Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 107
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 107

Ko e fakahā ʻoku kau ki he Lakanga Fakataulaʻeikí, ʻa ia naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 28 Māʻasi 1835 (History of the Church, 2:209–217). Naʻe fakataha ʻa e Toko Hongofulu Mā Uá ʻi ha fakataha alēlea ʻi he ʻaho kuo lau ki aí, ʻo nau taki taha vete honau ngaahi vaivaí mo e ngaahi fehālākí, pea fakahā honau loto ke fakatomalá, mo fekumi ki ha fakahinohino lahi ange mei he ʻEikí. Naʻe ofi ke nau mātuku atu ki he ngaahi potu fonua kuo vaheʻi ke nau fai ai ʻa e ngāue fakafaifekaú. Neongo naʻe maʻu ha ngaahi konga ʻo e fakahā ko ʻení ʻi he ʻaho kuo lau ki aí, ka ʻoku fakamahinoʻi mai ʻe he ngaahi lekooti fakahisitōliá naʻe ʻi ai ha ngaahi konga ʻe niʻihi naʻe maʻu ia ʻi ha ngaahi taimi kehekehe, mo e niʻihi naʻe maʻu talu mei Nōvema ʻo e 1831.

1–6, ʻOku ʻi ai ha lakanga fakataulaʻeiki ʻe ua: ko e faka-Melekisētekí mo e faka-ʻĒloné; 7–12, Ko kinautolu ʻoku nau maʻu ʻa e Lakanga Taulaʻeiki Faka-Melekisētekí ʻoku nau maʻu ʻa e mālohi ke ngāue ʻi he ngaahi lakanga kotoa pē ʻo e Siasí; 13–17, ʻOku pule ʻa e pīsopé mo hono ongo tokoní ki he Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné, ʻa ia ʻoku nau fakahoko ʻa e ngaahi ouau fakatuʻasinó; 18–20, ʻOku maʻu ʻe he Lakanga Taulaʻeiki Faka-Melekisētekí ʻa e ngaahi kī ʻo e ngaahi tāpuaki fakalaumālie kotoa pē; ʻoku maʻu ʻe he Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné ʻa e ngaahi kī ʻo e tauhi mai ʻa e kau ʻāngeló; 21–38, ʻOku hoko ʻa e Kau Palesiteni ʻUluakí, ko e Toko Hongofulu Mā Uá, mo e Kau Fitungofulú ko e ngaahi kōlomu pulé, ʻa ia kuo pau ke fai ʻenau ngaahi tuʻutuʻuní ʻi he loto-taha mo e māʻoniʻoni; 39–52, ʻOku fokotuʻu ʻa e hokohoko fakapēteliaké ʻo kamata meia ʻĀtama kia Noa; 53–57, Naʻe fakataha ʻa e Kau Māʻoniʻoni ʻi muʻá ki ʻĀtama-ʻonitai-ʻĀmani, pea naʻe hā mai ʻa e ʻEikí kiate kinautolu; 58–67, ʻOku fekau ki he Toko Hongofulu Mā Uá ke nau fokotuʻutuʻu maau ʻa e kau ʻōfisa ʻo e Siasí; 68–76, ʻOku hoko ʻa e kau pīsopé ko e kau fakamaau ʻi ʻIsileli; 77–84, ʻOku hoko ʻa e Kau Palesiteni ʻUluakí mo e Toko Hongofulu Mā Uá ko e fakamaau māʻolunga taha ʻi he Siasí; 85–100, ʻOku pule ʻa e kau palesiteni ʻo e Lakanga Fakataulaʻeikí ki heʻenau ngaahi kōlomú taki taha.

1 ʻOku ʻi ai ʻi he siasí ʻa e ongo lakanga fakataulaʻeiki ʻe ua, ʻa ia ko e, Lakanga Taulaʻeiki aFaka-Melekisētekí mo e Lakanga Taulaʻeiki bFaka-ʻĒloné, ʻa ia ʻoku kau ai ʻa e Lakanga Taulaʻeiki Faka-Līvaí.

2 Ko e ʻuhinga ʻoku ui ʻa e ʻuluakí ko e Lakanga Taulaʻeiki Faka-Melekisētekí koeʻuhí he ko e fuʻu taulaʻeiki lahi maʻongoʻonga pehē fau ʻa aMelekisēteki.

