Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 20
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 20

Ko e fakahā ʻoku kau ki he anga ʻo e fokotuʻutuʻu mo hono puleʻi ʻo e Siasí, ʻa ia naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi ʻEpeleli 1830 (History of the Church, 1:64–70). Ki muʻa ʻi heʻene tohi ʻa e fakahā ko ʻení, naʻe tohi ʻe he Palōfitá ʻo pehē, “Naʻa mau maʻu meiate Ia [ko Sīsū Kalaisi] ʻa e meʻa ko ʻení, ʻi he laumālie ʻo e kikité mo e fakahaá; ʻa ia naʻe ʻikai ngata ʻi heʻene ʻomi kiate kimautolu ʻa e ʻilo lahi, ka naʻe fakahā mai ai kiate kimautolu ʻa e ʻaho totonu te mau hoko ai ke toe fokotuʻu Hono Siasí ʻi heni ʻi he māmaní, ʻo fakatatau ki Hono finangaló mo e fekaú” (History of the Church, 1:64).

1–16, ʻOku hanga ʻe he Tohi ʻa Molomoná ʻo fakamoʻoniʻi hono faka-ʻOtua ʻo e ngāue ʻi he ngaahi ʻaho ki mui ní; 17–28, Ko hono fakapapauʻi mai ʻo e ngaahi tokāteline ʻo e fakatupú, hingá, fakaleleí, mo e papitaisó; 29–37, Ko hono fokotuʻu mai ʻo e ngaahi fono ʻokú ne puleʻi ʻa e fakatomalá, fakatonuhiaʻí, fakamāʻoniʻoniʻí, mo e papitaisó; 38–67, Ko hono fakamatalaʻi fakanounouʻi mai ʻo e ngaahi fatongia ʻo e kaumātuʻá, kau taulaʻeikí, kau akonakí, mo e kau tīkoní; 68–74, Ko hono fakahā mai ʻo e ngaahi fatongia ʻo e kāingalotú, papitaiso ʻo e fānau īkí, mo e founga fai ʻo e papitaisó; 75–84, Ko hono fakahā mai ʻo e ongo lotu tāpuakiʻi ʻo e sākalamēnití mo e ngaahi tuʻutuʻuní ki hono puleʻi ʻo e kāingalotu ʻo e Siasí.

1 Ko e ahopo hake ʻa e bSiasi ʻo Kalaisí ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosi ko ʻení, ʻa ia ko hono taha afe valungeau tolungofulu ʻo e taʻú talu ʻa e ʻaloʻi mai ʻo hotau ʻEiki mo e Fakamoʻui ko Sīsū Kalaisí ʻi he kakanó, ʻa ia naʻe clanga hake mo fokotuʻu ia ʻo fakatatau ki he ngaahi lao ʻo hotau fonuá, ʻi he finangalo mo e ngaahi fekau ʻa e ʻOtuá, ʻi hono fā ʻo e māhiná, pea ʻi hono ono ʻo e ʻaho ʻo e māhina ʻoku ui ko ʻEpelelí—

2 ʻA ia ko e ngaahi fekau naʻe fai kia Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, ʻa ia naʻe aui ʻe he ʻOtuá, mo fakanofo ko e bʻaposetolo ʻa Sīsū Kalaisi, ke hoko ko e ʻuluaki ckaumātuʻa ʻo e siasí ni;

3 Pea kia ʻŌliva Kautele, ʻa ia naʻe ui foki ʻe he ʻOtuá ko e ʻaposetolo ʻa Sīsū Kalaisi, ke ne hoko ko e kaumātuʻa hono ua ʻo e siasi ní, pea fakanofo ia ʻi hono nimá;

4 Pea naʻe fai ʻeni ʻo fakatatau ki he ʻaloʻofa ʻa hotau ʻEiki mo e Fakamoʻui ko Sīsū Kalaisí, ʻa ia ke ʻaʻana ʻa e lāngilangi kotoa pē, ʻi he lolotonga ní pea ʻi he taʻengatá foki. ʻĒmeni.

