Nauk in zaveze 103
  Footnotes
  Theme

  103. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 24. februarja 1834. Naslednje razodetje je bilo prejeto po prihodu Parleyja P. Pratta in Lymana Wighta v Kirtland v Ohiu, ki sta prišla iz Misurija, da bi se s prerokom posvetovala o pomoči in vrnitvi svetih na njihove posesti v okraju Jackson.

  1–4 Zakaj je Gospod dovolil, da so bili sveti v okraju Jackson preganjani. 5–10 Sveti bodo zmagali, če bodo izpolnjevali zapovedi. 11–20 Odkupitev Siona bo prišla z močjo in Gospod bo šel pred svojim ljudstvom. 21–28 Sveti naj se zberejo v Sionu in tisti, ki bodo dali svoje življenje, ga bodo spet našli. 29–40 Več bratov je poklicanih organizirati Sionov tabor in oditi v Sion; zmaga jim je obljubljena, če bodo zvesti.

  1 Resnično vam pravim, prijatelji moji, glejte, dal vam bom razodetje in zapoved, da boste vedeli, kako aravnati pri izvajanju svojih dolžnosti glede bodrešitve in odkupitve vaših bratov, ki so razkropljeni po deželi Sion,

  2 ki so jih apregnali in udarili moji sovražniki, na katere bom v svojem lastnem času neizmerno izlil svoj srd.

  3 Kajti doslej sem jim dopuščal, da bi adopolnili mero svojih krivičnosti, da bi bila njihova čaša polna;

  4 in da bi bili tisti, ki se imenujejo z mojim imenom, lahko krajše obdobje akarani s hudo in bridko grajo, ker niso povsem bprisluhnili naukom in zapovedim, ki sem jim jih dal.

  5 Toda resnično vam pravim, da sem odredil odredbo, ki jo bo moje ljudstvo izvajalo, če bodo prav od te ure prisluhnili anasvetu, ki jim ga bom dal jaz, Gospod, njihov Bog.

  6 Glejte, bodo, kajti to sem odredil, prav od te ure začeli zmagovati nad mojimi sovražniki.

  7 In če bodo apozorno izpolnjevali vse besede, ki jim jih bom govoril jaz, Gospod njihov Bog, nikdar ne bodo prenehali zmagovati, dokler bkraljestva sveta ne bodo podvržena pod mojimi nogami, in bo zemlja cdana dsvetim, da jo bodo eposedovali na veke vekov.

  8 Če pa mojih zapovedi ne bodo aizpolnjevali in ne bodo pozorno izpolnjevali vseh mojih besed, jih bodo kraljestva sveta premagala.

  9 Kajti postavljeni so bili, da bodo aluč svetu in odrešeniki ljudi;

  10 in če niso odrešeniki ljudi, so kot asol, ki je izgubila okus in odtlej ni dobra za nič drugega, kakor da se jo vrže proč in jo ljudje pohodijo.

  11 Toda resnično vam pravim, odredil sem, da se bodo vaši bratje, ki so razkropljeni, vrnili na azemljo svoje dediščine in bodo pozidali opustele sionske kraje.

  12 Kajti po ahudi stiski, kakor sem vam rekel v prejšnji zapovedi, pride blagoslov.

  13 Glejte, to je blagoslov, ki sem ga obljubil po vaših stiskah in stiskah vaših bratov — vašo odkupitev in odkupitev vaših bratov, in sicer njihovo vrnitev v deželo Sion, da se bodo naselili, da ne bodo nikoli več premagani.

  14 Če pa bodo svojo dediščino omadeževali, bodo premagani, kajti ne bom jim prizanesel, če bodo svojo dediščino omadeževali.

  15 Glejte, povem vam, odkupitev Siona mora priti z močjo;

  16 zato bom svojemu ljudstvu vzdignil človeka, ki jih bo vodil, kakor je aMojzes vodil Izraelove otroke.

  17 Kajti Izraelovi otroci ste in aAbrahamovo potomstvo in morate biti vodeni iz suženjstva z močjo in iztegnjeno roko.

  18 In prav kakor so bili sprva vodeni vaši očetje, prav táka bo odkupitev Siona.

  19 Vaše srce naj torej ne izgubi poguma, kajti ne rečem vam, kakor sem rekel vašim očetom: Moji aangeli bodo šli pred vami, vendar ne moja bnavzočnost.

