Nauk in zaveze 68
  Footnotes
  Theme

  68. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Hiramu v Ohiu 1. novembra 1831 v odgovor na molitev, naj se razkrije Gospodova volja glede Orsona Hyda, Luka S. Johnsona, Lymana E. Johnsona in Williama E. McLellina. Čeprav je bil del tega razodetja namenjen tem štirim moškim, se veliko vsebine nanaša na vso Cerkev. To razodetje je bilo razširjeno pod vodstvom Josepha Smitha, ko je bilo objavljeno v izdaji Nauka in zavez iz leta 1835.

  1–5 Besede starešin, ko jih navdihne Sveti Duh, so sveti spisi. 6–12 Starešine naj pridigajo in krščujejo in prave vernike bodo spremljala znamenja. 13–24 Prvorojenec med Aronovimi sinovi lahko služi kot predsedujoči škof (to pomeni, da ima kot škof ključe predsedovanja) pod vodstvom Prvega predsedstva. 25–28 Staršem je zapovedano, naj svoje otroke učijo evangelij. 29–35 Sveti naj spoštujejo sobotni dan, marljivo delajo in molijo.

  1 Moj služabnik, Orson Hyde, je bil s posvetitvijo poklican razglašati večni evangelij po aDuhu živega Boga od ljudstva do ljudstva in od dežele do dežele, med občestvi hudobnih, v njihovih shodnicah, tako da z njimi razsoja in jim pojasnjuje vse svete spise.

  2 In glejte, in glej, to je za zgled vsem tistim, ki so bili posvečeni v to duhovništvo, ki jim je določeno poslanstvo, da gredo —

  3 in to jim je za zgled, da bodo agovorili, kakor jih bo navdihnil Sveti Duh.

  4 In kar bodo govorili, ko jih bo navdihnil aSveti Duh, bodo sveti spisi, bo Gospodova volja, bo Gospodova odločitev, bo Gospodova beseda, bo Gospodov glas in Božja bmoč v odrešitev.

  5 Glejte, to je Gospodova obljuba vam, o moji služabniki.

  6 Zatorej se veselite in se ne abojte, kajti jaz, Gospod, sem z vami in vam bom stal ob strani; in pričevali boste o meni, ki sem Jezus Kristus, da sem Sin živega Boga, da sem bil, da sem in da bom prišel.

  7 To je Gospodova beseda tebi, moj služabnik aOrson Hyde, in tudi mojemu služabniku Luku Johnsonu in mojemu služabniku Lymanu Johnsonu in mojemu služabniku Williamu E. McLellinu in vsem zvestim starešinam moje cerkve:

  8 aPojdite po vsem svetu, bpridigajte evangelij vsakemu cbitju, delujoč s dpolnomočjem, ki sem vam ga dal, ekrščujoč v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

  9 In ata, ki verjame in se krsti, bo bodrešen, ta pa, ki ne verjame, bo cpreklet.

  10 In ta, ki verjame, bo blagoslovljen z aznamenji, ki bodo sledila, prav kakor je zapisano.

  11 In dano vam bo poznati aznamenja časov in znamenja prihoda Sina človekovega;

  12 in za tolike, za kolikor bo Oče pričeval, vam bo dana moč, da jih boste azapečatili za večno življenje. Amen.

  13 In sedaj glede postavk poleg zavez in zapovedi, te so naslednje —

  14 po temle ostanejo, ob Gospodovem lastnem času, drugi aškofje, da se jih oddeli za cerkev, da bodo delovali prav glede na prvega;

  15 zatorej bodo avéliki duhovniki, kateri so vredni, in imenovalo jih bo bPrvo predsedstvo Melkízedekovega duhovništva, razen če so dobesedni cAronovi potomci.

  16 In če so dobesedni aAronovi potomci, imajo zakonito pravico do škofovstva, če so prvorojenci med Aronovimi sinovi;

  17 kajti prvorojenec ima pravico do predsedovanja temu duhovništvu in aključev oziroma polnomočja istega.

  18 Nihče nima zakonite pravice do te službe, da ima ključe tega duhovništva, če ni Aronov adobesedni potomec in prvorojenec.

  19 Toda ker ima avéliki duhovnik Melkízedekovega duhovništva polnomočje za izvrševanje dolžnosti v vseh nižjih službah, lahko izvršuje dolžnosti v službi bškofa, če ni moč najti nobenega dobesednega Aronovega potomca, pod pogojem da ga v to polnomočje pokliče in oddeli in posveti Prvo predsedstvo Melkízedekovega duhovništva.

  20 In to Predsedstvo mora določiti tudi dobesednega Aronovega potomca in ga spoznati za vrednega in ga amaziliti in to Predsedstvo ga mora bposvetiti, drugače niso zakonito pooblaščeni za izvrševanje dolžnosti v svojem duhovništvu.

  21 Toda na osnovi odredbe glede njihove pravice do duhovništva, ki prehaja od očeta na sina, lahko zahtevajo, da jih zgoraj imenovano Predsedstvo mazili, če kadar koli lahko dokažejo, da so njegovi potomci oziroma to potrdijo z razodetjem od Gospoda.

  22 In spet, nobenemu škofu oziroma vélikemu duhovniku, ki bo oddeljen za to delovanje, se ne bo drugače sodilo oziroma ne bo obsojen za noben zločin kakor pred aPrvim predsedstvom cerkve;

  23 in če se ga bo pred tem Predsedstvom spoznalo za krivega na podlagi pričevanja, ki se ga ne da ovreči, bo obsojen;

  24 in če se bo pokesal, mu bo aodpuščeno glede na cerkvene zaveze in zapovedi.

  25 In spet, če imajo astarši otroke v Sionu oziroma v katerem njegovem bkolu, ki je ustanovljen, ki jih ne cučijo, da bi razumeli nauk kesanja, vero v Kristusa, Sina živega Boga, in krst ter dar Svetega Duha s polaganjem rok, ko so stari dosem let, naj za ta egreh odgovarjajo starši.

  26 Kajti to bo zakon za prebivalce aSiona oziroma v katerem koli njegovem kolu, ki je ustanovljen.

  27 In njihovi otroci se bodo akrstili za bodpuščanje grehov, ko bodo stari cosem let, in se bo nanje položilo roke.

  28 In svoje otroke naj prav tako učijo amoliti in hoditi pokončno pred Gospodom.

  29 In prebivalci Siona naj prav tako spoštujejo asobotni dan, da ga ohranjajo svetega.

  30 In prebivalci Siona naj se prav tako spomnijo svojih del, če so določeni za delo, v vsej zvestobi; kajti Gospod si bo brezdelneža zapomnil.

  31 Jaz, Gospod, torej nisem zelo zadovoljen s prebivalci Siona, kajti med njimi so abrezdelneži; in v bhudobiji odraščajo tudi njihovi otroci; prav tako si ne cprizadevajo iskreno za bogastvi večnosti, temveč so njihove oči polne lakomnosti.

  32 Tega ne bi smelo biti in mora biti med njimi odpravljeno, zatorej naj moj služabnik Oliver Cowdery te besede odnese v deželo Sion.

  33 In zapovedujem jim — naj se tega, ki se ne spomni svojih amolitev pred Gospodom ob uri le-teh, na tega naj se bspomni pred sodnikom mojega ljudstva.

  34 Te abesede so prave in zanesljive, zatorej jih ne kršite, niti jim ne bodvzemajte.

  35 Glejte, jaz sem aAlfa in Omega in bpridem naglo. Amen.