Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 128
kimuʻa hoko

Vahe 128

Ko ha tohi meia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá ki he, Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní, ʻa ia ʻoku ʻi ai ha ngaahi fakahinohino kehe ʻoku kau ki he papitaiso maʻá e kakai kuo pekiá; naʻe fai ʻi Nāvū, ʻIlinoisi, ʻi he ʻaho 6 Sepitema 1842 (History of the Church, 5:148–153).

1–5, Kuo pau ke fakamoʻoni ha kau tauhi lekooti fakalotofonua mo fakakātoa ki hono fakahoko ʻo e ngaahi papitaiso maʻá e kakai kuo pekiá; 6–9, ʻOku totonu ʻa ʻenau ngaahi lekōtí pea ʻoku lekooti ia ʻi he māmaní pea ʻi he langí foki; 10–14, ʻOku hoko ʻa e faiʻanga papitaisó ko ha fakataipe ia ʻo e faʻitoká; 15–17, Naʻe fakafoki mai ʻe ʻIlaisiā ʻa e mālohi ʻoku kau ki he papitaiso maʻá e kakai kuo pekiá; 18–21, Kuo fakafoki mai ʻa e ngaahi kī, ngaahi mālohi, mo e ngaahi mafai ʻo e ngaahi kuonga ʻi muʻá; 22–25, ʻOku fakahā ʻa e ngaahi ongoongo fakafiefia mo nāunauʻia ki he kakai moʻuí mo e kau pekiá.

1 Hangē ko ʻeku lea kiate kimoutolu ʻi heʻeku tohi ki muʻa peá u toki ʻalu mei hoku nofoʻangá, ʻo pehē te u tohi atu kiate kimoutolu mei he taimi ki he taimi pea ʻoatu kiate kimoutolu ʻa e fakamatala ʻo kau ki he ngaahi tefito lahi, ʻoku ou toe hoko atu ʻeni ʻi he tefito ʻo e apapitaiso maʻá e kakai kuo pekiá, koeʻuhí he ʻoku hangē ʻoku moʻua ʻeku fakakaukaú ki he tefito ko iá, pea ʻoku ueʻi mālohi taha ʻe ia ʻa hoku lotó, talu mei hono tuli au ʻe hoku ngaahi filí.

2 Naʻá ku tohi atu kiate kimoutolu ha ngaahi folofola ʻe niʻihi ʻo e fakahā ʻo kau ki ha tokotaha tauhi lekooti. ʻOku toe ʻi ai mo ʻeku ngaahi fakakaukau ʻe niʻihi ʻoku kau ki he meʻá ni, ʻa ia ʻoku ou fakapapauʻi atu ʻi he taimí ni. ʻA ia ko ʻeni, naʻe fakahā ʻi heʻeku tohi ki muʻa atú ʻoku totonu ke ʻi ai ha atokotaha tauhi lekooti, ʻa ia ʻe mamata tonu, pea ke ne fanongo foki ʻaki hono telingá, koeʻuhí ke ne hiki ha lekooti ʻo ha moʻoni ʻi he ʻao ʻo e ʻEikí.

3 Ko ʻeni, ko e meʻa ʻoku kau ki he meʻá ni, ʻe fuʻu faingataʻa ki ha tokotaha tauhi lekooti ʻe toko taha ke ʻi ai ʻi he ngaahi taimi kotoa pē, pea ke fai ʻa e ngāue kotoa pē. Ko e meʻa ke fakaleleiʻi ai ʻa e faingataʻa ko ʻení, ko e lava ke ʻi ai ha tokotaha tauhi lekooti ʻe fili ʻi he faiʻanga lotu taki taha ʻo e koló, ʻa ia ʻokú ne feʻunga ʻaupito ke hiki ha ngaahi miniti totonu; pea tuku ke ne fai fakaʻāuliliki mo totonu ʻaupito ʻi hono hiki ʻo e ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku faí, ʻo fakamoʻoniʻi ʻi heʻene lekōtí naʻá ne mamata tonu ʻaki hono matá, mo fanongo ʻaki hono telingá, ʻo hiki ʻa e ʻahó, mo e ngaahi hingoá, mo e alā meʻa peheé, pea mo e fakamatala ki he meʻa kotoa naʻe fakahokó; ʻo fakahā foki ʻa e ngaahi hingoa ʻo ha toko tolu ʻa ia ʻoku ʻi ai, ʻo kapau ʻoku ʻi ai ha niʻihi, ʻa ia ʻe lava ke ui ʻi ha faʻahinga taimi pē ke nau fakamoʻoni ki ai, koeʻuhí ke lava ke fakapapauʻi ʻa e lea kotoa pē ʻi he ngutu ʻo e afakamoʻoni ʻe toko ua pe toko tolu.

