Ngaahi Folofola
Siosefa Sāmita—Mātiu 1
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Siosefa Sāmita—Mātiu

Ko ha konga naʻe toʻo mei hono liliu ʻo e Tohi Tapú ʻo hangē ko ia naʻe fakahā kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá ʻi he 1831: Mātiu 23:39 mo e vahe 24.

Vahe 1

ʻOku tomuʻa fakahā ʻe Sīsū ʻa e fakaʻauha ʻoku ʻamanaki ke hoko mai ki Selūsalemá—ʻOkú ne toe folofola foki ʻo kau ki he hāʻele ʻanga ua mai ʻa e Foha ʻo e Tangatá, pea mo hono fakaʻauha ʻo e kau fai angahalá.

1 He ʻoku ou tala atu kiate kimoutolu, ngata mei heni ʻe ʻikai te mou toe mamata kiate au ʻo ʻiloʻi ko au ia ʻa ia naʻe tohi ʻe he kau palōfitá ʻo kau ki aí, kae ʻoua ke mou pehē: ʻOku monūʻia ia ʻoku ahaʻu ʻi he huafa ʻo e ʻEikí, ʻi he ngaahi ʻao ʻo e langí, pea mo e kau ʻāngelo māʻoniʻoni kotoa pē fakataha mo ia. Pea toki mahino ki heʻene kau ākongá te ne toe hāʻele mai ki he māmaní, ʻi he hili hono fakanāunauʻiaʻi mo hilifaki ʻa e kalauni kiate ia ʻi he toʻukupu toʻomataʻu ʻo e bʻOtuá.

2 Pea naʻe hāʻele atu ʻa Sīsū, ʻo ʻalu mei he temipalé; pea haʻu ʻene kau ākongá kiate ia, ke fanongo kiate ia, ʻo nau pehē: ʻEiki, fakahā kiate kimautolu ʻo kau ki he ngaahi fale ʻo e temipalé, ʻo hangē ko hoʻo folofolá—ʻE holoki hifo ia, ʻo tuku ia ke lala kiate kimoutolu.

3 Pea pehē ange ʻe Sīsū kiate kinautolu: ʻIkai ʻoku mou mamata ki he ngaahi meʻá ni kotoa pē, pea ʻoku ʻikai mahino ia kiate kimoutolu? Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe ʻikai ke toe ʻi heni, ʻi he temipale ko ʻení, ha maka kuo fokotuʻu ki ha amaka ʻa ia ʻe taʻelaku ki lalo.

4 Pea naʻe hāʻele atu ʻa Sīsū meiate kinautolu, ʻo ne hāʻele ʻo ʻafio ʻi he aMoʻunga ʻo e ʻŌlivé. Pea ʻi heʻene ʻafio ʻi he Moʻunga ʻo e ʻŌlivé, naʻe haʻu fakafufū ʻa e kau ākongá kiate ia, ʻo nau pehē: Fakahā kiate kimautolu pē ʻe hoko ʻa fē ʻa e ngaahi meʻá ni ʻa ia kuó ke folofola ʻaki ʻo kau ki hono fakaʻauha ʻo e fale temipalé, pea mo e kau Siú; pea ko e hā ʻa e bfakaʻilonga ʻo hoʻo chāʻele maí, pea mo e dngataʻanga ʻo e māmaní, pe ko e fakaʻauha ʻo e kau efai angahalá, ʻa ia ko e ngataʻanga ʻo e māmaní?

5 Pea naʻe tali ʻe Sīsū, ʻo folofola ange kiate kinautolu: Vakai telia naʻa kākaaʻi ʻa kimoutolu ʻe ha tangata;

6 Koeʻuhí ʻe haʻu ʻa e tokolahi ʻi hoku hingoá, ʻo pehē—Ko au ko e Kalaisí—ʻo nau kākaaʻi ʻa e tokolahi;

7 Pea te nau tukuange ʻa kimoutolu ke afakamamahiʻi, pea te nau tāmateʻi ʻa kimoutolu, pea ʻe bfehiʻanekinaʻi ʻa kimoutolu ʻi he ngaahi puleʻanga kotoa pē, koeʻuhi ko hoku hingoá;

8 Pea ʻe toki tūkia ʻa e tokolahi, ʻo felavakiʻiʻaki ʻiate kinautolu, mo nau fefehiʻaʻaki;

9 Pea ʻe tokolahi ʻa e kau palōfita loi ʻe tuʻu hake, ʻo nau kākaaʻi ʻa e tokolahi;

10 Pea ko e meʻa ʻi he hulu fau ʻo e fai angahalá, ʻe amomoko ai ʻa e ʻofa ʻa e tokolahi;

11 Ka ko ia ia ʻe tuʻu maʻu ʻo ʻikai vaivaí, ʻe fakamoʻui ia.

12 Ko ia, ʻo ka mou ka mamata ki he meʻa afakalielia ʻo e fakaʻauhá, ʻa ia naʻe lea ki ai ʻa e palōfita ko bTanielá, ʻo kau ki he fakaʻauha ʻo cSelūsalemá, ke mou tuʻu leva ʻi he potu dtoputapú; ko ia ia ʻokú ne laú tuku ke mahino kiate ia.

