Bantuan Penelaahan
Rehabeam


Rehabeam

Dalam Perjanjian Lama, putra Raja Salomo. Dia menggantikan ayahnya dan memerintah selama tujuh belas tahun di Yerusalem (1 Raj. 11:43; 14:21, 31). Selama masa pemerintahan Rehabeam, kerajaan terbagi ke dalam kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan (1 Raj. 11:31–36; 12:19–20). Rehabeam berkuasa atas kerajaan Yehuda.