5 Hili hono fakahā moʻoni ki he ʻuluaki kaumātuʻá ni kuó ne maʻu ha fakamolemole ʻo ʻene ngaahi angahalá, naʻá ne toe aʻefihia ʻi he ngaahi meʻa taʻeʻaonga ʻo e māmaní;

6 Ka ʻi he hili ʻene fakatomala mo ʻene fakavaivaiʻi moʻoni ia, ʻi he tuí, naʻe tokoni mai kiate ia ʻa e ʻOtuá ʻi ha aʻāngelo māʻoniʻoni, ʻa ia naʻe tatau hono bfofongá mo e ʻuhilá, pea ko hono kofú naʻe maʻa mo hinehina ia ʻo laka hake ʻi he hinehina kehe kotoa pē;

7 Peá ne fai kiate ia ʻa e ngaahi fekau ʻa ia naʻá ne ueʻi fakalaumālie hake ia;

8 Pea foaki kiate ia ʻa e mālohi mei ʻolunga, ʻi he ngaahi afounga naʻe teuteuʻi mei muʻa, ke liliu ʻaki ʻa e Tohi ʻa Molomoná;

9 ʻA ia ʻoku ʻi ai ha lekooti ʻo ha kakai kuo tō ki lalo, mo hono akakato ʻo e bongoongolelei ʻa Sīsū Kalaisí ki he kau Senitailé mo e kau Siú foki;

10 ʻA ia naʻe foaki mai ʻi he ueʻi fakalaumālie, pea ʻoku fakamoʻoniʻi ia ki ha aniʻihi ʻi he tauhi mai ʻa e kau ʻāngeló, pea bfakahā ia ki he māmaní ʻe kinautolu—

11 ʻO fakamoʻoniʻi ki he māmaní ʻoku amoʻoni ʻa e ngaahi folofola māʻoniʻoní, pea ʻoku bueʻi hake ʻe he ʻOtuá ʻa e kau tangata mo ui ʻa kinautolu ki heʻene cngāue toputapu ʻi he kuonga mo e toʻu tangata ko ʻení, ʻo hangē pē ko e ngaahi toʻu tangata ʻi muʻá;

12 ʻO fakahā ai ko e ʻOtua atatau ʻi he ʻaneafí, ʻaho ní pea taʻengata. ʻĒmeni.

13 Ko ia, ko e meʻa ʻi he maʻu ʻa e kau fakamoʻoni tokolahi peheé, ʻe fakamāuʻi ʻe kinautolu ʻa māmani, ʻio ʻa kinautolu kotoa pē ʻe maʻu ʻa e ʻilo ki he ngāué ni ʻamuí.

14 Pea ko kinautolu ʻe tali ia ʻi he tui, mo fai amāʻoniʻoní, te nau maʻu ʻa e bkalauni ʻo e moʻui taʻengatá;

15 Ka ko kinautolu ʻoku fakafefeka honau lotó ʻi he ataʻetuí, mo liʻaki iá, ʻe liliu ia ʻo hoko ko honau fakahalaiaʻiʻanga ʻonautolu—

16 He kuo folofola ʻaki ia ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá; pea ko kimaua, ko e ongo kaumātuʻa ʻo e siasí, kuó ma fanongo mo fakamoʻoni ki he ngaahi folofola ʻa e Māfimafi nāunauʻia ʻi ʻolungá, ʻa ia ʻoku ʻaʻana ʻa e lāngilangí ʻo taʻengata pea taʻengata. ʻĒmeni.

