ki he hokosia ʻa e fuʻu cʻaho lahi ʻo e ʻEikí, ʻio ʻa e ngaahi dfakaʻilonga ʻo e hāʻele mai ʻa e eFoha ʻo e Tangatá.

40 Pea te nau mamata ki he ngaahi fakaʻilonga mo e ngaahi meʻa fakaofo, he ʻe fakahā atu ia ʻi he ngaahi langi ʻi ʻolungá pea ʻi he māmani ʻi laló.

41 Pea te nau mamata ki he toto, mo e aafi, mo e ʻahu ʻo e afi.

42 Pea ʻi he teʻeki ai hokosia ʻa e ʻaho ʻo e ʻEikí, ʻe fakapoʻuli ʻa e alaʻaá, pea liliu ʻo toto ʻa e māhiná, pea ngangana ʻa e ngaahi fetuʻú mei he langí.

43 Pea ʻe tānaki ʻa e toengá ki he potú ni;

44 Pea te nau toki kumi kiate au, pea vakai, te u haʻu; pea te nau mamata kiate au ʻi he ngaahi ʻao ʻo e langí, kuó u kofu ʻaki ʻa e mālohi mo e anāunau lahi; fakataha mo e kau ʻāngelo māʻoniʻoní kotoa pē; pea ko ia ia ʻoku ʻikai te ne bʻamanaki kiate aú, ʻe motuhi atu ia.

45 Ka ʻi he teʻeki ai ke tō ʻa e toʻukupu ʻo e ʻEikí, ʻe ifiʻi ʻe ha ʻāngelo ʻa ʻene atalupité, pea ʻe bʻalu hake ʻa e kau māʻoniʻoni naʻe mohé ke fakafetaulaki kiate au ʻi he cʻaó.

46 Ko ia, kapau naʻa mou mohe ʻi he amelino, ʻoku mou monūʻia; he ʻe hangē ko hoʻomou mamatá ni kiate au ʻo ʻiloʻi ʻoku ou ʻi aí, ʻe pehē ʻa hoʻomou bhaʻu kiate aú pea ʻe cmoʻui ʻa homou laumālié, pea ʻe fakakakato ʻa homou huhuʻí; pea ʻe ʻalu atu ʻa e kau māʻoniʻoní mei he ngaahi vahe ʻe fā ʻo e māmaní.

47 Pea ʻe tō leva ʻa e atoʻukupu ʻo e ʻEikí ki he ngaahi puleʻangá.

48 Pea ʻe fokotuʻu leva ʻe he ʻEikí ʻa hono vaʻé ki he amoʻunga ko ʻení, pea ʻe mafahi ua ia, pea ʻe bngalulululu ʻa e māmaní, pea tāsipesipa, pea cʻe ngalulululu foki mo e ngaahi langí.

49 Pea ʻe fakaongo atu ʻe he ʻEikí ʻa hono leʻó, pea ʻe fanongo ki ai ʻa e ngaahi ngataʻanga kotoa pē ʻo e māmaní; pea ʻe atangi ʻa e ngaahi puleʻanga ʻo e māmaní, pea ko kinautolu naʻe katá te nau ʻiloʻi ʻenau valé.

50 Pea ʻe ʻufiʻufiʻi ʻe he fakatuʻutāmaki ʻa e tokotaha lumá, pea ʻe fakaʻauha ʻo ʻosi ʻa e tokotaha manukí; pea ko kinautolu naʻe lamalama ke fai angahalá ʻe tā hifo ʻa kinautolu pea laku ki he afí.

51 Pea ʻe toki amamata kiate au ʻa e kau bSiú ʻo pehē: Ko e hā ʻa e ngaahi kafó ni ʻi ho ongo nimá pea ʻi ho ongo vaʻé?

52 Te nau toki ʻilo ko e ʻEikí au; he te u pehē ange kiate kinautolu: Ko e ngaahi lavea ko ʻení ko e ngaahi lavea ia ne u alavea ai ʻi he fale ʻo hoku ngaahi kaumeʻá. Ko au ia ʻa ia naʻe hiki haké. Ko Sīsū au ʻa ia naʻe bkalusefaí. Ko au ko e ʻAlo ʻo e ʻOtuá.

53 Pea te nau toki atangi koeʻuhí ko ʻenau ngaahi angahalá; te nau toki tangilāulau koeʻuhí ko ʻenau fakatangaʻi honau btuʻí.

54 Pea ʻe huhuʻi leva ʻa e ngaahi puleʻanga ahītení, pea ʻe kau ʻi he ʻuluaki btoetuʻú ʻa kinautolu ʻa ia naʻe ʻikai te nau ʻilo ha fonó; pea ʻe ckātakiʻingofua ia kiate kinautolu.

55 Pea ʻe ahaʻi ʻa bSētane, ke ʻoua naʻa ʻi ai hano nofoʻanga ʻi he loto ʻo e fānau ʻa e tangatá.

56 Pea ʻi he aʻaho ko iá, ʻa ia te u haʻu ai ʻi hoku nāunaú, ʻe fakamoʻoni ai ʻa e talanoa fakatātā ne u lea ʻaki ʻo kau ki he kau btāupoʻou ʻe toko hongofulú.

57 He ko kinautolu ʻoku poto pea nau tali ʻa e amoʻoní, pea kuo nau maʻu ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní ke hoko ko honau bfakahinohinó, pea kuo ʻikai ckākaaʻi ʻa kinautolú—ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe ʻikai ke tā hifo ʻa kinautolu pea laku ki he dafí ka te nau kātakiʻi ʻa e ʻahó.

