Nauk in zaveze 107
  Footnotes
  Theme

  107. razdelek

  Razodetje o duhovništvu, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu, okrog aprila 1835. Čeprav je bilo naslednje razodetje zapisano leta 1835, zgodovinski zapisi potrjujejo, da večina verzov od šestdeset do sto vključuje razodetje, dano po Josephu Smithu 11. novembra 1831. Naslednje razodetje je bilo povezano z ustanovitvijo Zbora dvanajsterih v februarju in marcu 1835. Prerok ga je verjetno predal v navzočnosti tistih, ki so se pripravljali, da bodo 3. maja 1835 odšli na prvi misijon zbora.

  1–6 Sta dve duhovništvi: Melkízedekovo in Aronovo. 7–12 Tisti, ki imajo Melkízedekovo duhovništvo, imajo moč za izvrševanje dolžnosti v vseh službah v Cerkvi. 13–17 Škofovstvo predseduje Aronovemu duhovništvu, ki izvaja zunanje uredbe. 18–20 Melkízedekovo duhovništvo ima ključe vseh duhovnih blagoslovov; Aronovo duhovništvo ima ključe za delovanje angelov. 21–38 Prvo predsedstvo, dvanajsteri in sedemdeseteri predstavljajo predsedujoče zbore, ki naj odločitve sprejemajo enotno in pravično. 39–52 Patriarhalni red je ustanovljen od Adama do Noeta. 53–57 Starodavni sveti so se zbrali pri Adam-ondi-Ahmanu in prikazal se jim je Gospod. 58–67 Dvanajsteri naj cerkvene uradnike spravijo v red. 68–76 Škofje služijo kot splošni sodniki v Izraelu. 77–84 Prvo predsedstvo in dvanajsteri predstavljajo najvišje sodišče v Cerkvi. 85–100 Duhovniški predsedniki vodijo svoj zbor.

  1 V Cerkvi sta dve duhovništvi, in sicer aMelkízedekovo in bAronovo, ki vključuje levitsko duhovništvo.

  2 Zakaj se prvo imenuje Melkízedekovo duhovništvo, je zato, ker je bil aMelkízedek tako velik véliki duhovnik.

  3 Pred njegovim dnem se je imenovalo sveto duhovništvo po aredu Božjega Sina.

  4 Toda zaradi spoštovanja oziroma aspoštljivosti do imena najvišjega Bitja, da bi se izognili prepogostemu ponavljanju njegovega imena, so, cerkev v starodavnih dneh, tisto duhovništvo poimenovali po Melkízedeku oziroma Melkízedekovo duhovništvo.

  5 Vse druge osebnosti ali službe v cerkvi so adodatek temu duhovništvu.

  6 Vendar sta dva dela oziroma glavni enoti — ena je Melkízedekovo duhovništvo, druga pa je Aronovo oziroma alevitsko duhovništvo.

  7 Služba astarešine spada pod Melkízedekovo duhovništvo.

  8 Melkízedekovo duhovništvo ima pravico do predsedovanja in ima moč in apolnomočje nad vsemi službami v cerkvi v vseh dobah sveta, da deluje v duhovnih stvareh.

  9 aPredsedstvo vélikega duhovništva ima po Melkízedekovem redu pravico, da izvršuje dolžnosti v vseh službah v cerkvi.

  10 aVéliki duhovniki imajo po redu Melkízedekovega duhovništva bpravico, da izvršujejo dolžnosti na svojih položajih pod vodstvom predsedstva, pri izvajanju duhovnih stvari in tudi v službi starešine, duhovnika (levitskega reda), učitelja, diakona in člana.

  11 Starešina ima pravico, da izvršuje dolžnosti v njegovem imenu, kadar véliki duhovnik ni navzoč.

  12 Véliki duhovnik in starešina naj delujeta v duhovnih stvareh v skladu s cerkvenimi zavezami in zapovedmi; in imata pravico, da izvršujeta dolžnosti v vseh teh cerkvenih službah, če ni navzoča nobena višja osebnost.

