Nauk in zaveze 93
  Footnotes
  Theme

  93. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 6. maja 1833.

  1–5 Vsi, ki so zvesti, bodo videli Gospoda. 6–18 Janez je pričeval, da je Božji Sin napredoval od milostljivosti do milostljivosti, dokler ni prejel polnosti Očetove slave. 19–20 Zvesti ljudje, ki napredujejo od milostljivosti do milostljivosti, bodo prav tako prejeli njegovo polnost. 21–22 Tisti, ki se rodijo v Kristusu, so Cerkev Prvorojenega. 23–28 Kristus je prejel polnost vse resnice, človek pa lahko s poslušnostjo naredi enako. 29–32 Človek je bil na začetku pri Bogu. 33–35 Prvine so večne in človek lahko prejme polnost radosti v vstajenju. 36–37 Božja slava je inteligenca. 38–40 Otroci so pred Bogom nedolžni zaradi Kristusove odkupitve. 41–53 Vodilnim bratom je zapovedano, naj v svoji družini napravijo red.

  1 Resnično, tako govori Gospod: Zgodilo se bo, da bo vsaka duša, ki svoje grehe aopusti in pride k meni in bkliče moje ime in je cposlušna mojemu glasu in izpolnjuje moje zapovedi, dvidela moj eobraz in vedela, da sem

  2 in da sem jaz prava aluč, ki razsvetljuje vsakega človeka, ki pride na svet;

  3 in da sem jaz av Očetu in Oče v meni in Oče in jaz sva eno —

  4 Oče, aker mi je bdal svojo polnost, in Sin, ker sem bil v svetu in sem cmeso napravil za svoj tabernakelj in prebival med človeškimi sinovi.

  5 Bil sem v svetu in prejel od Očeta in njegova adela so se jasno razodela.

  6 In aJanez je videl in pričeval o polnosti moje bslave, polnost cJanezovega zapisa pa bo razodeta po temle.

  7 In pričeval je, rekoč: Videl sem njegovo slavo, da je bil na azačetku, preden je bil svet;

  8 zato je bila na začetku aBeseda, kajti on je bil Beseda, in sicer glasnik odrešitve —

  9 aluč in bOdkupitelj sveta, Duh resnice, ki je prišel na svet, ker je svet nastal po njem, in v njem je bilo življenje ljudi in luč ljudi.

  10 Po njem so anastali svetovi, po njem so nastali ljudje, po njem in preko njega in zaradi njega je nastalo vse.

  11 In jaz, Janez, pričujem, da sem videl njegovo slavo kakor slavo Očetovega Edinorojenega, ki ga navdajata milostljivost in resnica, in sicer Duh resnice, ki je prišel in prebival v mesu in prebival med nami.

  12 In jaz, Janez, sem videl, da sprva ni prejel apolnosti, temveč je prejel bmilostljivost za milostljivostjo;

  13 in sprva ni prejel polnosti, temveč je nadaljeval od amilostljivosti do milostljivosti, dokler ni prejel polnosti;

  14 in tako se je imenoval aBožji Sin, ker sprva ni prejel polnosti.

  15 In jaz, aJanez, pričujem, in glej, nebesa so bila odprta in bSveti Duh se je spustil nadenj v podobi cgoloba in obstal nad njim in iz nebes je prišel glas, rekoč: To je moj dljubljeni Sin.

  16 In jaz, Janez, pričujem, da je prejel polnost Očetove slave;

  17 in prejel je avso bmoč tako v nebesih kot na zemlji in cOčetova slava je bila z njim, kajti prebival je v njem.

  18 In zgodilo se bo, da boste, če boste zvesti, prejeli polnost Janezovega zapisa.

  19 Te besede vam dajem, da boste razumeli in vedeli, kako ačastiti, in vedeli, kaj častite, da boste prišli k Očetu v mojem imenu in v določenem času prejeli njegovo polnost.

  20 Kajti če boste izpolnjevali moje azapovedi, boste prejeli njegovo bpolnost in boste cpoveličani v meni, kakor sem jaz v Očetu; zato vam pravim, prejemali boste dmilostljivost za milostljivostjo.

  21 In sedaj, resnično vam pravim, na azačetku sem bil pri Očetu in jaz sem bPrvorojeni;

  22 in vsi tisti, ki se rodijo v meni, so adeležni bslave istega in so cerkev Prvorojenega.

  23 Tudi vi ste bili na začetku apri Očetu; to, kar je Duh, in sicer Duh resnice;

  24 in aresnica je bspoznanje stvari, kakršne so in kakršne so bile in kakor se bodo zgodile;

  25 in kar je aveč ali manj kot to, je duh tistega hudiča, ki je bil blažnivec od začetka.

