Nauk in zaveze 104
  Footnotes
  Theme

  104. razdelek

  Razodetje, dano preroku Josephu Smithu v ali blizu Kirtlanda v Ohiu 23. aprila 1834 glede Združenega podjetja (gl. glavi 78. in 82. razdelka). Bilo je verjetno ob priložnosti sestanka svèta članov Združenega podjetja, ki je obravnaval nujne posvetne potrebe Cerkve. Prvi sestanek podjetja, ki je bil 10. aprila, je odločil, da se organizacijo razpusti. Naslednje razodetje narekuje, naj se namesto tega ponovno ustanovi podjetje; njegovo imetje naj se razdeli med člane podjetja kot njihovo skrbništvo. Pod vodstvom Josepha Smitha je v razodetju izraz »Združeno podjetje« kasneje zamenjal »Združeni red«.

  1–10 Sveti, ki se pregrešijo zoper združeni red, bodo prekleti. 11–16 Gospod za svoje svete poskrbi na svoj način. 17–18 Evangelijska postava narekuje skrb za revne. 19–46 Navedena so skrbništva in blagoslovi več bratov. 47–53 Združeni red v Kirtlandu in red v Sionu naj delujeta ločeno. 54–66 Sveta Gospodova zakladnica je ustanovljena za tiskanje svetih spisov. 67–77 Splošna zakladnica združenega reda naj deluje na osnovi soglasja. 78–86 Tisti v združenem redu naj poplačajo vse svoje dolgove in Gospod jih bo rešil iz finančne odvisnosti.

  1 Resnično vam pravim, prijatelji moji, svetujem in zapovedujem vam glede vsega imetja, ki pripada redu, katerega sem zapovedal organizirati in ustanoviti, da bo azdruženi red in večni red v korist moje cerkve in za odrešitev ljudi, dokler ne pridem —

  2 z nespremenjeno in nespremenljivo obljubo, da so bili tisti, ki sem jim zapovedal, če so bili zvesti, blagoslovljeni z mnogoterimi blagoslovi;

  3 če pa niso bili zvesti, so bili blizu prekletstva.

  4 Ker torej nekateri moji služabniki niso izpolnjevali zapovedi, temveč so zavezo prelomili zaradi apohlepnosti in s hlinjenimi besedami, sem jih preklel z zelo hudim in bridkim prekletstvom.

  5 Kajti jaz, Gospod, sem v svojem srcu odredil, da bo, če bo kateri moški, ki pripada redu, spoznan za prestopnika, oziroma drugače rečeno, če bo prelomil zavezo, ki vas obvezuje, v življenju preklet in bo poteptan, s komer me bo volja;

  6 kajti jaz, Gospod, se v teh stvareh ne bom pustil azasmehovati —

  7 in vse to zato, da nedolžni med vami ne bi bili obsojeni s krivičnimi in da krivi med vami ne bi ušli; ker sem vam jaz, Gospod, obljubil akrono slave na svoji desnici.

  8 Če se vas torej spozna za prestopnike, v življenju ne morete uiti mojemu srdu.

  9 Če ste aodrezani zavoljo prestopka, bSatanovemu ctepežu ne morete uiti do dneva odkupitve.

  10 In sedaj vam dajem moč prav od te ure, da ga boste, če boste koga med vami, iz reda, spoznali za prestopnika in se za zlo ne bo pokesal, izročili Satanovemu tepežu; in ne bo imel moči, da bi nad vas apriklical zlo.

  11 To je v meni modrost; zato vam zapovedujem, da se organizirajte in vsakomur dodelite askrbništvo;

  12 da mi bo vsak poročal o skrbništvu, ki mu je dodeljeno.

  13 Kajti potrebno je, da jaz, Gospod, vsakogar napravim aodgovornega kot bskrbnika zemeljskih blagoslovov, ki sem jih napravil in pripravil za svoja bitja.

  14 Jaz, Gospod, sem razprostrl nebo in anapravil zemljo, resnično bdelo mojih rok; in vse na in v njiju je moje.

  15 In moj namen je, da poskrbim za svoje svete, kajti vse stvari so moje.

  16 Toda storjeno mora biti na moj anačin; in glej, to je način, na katerega sem jaz, Gospod, odredil, da bom poskrbel za svoje svete, da bodo brevni povzdignjeni, tako da so bogati ponižani.