  13 Drugo duhovništvo se imenuje aAronovo duhovništvo, ker je bilo podeljeno bAronu in njegovemu potomstvu iz roda v rod.

  14 To se imenuje nižje duhovništvo zato, ker je adodatek višjemu oziroma Melkízedekovemu duhovništvu in ima moč za izvajanje zunanjih uredb.

  15 aŠkofovstvo je predsedstvo tega duhovništva in ima ključe oziroma polnomočje tega.

  16 Nihče nima zakonite pravice do te službe, da ima ključe tega duhovništva, če ni adobesedni Aronov potomec.

  17 Ker pa ima véliki duhovnik Melkízedekovega duhovništva polnomočje za izvrševanje dolžnosti v vseh nižjih službah, lahko izvršuje dolžnosti v službi škofa, če ni najti nobenega dobesednega Aronovega potomca, če ga v to polnomočje pokliče in oddeli in aposveti bpredsedstvo Melkízedekovega duhovništva.

  18 Moč in polnomočje višjega oziroma Melkízedekovega duhovništva je, da ima aključe vseh duhovnih blagoslovov cerkve —

  19 da ima privilegij prejemati askrivnosti nebeškega kraljestva, da se mu odprejo nebesa, da se pogovarja z bobčim zborom in cerkvijo Prvorojenega in da je deležno občestva in navzočnosti Boga Očeta in Jezusa, cposrednika nove zaveze.

  20 Moč in polnomočje nižjega oziroma Aronovega duhovništva je, da ima aključe za delovanje angelov in da izvaja zunanje buredbe, črko evangelija, ckrst kesanja za dodpuščanje grehov v skladu z zavezami in zapovedmi.

  21 Nujno je, da so predsedniki oziroma izmed njih izbrani predsedujoči uradniki oziroma imenovani od oziroma izmed tistih, ki so posvečeni v različne službe teh dveh duhovništev.

  22 Iz aMelkízedekovega duhovništva trije bpredsedujoči véliki duhovniki, ki jih je izbralo telo, imenovani in posvečeni v tisto službo, in ki jih cerkev cpodpre z zaupanjem, vero in molitvijo, predstavljajo zbor Predsedstva Cerkve.

  23 Teh advanajst potujočih svetovalcev je poklicanih za dvanajst bapostolov oziroma posebne priče Kristusovega imena po vsem svetu — tako razlikujoč se od drugih uradnikov v cerkvi po dolžnostih svojega poklica.

  24 In predstavljajo zbor, po polnomočju in moči enakovreden trem, prej omenjenim predsednikom.

  25 aSedemdeseteri so tudi poklicani pridigati evangelij in da so posebne priče drugim narodom in po vsem svetu — tako razlikujoč se od drugih uradnikov v cerkvi po dolžnostih svojega poklica.

  26 In predstavljajo zbor, po polnomočju enakovreden tistemu posebnih dvanajstih prič oziroma pravkar imenovanim apostolom.

  27 In vsaka odločitev, ki jo sklene kateri od teh zborov, mora biti s soglasnim glasovanjem teh; to pomeni, da mora vsak član v vsakem zboru soglašati z njegovo odločitvijo, zato da bodo med seboj sprejemali odločitve iste moči oziroma veljavnosti —

  28 večina lahko predstavlja zbor, kadar je zaradi okoliščin nemogoče, da bi bilo drugače —

  29 če to ni tako, njihove odločitve niso upravičene do istih blagoslovov, do katerih so bile nekdaj odločitve zbora treh predsednikov, ki so bili posvečeni po Melkízedekovem redu in so bili pravični ter sveti možje.

  30 Odločitve teh zborov, ali katerega od njih, morajo biti sprejete v vsej apravičnosti, v svetosti in ponižnosti srca, krotkostjo in velikim potrpljenjem in z vero in bkrepostjo in znanjem, zmernostjo, potrpežljivostjo, pobožnostjo, bratsko prijaznostjo in dobrotljivostjo;

  31 kajti obljuba je, če bo tega v njih v obilju, ne bodo abrez sadov v spoznanju o Gospodu.

  32 In če bo katera odločitev teh zborov sprejeta nepravično, se jo lahko predloži občemu zboru več zborov, ki predstavlja duhovna polnomočja cerkve; sicer na njihovo odločitev ne more biti pritožbe.