58 Pea ʻe foaki ʻa e amāmaní kiate kinautolu ke hoko ko e btofiʻa; pea te nau tupu ʻo tokolahi pea fakaʻau ʻo mālohi, pea ʻe ctupu hake ʻa ʻenau fānaú taʻe ʻi ai ha angahala ki he dfakamoʻuí.

59 He ʻe ʻi honau alotolotongá ʻa e ʻEikí, pea ʻe ʻiate kinautolu ʻa hono nāunaú, pea te ne hoko ko honau tuʻi mo honau btokotaha foaki fono.

60 Pea ko ʻeni, vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe ʻikai tuku kiate kimoutolu ke mou ʻiloʻi ha toe meʻa ʻoku kau ki he vahé ni, kae ʻoua ke liliu ʻa e aFuakava Foʻoú, pea ʻe fakahā ai ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa pē;

61 Ko ia, ʻoku ou tuku kiate kimoutolu ke mou hiki ia ʻi he taimí ni, koeʻuhi ke lava ke teuteuʻi ʻa kimoutolu ki he ngaahi meʻa ʻe hokó.

62 He ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku tatali ʻa e ngaahi fuʻu meʻa lalahi kiate kimoutolu;

63 ʻOku mou fanongo ki he ngaahi atau ʻi he ngaahi fonua mulí; kae vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ofi mai ia, ʻio ʻi homou ngaahi matapaá, pea ʻe ʻikai ʻosi ha ngaahi taʻu lahi kuo mou fanongo ki he ngaahi tau ʻi homou ngaahi fonua ʻomoutolú.

64 Ko ia ko au, ko e ʻEikí, kuó u lea ʻo pehē, ke mou fakatahataha mai mei he ngaahi fonua ʻi he afakahahaké, fakataha mai ʻa kimoutolu ʻa e kaumātuʻa ʻo hoku siasí; mou ʻalu atu ki he ngaahi fonua ʻi he fakahihifó, ui ki he kakai ʻoku nofo aí ke nau fakatomala, pea langa hake ha ngaahi siasi kiate au, ʻo fakatatau ki heʻenau fakatomalá.

65 Pea ʻi he loto pē taha mo e fakakaukau pē taha, tānaki ʻa hoʻomou ngaahi koloá koeʻuhí ke mou afakatau ʻaki ha tofiʻa ʻa ia ʻe tuʻutuʻuni kiate kimoutolu ʻamui.

66 Pea ʻe ui ia ko e aSelūsalema Foʻoú, ko ha bfonua ʻo e cmelino, ko ha kolo dhūfanga, ko ha potu malu moʻó e kau māʻoniʻoni ʻo e ʻOtua Fungani Māʻolunga tahá;

67 Pea ʻe ʻi ai ʻa e anāunau ʻo e ʻEikí, pea ʻe ʻi ai foki ʻa e ilifia ki he ʻEikí, ʻo aʻu ki he ʻikai haʻu ki ai ʻa e kau fai angahalá, pea ʻe ui ia ko Saione.

68 Pea ʻe hoko ʻo pehē ʻi he lotolotonga ʻo e kau fai angahalá, ko e tangata kotoa pē ʻe ʻikai toʻo hake ʻene heletaá ke tauʻi ʻa hono kaungāʻapí kuo pau ke ne hola ki Saione ke hao.

69 Pea ʻe afakatahataha mai ki ai mei he ngaahi puleʻanga kotoa pē ʻi he lalo langí; pea ʻe hoko ia ko e kakai pē taha ʻa ia ʻe ʻikai te nau fetauʻaki ʻiate kinautolú.

70 Pea ʻe lea ʻo pehē ʻi he lotolotonga ʻo e kau fai angahalá: ʻOua naʻa tau ʻalu hake ke tauʻi ʻa Saione, he ʻoku fakamanavahē ʻa e kakai ʻoku nofo ʻi Saioné; ko ia ʻe ʻikai te tau lava ke tuʻu.

71 Pea ʻe hoko ʻo pehē ʻe tānaki fakataha mai ʻa e kau māʻoniʻoní mei he lotolotonga ʻo e ngaahi puleʻanga kotoa pē, pea te nau haʻu ki Saione, ʻoku nau hiva ʻaki ʻa e ngaahi hiva ʻo e fiefia taʻengatá.

72 Pea ko ʻeni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, taʻofi ʻa e ngaahi meʻá ni ke ʻoua naʻa aʻu atu ia ki he māmaní kae ʻoua ke lelei kiate au, koeʻuhí ke mou lava ʻo fai ʻa e ngāué ni ʻi he ʻao ʻo e kakaí, pea ʻi he ʻao ʻo homou ngaahi filí, koeʻuhí ke ʻoua naʻa nau ʻiloʻi ʻa hoʻomou ngaahi ngāué kae ʻoua ke mou lava ke fai ʻa e meʻa ʻa ia kuó u fekau kiate kimoutolú;

73 Koeʻuhí ʻo ka nau ka ʻilo ia, ke nau fakakaukau ki he ngaahi meʻa ko ʻení.

74 He ʻo ka hā mai ʻa e ʻEikí ʻe afakailifia ia kiate kinautolu, koeʻuhí te nau moʻua ʻi he ilifiá, pea te nau tutuʻu ʻo mamaʻo atu pea tetetete.

75 Pea ʻe manavahē ʻa e ngaahi puleʻangá kotoa pē koeʻuhí ko e ilifia ki he ʻEikí, pea mo e mālohi ʻo hono māfimafí. ʻE pehē. ʻĒmeni.