17 ʻOkú ma aʻilo ʻi he ngaahi meʻá ni ʻoku ʻi ai ha bʻOtua ʻi he langí, ʻa ia ʻoku taʻe-fakangatangata mo taʻengata, ʻoku mei he taʻengatá ki he taʻengata ʻa ia ko e ʻOtua tatau ʻoku taʻe-faʻa-liliu, ko e tupuʻanga ʻo e langí mo e māmaní, mo e meʻa kotoa pē ʻoku ʻi aí;

18 Pea naʻá ne afakatupu ʻa e tangatá, ko e tangata mo e fefine, naʻá ne fakatupu ʻa kinaua ʻi hono bʻīmisí pea mo hono tataú;

19 ʻO ne fai kiate kinaua ʻa e ngaahi fekau ke na aʻofa mo btauhi kiate ia, ko e ʻOtua moʻui mo moʻoni pē tahá, pea ko ia pē toko taha ʻoku totonu ke na c ki aí.

20 Ka ʻi hono maumauʻi ʻo e ngaahi fono māʻoniʻoni ko ʻení, naʻe hoko ai ʻa e tangatá ʻo aanga-fakakakano mo banga-fakatēvolo, ʻo ne hoko ko e tangata kuo chinga.

21 Ko ia, naʻe foaki ʻe he ʻOtua Māfimafí ʻa hono aʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú, ʻo hangē ko ia kuo tohi ʻi he ngaahi folofola ko ia kuo fai ʻo kau kiate iá.

22 Naʻá ne faingataʻaʻia ʻi he ngaahi aʻahiʻahí, ka naʻe ʻikai te ne fakavaivai ki ai.

23 Naʻe akalusefai ia, pea pekia, pea btoe tuʻu hake ʻi hono tolu ʻo e ʻahó;

24 Pea ahāʻele hake ki he langí, ke ʻafio hifo ʻi he toʻukupu toʻomataʻu ʻo e bTamaí, ke pule ʻi he māfimafi lahi ʻo fakatatau ki he finangalo ʻo e Tamaí;

25 Koeʻuhi ke fakamoʻui ʻa kinautolu kotoa pē ʻe atui mo papitaiso ʻi hono huafa toputapú, pea bkātaki ʻi he tui ʻo aʻu ki he ngataʻangá—

26 Kae ʻikai ngata ʻiate kinautolu pē naʻe tui ʻi he hili ʻene hāʻele mai ʻi he avaeuaʻangamālie ʻo taimí, ʻi he kakanó, ka ko kinautolu kotoa pē foki talu mei he kamataʻangá, ʻio ʻa kinautolu kotoa pē naʻe ʻi ai ki muʻa peá ne toki hāʻele maí, ʻa ia naʻa nau tui ki he ngaahi lea ʻa e kau bpalōfita māʻoniʻoní, ʻa ia naʻa nau lea ʻo fakatatau ki hono ueʻi ʻa kinautolu ʻe he cmea-foaki ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní, ʻa ia naʻa nau dfakamoʻoni moʻoni kiate ia ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē, ʻoku totonu ke nau maʻu ʻa e moʻui taʻengatá,

27 Kae ʻumaʻā foki mo kinautolu ʻe haʻu ʻamuí, ʻa ia te nau tui ki he ngaahi ameʻa-foaki mo e ngaahi ui ʻa e ʻOtuá ʻi he Laumālie Māʻoniʻoní, ʻa ia ʻoku bfakamoʻoniʻi ʻa e Tamaí pea mo e ʻAló;

28 ʻA ia ko e Tamaí, mo e ʻAló, mo e Laumālie Māʻoniʻoní ko e ʻOtua pē ʻe ataha, ʻoku taʻe-fakangatangata mo taʻengata, ʻoku ʻikai hano ngataʻanga. ʻĒmeni.

29 Pea ʻoku mau ʻilo kuo pau ke afakatomala ʻa e kakai kotoa pē ʻo tui ki he huafa ʻo Sīsū Kalaisí, pea hū ki he Tamaí ʻi hono huafá, ʻo kātaki ʻi he btui ki hono huafá ʻo aʻu ki he ngataʻangá, pe ʻe ʻikai lava ʻo cfakamoʻui ʻa kinautolu ʻi he puleʻanga ʻo e ʻOtuá.