  33 Dvanajsteri so potujoči predsedujoči visoki svèt, da izvršujejo dolžnosti v Gospodovem imenu, pod vodstvom Predsedstva Cerkve, v skladu z ureditvijo nebes; da gradijo cerkev in upravljajo vse zadeve tega v vseh narodih, najprej med adrugimi narodi in nato med Judi.

  34 Sedemdeseteri naj delujejo v Gospodovem imenu pod vodstvom advanajsterih oziroma potujočega visokega svèta pri gradnji cerkve in upravljanju vseh zadev tega v vseh narodih, najprej med drugimi narodi in nato med Judi —

  35 dvanajsteri so razposlani in imajo ključe, ki odprejo vrata z razglašanjem evangelija Jezusa Kristusa in naprej med drugimi narodi in nato med Judi.

  36 Redni avisoki svèti v sionskih kolih predstavljajo zbor, ki je po polnomočju v cerkvenih zadevah, v vseh odločitvah enakovreden zboru predsedstva oziroma potujočemu visokemu svètu.

  37 Visoki svèt v Sionu predstavlja zbor, ki je po polnomočju v cerkvenih zadevah v vseh odločitvah enakovreden svètom dvanajsterih v sionskih kolih.

  38 Dolžnost potujočega visokega svèta je, da pokliče asedemdesetere, ko potrebuje pomoč, da izpolni različne poklice za pridiganje in izvajanje evangelija, namesto koga drugega.

  39 Dolžnost dvanajsterih je, v vseh velikih cerkvenih vejah, da posvetijo aevangelijske pridigarje, kakor jim bodo pokazani z razodetjem —

  40 red tega duhovništva je bil potrjen, da se ga predaja od očeta na sina in upravičeno pripada dobesednim potomcem izvoljenega potomstva, katerim so bile obljube dane.

  41 Ta red je bil vpeljan v aAdamovih dneh in se je nadaljeval po bpotomstvu na naslednji način:

  42 od Adama do aSeta, ki ga je Adam posvetil v devetinšestdesetem letu starosti in je bil po njem blagoslovljen tri leta pred smrtjo (Adamovo) in je po svojem očetu prejel Božjo obljubo, da bo njegovo potomstvo Gospod izvolil in da bo ohranjeno do konca zemlje;

  43 ker je bil (Set) apopoln človek in je bil po bpodobi izrezana podoba svojega očeta, tako da se je zdelo, da je v vsem kot oče in so ga od njega razlikovali samo po starosti.

  44 Enóša je v starosti sto in štiriintridesetem letu in četrtem mesecu posvetil Adam.

  45 Bog je poklical Kenána v divjini v štiridesetem letu starosti; in Adama je srečal na potovanju na kraj Šedolamak. Ko je bil posvečen, je bil star sedeminosemdeset let.

  46 Mahalalél je bil star štiristo in šestindevetdeset let in sedem dni, ko ga je posvetil Adam, ki ga je tudi blagoslovil.

  47 Jered je bil star dvesto let, ko ga je posvetil Adam, ki ga je tudi blagoslovil.

  48 aHenoh je bil star petindvajset let, ko ga je Adam posvetil; in imel je petinšestdeset let in Adam ga je blagoslovil.

  49 In videl je Gospoda in hodil je z njim in je bil nenehno pred njegovim obličjem; in z Bogom je ahodil tristo in petinšestdeset let, torej je bil star štiristo in trideset let, ko je bil bprenesen.

  50 aMatuzalem je bil star sto let, ko ga je Adam posvetil.

  51 Lameh je bil star dvaintrideset let, ko ga je posvetil Set.

  52 aNoe je bil star deset let, ko ga je posvetil Matuzalem.

  53 Adam je tri leta pred svojo smrtjo poklical Seta, Enóša, Kenána, Mahalaléla, Jereda, Henoha in Matuzalema, ki so bili vsi avéliki duhovniki, s preostalimi svojimi potomci, ki so bili pravični, v dolino bAdam-ondi-Ahman in jim tam podelil svoj zadnji blagoslov.

