Nauk in zaveze 77
  Footnotes
  Theme

  77. razdelek

  Razodetje, dano preroku Josephu Smithu v Hiramu v Ohiu okrog marca 1832. Življenjska zgodba Josepha Smitha navaja: »V povezavi s prevodom svetih spisov sem prejel naslednje pojasnilo Razodetja po svetem Janezu

  1–4 Živali imajo duha in bodo prebivale v večni blaženosti. 5–7 Ta zemlja ima časovni obstoj 7.000 let. 8–10 Več angelov obnovi evangelij in deluje na zemlji. 11 Pečatenje 144.000-ih. 12–14 Kristus bo prišel na začetku sedme tisočletnice. 15 Za judovski narod bosta vzgojena dva preroka.

  1 Vprašanje: Kaj je stekleno amorje, o katerem govori Janez v šestem verzu četrtega poglavja v Razodetju?Odgovor: To je bzemlja v posvečenem, nesmrtnem in cvečnem stanju.

  2 Vprašanje: Kako naj razumemo štiri živali, o katerih je govora v istem verzu?Odgovor: To so izrazi s aprenesenim pomenom, ki jih Razodevalec, Janez, uporablja pri opisovanju bnebes, Božjega craja, dsreče ljudi in živali in plazečih živali in ptic neba, tega, kar je duhovno po podobi tega, kar je telesno, in tega, kar je telesno, po podobi tega, kar je duhovno, človeškega eduha po podobi njegove osebe, kakor tudi duha fživali in vseh drugih bitij, ki jih je Bog ustvaril.

  3 Vprašanje: Ali so štiri živali omejene na posamezne živali, ali pa predstavljajo razrede oziroma vrste?Odgovor: Omejene so na štiri posamezne živali, ki so bile pokazane Janezu, da predstavljajo slavo razreda bitij v njim namenjenem redu oziroma aokolju stvarjenja, radujoč se v svoji večni bblaženosti.

  4 Vprašanje: Kako naj razumemo oči in krila, ki so jih imele živali?Odgovor: Njihove oči so predstava luči in aspoznanja, to je, da jih navdaja spoznanje; in njihova krila so predstava bmoči, da se premikajo, da delujejo in tako naprej.

  5 Vprašanje: Kako naj razumemo dvajset in štiri astarešine, o katerih govori Janez?Odgovor: Razumemo naj, da so bili ti starešine, ki jih je Janez videl, starešine, ki so bzvesto opravljali svojo službo in so mrtvi; ki so pripadali csedmim cerkvam in so bili takrat v Božjem raju.

  6 Vprašanje: Kako naj razumemo knjigo, ki jo je Janez videl, ki je bila na hrbtu azapečatena s sedmimi pečati?Odgovor: Razumemo naj, da vsebuje razodeto Božjo voljo, bskrivnosti in dela; skrite stvari njegovega upravljanja glede te czemlje med sedmimi tisočletnicami njenega trajanja oziroma njenega časovnega obstoja.

  7 Vprašanje: Kako naj razumemo sedem pečatov, s katerimi je bila zapečatena?Odgovor: Razumemo naj, da prvi pečat vsebuje stvari aprvih tisoč let in drugi prav tako drugih tisoč let in tako naprej do sedmega.

  8 Vprašanje: Kako naj razumemo štiri angele, o katerih je govora v prvem verzu sedmega poglavja v Razodetju?Odgovor: Razumemo naj, da so štirje angeli, ki jih je poslal Bog, katerim je dana moč nad štirimi deli zemlje, da rešujejo življenje in da uničujejo; to so tisti, ki imajo avečni evangelij, da ga poverijo vsakemu narodu, rodu, jeziku in ljudstvu; imajo moč, da zaprejo nebesa, da zapečatijo v življenje oziroma da vržejo na bpodročja teme.

  9 Vprašanje: Kako naj razumemo angela, ki se dviga z vzhoda, v drugem verzu sedmega poglavja v Razodetju?Odgovor: Razumemo naj, da je angel, ki se dviga z vzhoda, ta, kateremu je dan pečat živega Boga nad dvanajstimi aIzraelovimi rodovi; zatorej štirim angelom, ki imajo večni evangelij, kliče, rekoč: Ne škodujte ne zemlji, niti morju ne drevesom, dokler na bčelu s pečatom ne zaznamujemo služabnikov našega Boga. In če hočete to sprejeti, to je cElias, ki bo prišel zbrat Izraelove rodove in dobnovit vse stvari.

  10 Vprašanje: Kdaj naj bi se to, o čemer je govora v tem poglavju, dovršilo?Odgovor: Dovršilo naj bi se v ašesti tisočletnici oziroma ko bo odtrgan šesti pečat.

  11 Vprašanje: Kako naj razumemo pečatenje asto štiriinštirideset tisočih izmed vseh Izraelovih rodov — dvanajst tisoč iz vsakega rodu?Odgovor: Razumemo naj, da so tisti, ki so pečateni, bvéliki duhovniki, posvečeni v sveti Božji red, da izvajajo večni evangelij; kajti to so tisti, ki so posvečeni iz vsakega naroda, rodu, jezika in ljudstva po angelih, katerim je dana moč nad narodi zemlje, da jih pripeljejo toliko, kolikor jih bo hotelo priti v cerkev cPrvorojenega.

  12 Vprašanje: Kako naj razumemo glas atrobent, omenjenih v osmem poglavju Razodetja?Odgovor: Razumemo naj, da ker je Bog svet naredil v šestih dneh in je sedmi dan svoje delo končal in ga bposvetil in iz zemeljskega cprahu tudi oblikoval človeka, in sicer tako bo na začetku sedme tisočletnice Gospod Bog zemljo dposvetil in dokončal človekovo odrešitev in esodil vsemu in bo vse stvari fodkupil, razen tega, kar ni dal v svojo moč, ko bo vse stvari zapečatil, do konca vsega; in glas trobent sedmih angelov sta pripravljanje in končanje njegovega dela na začetku sedme tisočletnice — pripravljanje poti pred časom njegovega prihoda.

  13 Vprašanje: Kdaj se bo dovršilo, kar je zapisano v devetem poglavju Razodetja?Odgovor: Dovršilo se bo, potem ko bo odtrgan sedmi pečat, pred Kristusovim prihodom.

  14 Vprašanje: Kako naj razumemo knjižico, ki jo je Janez apojedel, kakor je omenjeno v desetem poglavju Razodetja?Odgovor: Razumemo naj, da je bilo njegovo poslanstvo in uredba, da bzbere Izraelove rodove; glejte, to je Elias, ki mora, kakor je pisano, priti in vse stvari cobnoviti.

  15 Vprašanje: Kako naj razumemo dve apriči v enajstem poglavju Razodetja?Odgovor: To sta dva preroka, ki bosta v bposlednjih dneh v času cobnove vzgojena za djudovski narod in bosta Judom prerokovala, potem ko bodo zbrani in bodo v edeželi svojih očetov zgradili mesto Jeruzalem.