Nauk in zaveze 132
  Footnotes
  Theme

  132. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Nauvooju v Illinoisu, zapisano 12. julija 1843, v zvezi z novo in večno zavezo, ki vključuje večnost zakonske zaveze in načelo mnogoženstva. Čeprav je bilo razodetje zapisano leta 1843, dokazi navajajo, da je nekatera od načel, ki jih to razodetje vsebuje, prerok poznal že leta 1831. Gl. Prvo uradno izjavo.

  1–6 Povzdignjenje dosežemo z novo in večno zavezo. 7–14 Podane so določbe in pogoji te zaveze. 15–20 Celestialna poroka in nadaljevanje družinske enote ljudem omogočata, da postanejo bogovi. 21–25 Tesna in ozka pot vodi v večna življenja. 26–27 Dan je zakon v zvezi z bogokletstvom zoper Svetega Duha. 28–39 Obljube o večni rasti in povzdignjenju so dane prerokom in svetim v vseh obdobjih. 40–47 Josephu Smithu je dana moč, da zaveže in pečati na zemlji in v nebesih. 48–50 Gospod na njem pečati njegovo povzdignjenje. 51–57 Emmi Smith svetuje, naj bo zvesta in predana. 58–66 Podani so zakoni, ki obravnavajo mnogoženstvo.

  1 Resnično, tako govori Gospod tebi, moj služabnik Joseph, ker si me prišel vprašat, da bi izvedel in razumel, kako sem jaz, Gospod, opravičil svoje služabnike Abrahama, Izaka in Jakoba, kakor tudi Mojzesa, Davida in Salomona, svoje služabnike, kar se tiče načela in nauka o tem, ker so imeli veliko ažena in priležnic —

  2 glej, in glej, jaz sem Gospod, tvoj Bog, in odgovoril ti bom, kar se tiče te zadeve.

  3 Zato apripravi svoje srce, da boš prejel in izpolnjeval navodila, ki ti jih bom kmalu dal; kajti vsi tisti, katerim je bil ta zakon razodet, morajo biti poslušni prav temu.

  4 Kajti glejte, razodevam vam novo in večno azavezo; in če po tej zavezi ne boste živeli, potem ste bprekleti; kajti nikomur, ki to zavezo czavrne, ni dovoljeno v mojo slavo.

  5 Kajti vsi, ki bodo hoteli iz mojih rok ablagoslov, bodo morali biti zvesti bzakonu, ki je bil za tisti blagoslov določen, in po pogojih le-tega, kakor so bili vpeljani pred osnovanjem sveta.

  6 In kar zadeva anovo in večno zavezo, je bila vpeljana za polnost moje bslave; in ta, ki prejme polnost le-te, mora in bo zvest zakonu, ali pa bo preklet, govori Gospod Bog.

  7 In resnično vam povem, da so apogoji tega zakona naslednji: vse zaveze, pogodbe, dolžnosti, obveznosti, bprisege, zaobljube, izvajanja, zveze, združenja oziroma pričakovanja, ki se jih ne napravi in sklene in jih ne cpečati dSveti Duh obljube, po njem, ki je maziljeni, oboje tako za čas kot za vso večnost, in to tudi nadvse sveto, z erazodetjem in zapovedjo s posredovanjem mojega maziljenca, ki sem ga določil na zemlji, da ima to moč (in svojega služabnika Josepha sem določil, da ima to moč v poslednjih dneh, in na zemlji ni nikoli istočasno več kot enega, kateremu je podeljena ta moč in fključi tega duhovništva), so brez učinkovitosti, vrline oziroma veljavnosti v in po vstajenju od mrtvih; kajti vse pogodbe, ki niso sklenjene s tem namenom, se končajo, ko ljudje umrejo.

  8 Glejte, moja hiša je hiša reda, govori Gospod Bog, in ne hiša zmede.

  9 Ali bom sprejel adaritev, govori Gospod, ki ni darovana v mojem imenu?

  10 Oziroma ali bom iz vaših rok sprejel to, česar nisem adoločil?

  11 In ali vam bom določil, govori Gospod, drugače kakor z zakonom, prav kakor sva vam z Očetom apredpisala, preden je bil svet?

