peesi talamuʻaki
  Footnotes

  Ko e
  Mataʻitofe
  Mahuʻingá

  Ko ha Ngaahi Meʻa Kuo Filifili mei he Ngaahi Fakahā,
  mo e Ngaahi Meʻa Naʻe Liliu, mo e Ngaahi Meʻa Naʻe Fakamatalaʻi ʻe
  Siosefa Sāmita
  Ko e ʻUluaki Palōfita, Tangata Kikite, mo e Tangata Maʻu Fakahā ki he
  Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e
  Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní

  Pulusi ʻe he
  Siasi ʻo Sīsū Kalaisi
  ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní

  Sōleki Siti, ʻIutā, USA