  17 Kajti azemlja je polna in dovolj je in na pretek; da, pripravil sem vse stvari in sem človeškim otrokom dal, da bdelujejo sami.

  18 Če bo kdo torej vzel od aobilja, ki sem ga napravil, in svojega deleža ne bo dajal, glede na bpostavo mojega evangelija, crevnim in pomoči potrebnim, bo s hudobnimi povzdignil oči v dpeklu, prestajajoč muke.

  19 In sedaj ti resnično pravim glede imetja areda —

  20 mojemu služabniku Sidneyju Rigdonu naj bo dodeljen kraj, kjer sedaj prebiva, in parcela s strojarno v skrbništvo, da se bo preživljal, medtem ko dela v mojem vinogradu, in sicer kakor me bo volja, ko mu bom zapovedal.

  21 In vse naj bo storjeno glede na nasvet reda in zedinjene privolitve oziroma glasu reda, ki prebiva v deželi Kirtland.

  22 In to skrbništvo in blagoslov jaz, Gospod, podeljujem svojemu služabniku Sidneyju Rigdonu v blagoslov njemu in njegovemu potomstvu za njim;

  23 in na njem bom blagoslove pomnožil, če bo pred menoj ponižen.

  24 In spet, mojemu služabniku Martinu Harrisu naj bo v skrbništvo dodeljeno zemljišče, ki ga je moj služabnik John Johnson prejel v zameno za svojo prejšnjo dediščino, njemu in njegovemu potomstvu za njim;

  25 in če bo zvest, bom pomnožil blagoslove na njem in njegovem potomstvu za njim.

  26 In moj služabnik Martin Harris naj svoj denar posveti za razglašanje mojih besed, kakor bo naročil moj služabnik Joseph Smith ml.

  27 In spet, moj služabnik Frederick G. Williams naj ima kraj, na katerem sedaj prebiva.

  28 In moj služabnik Oliver Cowdery naj ima parcelo, ki je ob hiši, ki naj bo za tiskarno, ki je parcela številka ena, in prav tako parcelo, na kateri prebiva njegov oče.

  29 In moja služabnika Frederick G. Williams in Oliver Cowdery naj imata tiskarno in vse, kar sodi zraven.

  30 In to bo njuno skrbništvo, ki jima bo dodeljeno.

  31 In če bosta zvesta, glej, ju bom blagoslovil in na njiju blagoslove pomnožil.

  32 In to je začetek skrbništva, ki sem ga dodelil njima in njunemu potomstvu za njima.

  33 In če bosta zvesta, bom blagoslove pomnožil na njiju in njunem potomstvu za njima, in sicer mnogoterost blagoslovov.

  34 In spet, moj služabnik John Johnson naj ima hišo, v kateri živi, in dediščino, vse razen ozemlja, ki je bilo prihranjeno za agradnjo mojih hiš, kar pripada tisti dediščini, in tiste parcele, ki so bile določene za mojega služabnika Oliverja Cowderyja.

  35 In če bo zvest, bom blagoslove na njem pomnožil.

  36 In moja volja je, naj proda parcele, ki so označene za gradnjo mesta mojih svetih, če mu bo razkrito po aglasu Duha in glede na nasvet reda in po glasu reda.

  37 In to je začetek skrbništva, ki sem ga dodelil v blagoslov njemu in njegovemu potomstvu za njim.

  38 In če bo zvest, bom mnogoterost blagoslovov na njem pomnožil.

  39 In spet, mojemu služabniku aNewelu K. Whitneyju naj se dodelita hiši in parcela, kjer sedaj prebiva, in parcela ter zgradba, na kateri stoji trgovsko poslopje, in tudi parcela, ki je na vogalu južno od trgovskega poslopja, in tudi parcela, na kateri se nahaja pepelišče.

  40 In vse to sem dodelil svojemu služabniku Newelu K. Whitneyju v skrbništvo, v blagoslov njemu in njegovemu potomstvu za njim, v korist trgovskega poslopja mojega reda, ki sem ga ustanovil za svoj kol v deželi Kirtland.