  26 Duh aresnice je od Boga. Jaz sem Duh resnice in Janez je o meni pričeval, rekoč: Prejel je polnost resnice, da, in sicer vso resnico;

  27 in nihče ne prejme apolnosti, če ne izpolnjuje njegovih zapovedi.

  28 Ta, ki aizpolnjuje njegove zapovedi, prejema resnico in bluč, dokler ni v resnici poveličan in cve vse.

  29 Tudi človek je bil na azačetku pri Bogu. bInteligenca, oziroma luč resnice, ni bila ustvarjena ali narejena, niti resnično ne more biti.

  30 Vsa resnica je neodvisna v tisti razsežnosti, v katero jo je postavil Bog, da sama adeluje, kakor tudi vsa inteligenca; drugače obstoja ni.

  31 Glejte, v tem je človekova asvobodna volja in v tem je človekova obsodba; ker jim je to, kar je bilo od začetka, bjasno razodeto in luči ne sprejmejo.

  32 In vsak, čigar duh ne sprejme aluči, je pod obsodbo.

  33 Kajti človek je aduh. bPrvine so večne, duh in prvina pa, neločljivo povezana, prejmeta polnost radosti;

  34 in če sta aločena, človek ne more prejeti polnosti bradosti.

  35 aPrvine so Božji tabernakelj; da, človek je Božji tabernakelj, in sicer btemplji; in Bog bo vsak tempelj, ki je onečaščen, tisti tempelj uničil.

  36 Božja aslava je binteligenca oziroma drugače rečeno, cluč in resnica.

  37 Luč in resnica zapustita tistega azlodeja.

  38 Vsak človeški duh je bil na začetku anedolžen; in ker je Bog človeka bodkupil od cpadca, so ljudje ponovno, v svojem otroškem stanju, dnedolžni pred Bogom.

  39 In tisti hudič pride in človeškim otrokom aodvzame luč in resnico zaradi neposlušnosti in zaradi bizročil njihovih očetov.

  40 Toda zapovedal sem vam, da svoje aotroke vzgajajte v luči in resnici.

  41 Toda resnično ti pravim, moj služabnik Frederick G. Williams, da ostajaš pod to obsodbo;

  42 svojih otrok nisi aučil o luči in resnici glede na zapovedi; in tisti hudič ima še moč nad teboj in to je vzrok tvoji stiski.

  43 In sedaj ti zapovedujem — če boš hotel biti rešen, napravi ared v svoji lastni hiši, kajti veliko je stvari, ki v tvoji hiši niso prav.

  44 Resnično pravim svojemu služabniku Sidneyju Rigdonu, da v nekaterih stvareh ni izpolnjeval zapovedi glede svojih otrok; zato najprej napravi red v svoji hiši.

  45 Resnično pravim svojemu služabniku Josephu Smithu ml., oziroma drugače rečeno, imenoval vas bom aprijatelji, kajti moji prijatelji ste in z menoj boste dedovali —

  46 aslužabniki sem vas imenoval zavoljo sveta, njihovi služabniki pa ste zavoljo mene —

  47 in sedaj, Josephu Smithu ml. resnično pravim: Nisi izpolnjeval zapovedi in pred Gospodom moraš biti agrajan;

  48 tvoja adružina se mora pokesati in opustiti nekatere stvari in vestneje prisluhniti tvojim besedam, ali pa bodo odstranjeni s svojega mesta.

  49 Kar rečem enemu, rečem vsem; vselej amoli, da hudič ne bo imel moči v tebi in te odstranil s tvojega mesta.

  50 Tudi moj služabnik Newel K. Whitney, škof moje cerkve, mora biti okaran in v svoji družini napraviti red in poskrbeti, da bodo doma marljivejši in skrbnejši in vselej molili, ali pa bodo odstranjeni s svojega amesta.

  51 Sedaj vam pravim, prijatelji moji, moj služabnik Sidney Rigdon naj gre na pot in se podviza in tudi razglaša leto, asprejemljivo Gospodu, in evangelij odrešitve, kakor mu bom dal govoriti; in z vašo molitvijo v veri z enotno privolitvijo ga bom podprl.

  52 In podvizata naj se tudi moja služabnika Joseph Smith ml. in Frederick G. Williams in dano jima bo in sicer glede na molitev v veri; in če boste moje besede izpolnjevali, ne boste zmedeni ne v tem svetu niti v prihodnjem svetu.

  53 In resnično vam pravim, da je moja volja, da se podvizate s aprevajanjem mojih svetih spisov in bpridobite cznanje o zgodovini in o državah in o kraljestvih, o Božjih in človeških zakonih, in vse to za odrešitev Siona. Amen.