Bantuan Penelaahan
Bumi


Bumi

Planet yang di atasnya kita tinggal, diciptakan oleh Allah melalui Yesus Kristus untuk digunakan oleh manusia selama percobaan fananya. Takdir akhirnya adalah untuk dimuliakan dan dipermuliakan (A&P 77:1–2; 130:8–9). Bumi akan menjadi warisan kekal bagi mereka yang telah hidup layak akan kemuliaan selestial (A&P 88:14–26). Mereka akan menikmati hadirat Bapa dan Putra (A&P 76:62).

Diciptakan untuk manusia

Keberadaan yang hidup

Terbaginya bumi

Pembersihan bumi

Keadaan terakhir bumi