3 Ki muʻa ʻi hono ʻahó naʻe ui ia ko e Lakanga Fakataulaʻeiki Toputapu ʻi he aLakanga ʻo e ʻAlo ʻo e ʻOtuá.

4 Ka ko e meʻa pē ke fakaʻapaʻapa pe aʻapasia ai ki he huafa ʻo e ʻOtua Fakalevelevá, koeʻuhi ke ʻoua naʻa fuʻu tuʻo lahi ʻa hono lea ʻaki ʻo hono huafá, ko ia, naʻe ui ʻaki ai ʻe kinautolu, ʻa ia ko e siasí ʻi he ngaahi ʻaho fuoloá, ʻa e lakanga fakataulaʻeiki ko iá ʻo tauhingoa kia Melekisēteki, pe ko e Lakanga Taulaʻeiki Faka-Melekisētekí.

5 Ko e ngaahi mafai pe ngaahi lakanga kehe kotoa pē ʻi he siasí, ko e ngaahi akonga pē ia ʻo e lakanga fakataulaʻeiki ko ʻení.

6 Ka ʻoku ʻi ai ʻa e ongo vahe ʻe ua pe ko e ongo ʻulu lalahi ʻe ua—ko e tahá ko e Lakanga Taulaʻeiki Faka-Melekisētekí, pea ko e tahá ko e Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné pe aFaka-Līvaí.

7 ʻOku kau ʻa e lakanga ko e akaumātuʻá ki he lakanga fakataulaʻeiki ʻo Melekisētekí.

8 ʻOku maʻu ʻe he Lakanga Taulaʻeiki Faka-Melekisētekí ʻa e totonu ʻo e lakanga fakapalesitení, pea ʻokú ne maʻu ʻa e mālohi mo e amafai ki he ngaahi lakanga kotoa pē ʻi he siasí ʻi he ngaahi kuonga kotoa pē ʻo e māmaní, ke fakahoko ʻa e ngaahi meʻa fakalaumālié.

9 Ko e Kau aPalesiteni ʻo e Lakanga Fakataulaʻeiki Māʻolungá, ʻi he lakanga ʻo Melekisētekí, ʻoku nau maʻu ha totonu ke ngāue ʻi he ngaahi lakanga kotoa pē ʻi he siasí.

10 Ko e kau ataulaʻeiki lahi ʻi he lakanga ʻo e Lakanga Taulaʻeiki Faka-Melekisētekí ʻoku nau maʻu ʻa e btotonu ke ngāue ʻi honau tuʻunga ʻonautolú, ʻi he tuʻutuʻuni mai ʻa e kau palesitení, ʻi hono fakahoko ʻo e ngaahi meʻa fakalaumālié, pea ʻi he lakanga foki ʻo e kaumātuʻá, mo e taulaʻeikí (ʻo e lakanga faka-Līvaí), ko e akonakí, tīkoní, mo e mēmipa ʻo e siasí.

11 ʻOku maʻu ʻe he kaumātuʻá ʻa e totonu ke ngāue ko hono fetongi ʻa e taulaʻeiki lahí ʻo ka ʻikai ke ne ʻi ai.

12 ʻOku totonu ke fakahoko ʻe he taulaʻeiki lahí mo e kaumātuʻá ʻa e ngaahi meʻa fakalaumālié, ʻo fakatatau ki he ngaahi fuakava mo e ngaahi fekau ʻo e siasí; pea ʻokú na maʻu ha totonu ke ngāue ʻi he ngaahi lakangá ni kotoa pē ʻo e siasí, ʻo ka ʻikai ke ʻi ai ha kau maʻu mafai māʻolunga ange.

13 ʻOku ui ʻa e lakanga fakataulaʻeiki hono uá ko e aLakanga Fakataulaʻeiki ʻo ʻĒloné, koeʻuhí he naʻe foaki ia kia bʻĒlone mo hono hakó, ʻi honau ngaahi toʻu tangatá kotoa pē.

14 Ko e ʻuhinga ʻoku ui ai ia ko e lakanga fakataulaʻeiki siʻi angé koeʻuhi he ko e akonga ia ʻo e lakanga fakataulaʻeiki lahi angé, pe ko e Lakanga Taulaʻeiki Faka-Melekisētekí, pea ʻokú ne maʻu ʻa e mālohi ke ngāue ʻi he ngaahi ouau fakatuʻasinó.

15 Ko e apīsopé mo hono ongo tokoní ko e kau palesiteni ia ʻo e lakanga fakataulaʻeiki ko ʻení, pea ʻoku ʻi ai ʻa e ngaahi kī pe mafai ʻo iá.

