Bantuan Penelaahan
Adam-ondi-Ahman


Adam-ondi-Ahman

Tempat di mana Adam memberkati anak cucunya yang saleh tiga tahun sebelum dia mati (A&P 107:53–56) dan di mana dia akan datang sebelum waktu Kedatangan Kedua (A&P 116).