Nauk in zaveze 90
  Footnotes
  Theme

  90. razdelek

  Razodetje preroku Josephu Smithu, dano v Kirtlandu v Ohiu 8. marca 1833. Naslednje razodetje je nadaljnji korak pri ustanavljanju Prvega predsedstva (gl. glavo 81. razdelka); zaradi le-tega sta bila omenjena svetovalca posvečena 18. marca 1833.

  1–5 Ključi kraljestva so poverjeni Josephu Smithu in po njem Cerkvi. 6–7 Sidney Rigdon in Frederick G. Williams naj služita v Prvem predsedstvu. 8–11 Evangelij naj se pridiga izraelskim narodom, drugim narodom in Judom in vsak naj posluša v svojem jeziku; 12–18 Joseph Smith in njegova svetovalca, naj v Cerkvi napravijo red. 19–37 Gospod več posameznikom svetuje, naj hodijo pokončno in služijo v njegovem kraljestvu.

  1 Tako govori Gospod, resnično, resnično ti povem, sin moj, grehi so ti aodpuščeni glede na tvojo prošnjo, kajti tvoje molitve in molitve tvojih bratov so prihajale v moja ušesa.

  2 Zato si odslej blagoslovljen, ki nosiš aključe kraljestva, ki so ti dani, in sicer bkraljestvo, ki prihaja poslednjič.

  3 Resnično ti pravim, ključi tega kraljestva ti nikoli ne bodo odvzeti, dokler boš v svetu, niti v prihodnjem svetu;

  4 vendar bodo preko tebe aprerokbe dane drugemu, da, in sicer cerkvi.

  5 In vsi tisti, ki Božje prerokbe sprejmejo, naj apazijo, kako nanje gledajo, da jih ne bodo imeli za nekaj lahkotnega in bodo s tem prišli pod obsodbo in se opotekali in padli, ko bodo prišle nevihte in zapihali vetrovi in bo prišlo bdeževje in bodo udarjali po njihovi hiši.

  6 In spet, resnično pravim tvojima bratoma, Sidneyju Rigdonu in Fredericku G. Williamsu, grehi so odpuščeni tudi njima in ima se ju za enakovredna tebi v tem, da imata ključe tega zadnjega kraljestva;

  7 kakor tudi preko tvojega delovanja ključe ašole prerokov, ki sem jo zapovedal organizirati;

  8 da bosta s tem lahko izpopolnjena v svojem delovanju za odrešitev Siona in izraelskih narodov in drugih narodov, toliko, kolikor jih bo verjelo;

  9 da bosta preko tvojega delovanja lahko prejela besedo in bo preko njunega delovanja beseda lahko šla na konce zemlje, anajprej k bdrugim narodom in nato, glejte, in glej, se bosta obrnila k Judom.

  10 In nato pride dan, ko se bo Gospodova roka arazodela v moči, da bo prepričala narode, poganske narode, bJožefovo hišo, o evangeliju njihove odrešitve.

  11 Kajti tisti dan se bo zgodilo, da bo vsak polnost evangelija aslišal v svoji govorici in v svojem jeziku po tistih, ki so bposvečeni v to cmoč, z delovanjem dTolažnika, ki se bo nanje izlil za razodetje Jezusa Kristusa.

  12 In sedaj, resnično vam pravim, zapovedujem vam, da še naprej opravljajte svojo aslužbo in predsedovanje.

  13 In ko boste končali s prevajanjem prerokov, boste odtlej apredsedovali nad zadevami cerkve in bšole;

  14 in od časa do časa, kakor bo razodel Tolažnik, prejeli arazodetja, da boste razkrili bskrivnosti kraljestva;

  15 in v cerkvah napravili red in apreučevali in se bučili in se seznanili z vsemi dobrimi knjigami in z cjeziki, govori in ljudstvi.

  16 In to bo vaš posel in poslanstvo v življenju vsakega od vas, da boste predsedovali na svêtu in v vseh zadevah te cerkve in kraljestva napravili red.

  17 Ne asramujte se, niti se ne zmedite, temveč bodite opomnjeni glede vsega svojega napuha in bponosa, kajti to vaši duši prinaša past.

  18 V svoji hiši napravite red; alenobo in bnečistost držite daleč od sebe.

  19 Sedaj ti resnično pravim, poskrbljeno naj bo za kraj, brž ko bo to mogoče, za družino tvojega svetovalca in pisarja, in sicer Fredericka G. Williamsa.

  20 In moj ostareli služabnik, aJoseph Smith st., naj z družino ostane na kraju, kjer živi sedaj; in tega naj se ne proda, dokler ne bodo rekla Gospodova usta.

  21 In moj svetovalec, in sicer aSidney Rigdon, naj ostane, kjer prebiva sedaj, dokler ne bodo rekla Gospodova usta.

  22 In škof naj marljivo išče, da bo dobil azastopnika, in bo naj mož, ki ima prihranjeno bbogastvo — Božji mož in močne vere —

  23 da bo s tem lahko poravnal vsakršen dolg, da Gospodovo skladišče ne bo prišlo na slab glas pred očmi ljudi.

  24 aMarljivo iščite, vselej bmolite in verujte in cvse skupaj se bo izšlo v vaše dobro, če boste hodili pokončno in pomnili dzavezo, s katero ste se zavezali drug z drugim.

  25 Vaše adružine naj bodo majhne, zlasti mojega ostarelega služabnika Josepha Smitha st., kar zadeva tiste, ki ne pripadajo vaši družini;

  26 da vam tiste stvari, ki so priskrbljene za vas, da boste uresničevali moje delo, ne bodo odvzete in dane tistim, ki niso vredni —

  27 in boste s tem ovirani pri izvrševanju tistih stvari, ki sem vam jih zapovedal.

  28 In spet, resnično vam pravim, moja volja je, da moja služabnica Vienna Jaques prejme denar, da bo plačala svoje stroške, in da gre v deželo Sion;

  29 in preostanek denarja se lahko posveti meni, in od mene bo prejela plačilo ob mojem lastnem času.

  30 Resnično vam pravim, da je v mojih očeh prav, da gre v deželo Sion in prejme dediščino po škofovi roki;

  31 da se bo lahko v miru ustalila, če bo zvesta in odtlej ne bo brezdelna v svojih dneh.

  32 In glejte, resnično vam pravim, da to zapoved zapišite, in vašim bratom v Sionu pravim z ljubečim pozdravom, da sem vas prav tako poklical apredsedovati Sionu ob mojem lastnem času.

  33 Zato naj me nič več ne utrujajo glede te zadeve.

  34 Glejte, pravim vam, da so se bratje v Sionu začeli kesati in se angeli radostijo nad njimi.

  35 Vendar z veliko stvarmi nisem zelo zadovoljen; in zelo zadovoljen nisem s svojim služabnikom aWilliamom E. McLellinom, niti s svojim služabnikom Sidneyjem Gilbertom in niti s škofom in drugi se imajo pokesati veliko stvari.

  36 Toda resnično vam pravim, da se bom jaz, Gospod, boril s aSionom in rotil njegove močne in ga bokaral, dokler ne bo vsega premagal in bo pred menoj cčist.

  37 Kajti ne bo odstranjen s svojega mesta. Jaz, Gospod, sem to govoril. Amen.