16 ʻOku ʻikai ke maʻu ʻe ha tangata ha totonu fakalao ki he lakanga ko ʻení, ke maʻu ʻa e ngaahi kī ʻo e lakanga fakataulaʻeikí ni, tuku kehe pē ʻo kapau ko ha hako atotonu ia ʻo ʻĒlone.

17 Ka ko e meʻa ʻi he maʻu ʻe ha taulaʻeiki lahi ʻo e Lakanga Taulaʻeiki Faka-Melekisētekí ʻa e mafai ke ngāue ʻi he ngaahi lakanga siʻi hifo kotoa pē, ko ia ʻokú ne lava ai ʻo ngāue ʻi he lakanga ko e pīsopé, ʻo ka ʻoku ʻikai ʻiloʻi ha hako totonu ʻo ʻĒlone, ʻo kapau ʻe ui ia pea vaheʻi mo afakanofo ki he mālohí ni ʻi he nima ʻo e Kau bPalesiteni ʻo e Lakanga Taulaʻeiki Faka-Melekisētekí.

18 Ko e mālohi mo e mafai ʻo e lakanga fakataulaʻeiki māʻolunga angé, pe ko e Lakanga Taulaʻeiki Faka-Melekisētekí, ke maʻu ʻa e ngaahi a ʻo e ngaahi tāpuaki fakalaumālie kotoa pē ʻo e siasí—

19 Ke maʻu ʻa e faingamālie ʻo hono maʻu ʻo e ngaahi ameʻa lilo ʻo e puleʻanga ʻo e langí, pea ke fakaava mai kiate kinautolu ʻa e ngaahi langí, pea ke fefolofolai mo e fakatahaʻanga blahi mo e siasi ʻo e ʻUluaki Fānaú, pea ke maʻu ʻa e fiefia ʻo e feohi mo e lotolotonga ʻo e ʻOtua ko e Tamaí, mo Sīsū ko e cfakalaloa ʻo e fuakava foʻoú.

20 Ko e mālohi mo e mafai ʻo e lakanga fakataulaʻeiki siʻi angé, pe ko e Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné, ke maʻu ʻa e ngaahi a ʻo e tauhi mai ʻa e kau ʻāngeló, pea ke ngāue ʻi he ngaahi bouau fakatuʻasinó, ʻa e mataʻitohi ʻo e ongoongoleleí, ʻa e cpapitaiso ʻo e fakatomala ki he dfakamolemole ʻo e ngaahi angahalá, ʻo fehoanaki mo e ngaahi fuakavá mo e ngaahi fekaú.

21 Kuo pau pē ke ʻi ai ha kau palesiteni, pe kau ʻōfisa pule ʻe tupu meiate kinautolu, pe fili meiate kinautolu pe ʻiate kinautolu ʻoku fakanofo ki he ngaahi lakanga kehekehe ʻi he ongo lakanga fakataulaʻeiki ko ʻení.

22 ʻOku hoko ʻa e kau aTaulaʻeiki Lahi Pule ʻe toko tolu ʻo e Lakanga Taulaʻeiki bFaka-Melekisētekí, ʻa ia kuo fili ʻe he siasí, mo tuʻutuʻuni mo fakanofo ki he lakanga ko iá, pea cpoupouʻi hake ʻe he falala, tui, mo e lotu ʻa e siasí, ko ha kōlomu ʻo e Kau Palesiteni ʻo e Siasí.

23 ʻOku ui ʻa e kau fakataha alēlea māʻolunga ʻe toko ahongofulu mā ua ʻoku fononga holó, ke hoko ko e Kau bʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Uá, pe ko e kau fakamoʻoni makehe ki he huafa ʻo Kalaisí ʻi he māmaní kotoa—ʻo nau kehe ai mei he kau ʻōfisa kehe ʻi he siasí ʻi he ngaahi fatongia ʻo honau lakangá.

24 Pea ʻoku nau hoko ko ha kōlomu, ʻa ia ʻoku nau maʻu ʻa e mafai pea mo e mālohi tatau mo e kau palesiteni ʻe toko tolu kuo lau ki ai ʻi muʻá.

25 ʻOku ui foki ʻa e Kau aFitungofulú ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí, pea ke hoko ko e kau fakamoʻoni makehe ki he kau Senitailé pea ʻi he māmaní kotoa—ʻo nau kehe ai mei he kau ʻōfisa kehe ʻi he siasí ʻi he ngaahi fatongia ʻo honau lakangá.

26 Pea ʻoku nau hoko ko ha kōlomu ʻoku maʻu ʻa e mafai tatau mo e kōlomu ʻo e kau fakamoʻoni makehe ʻe Toko Hongofulu Mā Uá pe kau ʻAposetolo ʻa ia kuo toki laú ni ki aí.