30 Pea ʻoku mou ʻilo ko e afakatonuhia ʻi he bʻaloʻofa ʻa hotau ʻEiki mo e Fakamoʻui ko Sīsū Kalaisí ʻoku totonu mo moʻoni ia;

31 Pea ʻoku mou ʻiloʻi foki ko e afakamāʻoniʻoniʻi tuʻunga ʻi he ʻaloʻofa ʻa hotau ʻEiki mo e Fakamoʻui ko Sīsū Kalaisí ʻoku totonu mo moʻoni ia, kiate kinautolu kotoa pē ʻoku ʻofa mo tauhi ki he ʻOtuá ʻaki honau bmālohí, ʻatamaí, mo e iví kotoa.

32 Ka ʻoku ala lava ke ahinga ʻa e tangatá mei he ʻaloʻofá pea mavahe mei he ʻOtua moʻuí;

33 Ko ia tuku ke tokanga ʻa e siasí pea lotu maʻu ai pē, telia naʻa nau tō ki he aʻahiʻahí;

34 ʻIo, pea naʻa mo kinautolu kuo fakamāʻoniʻoniʻí ke nau tokanga foki mo kinautolu.

35 Pea ʻoku mau ʻiloʻi ʻoku moʻoni ʻa e ngaahi meʻá ni pea ʻoku fakatatau mo e ngaahi fakahā ʻa Sioné, ʻo ʻikai afakalahi ki ai, pe toʻo ha meʻa mei he kikite ʻo ʻene tohí, ko e ngaahi bfolofola māʻoniʻoní, pe ko e ngaahi fakahā ʻa e ʻOtuá ʻa ia ʻe ʻomai ʻamui ʻi he foaki mo e mālohi ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní, ko e cleʻo ʻo e ʻOtuá, pe ko e tauhi mai ʻa e kau ʻāngeló.

36 Pea kuo folofola ʻaki ia ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá; pea ke ʻoatu ʻa e lāngilangí, mālohí mo e nāunaú ki hono huafa māʻoniʻoní, ʻi he lolotongá ni pea mo e taʻengatá foki. ʻĒmeni.

37 Pea ko e tahá, ʻi he fai ʻo e fekau ki he siasí ʻo kau ki he founga ʻo e fai papitaisó—Ko kinautolu kotoa pē ʻoku nau fakavaivaiʻi ʻa kinautolu ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá, ʻo nau holi ke apapitaisó, ʻo nau ō mai mo e bloto-mafesifesi mo e laumālie fakatomala, pea fakamoʻoniʻi ʻi he ʻao ʻo e siasí kuo nau fakatomala moʻoni mei heʻenau ngaahi angahala kotoa pē, pea ʻoku nau loto-fiemālie ke toʻo kiate kinautolu ʻa e chuafa ʻo Sīsū Kalaisí, kuo dfakapapau honau lotó ke tauhi kiate ia ʻo aʻu ki he ngataʻangá, pea nau fakahā moʻoni ʻi heʻenau ngaahi engāué kuo nau maʻu ʻa e Laumālie ʻo Kalaisí ki he ffakamolemoleʻi ʻo ʻenau ngaahi angahalá, ʻe tali ʻa kinautolu ʻi he papitaisó ki hono siasí.