  41 Da, resnično, to je skrbništvo, ki sem ga dodelil svojemu služabniku N. K. Whitneyju, in sicer vse to trgovsko poslopje, njemu in njegovemu azastopniku in njegovemu potomstvu za njim.

  42 In če bo zvesto izpolnjeval moje zapovedi, ki sem mu jih dal, bom pomnožil blagoslove na njem in njegovem potomstvu za njim, in sicer mnogoterost blagoslovov.

  43 In spet, mojemu služabniku Josephu Smithu ml. naj bo dodeljena parcela, ki je označena za gradnjo moje hiše, ki je dolga približno dvesto metrov in široka šestdeset metrov, in tudi dediščina, na kateri sedaj prebiva njegov oče;

  44 in to je začetek skrbništva, ki sem mu ga dodelil, v blagoslov njemu in njegovemu očetu.

  45 Kajti glej, dediščino sem prihranil za njegovega aočeta, za njegovo preživljanje; zato se ga bo prištevalo v hišo mojega služabnika Josepha Smitha ml.

  46 In pomnožil bom blagoslove na hiši mojega služabnika Josepha Smitha ml., če bo zvest, in sicer mnogoterost blagoslovov.

  47 In sedaj, zapovedujem vam glede Siona, da z brati ne bodite več vezani kot združeni red v Sionu kakor samo takole —

  48 potem ko se boste organizirali, se boste imenovali Združeni red sionskega akola v mestu Kirtland. In potem ko se bodo vaši bratje organizirali, se bodo imenovali Združeni red mesta Sion.

  49 In organizirali se bodo v lastnem imenu in v skupnem imenu; in svoje posle bodo opravljali v skupnem imenu in v lastnem imenu.

  50 In posle boste opravljali v skupnem imenu in v lastnem imenu.

  51 In to sem zapovedal, da bo storjeno za vašo odrešitev in tudi za njihovo odrešitev, ker so bili aizgnani, in zaradi tega, kar bo prišlo.

  52 Ker so bile azaveze prelomljene zaradi prestopka, s bpohlepnostjo in hlinjenimi besedami —

  53 zato ste razpuščeni kot združeni red z vašimi brati, da z njimi niste vezani kakor samo do te ure, kakor samo takole, kakor sem rekel, s posojilom, kakor bo ta red privolil na svètu, kakor vam bodo dopuščale okoliščine in narekoval glas svèta.

  54 In spet, zapovedujem vam glede skrbništva, ki sem vam ga dodelil.

  55 Glejte, vse to imetje je moje, ali pa je vaša vera zaman in boste spoznani za hinavce in so zaveze, ki ste jih sklenili z menoj, prelomljene;

  56 in če je imetje moje, potem ste askrbniki; drugače niste skrbniki.

  57 Toda resnično vam pravim, določil sem vam, da boste skrbniki moje hiše, in sicer resnični skrbniki.

  58 In s tem namenom sem vam zapovedal, da se organizirajte, in sicer da boste natisnili amoje besede, polnost mojih svetih spisov, razodetja, ki sem vam jih dal in ki vam jih bom odslej dajal od časa do časa —

  59 za gradnjo moje cerkve in kraljestva na zemlji in da boste moje ljudstvo pripravili za ačas, ko bom bprebival z njimi, kar je blizu.

  60 In pripravili si boste kraj za zakladnico in jo posvetili mojemu imenu.

  61 In med seboj določite nekoga, da bo skrbel za zakladnico, in v ta blagoslov naj bo posvečen.

  62 In na zakladnici bo pečat in vse svete stvari naj se izroči v zakladnico; in nihče izmed vas naj je ne imenuje za svojo lastno oziroma del te, kajti vsem bo pripadala enoglasno.

  63 In dajem vam jo od te ure dalje; in sedaj glejte, da greste in uporabljate skrbništvo, ki sem vam ga dodelil, razen svetih stvari, za tiskanje teh svetih stvari, kakor sem rekel.

