Bantuan Penelaahan
Pemanggilan dan Pemilihan


Pemanggilan dan Pemilihan

Para pengikut Kristus yang saleh dapat menjadi terbilang di antara orang-orang pilihan yang memperoleh kepastian akan permuliaan. Pemanggilan dan pemilihan dimulai dengan pertobatan dan baptisan. Itu menjadi lengkap ketika mereka “maju terus, mengenyangkan diri dengan firman Kristus, dan bertahan sampai akhir” (2 Ne. 31:19–20). Tulisan suci menyebut proses ini menjadikan pemanggilan dan pemilihan kita pasti (2 Ptr. 1:4–11; A&P 131:5–6).