Mūzika
Nāciet, ļaudis, Dieva vārdus uzklausiet!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

12

Nāciet, ļaudis, Dieva vārdus uzklausiet!

Līksmi

1. Nāciet, ļaudis, Dieva vārdus uzklausiet,

Pravietis ko šodien vēsta mums!

Lielu prieku, Dievam klausot, iegūsiet,

Sirdī līksma dziesma skanēs jums.

Zinām praviešus, kas kādreiz dzīvoja,

Sendienās kad tika sludināts.

Dievs no jauna praviešus ir sūtījis,

Atjaunots lai tiktu Viņa Vārds.

2. Pasaulē, kas reiz bij’ tumsā grimusi,

Atkal Dieva Gara gaisma spīd.

Ļaudīm, ilgi maldu ceļos klīdušiem,

Varam šauro taku parādīt.

Dievs no jauna Savu vaigu atklājis

Visiem svētajiem, kas Viņu mīl.

Mūsu Kungs ir tumsas spēkus padzinis,

Pasaulē lai patiesība mīt.

3. Svētie vienmēr paļaujas uz Glābēju,

Viņa Vārdu teic un godina.

Bēdas tiem, kas cer uz miesas atbalstu

Un kas Jēzu noliegt mēģina.

Kungs un Glābējs Saviem ļaudīm mācīja:

„Maniem Vārdiem vienmēr paklausiet!

Zīmes sekos tiem, kas stipri ticībā

Un pa patiesības ceļu iet.“

4. Tādēļ Dieva kalpu vārdiem jāklausa:

Patiess, svēts ir viņu vēstījums.

Tiem, no sirds kas Dieva gribu izpilda,

Mūžam spēkā Viņa solījums.

Tad nu dosimies uz priekšu ticībā,

Līdz mums atskanēs Tā Kunga balss,

Laipni ieaicinot dzīvē mūžīgā:

„Labi darīts, uzticamais kalps!“

Vārdi: Joseph S. Murdock (1822–1899); 4. pants—Bruce R. McConkie (1915–1985). © 1985 IRI

Mūzika: Joseph J. Daynes (1851–1920)

Džozefs Smits—Vēsture 1:14–17

Mācība un Derības 21:4–7