Mūzika
Dzīvs mans Pestītājs
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

74

Dzīvs mans Pestītājs

Pacilāti

1. Es zinu — dzīvs mans Pestītājs,

Mans Ķēniņš, Glābējs, Skolotājs!

Viņš sāpes, nāvi uzveicis

Kā Dieva Dēls uz Zemes šīs.

2. Viņš dzīvo, mana drošā Klints

Un cerība, kas neiznīkst!

Viņš bākuguns visspožākā,

Kas rāda ceļu tumsībā.

3. Ak, Kungs, man Savu Garu dod,

Lai dvēsle mieru iemanto,

Lai turpinu es ticībā

Šo ceļu, kas ved mūžībā!

Vārdi: Gordon B. Hinckley (1910–2008). © 1985 IRI

Mūzika: G. Homer Durham (1911–1985). © 1985 IRI 

Mācība un Derības 76:22–24, 41–42

Ījaba 19:25