Ngaahi Folofola
Tefito ʻo e Tui 1
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Ko e Ngaahi Tefito ʻo e Tui
ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní

History of the Church, Vōliume 4, Peesi 535 ki he 541

Vahe 1

1 ʻOku mau atui ki he bʻOtua, ko e Tamai Taʻengatá, pea ki Hono cʻAlo, ko Sīsū Kalaisí, pea ki he dLaumālie Māʻoniʻoní.

2 ʻOku mau tui ʻe tauteaʻi ʻa e tangatá koeʻuhi ko ʻenau ngaahi angahala aʻanautolú pē, kae ʻikai ko e bmaumau-fono ʻa ʻĀtamá.

3 ʻOku mau tui ʻe lava ʻo afakamoʻui ʻa e faʻahinga ʻo e tangatá kotoa pē ʻi he bFakalelei ʻa Kalaisí, tuʻunga ʻi he ctalangofua ki he ngaahi dfono mo e ngaahi eouau ʻo e Ongoongoleleí.

4 ʻOku mau tui ko e ngaahi ʻuluaki tefitoʻi moʻoni mo e ngaahi aouau ʻo e Ongoongoleleí ko e: ʻuluakí, bTui ki he ʻEiki ko Sīsū Kalaisí; uá: cFakatomalá; tolú, dPapitaiso ʻi he fakauku ke efakamolemoleʻi ʻa e ngaahi angahalá; faá, Hilifaki ʻo e fnima ke maʻu ʻa e gmeʻa-foaki ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní.

5 ʻOku mau tui kuo pau ke aui ha tangata ʻe he ʻOtuá, ʻi he bkikite, pea ʻi he hilifaki ʻo e cnima ʻe kinautolu ʻoku nau maʻu ʻa e dmafaí, ke emalanga ʻaki ʻa e Ongoongoleleí mo fakahoko hono ngaahi fouaú.

6 ʻOku mau tui ki he ngaahi alakanga tatau ko ia naʻe fokotuʻu ʻi he Siasí ʻi he kuonga muʻá, ʻa ia ko e kau bʻaposetolo, kau cpalōfita, kau dfaifekau, kau akonaki, kau eʻevangeliō, mo e ngaahi lakanga peheé.

7 ʻOku mau tui ki he ameʻa-foaki ʻo e blea ʻi he ngaahi lea kehekehé, ckikité, dfakahaá, ngaahi emeʻa-hā-maí, ffakamoʻui ʻo e mahakí, gfakamatalaʻi ʻo e ngaahi lea kehekehé, mo e ngaahi meʻa peheé.

8 ʻOku mau tui ko e aTohi Tapú ko e bfolofola ia ʻa e ʻOtuá ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku liliu ctotonú; ʻoku mau tui foki ko e dTohi ʻa Molomoná ko e folofola ia ʻa e ʻOtuá.

9 ʻOku mau tui ki he ngaahi meʻa kotoa pē kuo afakahā mai ʻe he ʻOtuá, mo e ngaahi meʻa kotoa pē ʻokú Ne fakahā mai ʻi he taimi ní, pea ʻoku mau tui te Ne kei bfakahā mai ʻamui ha ngaahi meʻa lalahi mo mahuʻinga ʻo kau ki he Puleʻanga ʻo e ʻOtuá.

10 ʻOku mau tui ki hono atānaki fakataha moʻoni ʻo ʻIsilelí pea ki hono fakafoki mai ʻo e Faʻahinga ʻe bHongofulú; pea ko cSaione (ko e Selūsalema Foʻoú) ʻe langa ia ʻi he konitinēniti ʻo ʻAmeliká; pea ko dKalaisi pē ʻe pule ʻi he māmaní; pea, ʻe efakafoʻou ʻa e māmaní ʻo maʻu ʻe ia ʻa hono fnāunau gfakapalataisí.

11 ʻOku mau ʻekea ʻa e afaingamālie ke hū ki he ʻOtua Māfimafí ʻo fakatatau ki he ngaahi btuʻutuʻuni ʻa homau ckonisēnisi ʻomautolu pē, pea tuku ki he kakai kotoa pē ʻa e faingamālie tatau, ʻo tukuange ke nau dlotu, pe ʻe founga fēfē, pē ʻe fai ʻi fē, pe ko e hā te nau lotu ki aí.

12 ʻOku mau tui ʻoku totonu ke fakaongoongo ki he ngaahi tuʻi, kau palesiteni, kau pule, mo e kau fakamaau fakapuleʻanga, ʻi he talangofua, fakaʻapaʻapaʻi, mo poupou ki he alaó.

13 ʻOku mau tui ʻoku totonu ke afaitotonu, angatonu, bsino maʻa, angalelei, anga-māʻoniʻoni, pea cfailelei ki he kakai kotoa pē; ko e moʻoni, ʻoku mau lava ke pehē ʻoku mau muimui ki he dnaʻinaʻi ʻa Paulá—ʻOku mau tui ki he ngaahi meʻa kotoa pē, ʻoku mau eʻamanaki lelei ki he ngaahi meʻa kotoa pē, kuo mau kātakiʻi ʻa e ngaahi meʻa lahi, pea ʻoku mau ʻamanaki ke mau lava ʻo fkātakiʻi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē. Kapau ʻoku ai ha meʻa ʻoku gmāʻoniʻoni, fakaʻofoʻofa, pe ongoongo lelei pe feʻunga mo hono vīkivikiʻí, ko e ngaahi meʻa ia ʻoku mau fekumi ki aí.

Siosefa Sāmita.