4 Pea ka hili iá, tuku ke ʻi ai ha tokotaha tauhi lekooti fakakātoa, ʻa ia ʻe lava ke foaki ki ai ʻa e ngaahi lekooti kehe ko ʻení, ʻa ia ʻoku ʻoatu fakataha mo e ngaahi tohi fakamoʻoni kuo nau fakamoʻoni hingoa ki ai, ʻo fakamoʻoniʻi ʻoku moʻoni ʻa e lekooti kuo nau faí. Pea ka hili iá ʻe lava leva ʻe he tokotaha tauhi lekooti fakakātoa ʻo e siasí ʻo hiki ʻa e fakamatalá ʻi he tohi lekooti fakakātoa ʻa e siasí, fakataha mo e ngaahi tohi fakamoʻoní mo e kau fakamoʻoni kotoa pē naʻe kau aí, fakataha mo ʻene fakamatala ʻaʻana ʻa ia ʻokú ne tui moʻoni ʻoku moʻoni ʻa e fakamatala mo e ngaahi lekooti ʻi ʻolungá, ʻi heʻene ʻilo ki he ʻulungāanga mo hono fili fakalūkufua ʻo e kau tangata ko iá ʻe he siasí. Pea ʻo ka hili hono fai ʻeni ʻi he lekooti fakakātoa ʻa e siasí, ʻe pehē hono totonu mo hono toputapu ʻo e lekōtí, pea pehē pē mo hono fakapapauʻi kuo fakahoko ʻa e ouaú ʻo hangē tofu pē naʻá ne mamata ki ai ʻaki hono mata ʻoʻoná mo fanongo ʻaki hono telingá, mo hiki ha lekooti ʻo ia ʻi he lekooti fakakātoa ʻa e siasí.

5 Te mou pehē nai ʻoku fuʻu fakaʻāuliliki ʻa e founga ko ʻeni ʻo e ngaahi meʻá; kae tuku ke u fakahā kiate kimoutolu ko e meʻa pē ia ke fakahoko ai ʻa e finangalo ʻo e ʻOtuá, ʻi he fai ki he ouau mo e teuteu ʻa ia naʻe tuʻutuʻuni mo teuteuʻi ʻe he ʻEikí ʻi he teʻeki ai ke ʻai ʻa e tuʻunga ʻo e māmaní, ki hono afakamoʻui ʻo e kau pekia ʻa ia ʻe pekia taʻe ʻi ai ha bʻilo ki he ongoongoleleí.

6 Pea ʻikai ia ko ia pē, ka ʻoku ou loto ke mou manatuʻi naʻe fakalaulauloto ʻa Sione Fakahā ki he tefito pē ko ʻeni ʻo kau ki he kau pekiá, ʻi heʻene fakahā, ʻo hangē ko ia te mou ʻilo kuo tohi ʻi he Fakahā 20:12Pea ne u mamata ki he pekiá, ʻa e īkí mo e lalahí, naʻe tutuʻu ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá; pea mo e folahi ʻo e ngaahi tohí; pea folahi mo e tohi ʻe taha, ʻa ia ko e tohi ʻo e moʻuí; pea naʻe fakamāuʻi ʻa e pekiá mei he ngaahi meʻa naʻe tohi ʻi he ngaahi tohí, ʻo fakatatau ki heʻenau ngaahi ngāué.