13 Pea ke toki feholaki ʻa kinautolu ʻoku nofo ʻi Siuteá ki he ngaahi amoʻungá;

14 Ko ia ia ʻoku ʻi he tuʻa falé ke hola ia, ʻo ʻikai toe foki mai ke toʻo ha meʻa ʻe taha mei hono falé;

15 Pea ko ia foki ʻoku ʻi he ngoué, ke ʻoua naʻa foki mai ia ke toʻo hono ngaahi kofú;

16 Pea ʻe malaʻia ʻa kinautolu ʻoku afeitamá, mo kinautolu ʻoku toutamá ʻi he ngaahi ʻaho ko iá;

17 Ko ia, ke mou lotu ki he ʻEikí ke ʻoua naʻa hoko hoʻomou feholakí ʻi he faʻahitaʻu momokó pe ʻi he ʻaho Sāpaté;

18 Koeʻuhí, ʻi he ngaahi ʻaho ko iá, ʻe toki hoko ʻa e fuʻu mamahi lahi ʻi he kau aSiú pea ʻi he kakai ʻo bSelūsalemá, ʻo hangē ko ia kuo teʻeki ai ke ʻomai ʻe he ʻOtuá ki ʻIsileli, talu mei he kamataʻanga ʻo honau puleʻangá ʻo aʻu mai ki he taimi ko ʻení; ʻikai, pe ʻe fekau mai ki ʻIsileli ʻi ha taimi.

19 Ko e ngaahi meʻa kotoa pē kuo hoko kiate kinautolú ko e kamataʻanga pē ia ʻo e ngaahi mamahi ʻa ia ʻe hoko mai kiate kinautolú.

20 Pea ka ʻikai ke fakanounouʻi ʻa e ngaahi ʻaho ko iá, ʻe ʻikai ha kakano ʻiate kinautolu ʻe fakamoʻui; ka koeʻuhi ko e lelei ʻa e kakai filí, pea fakatatau ki he fuakavá, ʻe fakanounouʻi ʻa e ngaahi ʻaho ko iá.

21 Vakai, ko e ngaahi meʻa ʻeni kuó u leaʻaki kiate kimoutolu ʻo kau ki he kau Siú; pea ko e tahá, ka hili ʻa e mamahi ʻo e ngaahi ʻaho ko iá ʻa ia ʻe hoko mai ki Selūsalemá, kapau ʻe pehē atu ʻe ha tangata kiate kimoutolu, Vakai, ʻoku ʻi heni ʻa Kalaisi, pe ʻi hena, ʻoua te mou tui ki ai;

22 Koeʻuhí ʻi he ngaahi ʻaho ko iá ʻe tuʻu hake foki ʻa e kau Kalaisi loi, mo e kau palōfita loi, pea te nau fakahā ʻa e ngaahi fakaʻilonga lalahi mo e ngaahi meʻa fakaofo, pea ko ia, kapau ʻe lava, te nau kākaaʻi ʻa e kakai filí, ʻio, ʻa ia ko e kakai kuo fili ʻo fakatatau ki he fuakavá.

23 Vakai, ʻoku ou lea ʻaki ʻa e ngaahi meʻá ni kiate kimoutolu koeʻuhí ko e lelei ʻa e akakai filí; pea te mou fanongo foki ki he ngaahi btau, mo e ngaahi ongoongo ʻo e ngaahi tau; vakai ke ʻoua naʻa mou puputuʻu, he ko e ngaahi meʻa kotoa pē kuó u tala kiate kimoutolú kuo pau ke hoko ia; ka ʻoku teʻeki ai hokosia ʻa e ngataʻangá.

24 Vakai, kuó u tomuʻa fakahā ia kiate kimoutolu;

25 Ko ia, kapau te nau pehē atu kiate kimoutolu: Vakai, ʻoku ʻi he toafá ia; ʻoua te mou ʻalu ki ai: Vakai, ʻoku ʻi he ngaahi loki liló ia; ʻoua ʻe tui ki ai;

26 He hangē ko e ulo atu ʻa e maama ʻo e pongipongí mei he ahahaké, ʻo ulo atu ʻo aʻu ki he hihifó, ʻo ʻufiʻufi ʻa e fonuá kotoa, ʻe pehē pē foki mo e hāʻele mai ʻa e Foha ʻo e Tangatá.