  54 In prikazal se jim je Gospod in vstali so in aAdama blagoslovili in ga poimenovali bMihael, princ, nadangel.

  55 In Gospod je Adama potolažil in mu rekel: Določil sem te, da boš na čelu; iz tebe bo izšla množica narodov in nad vsemi si vekomaj aprinc.

  56 In Adam je vstal sredi zborovanja; in, navkljub temu da so ga leta upognila, je poln Svetega Duha anapovedal vse, kar bo doletelo njegovo potomstvo do zadnjega rodu.

  57 Vse to je bilo zapisano v Henohovo knjigo in o tem se bo pričevalo v določenem času.

  58 Dolžnost advanajsterih je tudi, da bposvetijo in v red vpeljejo vse druge cerkvene uradnike v skladu z razodetjem, ki pravi:

  59 Kristusovi Cerkvi v deželi Sion poleg cerkvenih azakonov, zadevajoč cerkvene posle:

  60 Resnično vam pravim, govori Gospod nad vojskami, biti morajo apredsedujoči starešine, da predsedujejo tistim, ki so iz službe starešine;

  61 in tudi aduhovniki, da predsedujejo tistim, ki so iz službe duhovnika;

  62 in tudi učitelji, da apredsedujejo tistim, ki so iz službe učitelja, na enak način, in tudi diakoni —

  63 zatorej od diakona do učitelja in od učitelja do duhovnika in od duhovnika do starešine, posamično, kot so imenovani, glede na cerkvene zaveze in zapovedi.

  64 Nato pride véliko duhovništvo, ki je najvišje od vseh.

  65 Zatorej mora biti, da je nekdo v vélikem duhovništvu določen, da predseduje duhovništvu, in imenoval se bo predsednik vélikega duhovništva Cerkve;

  66 oziroma drugače rečeno, apredsedujoči véliki duhovnik vélikega duhovništva Cerkve.

  67 Iz istega izhaja izvajanje uredb in blagoslovov v cerkvi s apolaganjem rok.

  68 Zatorej služba škofa temu ni enakovredna; kajti služba aškofa je, da vodi vse posvetne stvari.

  69 Vendar mora biti škof izvoljen iz aVélikega duhovništva, razen če je bdobesedni Aronov potomec;

  70 kajti če ni dobesedni Aronov potomec, ne more imeti ključev tistega duhovništva.

  71 Vendar je véliki duhovnik, torej po Melkízedekovem redu, lahko oddeljen za delovanje v posvetnih stvareh, za katere ve po Duhu resnice;

  72 in tudi da je asodnik v Izraelu, da izvaja cerkvene posle, da prestopnikom sodi na podlagi pričevanja, kakor mu ga bodo predložili glede na zakone, s pomočjo svojih svetovalcev, katera si je izvolil oziroma si ju bo izvolil med starešinami cerkve.

  73 To je dolžnost škofa, ki ni dobesedni Aronov potomec, temveč je bil posvečen v véliko duhovništvo po Melkízedekovem redu.

  74 Tako bo sodnik, in sicer splošni sodnik med prebivalci Siona oziroma v sionskem kolu oziroma v kateri koli veji cerkve, kjer bo oddeljen v to službo, dokler se sionske meje ne bodo razširile in bo potrebno, da bodo drugi škofje oziroma sodniki v Sionu oziroma kje drugje.

  75 In če bodo imenovani drugi škofje, bodo delovali v isti službi.

  76 Toda dobesedni Aronov potomec ima zakonito pravico do predsedovanja v tem duhovništvu, do aključev tega delovanja, da neodvisno deluje v službi škofa, brez svetovalcev, razen v primeru, ko se predsedniku vélikega duhovništva, po Melkízedekovem redu, sodi, da je sodnik v Izraelu.

  77 In odločitev katerega teh svètov v skladu z zapovedjo, ki pravi:

  78 Spet, resnično vam pravim, najpomembnejši cerkveni posli, in anajtežji cerkveni primeri, če ni zadovoljstva glede odločitve škofa oziroma sodnikov, bo izročena in predložena cerkvenemu svètu, pred bpredsedstvo vélikega duhovništva.