  12 Jaz sem Gospod, vaš Bog; in zapovedujem vam naslednje — da nihče ne bo aprišel k Očetu drugače kakor preko mene ali preko moje besede, ki je moja postava, govori Gospod.

  13 In vse, kar je v svetu, najsi to posvetijo ljudje, prestoli ali vladarstva ali moči ali znane stvari, kar koli že so, kar ni preko mene ali preko moje besede, govori Gospod, bo zrušeno in ane bo ostalo, potem ko ljudje umrejo, niti v niti po vstajenju, govori Gospod, vaš Bog.

  14 Kajti vse, kar ostane, je od mene; in vse, kar ni od mene, bo zamajano in uničeno.

  15 Če se moški torej aporoči z ženo v svetu in se z njo ne poroči preko mene ali preko moje besede in se z njo zaveže tako dolgo, dokler je v svetu, in ona z njim, njuna zaveza in zakonska zveza nista veljavni, ko umreta in ko zapustita svet; zato ju ne veže noben zakon, ko svet zapustita.

  16 Ko torej svet zapustita, se niti on ne poroči, niti ni ona dana v azakon; temveč sta določena za bangela v nebesih, in sicer angela, ki sta služeča služabnika, da služita tistim, ki so vredni veliko več ter silne in večne teže slave.

  17 Kajti ti angeli niso bili zvesti mojemu zakonu; zato se ne morejo množiti, temveč ostanejo ločeni in samski, brez povzdignjenja, v svojem odrešenem stanju, za vso večnost; in odtlej niso bogovi, temveč so Božji angeli na veke vekov.

  18 In spet, resnično vam pravim, če se moški poroči z ženo in z njo sklene zavezo za čas in za vso večnost, če ta zaveza ni od mene ali z mojo besedo, ki je moja postava, in je ne pečati Sveti Duh obljube, po njem, ki sem ga mazilil in določil v to moč, potem ni pravnomočna niti veljavna, ko zapustita svet, ker ju nisem združil jaz, govori Gospod, niti moja beseda; ko zapustita svet, je tam ne moreta prejeti, ker so tam postavljeni angeli in bogovi, mimo katerih ne moreta; zato ne moreta podedovati moje slave; kajti moja hiša je hiša reda, govori Gospod Bog.

  19 In spet, resnično vam pravim, če se moški poroči z ženo z mojo besedo, ki je moja postava, in z anovo in večno zavezo, in je k njima bpečatena s Svetim Duhom cobljube, po njem, ki je maziljen, kateremu sem določil to moč in dključe tega duhovništva; in rečeno jima bo: Vstala bosta v prvem vstajenju; in če bo po prvem vstajenju, v naslednjem vstajenju; in bosta podedovala eprestole, kraljestva, vladarstva in moči, gospostva, vse visokosti in globokosti. Nato bo zapisano v Jagnjetovo fknjigo življenja, da ne sme zagrešiti umora, s katerim bi prelil nedolžno kri, in če bosta ostala v moji zavezi in ne zagrešila umora, s katerim bi prelila nedolžno kri, se jima bo zgodilo vse, kar koli jima je naložil moj služabnik, v času in v vsej večnosti; in bo v celoti veljavno, ko bosta odšla iz sveta; in šla bosta mimo angelov in bogov, ki so tam postavljeni, v svoje gpovzdignjenje in slavo v vsem, kakor je bilo pečateno na njunih glavah, slava česar bo polnost in nadaljevanje potomstva na veke vekov.

  20 Potem bosta bogova, ker nimata konca; zato bosta iz večnosti v večnost, ker nimata konca; potem bosta nad vsem, ker jima je vse pokorno. Potem bosta abogova, ker imata bvso moč in so jima angeli pokorni.

  21 Resnično, resnično, povem vam, če ne boste zvesti mojemu azakonu, te slave ne morete doseči.

  22 Kajti aozka so vrata in tesna bpot, ki vodi v povzdignjenje in nadaljevanje cživljenj, in malo jih je, ki jo najdejo, ker me v svetu ne sprejmete, niti me ne poznate.

  23 Če pa me boste v svetu sprejeli, potem me boste poznali in boste prejeli svoje povzdignjenje; da boste tam, akjer sem jaz, tudi vi.