7 Te mou ʻilo ʻi he potufolofolá ni naʻe folahi ʻa e ngaahi tohí; pea naʻe folahi mo e tohi ʻe taha, ʻa ia ko e atohi ʻo e moʻuí; ka naʻe fakamāuʻi ʻa e pekiá mei he ngaahi meʻa ʻa ia naʻe tohi ʻi he ngaahi tohí, ʻo fakatatau ki heʻenau ngaahi ngāué; ko ia ai, kuo pau pē ko e ngaahi tohi ʻoku lau ki aí ko e ngaahi tohi ia ʻa ia naʻe ʻi ai ʻa e lekooti ʻo ʻenau ngaahi ngāué, pea ʻoku ʻuhinga ia ki he ngaahi blekooti ʻoku tauhi ʻi he māmaní. Pea ko e tohi ʻa ia ko e tohi ʻo e moʻuí ko e lekooti ia ʻa ia ʻoku tauhi ʻi he langí; ʻoku tatau matematē ʻa e tefitoʻi moʻoní mo e tokāteline ʻa ia ʻoku fekau kiate kimoutolu ʻi he fakahā ʻa ia ʻoku tuʻu ʻi he tohi naʻá ku fai kiate kimoutolu ʻi he teʻeki ai te u ʻalu mei hoku nofoʻangá—koeʻuhi ʻi hoʻomou ngaahi lekooti kotoa pē ʻe lava ʻo lekooti ia ʻi he langí.

8 Ko ʻeni, ko e anga ʻo e ouau ní ʻoku kau ai ʻa e amālohi ʻo e lakanga fakataulaʻeikí, ʻi he fakahā ʻa Sīsū Kalaisí, ʻa ia ʻoku fakangofua ai ke ʻilonga ʻa e meʻa te mou bnonoʻo ʻi he māmaní ʻe nonoʻo ia ʻi he langí, pea ʻilonga ʻa e meʻa te mou vete ʻi he māmaní ʻe vete ia ʻi he langí. Pe, ʻi hono ʻai ʻe tahá, ʻi hano fakaʻuhingaʻi ʻe taha ʻa hono liliú, ʻilonga ha meʻa te mou lekooti ʻi he māmaní ʻe lekooti ia ʻi he langí, pea ʻilonga ha meʻa ʻoku ʻikai te mou lekooti ʻi he māmaní ʻe ʻikai lekooti ia ʻi he langí; he ʻe fakamāuʻi homou kau pekiá mei he ngaahi tohí, ʻo fakatatau ki heʻenau ngaahi ngāue ʻanautolú pē, neongo pe kuo nau fai ʻa e ngaahi couaú ʻe kinautolu pē, pe ʻe hanau kau fakafofonga, ʻo fakatatau ki he ouau kuo teuteu ʻe he ʻOtuá ki honau dfakamoʻuí talu mei he taimi ki muʻa ʻi hono ʻai ʻa e tuʻunga ʻo e māmaní, ʻo fakatatau ki he ngaahi lekooti ʻa ia kuo nau tauhi ʻo kau ki honau kau pekiá.