38 Ko e fatongia ʻo e kaumātuʻá, kau taulaʻeikí, kau akonakí, kau tīkoní, mo e kāingalotu ʻo e siasi ʻo Kalaisí—Ko e aʻaposetoló ko ha kaumātuʻa ia, pea ko hono lakangá ke ne fai bpapitaiso;

39 Pea ke afakanofo ʻa e kaumātuʻá, kau taulaʻeikí, kau akonakí, mo e kau tīkoni kehé;

40 Pea aʻoatu ʻa e maá mo e uainé—ko e ongo fakaʻilonga ʻo e kakano mo e taʻataʻa ʻo Kalaisí—

41 Pea afakamaʻu ʻa kinautolu kuo papitaiso ki he siasí, ʻi he hilifaki ʻo e bnimá ki he papitaiso ʻo e afi mo e cLaumālie Māʻoniʻoní, ʻo fakatatau ki he ngaahi folofolá;

42 Pea ke akonaki, fakamatala, naʻinaʻi, fai papitaiso, mo leʻohi ʻa e siasí;

43 Pea ke fakamaʻu ʻa e kāingalotú ʻi he hilifaki ʻo e nimá, pea mo hono foaki ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní;

44 Pea ke tataki ʻa e ngaahi fakataha kotoa pē.

45 Kuo pau ke hanga ʻe he kaumātuʻá ʻo atataki ʻa e ngaahi fakatahá ʻo fakatatau ki hono ueʻi ʻa kinautolu ʻe he Laumālie Māʻoniʻoní, ʻo fakatatau ki he ngaahi fekau mo e ngaahi fakahā ʻa e ʻOtuá.

46 Ko e fatongia ʻo e ataulaʻeikí ke malanga, bakonaki, fakamatala, naʻinaʻi, mo fai papitaiso, pea ʻoatu ʻa e sākalamēnití,

47 Pea ʻaʻahi ki he fale ʻo e kāingalotú taki taha, pea naʻinaʻi kiate kinautolu ke nau alotu ʻaki ʻa e bleʻó pea ʻi he liló ʻo fai ʻa e ngaahi fatongia cfakafāmili kotoa pē.

48 Pea ʻokú ne lava foki ʻo afakanofo ʻa e kau taulaʻeikí, kau akonakí, mo e kau tīkoni kehé.

49 Pea ʻoku totonu ke ne tataki ʻa e ngaahi fakatahá ʻo ka ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha kaumātuʻa;

50 Ka ʻo ka ʻi ai ha kaumātuʻa, ʻoku totonu pē ke ne malanga, akonaki, fakamatala, naʻinaʻi, mo fai papitaiso,

51 Pea ʻaʻahi ki he fale ʻo e kāingalotú taki taha, ʻo naʻinaʻi kiate kinautolu ke nau lotu ʻaki ʻa e leʻó pea ʻi he lilo ʻo fai ʻa e ngaahi fatongia fakafāmili kotoa pē.

52 ʻOku totonu ke atokoni ʻa e taulaʻeikí ki he kaumātuʻá ʻi he ngaahi fatongiá ni kotoa pē ʻo kapau ʻe fie maʻu.

53 Ko e fatongia ʻo e aakonakí, ke bleʻohi ʻa e siasí maʻu ai pē, pea ke ne ʻiate kinautolu mo fakamālohia ʻa kinautolu;

54 Pea tokanga ke ʻoua naʻa ʻi ai ha fai angahala ʻi he siasí, pe ko ha afelotokoviʻaki ʻiate kinautolu, pe loi, pe lauʻikovi, pe blea kovi;

55 Pea tokangaʻi ʻoku faʻa fakataha ʻa e siasí, pea tokangaʻi foki ʻoku fai ʻe he kāingalotu kotoa pē ʻa honau fatongiá.

56 Pea ʻoku totonu ke ne tataki ʻa e ngaahi fakatahá ʻo kapau ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha kaumātuʻa pe taulaʻeiki—

57 Pea kuo pau ke tokoniʻi ia maʻu ai pē ʻi hono ngaahi fatongia ʻi he siasí ʻe he kau atīkoní, ʻo kapau ʻe fie maʻu.

58 Ka ʻoku ʻikai maʻu ʻe he kau akonakí pe kau tīkoní ʻa e mafai ke fai papitaiso, pe tāpuakiʻi ʻa e sākalamēnití, pe hilifakinima;

59 Ka neongo iá, ʻoku totonu ke nau fakatokanga, fakamatala, naʻinaʻi, mo akonaki, pea fakaafeʻi ʻa e kakai kotoa pē ke nau haʻu kia Kalaisi.