  24 To so avečna življenja — poznati edinega modrega in pravega Boga in Jezusa Kristusa, katerega je bposlal. Jaz sem ta. Sprejmite torej moj zakon.

  25 aŠiroka so vrata in prostorna je pot, ki vodi v bsmrti; in veliko jih je, ki hodijo po njej, ker me ne csprejmejo, niti ne živijo po mojem zakonu.

  26 Resnično, resnično, povem vam, če se moški poroči z ženo glede na mojo besedo in se pečatita s aSvetim Duhom obljube glede na mojo določitev in on, ali ona, zagreši kakšen greh ali prestopek zoper novo in večno zavezo, in vsakovrstno bogokletstvo in če ne bzagrešita nobenega umora, v katerem prelijeta nedolžno kri, bosta vendarle vstala v prvem vstajenju in prejela svoje povzdignjenje; toda v mesu bosta pogubljena in do dne odkupitve bosta cizročena dSatanovemu tepežu, govori Gospod Bog.

  27 aBogokletstvo zoper Svetega Duha, ki bne bo odpuščeno v svetu niti zunaj sveta, je v tem, če zagrešite umor, v katerem prelijete nedolžno kri, in privolite v mojo smrt, potem ko ste prejeli mojo novo in večno zavezo, govori Gospod Bog; ta pa, ki po tem zakonu ne živi, nikakor ne more v mojo slavo, temveč bo cpreklet, govori Gospod.

  28 Jaz sem Gospod, tvoj Bog, in dal ti bom postavo mojega svetega duhovništva, kakor sva z Očetom predpisala, preden je bil svet.

  29 aAbraham je prejel vse, kar je prejel, z razodetjem in zapovedjo, z mojo besedo, govori Gospod, in je prejel svoje povzdignjenje in sedi na svojem prestolu.

  30 Abraham je prejel aobljube, kar se tiče svojega potomstva in o sadu svojih bledij — od katerega ledij si, namreč moj služabnik Joseph — ki naj bi se nadaljevalo tako dolgo, dokler so bili v svetu; in kar zadeva Abrahama in njegovo potomstvo bi se moralo nadaljevati zunaj sveta; tako v svetu kot zunaj sveta bi se morali nadaljevati tako brezštevilni kot czvezde; oziroma če bi prešteli pesek na morski obali, jih ne bi mogli prešteti.

  31 To obljubo imate tudi vi, ker ste aAbrahamovi, in Abrahamu je bilo obljubljeno; in po tem zakonu je nadaljevanje del mojega Očeta, v katerih se proslavi.

  32 Pojdite torej in delajte Abrahamova adela; sprejmite moj zakon in boste odrešeni.

  33 Če pa mojega zakona ne boste sprejeli, ne morete prejeti obljube mojega Očeta, ki jo je sklenil z Abrahamom.

  34 Bog je Abrahamu azapovedal in bSara je Abrahamu dala za ženo cHagáro. In zakaj je to storila? Ker je bil to zakon; in iz Hagáre je izšlo veliko ljudi. To je torej med drugim izpolnitev obljub.

  35 Je bil Abraham torej pod obsodbo? Resnično vam povem, ne; kajti to sem azapovedal jaz, Gospod.

  36 Abrahamu je bilo azapovedano, naj daruje svojega sina bIzaka; vendar je bilo zapisano: Ne cubijaj. Vendar Abraham ni odklonil in se mu je to štelo za dpravičnost.

  37 Abraham je prejel apriležnice in rodile so mu otroke; in to se mu je štelo za pravičnost, ker so mu bile dane in je živel po mojem zakonu; ker tudi Izak in bJakob nista delala drugega kakor to, kar jima je bilo zapovedano; in ker nista delala nič drugega kakor to, kar jima je bilo zapovedano, sta prejela svoje cpovzdignjenje glede na obljube in sedita na prestolih in nista angela, temveč sta bogova.

  38 Tudi aDavid je prejel bveliko žena in priležnic in tudi Salomon in Mojzes, moja služabnika, kakor tudi številni drugi moji služabniki od začetka stvarjenja do tega časa; in v ničemer drugem niso grešili kakor v tem, česar niso prejeli od mene.

