Sveti spisi
Nauk in zaveze 137


137. razdelek

Videnje, dano preroku Josephu Smithu v templju v Kirtlandu v Ohiu 21. januarja 1836. Bilo je ob priložnosti podelitve uredb v pripravah na posvetitev templja.

1–6 Prerok svojega brata Alvina vidi v celestialnem kraljestvu. 7–9 Razodet je nauk o odrešitvi za mrtve. 10 Vsi otroci so odrešeni v celestialno kraljestvo.

1 Odprla so se nam anebesa in zagledal sem Božje bcelestialno kraljestvo in slavo le-tega, bodisi v ctelesu ali zunaj, ne morem reči.

2 Videl sem nadsvetno lepoto avrat, skozi katera bodo vstopili dediči tistega kraljestva, ki so bila kakor krog iz ognjenih bplamenov;

3 tudi ableščeči Božji prestol, na katerem sta sedela bOče in cSin.

4 Videl sem lepe ulice tistega kraljestva, ki so bile videti, kot da bi bile tlakovane z azlatom.

5 Videl sem očeta aAdama in bAbrahama; in svojega cočeta in svojo dmater; svojega brata eAlvina, ki že dolgo spi;

6 in čudil sem se, kako to, da je prejel adediščino v tistem kraljestvu, ker je iz tega življenja odšel, preden je Gospod dvignil svojo roko, da bi v bdrugo zbral Izrael, in ni bil ckrščen za odpuščanje grehov.

7 Tako je k meni prišel Gospodov aglas, rekoč: Vsi, ki so umrli, bne da bi za ta evangelij vedeli, ki bi ga sprejeli, če bi jim bilo dovoljeno ostati, bodo cdediči Božjega dcelestialnega kraljestva;

8 prav tako bodo vsi, ki bodo umrli odslej, ne da bi zanj vedeli, ki abi ga sprejeli z vsem srcem, dediči tistega kraljestva;

9 kajti jaz, Gospod, bom vsem ljudem asodil po njihovih bdelih, po cželjah njihovega srca.

10 In videl sem tudi, da so vsi otroci, ki umrejo, preden dopolnijo aleto odgovornosti, bodrešeni v nebeško celestialno kraljestvo.