60 Ko e akaumātuʻa, taulaʻeiki, akonaki, pe tīkoni kotoa pē kuo pau ke fakanofo ʻo fakatatau mo e ngaahi meʻa-foaki mo e ngaahi bui ʻa e ʻOtuá kiate iá; pea kuo pau ke fakanofo ia ʻi he mālohi ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní, ʻa ia ʻoku ʻi he tokotaha ʻokú ne fakanofo iá.

61 ʻOku totonu ke fakataha ʻa e kaumātuʻa ʻoku kau ki he siasí ni ʻo Kalaisí ʻi ha konifelenisi ʻo tuʻo taha ʻi he māhina ʻe tolu, pe mei he taimi ki he taimi ʻo hangē ko ia ʻe fekauʻi pe tuʻutuʻuni ʻe he ngaahi konifelenisi ko iá;

62 Pea ke fai ʻe he ngaahi konifelenisi ko iá ha ngaahi meʻa fakasiasi pē ʻe ʻaonga ke fakahoko ʻi he taimi ko iá.

63 ʻOku totonu ke maʻu ʻe he kaumātuʻá ʻa ʻenau ngaahi tohi ngofuá mei he kaumātuʻa kehé, ʻi he ahikinima ki ai ʻa e potu siasi ʻoku nau kau aí, pe mei he ngaahi konifelenisí.

64 Ko e taulaʻeiki, akonaki, pe tīkoni kotoa pē kuo fakanofo ʻe ha taulaʻeiki, ʻoku ngofua ke ne maʻu ha atohi fakamoʻoni meiate ia ʻi he taimi ko iá, pea ko e tohi fakamoʻoni ko iá, ʻo kapau ʻe fakahā ia ki ha kaumātuʻa, ʻe fakamoʻoniʻi ai ʻene totonu ke maʻu ha tohi ngofua ʻa ia ʻe fakamafaiʻi ai ia ke ne fai ʻa e ngaahi fatongia ʻo hono uí, pe ʻe lava ke ne maʻu ia mei ha konifelenisi.

65 ʻOku ʻikai totonu ke afakanofo ha tokotaha ki ha lakanga ʻe taha ʻi he siasí ni ʻi ha feituʻu kuo fokotuʻu ʻi ai ha vaʻa ʻo e siasí, btaʻe-hikinimaʻi ʻe he potu siasi ko iá;

66 Ka ko e kaumātuʻa pulé, kau pīsope ʻoku fononga holó, kau fakataha alēlea māʻolungá, kau taulaʻeiki lahí, mo e kaumātuʻá, ʻoku ngofua ke nau maʻu ʻa e faingamālie ʻo e fai fakanofó, ʻi he ngaahi feituʻu ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha vaʻa ʻo e siasí ʻa ia ʻe lava ke tuʻutuʻuni ke fai ai ha hikinima.

67 Ko e palesiteni kotoa pē ʻo e lakanga fakataulaʻeiki māʻolungá (pe kaumātuʻa pulé), apīsopé, toko taha ʻo e fakataha alēlea māʻolungá, mo e btaulaʻeiki lahi kotoa pē, kuo pau ke fakanofo ʻa kinautolu ʻi he tuʻutuʻuni ʻa ha cfakataha alēlea māʻolunga pe konifelenisi lahi.

68 Ko e afatongia ʻo e kāingalotú hili hono tali ʻa kinautolu ʻi he papitaisó—ʻOku totonu ke maʻu ʻe he kaumātuʻá pe kau taulaʻeikí ha taimi feʻunga ke fakamatalaʻi ai kiate kinautolu ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku kau ki he siasi ʻo Kalaisí koeʻuhí ke bmahino kiate kinautolu, ki muʻa pea nau toki maʻu ʻa e csākalamēnití pea fakamaʻu ʻa kinautolu ʻi he hilifaki ʻo e dnima ʻe he kaumātuʻá, koeʻuhí ke maau hono fai ʻo e ngaahi meʻa kotoa pē.