  39 Davidove žene in priležnice sem mu adal jaz po Natánu, mojem služabniku, in drugih prerokih, ki so imeli bključe te moči; in v nobeni tej stvari ni grešil zoper mene, razen v primeru cUrijá in njegove žene; in zato je padel s svojega povzdignjenja in prejel svoj delež; in zunaj sveta jih ne bo podedoval, kajti ddal sem jih drugemu, govori Gospod.

  40 Jaz sem Gospod, tvoj Bog, in tebi, moj služabnik Joseph, dajem zadolžitev in vse aobnavljam. Prosi, kar hočeš, in ti bo dano glede na mojo besedo.

  41 In ker si vprašal glede prešuštva, resnično, resnično, povem ti, če moški prejme ženo v novi in večni zavezi in če je ona z drugim moškim in ji nisem določil po svetem maziljenju, je zagrešila prešuštvo in bo pokončana.

  42 Če ni v novi in večni zavezi in je z drugim moškim, je azagrešila prešuštvo.

  43 In če je njen mož z drugo žensko in se je azaobljubil, je svojo zaobljubo prelomil in je zagrešil prešuštvo.

  44 In če ni zagrešila prešuštva, temveč je nedolžna in zaobljube ni prelomila, in to ve, in to razodenem tebi, moj služabnik Joseph, potem boš imel moč, z močjo mojega svetega duhovništva, da jo vzameš in jo daš temu, ki ni zagrešil prešuštva, temveč je bil azvest; kajti ta bo postavljen za vladarja nad številnimi.

  45 Kajti podelil sem ti duhovniške aključe in moč, s katerimi vse bobnavljam in ti vse razkrijem v določenem času.

  46 In resnično, resnično, povem ti, da bo, kar boš azapečatil na zemlji, zapečateno v nebesih; in kar boš zavezal na zemlji v mojem imenu in z mojo besedo, govori Gospod, bo večno zavezano v nebesih; in kateri koli greh boš bodpustil na zemlji, bo večno odpuščen v nebesih; tisti grehi pa, ki jih boš na zemlji zadržal, bodo zadržani v nebesih.

  47 In spet, resnično pravim, kogar boš blagoslovil ti, bom blagoslovil jaz, in kogar boš apreklel ti, bom preklel jaz, govori Gospod; kajti jaz, Gospod, sem tvoj Bog.

  48 In spet, resnično ti pravim, moj služabnik Joseph, da bodo to, kar koli daš na zemlji in komur koli koga daš na zemlji, z mojo besedo in glede na moj zakon, spremljali blagoslovi in ne prekletstva in moja moč, govori Gospod, in bo brez obsodbe na zemlji in v nebesih.

  49 Kajti jaz sem Gospod, tvoj Bog, in bom s teboj prav do akonca sveta in vso večnost; kajti na tebi resnično bpečatim tvoje cpovzdignjenje in pripravim prestol zate v kraljestvu mojega Očeta z Abrahamom, tvojim dočetom.

  50 Glej, videl sem tvoje ažrtve in bom odpustil vse tvoje grehe; videl sem tvoje žrtve v poslušnosti tistemu, kar sem ti povedal. Pojdi torej in pripravim pot za tvoj izhod, kakor sem bsprejel Abrahamovo darovanje njegovega sina Izaka.

  51 Resnično, povem ti: Svoji dekli, Emmi Smith, tvoji ženi, ki sem ti jo dal, zapovedujem, naj se zadrži in naj ne bo deležna tistega, kar sem ti zapovedal, da ji ponudi; kajti to sem naredil, govori Gospod, da bi oba preizkusil, kakor sem Abrahama, in da bi lahko zahteval daritev z vajinih rok z zavezo in žrtvovanjem.

  52 In moja dekla, aEmma Smith, naj sprejme vse tiste, ki so bile dane mojemu služabniku Josephu, in ki so krepostne in čiste pred menoj; tiste pa, ki niso čiste in so rekle, da so čiste, bodo pokončane, govori Gospod Bog.

  53 Kajti jaz sem Gospod, tvoj Bog, in poslušna bodita mojemu glasu; in svojemu služabniku Josephu dovoljujem, da postane vladar nad veliko stvarmi; kajti bil je azvest nad malim in odslej ga bom okrepil.