9 ʻE hangē nai ki ha niʻihi ko ha tokāteline ngali fefeka ʻaupito ʻa ia ʻoku tau lau ki aí—ko ha mālohi ʻoku lekooti pe nonoʻo ʻi he māmaní pea nonoʻo ʻi he langí. Ka neongo iá, ʻi he ngaahi kuonga kotoa pē ʻo e māmaní, ko e taimi kotoa pē ʻoku foaki mai ai ʻe he ʻEikí ha akuonga ʻo e lakanga fakataulaʻeikí ki ha tangata ʻi he fakahā moʻoni, pe ha kau tangata, kuo foaki maʻu ai pē ʻa e mālohi ko ʻení. Ko ia, ʻilonga ha meʻa naʻe fai ʻe he kau tangata ko iá ʻi he bmafaí, ʻi he huafa ʻo e ʻEikí, ʻo nau fai moʻoni mo totonu ia, pea tauhi ha lekooti totonu mo falalaʻanga ʻo ia, naʻe hoko ia ko ha fono ʻi he māmaní pea ʻi he langí, pea ʻe ʻikai lava ke fakataʻeʻaongaʻi ia, ʻo fakatatau ki he ngaahi tuʻutuʻuni ʻa e cSihova māfimafí. Ko ha lea totonu ʻeni. Ko hai ʻoku lava ke fanongo ki aí?

10 Pea ko e tahá, ko ha fakatātā ʻeni, ko e Mātiu 16:18, 19: Pea ʻoku ou tala atu foki kiate koe, Ko Pita koe, pea te u langa hoku siasí ki he maká ni; pea ʻe ʻikai lavaʻi ia ʻe he ngaahi matapā ʻo hētesí. Pea te u ʻatu kiate koe ʻa e ngaahi kī ʻo e puleʻanga ʻo e langí: pea ko ia kotoa pē te ke nonoʻo ʻi māmaní, ʻe nonoʻo ia ʻi he langí; pea ko ia te ke veteki ʻi māmaní ʻe veteki ia ʻi he langí.

11 Ko ʻeni ko e meʻa lilo lahi mo fakaofo ʻo e meʻá hono kotoa, pea ko e fungani lelei taha ʻo hono kotoa ʻo e tefito ʻoku tau vakai ki aí, ʻoku kau ki ai hono maʻu ʻo e ngaahi mālohi ʻo e Lakanga Fakataulaʻeiki Toputapú. He ko ia ia ʻoku foaki ki ai ʻa e ngaahi a ko ʻení ʻoku ʻikai faingataʻa kiate ia ke ne maʻu ha ʻilo ki he ngaahi moʻoni ʻoku kau ki hono bfakamoʻui ʻo e fānau ʻa e tangatá, maʻá e kau pekiá pea mo e kakai moʻuí fakatouʻosi.

12 ʻOku ʻi he meʻá ni ʻa e anāunaú mo e blāngilangí, mo e moʻui ctaʻe-faʻa-maté mo e moʻui taʻengatá—Ko e ouau ʻo e papitaiso ʻi he vaí, ke dfakauku ʻi ai koeʻuhí ko e fakataipe ki hono tatau ʻo e pekiá, koeʻuhí ke fehoanaki ʻa e tefitoʻi moʻoni ʻe tahá mo e tefitoʻi moʻoni ʻe tahá; ko e fakauku ʻi he vaí pea mo e ʻalu hake mei he vaí ko e tatau moʻoni ia ʻo e toe tuʻu ʻa e maté ʻi heʻenau ʻalu atu mei honau ngaahi tanuʻangá; ko ia, naʻe fokotuʻu ai ʻa e ouau ko ʻení ke fokotuʻu ha fetuʻutaki ʻi he ouau ʻo e papitaiso ki he maté, ko e fakatatau ia ki he pekiá.

13 Ko ia, naʻe fokotuʻu ʻa e faiʻanga apapitaisó ko e bfakataipe ia ʻo e faʻitoká, pea naʻe fekau ke tuʻu ia ʻi ha potu ʻi lalo ʻa ia ʻoku faʻa fakataha ki ai ʻa e kakai moʻuí, ke fakahā atu ʻa e kakai moʻuí mo e kakai kuo pekiá, pea ʻoku ʻi ai hano tatau ʻo e ngaahi meʻa kotoa pē, pea ʻoku nau fehoanaki ʻa kinautolu—ko e meʻa ʻoku fakaemāmaní ke fehoanaki mo e meʻa ʻoku fakalangí, ʻo hangē ko e meʻa naʻe fakahā ʻe Paulá, 1 Kolinitō 15:46, 47 mo e 48:

14 Ka naʻe ʻikai muʻomuʻa ʻa ia ʻoku laumālié, ka ko ia ʻoku fakakakanó; kae toki hoko ʻa ia ʻoku fakalaumālié. Ko e ʻuluaki tangatá ʻoku mei he kelekelé, ʻoku kelekeleʻia; ko hono ua ʻo e tangatá ko e ʻEiki mei he langí. Hangē ko e kelekeleʻiá ʻoku pehē pē foki ʻa kinautolu ʻoku kelekeleʻiá; pea hangē ko ia ʻoku fakalangí ʻoku pehē pē foki ʻa kinautolu ʻoku fakalangí. Pea hangē ko e ngaahi lekooti ʻi māmani ʻoku kau ki homou kau pekiá, ʻa ia kuo fai ʻo totonú, ʻoku pehē pē foki mo e ngaahi lekooti ʻi he langí. Ko ia, ko e mālohi ʻeni ke afakamaʻu mo nonoʻó, pea ʻi he ʻuhinga ʻe taha ʻo e leá, ko e ngaahi b ʻo e puleʻangá, ʻa ia ʻoku kau ai ʻa e kī ʻo e cʻiló.

15 Pea ko ʻeni, ʻe hoku ngaahi tokoua mo e ngaahi tuofāfine ʻofeina lahi, tuku ke u fakahā papau kiate kimoutolu, ko e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻeni ʻoku kau ki he kau pekiá mo e kakai moʻuí ʻa ia ʻoku ʻikai lava ke tukuange noaʻia ia, ʻo kau ki hotau fakamoʻuí. He ʻoku ʻaonga pea ʻoku kau lahi ʻa honau afakamoʻuí ki hotau fakamoʻuí, ʻo hangē ko e lea ʻa Paula ʻo kau ki he ngaahi tamaí—ʻoku ʻikai lava ke bfakahaohaoaʻi ʻa kinautolu taʻekau ai ʻa kitautolu—pea ʻoku ʻikai lava foki ke fakahaohaoaʻi ʻa kitautolu taʻekau ai ʻa hotau kau pekiá.

16 Pea ko ʻeni, ko e meʻa ki he papitaiso maʻá e kakai kuo pekiá, te u fakahā kiate kimoutolu ha potufolofola ʻe taha meia Paula, 1 Kolinitō 15:29: Kae ʻikai, pea ko e hā ʻe fai ʻe kinautolu kuo papitaiso ki he maté, ʻo kapau ʻe ʻikai ʻaupito toe tuʻu ʻa e maté? Ko e hā ʻoku papitaiso ai ʻa kinautolu ki he maté?

17 Pea ko e tahá, ko e meʻa ʻoku fetuʻutaki mo e potufolofola ko ʻení te u fakahā kiate kimoutolu ha potufolofola mei ha taha ʻo e kau palōfitá, ʻa ia naʻá ne tokanga lahi ki he afakafoki mai ʻo e lakanga fakataulaʻeikí, ko e ngaahi nāunau ʻe fakahā ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosí, pea ʻi ha founga makehe ʻa e tefito fakaʻofoʻofa tahá ni ʻo e ngaahi tefito kotoa pē ʻa ia ʻoku kau ki he ongoongolelei taʻengatá, ʻa ia ko e papitaiso maʻá e kakai kuo pekiá; he ʻoku pehē ʻe Malakai, ʻi he vahe fakaʻosí, veesi 5 mo e 6: Vakai, te u fekau ʻa bʻIlaisiā ko e palōfitá kiate kimoutolu ʻi he teʻeki ai ke hoko ʻa e fuʻu ʻaho lahi mo fakamanavahē ʻo e ʻEikí: Pea te ne liliu ʻa e loto ʻo e ngaahi tamaí ki he fānaú, pea mo e loto ʻo e fānaú ki heʻenau ngaahi tamaí, telia naʻá ku haʻu ke taaʻi ʻaki ʻa māmani ʻa e malaʻia.