27 Pea ko ʻeni, ʻoku ou fakahā kiate kimoutolu ha lea fakatātā. Vakai, ko e potu ko ia ʻoku ʻi ai ʻa e ʻangaʻangá, ʻe kātoa ki ai ʻa e fanga ʻīkalé foki; ʻe pehē foki ʻa hono atānaki fakataha mai ʻo hoku kakai filí mei he ngaahi vahe ʻe fā ʻo e māmaní.

28 Pea te nau fanongo ki he ngaahi tau mo e ngaahi ongoongo ʻo e ngaahi tau.

29 Vakai ʻoku ou lea koeʻuhí ko e lelei ʻa hoku kakai filí; he ʻe tuʻu hake ʻa e fonua ki he fonua, mo e puleʻanga ki he puleʻanga; ʻe ʻi ai ʻa e ngaahi ahonge, mo e ngaahi mahaki fakaʻauha, mo e ngaahi mofuike ʻi he ngaahi potu kehekehe.

30 Pea ko e tahá, ko e meʻa ʻi he fuʻu hulu ʻa e fai angahalá, ʻe fakaʻau ʻo momoko ʻa e ʻofa ʻa e tokolahi; ka ko ia ia ʻe ʻikai ke vaivaí, ʻe fakamoʻui ia.

31 Pea ko e Ongoongoleleí ni ʻo e Puleʻangá ʻe malanga ʻaki ia ʻi he amāmaní kotoa pē, ko ha fakamoʻoni ki he ngaahi puleʻangá kotoa pē, pea ʻe toki hoko mai ʻa e ngataʻangá, pe ko e fakaʻauha ʻo e kau fai angahalá;

32 Pea ko e tahá ko e meʻa fakalielia ʻo e fakaʻauha ko ia naʻe lau ki ai ʻa Taniela ko e palōfitá, ʻe fakahoko ia.

33 Pea ka hili leva ʻa e mamahi ʻo e ngaahi ʻaho ko iá, ʻe fakapoʻuli ʻa e alaʻaá, pea ʻe ʻikai tuku mai ʻe he māhiná ʻa hono māmá, pea ʻe ngangana ʻa e ngaahi fetuʻú mei he langí, pea ʻe ngalulululu ʻa e ngaahi mālohi ʻo e langí.

34 Ko e moʻoni, ʻoku ou tala kiate kimoutolu, ko e toʻu tangata ko ʻeni, ʻa ia ʻe fakahā atu ai ʻa e ngaahi meʻa ko ʻení, ʻe ʻikai mole atu ia kae ʻoua ke fakahoko ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻa ia kuó u tala kiate kimoutolú.

35 Neongo ʻe hoko ʻa e ngaahi ʻaho, ʻa ia ʻe mole atu ai ʻa e langí mo e māmaní; ka ʻe ʻikai mole atu ʻa ʻeku ngaahi aleá, ka ʻe fakahoko kotoa pē.

36 Pea, hangē ko ʻeku lea ki muʻá, ka hili ʻa e amamahi ʻo e ngaahi ʻaho ko iá, pea ngalulululu ʻa e ngaahi mālohi ʻo e langí, ʻe toki hā mai ʻa e fakaʻilonga ʻo e Foha ʻo e Tangatá ʻi he langí, pea ʻe tangi leva ʻa e ngaahi faʻahinga kotoa pē ʻo e māmaní; pea te nau mamata ki he Foha ʻo e Tangatá ʻoku bhāʻele mai ʻi he ngaahi ʻao ʻo e langí, mo e mālohi mo e nāunau lahi;

37 Pea ko ia ia te ne meʻa mahuʻinga ʻaki ʻa ʻeku aleá, ʻe ʻikai ke kākaaʻi ia, he ʻe hāʻele mai ʻa e Foha ʻo e Tangatá, pea te ne fekauʻi mai ʻene kau bʻāngelo ke muʻomuʻa ʻiate ia mo e fuʻu leʻo-lahi ʻo e talupite, pea te nau ctānaki fakataha ʻa e toenga ʻo hono kakai filí mei he matangi ʻe faá, mei he ngataʻanga ʻe taha ʻo e langí ki he ngataʻanga ʻe tahá.