  64 In adonos svetih stvari bo hranjen v zakladnici in na njej bo pečat; in nihče drug ga ne bo uporabljal oziroma vzel iz zakladnice, niti ne bo prelomljen pečat, ki bo dan nanjo, kakor samo po glasu reda oziroma z zapovedjo.

  65 In tako boste ohranili koristi svetih stvari v zakladnici za posvečene in svete namene.

  66 In to se bo imenovalo Gospodova sveta zakladnica; in na njej bo ostajal pečat, da bo sveta in posvečena Gospodu.

  67 In spet, pripravi naj se še ena zakladnica in zakladnik, določen, da bo skrbel za zakladnico, in nanjo naj bo dan pečat;

  68 in ves denar, ki ga boste prejeli v svojem skrbništvu, ko boste uspevali z imetjem, ki sem vam ga dodelil, v hišah oziroma na zemljiščih ali z živino ali v vsem, razen v svetih in posvečenih zapisih, ki sem si jih prihranil za svete in posvečene namene, bo dan v zakladnico, brž ko boste denar prejeli, v stotakih ali v petdesetakih ali v dvajsetakih ali v desetakih ali v petakih.

  69 Oziroma drugače rečeno, če kdo med vami dobi pet dolarjev, naj jih da v zakladnico; oziroma če jih dobi deset ali dvajset ali petdeset ali sto, naj naredi enako;

  70 in nihče med vami naj ne reče, da je njegov; kajti ne imenuje naj se njegov, niti noben del tega.

  71 In nobenega dela tega naj se ne uporabi ali vzame iz zakladnice drugače kakor samo po glasu in skupni privolitvi reda.

  72 In to bo glas in skupna privolitev reda — da kdo med vami zakladniku reče: to potrebujem, da mi bo pomagalo pri mojem skrbništvu —

  73 če bo pet dolarjev ali če bo deset dolarjev ali dvajset ali petdeset ali sto, mu bo zakladnik dal vsoto, za katero zaprosi, da mu bo pomagala pri njegovem skrbništvu —

  74 dokler ga ne bodo spoznali za prestopnika in se pred svètom reda jasno pokaže, da je nezvest in anespameten skrbnik.

  75 Toda dokler bo imel polno članstvo in bo zvest in moder v svojem skrbništvu, bo to njegov dokaz zakladniku, da mu zakladnik ne bo odrekel.

  76 V primeru prestopka pa bo zakladnik pokoren svètu in glasu reda.

  77 In v primeru če bo zakladnik spoznan za nezvestega in nespametnega skrbnika, bo pokoren svètu in glasu reda in bo s svojega mesta odstranjen in bo namesto njega določen adrug.

  78 In spet, resnično vam pravim glede vaših dolgov — glejte, moja volja je, da apoplačate vse svoje bdolgove.

  79 In moja volja je, da pred menoj postanete aponižni in prejmete ta blagoslov s svojo bmarljivostjo in ponižnostjo in molitvijo v veri.

  80 In če boste marljivi in ponižni in udejanjali amolitev v veri, glejte, bom omehčal srca tistih, pri katerih ste zadolženi, dokler vam ne bom poslal sredstev za vašo rešitev.

  81 Zato naglo pišite v New York in pišite glede na to, kar vam bo narekoval moj aDuh; in omehčal bom srca tistih, pri katerih ste zadolženi, da jim bo šlo iz misli, da bi nad vas priklicali stisko.

  82 In če boste aponižni in zvesti in boste klicali moje ime, glejte, vam bom dal bzmago.

  83 Obljubljam vam, da boste tokrat rešeni odvisnosti.

  84 Če boste dobili priložnost, da si boste denar izposodili po več sto oziroma več tisoč, in sicer dokler si ne boste izposodili dovolj, da se boste rešili odvisnosti, je to vaš privilegij.

  85 In tokrat zastavite imetje, ki sem vam ga dal v roke, tako da boste dali svoje ime soglasno ali kako drugače, kakor se vam bo zdelo dobro.

  86 Tokrat vam dajem ta privilegij; in glejte, če boste še naprej delali to, kar sem položil pred vas, glede na moje zapovedi, vse to je moje in vi ste moji skrbniki in gospodar ne bo dopustil, da se v njegovo hišo vlomi. Tako je. Amen.