  79 In predsedstvo svèta vélikega duhovništva bo imelo moč poklicati druge vélike duhovnike, in sicer dvanajst, da bodo pomagali kot svetovalci; in tako bodo predsedstvo vélikega duhovništva in njegovi svetovalci imeli moč, da bodo odločali po pričevanju glede na cerkvene zakone.

  80 In po tej odločitvi naj se je nič več ne prinaša pred Gospoda; kajti to je najvišji svèt Božje cerkve in končna odločitev glede sporov v duhovnih zadevah.

  81 Nihče, ki pripada cerkvi, ni izvzet iz tega cerkvenega svèta.

  82 In če se bo pregrešil predsednik vélikega duhovništva, se ga bodo spomnili pred splošnim cerkvenim svètom, kateremu bo pomagalo dvanajst svetovalcev vélikega duhovništva;

  83 in njihova odločitev nad njegovo glavo bo konec prerekanj glede njega.

  84 Tako nihče ne bo izvzet pred apravico in Božjimi zakoni, da bo vse lahko storjeno glede na red in dostojanstveno pred njim glede na resnico in pravičnost.

  85 In spet, resnično vam pravim, dolžnost predsednika službe adiakona je, da predseduje dvanajstim diakonom, da z njimi sedi v svètu in da jih buči o njihovi dolžnosti, poučujoč drug drugega, kakor je dano glede na zaveze.

  86 In dolžnost predsednika v službi aučiteljev je tudi, da predseduje štiriindvajsetim učiteljem in da sedi v svètu z njimi, poučujoč jih dolžnosti njihove službe, kakor je dano v zavezah.

  87 Dolžnost predsednika Aronovega duhovništva je tudi, da predseduje oseminštiridesetim aduhovnikom in da z njimi sedi v svètu, da jih uči o dolžnostih njihove službe, kakor je dano v zavezah —

  88 ta predsednik naj bo aškof; kajti to je ena od dolžnosti tega duhovništva.

  89 Spet, dolžnost predsednika v službi astarešin je, da predseduje šestindevetdesetim starešinam in da z njimi sedi v svètu in da jih uči glede na zaveze.

  90 To predsedstvo je ločeno od tega od sedemdeseterih in je namenjeno za tiste, ki ne apotujejo po vsem svetu.

  91 In spet, dolžnost predsednika v službi vélikega duhovništva je, da apredseduje vsej cerkvi in da je kot bMojzes —

  92 glejte, v tem je modrost; da, da je avidec, brazodevalec, prevajalec in cprerok, ker ima vse ddarove Boga, ki jih podeli glavi cerkve.

  93 In to je glede na videnje, ki prikazuje red asedemdeseterih, naj sedem predsednikov, ki jim predsedujejo, izvolijo iz števila sedemdesetih;

  94 in sedmi predsednik od teh predsednikov naj predseduje šestim;

  95 in teh sedem predsednikov naj izvoli drugih sedemdeset poleg prvih sedemdesetih, katerim pripadajo, in naj jim predsedujejo;

  96 in tudi drugih sedemdeset, do sedem krat sedemdeset, če delo v vinogradu to nujno zahteva.

  97 In ti sedemdeseteri naj bodo apotujoči duhovniki, najprej med drugimi narodi in tudi med Judi.

  98 Medtem ko drugi cerkveni uradniki, ki ne pripadajo dvanajsterim, niti sedemdeseterim, nimajo odgovornosti, da bi potovali med vse narode, temveč naj potujejo, kakor jim bodo dovoljevale njihove okoliščine; navkljub temu da bodo nemara imeli prav tako visoke in pomembne službe v cerkvi.

  99 Zatorej naj se sedaj vsak mož pouči o svoji adolžnosti in naj deluje v službi, v katero je imenovan, z vso bmarljivostjo.

  100 Tega, ki je alen, se ne bo štelo za bvrednega, da bi ostal, in tega, ki se o svoji dolžnosti ne bo poučil in se ne bo izkazal za odobrenega, se ne bo štelo za vrednega, da bi ostal. Tako je. Amen.