  54 In svoji dekli, Emmi Smith, zapovedujem, naj ostane z mojim služabnikom Josephom in se oklene njega in nikogar drugega. Če pa po tej zapovedi ne bo živela, jo bo doletela smrt, govori Gospod; kajti jaz sem Gospod, tvoj Bog, in jo bom pokončal, če ne bo živela po mojem zakonu.

  55 Če pa po tej zapovedi ne bo živela, potem bo moj služabnik Joseph zanjo naredil vse, prav kakor je rekel; in blagoslovil ga bom in ga pomnožil in mu dal astotero v tem svetu, očetov in mater, bratov in sester, hiš in zemljišč, žena in otrok in kron bvečnih življenj v večnih svetovih.

  56 In spet, resnično pravim, moja dekla naj mojemu služabniku Josephu aodpusti njegove prestopke; in nato ji bodo odpuščeni njeni prestopki, s katerimi se je pregrešila zoper mene; in jaz, Gospod tvoj Bog, jo bom blagoslovil in jo pomnožil in napravil, da se bo njeno srce radostilo.

  57 In spet, pravim, moj služabnik Joseph naj svojega imetja ne da iz svojih rok, da ne pride sovražnik in ga pokonča; kajti Satan si aprizadeva pogubiti; kajti jaz sem Gospod, tvoj Bog, in on je moj služabnik; in glej, in glej, z njim sem, kakor sem bil z Abrahamom, tvojim očetom, prav do njegovega bpovzdignjenja in slave.

  58 Torej, kar se tiče aduhovniške postave, je veliko stvari, ki se nanjo nanašajo.

  59 Resnično, če moj Oče moškega pokliče, kakor je aArona, z mojim lastnim glasom in z glasom njega, ki me je poslal, in sem ga obdaril s bključi moči tega duhovništva, če bo kar koli naredil v mojem imenu in glede na moj zakon in z mojo besedo, ne bo grešil, jaz pa ga bom opravičil.

  60 Nihče naj se torej ne spravlja na mojega služabnika Josepha; kajti opravičil ga bom; kajti opravil bo žrtev, ki jo zahtevam iz njegovih rok za njegove prestopke, govori Gospod, tvoj Bog.

  61 In spet, kar zadeva duhovniško postavo — če se kateri moški oženi z adevico in se želi oženiti še z beno, in prva privoli in če se oženi z drugo in sta devici in se nista zaobljubili nobenemu drugemu moškemu, potem je opravičen; ne more prešuštvovati, kajti dani sta mu; kajti ne more prešuštvovati s to, ki pripada njemu in nikomur drugemu.

  62 In če mu je po tem zakonu dano deset devic, ne more prešuštvovati, kajti pripadajo mu in so mu dane; zato je opravičen.

  63 Če pa bo ena ali katera koli od desetih devic, potem ko se je omožila, z drugim moškim, bo zagrešila prešuštvo, in bo pokončana; kajti dane so mu, da se amnožijo in napolnijo zemljo glede na mojo zapoved in da izpolnijo obljubo, ki jo je moj Oče dal pred osnovanjem sveta in za njihovo povzdignjenje v večne svetove, da bodo lahko rojevale človeške duše; kajti v tem se bdelo mojega Očeta nadaljuje, da bo lahko poveličan.

  64 In spet, resnično, resnično, povem vam, če ima kateri moški, ki ima ključe te moči, ženo in jo uči postavo mojega duhovništva, kar zadeva te stvari, potem bo verjela in mu služila ali pa bo pokončana, govori Gospod, vaš Bog; kajti pokončal jo bom; kajti poveličal bom svoje ime na vseh tistih, ki moj zakon sprejmejo in po njem živijo.

  65 Zato bo v meni zakonito, če tega zakona ne bo sprejela, da bo on prejel vse, kar mu bom dal jaz, Gospod, njegov Bog, ker ni verjela in mu ni služila glede na mojo besedo; in potem postane prestopnica; in izvzet je postave Sare, ki je Abrahamu služila glede na zakon, ko sem Abrahamu zapovedal, naj za ženo vzame Hagáro.

  66 In sedaj, kar zadeva ta zakon, resnično, resnično, povem vam, več vam bom razodel po temle; zato naj to za zdaj zadostuje. Glejte, jaz sem Alfa in Omega. Amen.