27 Pea ko e tuʻutuʻuni kotoa pē ʻe fai ʻe ha taha ʻo e ongo kōlomu ko ʻení kuo pau ke fai ia ʻi he loto-taha kotoa ʻa e kōlomu ko iá; ʻa ia ko e pehē, kuo pau ke loto ʻa e tangata kotoa pē ʻoku kau ki he kōlomu taki taha ki he ngaahi tuʻutuʻuní, koeʻuhí ke ngaohi ʻenau ngaahi tuʻutuʻuni ʻa e kōlomu taki taha ke tuʻunga tatau hono mālohí mo e mafaí—

28 ʻE lava ʻo hoko ko ha kōlomu ʻa e kau mēmipa tokolahi ange ʻi he vaeuá, ʻo kapau ʻoku hoko ha ngaahi meʻa ʻo ʻikai lava ke fakahoko ai ia,—

29 Kapau ʻe ʻikai ke pehē, ʻoku ʻikai ha totonu ʻa ʻenau ngaahi tuʻutuʻuní ki he ngaahi tāpuaki tatau mo e ngaahi tāpuaki naʻe feʻunga mo e ngaahi tuʻutuʻuni ʻa e kōlomu ʻo e kau palesiteni ʻe toko tolu ʻi onoʻahó, ʻa ia naʻe fakanofo ʻo fakatatau ki he lakanga ʻo Melekisētekí, pea ko e kau tangata māʻoniʻoni mo angatonu ʻa kinautolu.

30 Ko e ngaahi tuʻutuʻuni ʻa e ongo kōlomu ko ʻení, pe ko ha taha pē ʻi he ongo kōlomu ko iá, kuo pau ke fai ia ʻi he amāʻoniʻoni kakato, pea ʻi he angatonu, mo e loto-fakatōkilalo, mo e angamalū, mo e kātaki fuoloa, pea ʻi he tui, mo e bangamaʻa, mo e ʻilo, anga-fakamaʻumaʻu, faʻa kātaki, anga faka-ʻOtua, ʻofa fakatokoua mo e manavaʻofa;

31 Koeʻuhí he ko e talaʻofá ʻeni, kapau te nau maʻu lahi ʻa e ngaahi meʻá ni ʻiate kinautolu ʻe ʻikai te nau ataʻefua ʻi he ʻiloʻi ʻo e ʻEikí.

32 Pea kapau ʻe fai ha tuʻutuʻuni ʻa e ongo kōlomú ni ʻi he taʻe-māʻoniʻoni, ʻe lava ke ʻomi ia ʻi he ʻao ʻo ha fakatahaʻanga lahi ʻo e ngaahi kōlomu kehekehé, ʻa ia ʻoku kau ki ai ʻa e kau maʻu mafai fakalaumālie ʻo e siasí; ka ʻikai, pea ʻe ʻikai lava ke fai ha tangi ke fakatonutonu ʻenau tuʻutuʻuní.

33 Ko e Toko Hongofulu Mā Uá ko ha Fakataha Alēlea Māʻolunga Pule Fononga Holo ia, ke ngāue ʻi he huafa ʻo e ʻEikí, ʻi he pule mai ʻa e Kau Palesiteni ʻo e Siasí, ʻo fehoanaki mo e tuʻutuʻuni ʻo e langí; ke langa hake ʻa e siasí, pea tokangaʻi ʻa hono ngaahi meʻa kotoa pē ʻi he ngaahi puleʻanga kotoa pē, ʻo fuofua fai ki he kau aSenitailé pea toki fika ua ki he kau Siú.

34 Kuo pau ke ngāue ʻa e Kau Fitungofulú ʻi he huafa ʻo e ʻEikí, ʻi he pule mai ʻa e Toko aHongofulu Mā Uá pe ko e fakataha alēlea māʻolunga fononga holó, ʻi hono langa hake ʻo e siasí mo tokangaʻi hono ngaahi meʻa kotoa pē ʻi he ngaahi puleʻangá kotoa pē, ʻo fuofua fai ki he kau Senitailé pea toki hoko ki he kau Siú—

35 ʻI hono fekauʻi atu ʻo e Toko Hongofulu Mā Uá, pea nau maʻu ʻa e ngaahi kī ke fakaava ʻa e matapaá ʻi hono malanga ʻaki ʻo e ongoongolelei ʻa Sīsū Kalaisí, pea fuofua fai ki he kau Senitailé pea ke toki hoko ki he kau Siú.