69 Pea ʻe fakahā ʻe he kāingalotú ʻi he ʻao ʻo e siasí, kae ʻumaʻā foki ʻi he ʻao ʻo e kaumātuʻá, ʻi he ʻaʻeva mo e lea ʻi he anga faka-ʻOtua, ʻoku nau feʻunga mo ia, koeʻuhi ke ʻi ai ʻa e ngaahi angāue mo e tui ʻo hoa mo e ngaahi folofola toputapú—pea ʻaʻeva ʻi he bmāʻoniʻoni ʻi he ʻao ʻo e ʻEikí.

70 Ko e kāingalotu kotoa pē ʻo e siasi ʻo Kalaisí ʻoku ʻi ai haʻane fānau ʻoku totonu ke ne ʻomi ʻa kinautolu ki he kaumātuʻá ʻi he ʻao ʻo e siasí, ʻa ia te nau hilifaki honau nimá kiate kinautolu ʻi he huafa ʻo Sīsū Kalaisí, ʻo atāpuakiʻi ʻa kinautolu ʻi hono huafá.

71 ʻOku ʻikai lava ke tali ha taha ki he siasi ʻo Kalaisí tuku kehe pē ʻo kapau ʻoku taʻu motuʻa feʻunga ke aala ʻekeʻi meiate kinautolu ʻenau ngaahi ngaue ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá peá ne lava ʻo bfakatomala.

72 Kuo pau ke fai ʻa e apapitaisó ʻi he founga ko ʻení kiate kinautolu kotoa pē ʻoku fakatomalá—

73 Ko e tokotaha ko ia kuo ui ʻe he ʻOtuá mo ne maʻu ʻa e mafai meia Sīsū Kalaisi ke fai ʻa e papitaisó, ʻe ʻalu hifo ki he vaí fakataha mo e tokotaha ko ia kuo fakahā hono loto ke papitaisó, pea te ne pehē, ʻo ui ʻa e tangatá pe fefiné ʻi hono hingoá: Kuo fakamafaiʻi au ʻe Sīsū Kalaisi, pea ʻoku ou papitaiso koe ʻi he huafa ʻo e Tamaí, pea mo e ʻAló, pea mo e Laumālie Māʻoniʻoní. ʻĒmeni.

74 Pea te ne toki afakauku leva ʻa e tangatá pe fefiné ʻi he vaí, pea toe ʻalu hake leva mei he vaí.

75 ʻOku ʻaonga ke faʻa fakataha ʻa e siasí ke akai ʻa e maá mo inu ʻa e uainé ko e bfakamanatu ʻo e ʻEiki ko Sīsuú;

76 Pea ʻe tāpuakiʻi ia ʻe he kaumātuʻá pe taulaʻeikí; pea ko e afounga ʻeni ke ne tāpuakiʻi ai iá—ke ne tūʻulutui mo e siasí pea ui ki he Tamaí ʻi he lotu molumalu ʻo pehē:

77 ʻE ʻOtua, ko e Tamai Taʻengatá, ʻoku mau kole ki hoʻo ʻafió ʻi he huafa ʻo ho ʻAlo ko Sīsū Kalaisí, ke tāpuakiʻi mo fakatapui ʻa e amaá ni ki he ngaahi laumālie ʻo kinautolu kotoa pē ʻe ʻilo aí, ke nau ʻilo ʻi he fakamanatu ki he sino ʻo ho ʻAló, ʻo bfakamoʻoniʻi ai ki hoʻo ʻafió, ʻe ʻOtua ko e Tamai Taʻengatá, ʻoku nau loto-fiemālie ke ctoʻo kiate kinautolu ʻa e huafa ʻo ho ʻAló, pea manatu maʻu ai pē kiate ia, mo dtauhi ʻene ngaahi fekau ʻa ia kuó ne tuku kiate kinautolú; koeʻuhí ke ʻiate kinautolu maʻu ai pē ʻa hono eLaumālié. ʻĒmeni.

