Bantuan Penelaahan
Hawa Nafsu


Hawa Nafsu

Kegemaran atau hasrat untuk kesenangan jasmani yang tidak benar, khususnya pelanggaran moral.