Nauk in zaveze 52
  Footnotes
  Theme

  52. razdelek

  Razodetje, dano starešinam Cerkve po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 6. junija 1831. V Kirtlandu je potekala konferenca, ki se je začela 3. in se zaključila 6. junija. Na tej konferenci so se zgodile prve značilne posvetitve v službo vélikega duhovnika in prepoznana ter grajana so bila določena delovanja lažnih in zavajajočih duhov.

  1–2 Določeno je, da bo naslednja konferenca potekala v Misuriju. 3–8 Določene starešine se imenuje, da bodo potovali skupaj. 9–11 Starešine bodo učili, kar so zapisali apostoli in preroki. 12–21 Tisti, ki jih je razsvetlil Duh, obrodijo sadove slavljenja in modrosti. 22–44 Več starešin je določenih, naj gredo pridigat evangelij, ko bodo potovali v Misuri na konferenco.

  1 Glejte, tako govori Gospod starešinam Cerkve, ki jih je v teh poslednjih dneh apoklical in izvolil po glasu svojega Duha —

  2 rekoč: Jaz, Gospod, vam bom razkril, kaj hočem, da odslej delate do naslednje konference, ki bo potekala v Misuriju, v adeželi, ki jo bom bposvetil za svoje ljudstvo, ki je Jakobov costanek, in za tiste, ki so dediči glede na dzavezo.

  3 Zatorej vam resnično pravim, moj služabnik Joseph Smith ml. in Sidney Rigdon naj se odpravita na pot, brž ko bodo priprave končane, da bosta zapustila dom, in potujeta v deželo Misuri.

  4 In če mi bosta zvesta, jima bo razkrito, kaj naj delata;

  5 in prav tako jima bo, če bosta zvesta, razkrita adežela vaše dediščine.

  6 In če ne bosta zvesta, bosta odrezana, in sicer kakor me bo volja, kakor se mi bo zdelo dobro.

  7 In spet, resnično vam pravim, naj se moj služabnik Lyman Wight in moj služabnik John Corrill naglo odpravita na pot;

  8 in tudi moj služabnik John Murdock in moj služabnik Hyrum Smith naj se odpravita na pot v isti kraj po poti v Detroit.

  9 In od tamkaj naj potujeta, pridigajoč besedo na poti, ne govoreč anič drugega kot to, kar so zapisali bpreroki in apostoli, in tega, kar jih je učil cTolažnik v verni molitvi.

  10 Gredo naj po adva in dva in tako naj na poti pridigajo v vsakem občestvu, krščujoč z bvodo in polagajoč croke na bregovih voda.

  11 Kajti tako govori Gospod, svoje delo bom pospešil v apravičnosti, kajti prišli bodo dnevi, ko bom poslal sodbo do zmage.

  12 In moj služabnik Lyman Wight naj se varuje, kajti Satan ga želi apresejáti kakor pleve.

  13 In glejte, ta, ki bo azvest, bo postavljen za vladarja nad veliko stvarmi.

  14 In spet, v vsem vam bom dal vzorec, da ne boste prevarani, kajti Satan hodi po deželi in gre dalje zavajajoč narode —

  15 zatorej njega, ki moli, čigar duh je askesan, prav tega bsprejmem, če je zvest mojim curedbam.

  16 Ta, ki govori, čigar duh je skesan, ki govori krotko in izgrajuje, je od Boga, če je zvest mojim uredbam.

  17 In spet, ta, ki trepeta pod mojo močjo, bo postal amočan in bo obrodil sadove slavljenja in bmodrosti glede na razodetja ter resnice, ki sem vam jih dal.