78 Ko e afounga ʻo e tāpuakiʻi ʻa e uainé—ke ne toʻo ʻa e bipú foki, ʻo pehē:

79 ʻE ʻOtua, ko e Tamai Taʻengatá, ʻoku mau kole ki hoʻo ʻafió ʻi he huafa ʻo ho ʻAlo ko Sīsū Kalaisí, ke tāpuakiʻi mo fakatapui ʻa e auainé ni ki he ngaahi laumālie ʻo kinautolu kotoa pē ʻe inu aí, ke nau fai ia ʻi he fakamanatu ki he taʻataʻa ʻo ho ʻAló, ʻa ia naʻe lilingi koeʻuhi ko kinautolu; ke nau fakamoʻoniʻi ai ki hoʻo ʻafió, ʻe ʻOtua, ko e Tamai Taʻengatá, ʻoku nau manatu maʻu ai pē kiate ia, koeʻuhí ke ʻiate kinautolu ʻa hono Laumālié. ʻĒmeni.

80 ʻIlonga ha tokotaha ʻo e siasi ʻo Kalaisí ʻoku fai angahala, pe maʻu ʻi haʻane hala, ʻe fai kiate ia ʻo hangē ko e tuʻutuʻuni ʻa e ngaahi folofolá.

81 ʻE hoko ko e fatongia ʻo e ngaahi potu siasi kehekehe ʻoku kau ki he Siasi ʻo Kalaisí, ke nau fekau ha taha pe tokolahi ange ʻo ʻenau kau akonakí ke ʻalu ki he ngaahi konifelenisi kehekehe ʻoku fai ʻe he kaumātuʻa ʻo e siasí,

82 Mo ha hokohoko ʻo e ngaahi ahingoa ʻo e kāingalotu tokolahi kuo nau kau mai ki he siasí talu mei he konifelenisi fakamuimuí; pe ke ʻomai ia ʻi ha taulaʻeiki; koeʻuhí ke lava ʻo tauhi ʻi ha tohi ha hokohoko totonu ʻo e ngaahi hingoa kotoa pē ʻo e siasí hono kotoa ʻe ha taha ʻo e kaumātuʻá, ʻa ia ʻe fili ʻe he kaumātuʻa kehé mei he taimi ki he taimi;

83 Kae ʻumaʻā foki, kapau kuo akapusi ha niʻihi mei he siasí, koeʻuhi ke lava ʻo tāmateʻi ʻa honau ngaahi hingoá mei he lekooti fakakātoa ʻo e siasí ʻa ia ʻoku hiki ai ʻa e ngaahi hingoá.

84 Ko e kāingalotu kotoa pē ʻoku hiki mei he potu siasi ʻoku nau nofo aí, ʻo kapau ko haʻanau ʻalu ki ha potu siasi ʻoku ʻikai ʻiloʻi ai ʻa kinautolu, ʻoku lelei ke nau ʻave ha tohi ʻoku fakamoʻoniʻi ai ko e kāingalotu moʻoni ʻa kinautolu pea ko e kakai lelei ʻa kinautolu, ʻa ia ko e tohi fakamoʻoní ʻe lava ʻo fakamoʻoni hingoa ki ai ha taha ʻo e kaumātuʻá pe taulaʻeikí ʻo kapau ʻoku maheni lelei fakafoʻituitui ʻa e tokotaha ʻo e kāingalotú ʻokú ne maʻu ʻa e tohí mo e kaumātuʻá pe taulaʻeikí, pe ʻe ngofua ke fakamoʻoni hingoa ki ai ʻa e kau akonaki pe kau tīkoni ʻo e siasí.