18 Naʻá ku mei lava nai ʻo hiki hano liliu ʻo e meʻá ni ke amahinongofua ange, ka ʻoku mahinongofua feʻunga ʻa e anga ʻo ʻene tuʻu he taimi ní ke feʻunga mo ʻeku taumuʻá. ʻOku feʻunga ke ʻiloʻi, ʻi he meʻa ko ʻení, ʻe taaʻi ʻa māmani ʻaki ha malaʻia tuku kehe ʻo kapau ʻe ʻi ai ha bfehokotakiʻanga mālohi ʻe taha ʻi he vahaʻa ʻo e ngaahi tamaí mo e fānaú, ʻi ha tefito ʻe niʻihi pe ha tefito kehe—pea vakai, ko e hā ʻa e tefito ko iá? Ko e cpapitaiso ia maʻá e kakai kuo pekiá. He ʻoku ʻikai lava ke fakahaohaoaʻi ʻa kitautolu taʻekau ai ʻa kinautolu pe fakahaohaoaʻi ʻa kinautolu taʻekau ai ʻa kitautolu. Pea ʻoku ʻikai lava ʻo fakahaohaoaʻi ʻa kinautolu pe ko kitautolu taʻekau ai ʻa kinautolu kuo nau pekia ʻi he ongoongoleleí foki; he ʻoku mahuʻinga ia ʻi hono kamata ʻo e dkuonga ʻo e kakato ʻo e ngaahi kuongá, ʻa ia ko e kuonga ʻoku kamata ʻeni ke fokotuʻú, ke hoko hano fakatahaʻi kakato mo fakakātoa mo haohaoa pea mo hano fakamaʻu fakataha ʻo e ngaahi kuonga fakakōsipelí mo e ngaahi kī, mo e ngaahi mālohi, mo e ngaahi nāunau, pea ke fakahā mai ia ʻo fai mai talu mei he ngaahi ʻaho ʻo ʻĀtamá ʻo aʻu mai ki he taimi lolotonga ní. Pea ʻikai ngata ai, ka ko e ngaahi meʻa kuo teʻeki ai fakahā talu mei hono ʻai ʻa e etuʻunga ʻo e māmaní, ka kuo tauhi fufuuʻi mei he kau potó mo e kau ʻiloʻiló, ʻe fakahā mai ia ki he ffānau valevalé mo kinautolu ʻoku kei huhú ʻi he kuongá ni, ʻa ia ko e kuonga ʻo e kakato ʻo e ngaahi kuongá.

19 Ko ʻeni, ko e hā ʻa e meʻa ʻoku tau fanongo ki ai ʻi he ongoongolelei kuo tau maʻú? Ko ha leʻo ʻo e fiefia! Ko ha leʻo ʻo e ʻaloʻofa mei he langí; pea ko ha leʻo ʻo e amoʻoni mei he kelekelé; ko e ngaahi ongoongo fakafiefia ki he kau pekiá; ko ha leʻo ʻo e fiefia ki he kakai moʻuí pea mo e kau pekiá; ko e ngaahi ongoongo bfakafiefia ʻo e fuʻu fiefia lahi. Hono ʻikai fakaʻofoʻofa ʻi he ngaahi moʻungá ʻa e cvaʻe ʻo kinautolu ʻoku ʻomi ʻa e ngaahi ongoongo fakafiefia ʻo e ngaahi meʻa leleí, pea ʻoku nau pehē ki Saione: Vakai, ʻoku pule ʻa ho ʻOtuá! Hangē ko e ngaahi dhahau ʻo Kāmelí ʻe pehē ʻa ʻene tō hifo ʻa e ʻilo ʻo e ʻOtuá kiate kinautolú!