38 Ko ʻeni ke mou ʻiloʻi ha fakatātā ʻo e ʻakau ko e afikí—ʻO ka kei litolito hono ngaahi vaʻá, pea kamata ke tupu ʻa hono laú, te mou ʻilo ʻoku ofi mai ʻa e faʻahitaʻu māfaná;

39 ʻE pehē foki, ʻo ka mamata ʻa hoku kakai filí, ki he ngaahi meʻa kotoa ko ʻení, te nau ʻiloʻi ʻokú ne ofi mai, ʻio, ʻi he ngaahi matapaá;

40 Ka ko e ʻaho mo e houa ko iá, ʻoku ʻikai aʻilo ki ai ha taha; ʻoku ʻikai, ʻoku ʻikai ʻilo ʻa e kau ʻāngelo ʻa e ʻOtuá ʻi he langí, ka ko ʻeku Tamaí pē.

41 Kae hangē ko ia ʻi he ngaahi ʻaho ʻo aNoá, ʻe pehē pē foki ʻi he hāʻele mai ʻa e Foha ʻo e Tangatá;

42 He ʻe hoko kiate kinautolu, ʻo hangē ko e ngaahi ʻaho ki muʻa ʻi he alōmakí; he naʻa nau kai mo inu mo mali mo foaki ke mali, ʻo aʻu ki he ʻaho naʻe hū ai ʻa Noa ki he ʻaʻaké;

43 Pea naʻe ʻikai te nau ʻilo ʻo aʻu ki he hoko mai ʻa e lōmakí, ʻo ʻave ʻa kinautolu kotoa pē; ʻe pehē pē foki ʻa e hāʻele mai ʻa e Foha ʻo e Tangatá.

44 ʻE toki fakahoko ai ʻa ia kuo tohi ʻo pehē, ko e ngaahi ʻaho afakaʻosí ʻe ʻi he ngoué ʻa e toko ua, ʻe ʻave ʻa e toko taha, kae btuku ʻa e toko taha;

45 ʻE ai ʻa e toko ua ʻoku ngāue ʻi he meʻa momosí, ʻe ʻave ʻa e toko taha, kae tuku ʻa e toko taha;

46 Pea ko e meʻa ʻoku ou lea ʻaki ki he toko tahá, ʻoku ou lea ʻaki ia ki he kakai kotoa pē; ko ia, mou aleʻo, he ʻoku ʻikai te mou ʻilo ʻa e houa ʻe hāʻele mai ai ʻa homou ʻEikí.

47 Kae ʻilo ʻeni, ka ne ʻilo ʻe he pule ʻo e falé ʻa e lakanga leʻo ko ia ʻe haʻu ai ʻa e kaihaʻá, pehē naʻá ne leʻo, pea ʻikai tuku ke haea ʻa hono falé, ka kuó ne ʻosi teuteu.

48 Ko ia ke mou tali teu foki mo kimoutolu, koeʻuhí ʻe hāʻele mai ʻa e Foha ʻo e Tangatá ʻi ha houa ʻoku ʻikai te mou ʻamanaki ki ai.

49 Pea ko hai leva, ha tamaioʻeiki afaivelenga mo anga-fakapotopoto, ʻa ia kuo fakanofo ʻe hono ʻeikí ke pule ki hono falé, ke foaki kiate kinautolu ʻa e meʻakai ʻi he faʻahitaʻu totonú?

50 ʻOku monūʻia ʻa e tamaioʻeiki ʻa ia ʻe haʻu ʻa hono ʻeikí, ʻo ʻilo ia ʻokú ne fai peheé; pea ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, te ne fakanofo ia ke pule ki heʻene ngaahi meʻa kotoa pē.

51 Ka ʻo kapau ʻe pehē ʻe he tamaioʻeiki angakovi ko iá ʻi hono lotó: ʻoku afakatatali ʻe hoku ʻeikí ʻa ʻene haʻú,

52 Peá ne kamata ke teʻia hono kaungā-tamaioʻeikí, pea kai mo inu fakataha mo e kau konaá,

53 ʻE haʻu ʻa e ʻeiki ʻo e tamaioʻeiki ko iá ʻi ha ʻaho ʻoku ʻikai te ne ʻamanaki ai kiate ia, pea ʻi ha houa ʻoku ʻikai te ne ʻilo,

54 Pea te ne tuʻusi hifo ia, pea tuʻutuʻuni kiate ia hono ʻinasi fakataha mo e kau mālualoí; ʻe ʻi ai ʻa e tangi mo e afengaiʻitaki ʻo e nifo.

55 Pea ʻe hoko pehē ʻa e angataʻanga ʻo e kau fai angahalá, ʻo fakatatau ki he kikite ʻa Mōsese ʻo pehē: ʻE motuhi atu ʻa kinautolu mei he lotolotonga ʻo e kakaí; ka ʻe teʻeki ai ke hokosia ʻa e ngataʻanga ʻo e māmaní, ka ʻe faifai pea hoko ia.