  20 Toda povem vam: Moji aangeli bodo šli pred vami in tudi moja navzočnost in sčasoma boste bposedovali dobro deželo.

  21 Resnično, resnično vam povem, da je moj služabnik Joseph Smith ml. ačlovek, katerega sem primerjal s služabnikom, kateremu je Gospodar bvinograda spregovoril v priliki, ki sem vam jo dal.

  22 Zato naj moj služabnik Joseph Smith ml. reče amóči moje hiše, mojim mladeničem in tistim v srednjih letih: Zberite se v deželi Sion, na zemlji, ki sem jo kupil z denarjem, ki je bil posvečen meni.

  23 In vse cerkve naj pošljejo modre može z njihovim denarjem in akupijo zemljišča, prav kakor sem jim zapovedal.

  24 In če bodo moji sovražniki prišli nad vas, da bi vas pregnali iz moje dobre adežele, ki sem jo posvetil za deželo Sion, in sicer z vaše lastne zemlje po teh pričevanjih, ki ste jih prinesli predme proti njim, jih prekolnite;

  25 in kogar boste prekleli vi, bom preklel jaz, in maščevali me boste mojim sovražnikom.

  26 In moja navzočnost bo z vami celo, ko me boste amaščevali mojim sovražnikom, do tretjega in četrtega rodu teh, ki me sovražijo.

  27 Nihče naj se ne boji dati svojega življenja zavoljo mene; kajti kdor svoje življenje ada zavoljo mene, ga bo spet našel.

  28 Kdor pa svojega življenja ni pripravljen dati zavoljo mene, ni moj učenec.

  29 Moja volja je, da moj služabnik aSidney Rigdon povzdigne svoj glas med občestvi v vzhodnih državah pri pripravah cerkva, da bodo izpolnjevale moje zapovedi, ki sem jim jih dal glede obnove in odkupitve Siona.

  30 Moja volja je, da se moj služabnik aParley P. Pratt in moj služabnik Lyman Wight ne vrneta v deželo svojih bratov, dokler ne bosta dobila skupine, da bosta šla v deželo Sion, po deset ali po dvajset ali po petdeset ali po sto, dokler ne bosta dobila številke petsto od bmoči moje hiše.

  31 Glejte, to je moja volja; prosite in boste prejeli; toda ljudje vselej ane izvršujejo moje volje.

  32 Če jih torej ne morete dobiti petsto, marljivo iščite, da jih boste nemara dobili tristo.

  33 In če jih ne morete dobiti tristo, marljivo iščite, da jih boste nemara dobili sto.

  34 Toda resnično vam pravim, zapovedujem vam, da ne hodite v deželo Sion, dokler jih ne boste dobili sto od moči moje hiše, da bodo šli z vami v deželo Sion.

  35 Kakor sem vam torej rekel, prosite in boste prejeli; iskreno molite, da bo moj služabnik Joseph Smith ml. nemara šel z vami in predsedoval sredi mojih ljudi in organiziral moje kraljestvo na aposvečeni zemlji in sionske otroke zavaroval z zakoni in zapovedmi, ki so vam bili in ki vam bodo dani.

  36 Vse zmage in slave boste deležni zaradi svoje amarljivosti, zvestobe in bmolitev v veri.

  37 Moj služabnik Parley P. Pratt naj odpotuje z mojim služabnikom Josephom Smithom ml.

  38 Moj služabnik Lyman Wight naj odpotuje z mojim služabnikom Sidneyjem Rigdonom.

  39 Moj služabnik Hyrum Smith naj odpotuje z mojim služabnikom Frederickom G. Williamsom.

  40 Moj služabnik Orson Hyde naj odpotuje z mojim služabnikom Orsonom Prattom, kamor jima bo svetoval moj služabnik Joseph Smith ml., da bosta prejela izpolnitev teh zapovedi, ki sem vam jih dal, preostalo pa pustite mojim rokam. Tako je. Amen.