Bantuan Penelaahan
Simbolisme


Simbolisme

Menggunakan sesuatu sebagai keserupaan atau bentuk dari sesuatu yang lain. Simbolisme dalam tulisan suci menggunakan objek, peristiwa, atau keadaan yang lazim untuk melukiskan asas atau ajaran Injil. Contohnya, nabi Kitab Mormon Alma menggunakan sebiji benih untuk melukiskan firman Allah (Alma 32).

Para nabi di seluruh tulisan suci menggunakan simbolisme untuk mengajarkan tentang Yesus Kristus. Sebagian dari simbol-simbol ini mencakup upacara dan tata cara (Musa 6:63), pengurbanan (Ibr. 9:11–15; Musa 5:7–8), sakramen (TJS, Mrk. 14:20–24 [Apendiks]; Luk. 22:13–20), serta baptisan (Rm. 6:1–6; A&P 128:12–13). Banyak nama dalam Alkitab adalah simbolis. Upacara kemah suci Perjanjian Lama dan hukum Musa melukiskan kebenaran kekal (Ibr. 8–10; Mosia 13:29–32; Alma 25:15; Hel. 8:14–15). Untuk contoh-contoh lain, lihat Matius 5:13–16; Yoh. 3:14–15; Yakub 4:5; Alma 37:38–45.