Bantuan Penelaahan
Bartolomeus


Bartolomeus

Dalam Perjanjian Baru, salah seorang dari Dua Belas Rasul mula-mula Yesus Kristus (Mat. 10:2–4).