20 Pea ko e tahá, ko e hā ʻa e meʻa ʻoku tau fanongo ki aí? Ko e ngaahi ongoongo fakafiefia mei aKomola! Ko bMolonai, ko e ʻāngelo mei he langí, ʻokú ne fakahā ʻa hono fakahoko ʻo e ngaahi kikite ʻa e kau palōfitá—ʻe fakahā mai ʻa e ctohí. Ko ha leʻo ʻo e ʻEikí ʻi he feituʻu maomaonganoa ʻo dFeietí, ʻi he vahefonua Senekaá, ʻoku folofola ʻo pehē ʻe efakamoʻoni ʻa e kau fakamoʻoni ʻe toko tolu ki he tohí! Ko e leʻo ʻo fMaikelí ʻi he kauvai ʻo e vaitafe Sesikuehaná, ʻokú ne fakaʻilo ʻa e tēvoló ʻi heʻene hā mai ko ha ʻāngelo ʻo e gmāmá! Ko e leʻo ʻo hPita, Sēmisi, mo Sioné ʻi he feituʻu maomaonganoa ʻi he vahaʻa ʻo Hāmoni, ʻi he vahefonua Sesikuehaná, mo Kolesivili, ʻi he vahefonua Pulumí, ʻi he kauvai ʻo e vaitafe Sesikuehaná, ʻoku nau fakahā ʻoku nau maʻu ʻa e ngaahi i ʻo e puleʻangá, pea mo e kuonga ʻo e kakato ʻo e ngaahi kuongá!

21 Pea ko e tahá, ko e leʻo ʻo e ʻOtuá ʻi he loki ʻo e aTangataʻeiki toulekeleka ko Uitemaá, ʻi Feieti, ʻi he vahefonua Senekaá, pea ʻi he ngaahi taimi kehekehe, mo e ngaahi feituʻu kehekehe ʻi hono kotoa ʻo e ngaahi fononga mo e ngaahi faingataʻaʻia ʻa e Siasí ni ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní! Pea ko e leʻo ʻo Maikelí, ko e ʻāngelo pulé; ko e leʻo ʻo bKepalelí, pea mo cLafielí, pea mo e kau dʻāngelo kehekehe, meia Maikeli pe ko eʻĀtama ʻo aʻu mai ki he taimi lolotonga ní, ʻoku nau fakahā kotoa honau fkuonga fakakōsipelí, ko ʻenau ngaahi totonú, mo ʻenau ngaahi kií, ko honau ngaahi lāngilangí, mo honau ngeiá mo e nāunaú, pea mo e mālohi ʻo honau lakanga fakataulaʻeikí; ʻo nau foaki ʻa e ʻotu lea ki he ʻotu lea, mo e gakonaki ki he akonaki; ko ha kihiʻi meʻa ʻi heni pea mo ha kihiʻi meʻa ʻi hena; ʻo nau foaki kiate kitautolu ʻa e fakafiemālie ʻi heʻenau fakahā ʻa e ngaahi meʻa ʻe hokó, ʻo fakapapauʻi ʻa ʻetau hʻamanakí!

22 ʻE kāinga, he ʻikai koā ke tau fai atu ʻi ha ngāue mahuʻinga pehē? Laka atu ki muʻa kae ʻoua ʻe fakaholoholomui. Ke mou loto-toʻa, ʻe kāinga; pea fai atu, fai atu ki he ikuna! Tuku ke fiefia ʻa homou lotó, pea nēkeneka ʻo lahi ʻaupito. Tuku ke pā mai ʻa e fonuá ʻi he ahiva. Tuku ke lea atu ʻa e kau pekiá ʻaki ʻa e ngaahi hiva ʻo e fakafetaʻi taʻengata ki he Tuʻi ko bʻImanuelá, ʻa ia naʻá ne tuʻutuʻuni ʻi he teʻeki ai ke ʻi ai ʻa e māmaní, ʻa e meʻa te tau lava ai ʻo chuhuʻi ʻa kinautolu mei honau dfale fakapōpulá; he kuo pau ke tauʻatāina ʻa e kau pōpulá.