  18 In spet, ta, ki je premagan in ne aobrodi sadu, in sicer glede na ta vzorec, ni od mene.

  19 Zatorej boste po tem vzorcu aspoznali duhove v vseh primerih pod vsem nebom.

  20 In dnevi so prišli; ljudem se bo azgodilo glede na njihovo vero.

  21 Glejte, ta zapoved je dana vsem starešinam, ki sem jih izvolil.

  22 In spet, resnično vam pravim, moj služabnik aThomas B. Marsh in moj služabnik Ezra Thayre naj se prav tako odpravita na pot, pridigajoč besedo na poti v to isto deželo.

  23 In spet, moj služabnik Isaac Morley in moj služabnik Ezra Booth naj se odpravita na pot, prav tako pridigajoč besedo na poti v to isto deželo.

  24 In spet, moj služabnik aEdward Partridge in Martin Harris naj se odpravita na pot z mojima služabnikoma Sidneyjem Rigdonom in Josephom Smithom ml.

  25 Moja služabnika David Whitmer in Harvey Whitlock naj se prav tako odpravita na pot in pridigata na poti v to isto deželo.

  26 In moja služabnika aParley P. Pratt in bOrson Pratt naj se odpravita na pot, in pridigata na poti, in sicer v to isto deželo.

  27 In moja služabnika Solomon Hancock in Simeon Carter naj se prav tako odpravita na pot v to isto deželo in spotoma pridigata.

  28 Moja služabnika Edson Fuller in Jacob Scott naj se prav tako odpravita na pot.

  29 Moja služabnika Levi W. Hancock in Zebedee Coltrin naj se prav tako odpravita na pot.

  30 Moja služabnika Reynolds Cahoon in Samuel H. Smith naj se prav tako odpravita na pot.

  31 Moja služabnika Wheeler Baldwin in William Carter naj se prav tako odpravita na pot.

  32 In oba moja služabnika aNewela Knighta in Selaha J. Griffina naj se posveti in naj se prav tako odpravita na pot.

  33 Da, resnično pravim, vsi ti naj se odpravijo na pot v en kraj po njihovih različnih poteh in človek ne bo zidal na atemelju drugega, niti potoval po sledeh drugega.

  34 Ta, ki je zvest, tisti bo ohranjen in blagoslovljen z veliko asadu.

  35 In spet vam pravim, moja služabnika Joseph Wakefield in Solomon Humphrey naj se odpravita na pot v vzhodne dežele;

  36 delata naj s svojimi družinami, arazglašajoč nič drugega kot preroke in apostole, tisto, kar sta bvidela in slišala in nadvse zagotovo cverjameta, da se bodo prerokbe lahko izpolnile.

  37 Zaradi prestopka naj se Hemanu Bassetu to, kar mu je bilo podarjeno, avzame in se da Simondsu Ryderju.

  38 In spet, resnično vam pravim, naj se Jareda Carterja aposveti za duhovnika in naj se za bduhovnika prav tako posveti Georga Jamesa.

  39 Preostali starešine naj abdijo nad cerkvami in razglašajo besedo v svojih okoliških predelih; in delajo naj s svojimi lastnimi rokami, da se ne bo izvajalo ne bmalikovanja ne hudobije.

  40 In v vsem se spomnite arevnih in bpomoči potrebnih, bolnih in trpečih, kajti ta, ki tega ne dela, tisti ni moj učenec.

  41 In spet, moji služabniki Joseph Smith ml. in Sidney Rigdon in Edward Partridge naj s seboj vzamejo apriporočilo iz cerkve. In enega naj se pridobi tudi za mojega služabnika Oliverja Cowderyja.

  42 In tako, prav kakor sem rekel, če boste zvesti, se boste zbrali, da se boste radostili v deželi aMisuri, ki je dežela vaše bdediščine, ki je sedaj dežela vaših sovražnikov.

  43 Toda, glejte, jaz, Gospod, bom pospešil mesto v njegovem času in bom zveste okronal z aradostjo in z veseljem.

  44 Glejte, jaz sem Jezus Kristus, Božji Sin, in poslednji dan jih bom apovzdignil. Tako je. Amen.