Bantuan Penelaahan
Percabulan


Percabulan

Persetubuhan tidak sah antara dua orang yang tidak menikah satu sama lain. Dalam tulisan suci itu terkadang juga digunakan sebagai simbol untuk kemurtadan.