23 Tuku ke kalanga ʻa e ngaahi amoʻungá ʻi he fiefia, pea mo kimoutolu ʻa e ngaahi teleʻa kotoa pē ke mou kalanga ʻi he leʻo-lahi; pea mo kimoutolu kotoa pē ʻa e ngaahi tahí mo e ngaahi fonua mōmoá, fakahā ʻa e ngaahi meʻa fakaofo ʻo homou Tuʻi Taʻengatá! Pea mo kimoutolu ʻa e ngaahi vaitafe lalahí, mo e ngaahi vaitafe īkí, mo e fanga kiʻi vai īkí, ke mou tafe atu ʻi he fiefia. Tuku ʻa e ngaahi vaó mo e ngaahi ʻakau kotoa pē ʻo e vaó ke nau fakafetaʻi ki he ʻEikí; pea ko kimoutolu ʻa e ngaahi bmaka fefeká ke mou tangi ʻi he fiefia! Pea tuku ke hiva fakataha ʻa e laʻaá, māhiná, pea mo e ngaahi cfetuʻu ʻo e pongipongí, pea tuku ke kalanga ʻi he fiefia ʻa e ngaahi foha kotoa pē ʻo e ʻOtuá! Pea tuku ke fakahā ʻa hono huafá ʻo taʻengata pea taʻengata ʻe he ngaahi fakatupu taʻengatá! Pea ʻoku ou toe pehē, hono ʻikai ke fakaʻofoʻofa ʻa e leʻo ʻoku tau fanongo ki ai mei he langí, ʻoku fakahā ʻi hotau telingá, ʻa e nāunau, mo e fakamoʻui, mo e lāngilangi, mo e moʻui dtaʻe-faʻa-mate, mo e emoʻui taʻengata; ʻa e ngaahi puleʻanga, ngaahi pule fakapilinisi, mo e ngaahi mālohi!

24 Vakai, ʻoku ofi mai ʻa e fuʻu aʻaho lahi ʻo e ʻEikí; pea ko hai ʻokú ne lava ke bkātakiʻi ʻa e ʻaho ʻo ʻene hāʻele maí, pea ko hai ʻokú ne lava ke tuʻu ʻo ka ne ka hā maí? He ʻokú ne hangē ko ha afi ʻa e ctangata fakamaʻa ukameá, pea tatau mo e koa fakamaʻa ʻa e kau foó; pea te ne nofo ʻo hangē ko e dtangata fakamaʻa mo fakahaohaoaʻi ʻo e silivá, pea te ne fakahaohaoaʻi ʻa e ngaahi foha ʻo eLīvaí, mo fakamaʻa ʻa kinautolu ʻo hangē ko e koulá mo e silivá, koeʻuhí ke nau ʻoatu ki he ʻEikí ha ffeilaulau ʻi he māʻoniʻoni. Ko ia, tuku ke tau fai, ko e siasi mo e kakai pea ko e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní, ha feilaulau ki he ʻEikí ʻi he māʻoniʻoni; pea tuku ke tau ʻoatu ʻi hono temipale toputapú, ʻo ka ʻosi ia, ha tohi ʻoku tuʻu ʻi ai ʻa e ngaahi glekooti ʻo hotau kau pekiá, ʻa ia ʻe feʻunga ke tali ʻi he meʻa kotoa pē.

25 ʻE kāinga, ʻoku lahi ʻa e ngaahi meʻa ke u fakahā atu kiate kimoutolu ʻo kau ki he tefitó; ka te u tuku ia ʻi he taimí ni, pea hoko atu ʻa e tefitó ʻi ha taimi kehe. Ko au, ko hoʻomou tamaioʻeiki loto-fakatōkilalo mo e kaumeʻa tuʻu maʻu ai pē, ʻo hangē ko e ngaahi ʻaho kuo hilí,

Siosefa Sāmita.