36 ʻOku hoko ʻa e ngaahi fakataha alēlea amāʻolunga tuʻu maʻu ʻi he ngaahi siteiki ʻo Saioné, ko ha kōlomu ʻoku mafai tatau mo e kōlomu ʻo e kau palesitení, pe ko e fakataha alēlea māʻolunga fononga holó, ʻi he ngaahi meʻa ʻo e siasí, ʻi heʻenau ngaahi tuʻutuʻuni kotoa pē.

37 Ko e fakataha alēlea māʻolunga ʻi Saioné ʻoku nau hoko ko ha kōlomu ʻoku mafai tatau ʻi he ngaahi meʻa ʻo e siasí, ʻi heʻenau ngaahi tuʻutuʻuni kotoa pē, mo e ngaahi fakataha alēlea ʻo e Toko Hongofulu Mā Uá ʻi he ngaahi siteiki ʻo Saioné.

38 Ko e fatongia ʻo e fakataha alēlea māʻolunga fononga holó ke ui ki he kau aFitungofulú, ʻi he taimi ʻoku nau fie maʻu ai ha tokoní, ke tali ʻa e ngaahi kole kehekehe ke malanga ʻaki mo ʻoatu ʻa e ongoongoleleí, kae ʻikai ki ha niʻihi kehe.

39 Ko e fatongia ʻo e Toko Hongofulu Mā Uá, ʻi he ngaahi vaʻa lalahi kotoa pē ʻo e siasí, ke fakanofo ha kau faifekau afakaʻevangeliō, ʻo fakatatau ki hono fakahā mai kiate kinautolu ʻi he fakahā—

40 Naʻe fakapapauʻi ʻa e lakanga ʻo e lakanga fakataulaʻeiki ko ʻení ke tukufakaholo mai ia mei he tamai ki he foha, pea ʻoku kau tonu ia ki he hako moʻoni ʻo e hako filí, ʻa ia naʻe fai ki ai ʻa e ngaahi talaʻofá.

41 Naʻe fokotuʻu ʻa e lakangá ni ʻi he ngaahi ʻaho ʻo aʻĀtamá, pea naʻe tukufakaholo mai ia ʻi he bhakó ʻi he founga ko ʻení:

42 Meia ʻĀtama kia aSeti, ʻa ia naʻe fakanofo ʻe ʻĀtama ʻi hono taʻu onongofulu mā hivá, pea naʻe tāpuakiʻi ia ʻe ia ʻi he taʻu ʻe tolu ki muʻa peá ne pekiá, ʻo ne maʻu ʻa e talaʻofa ʻa e ʻOtuá mei heʻene tamaí, ʻe hoko ʻa hono hakó ko e kakai fili ʻo e ʻEikí, pea ʻe fakatolonga ʻa kinautolu ʻo aʻu ki he ngataʻanga ʻo e māmaní;

43 Koeʻuhi ko e tangata ahaohaoa ia (ʻa Seti), pea ko hono fōtungá ko e btatau moʻoni ia ʻo ʻene tamaí, ʻo aʻu ki he hangē ʻokú ne tatau pē mo ʻene tamaí ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē naʻá ne faí, pea ko e meʻa pē naʻá ne kehe ai meiate iá ko hono taʻu motuʻá.

44 Naʻe fakanofo ʻa ʻĪnosi ʻi hono taʻu motuʻa ko e taʻu ʻe teau tolungofulu mā fā mo e māhina ʻe fā, ʻi he nima ʻo ʻĀtamá.

45 Naʻe ui ʻa e ʻOtuá kia Kainani ʻi he feituʻu maomaonganoá ʻi hono fāngofulu taʻu ʻo hono motuʻá; pea naʻá ne fetaulaki mo ʻĀtama lolotonga ʻene fononga ki he potu ko Setolamakí. Naʻá ne taʻu ʻe valungofulu mā fitu ʻi hono fakanofo iá.

46 Naʻe taʻu ʻe fāngeau hivangofulu mā ono mo e ʻaho ʻe fitu ʻa Malelili ʻi hono fakanofo ia ʻi he nima ʻo ʻĀtamá, pea naʻá ne tāpuakiʻi ia foki.

47 Naʻe taʻu ʻe uangeau ʻa Sēleti ʻi hono fakanofo ia ʻi he nima ʻo ʻĀtamá, pea naʻá ne tāpuakiʻi ia foki.

48 Naʻe taʻu ʻe uofulu mā nima ʻa aʻĪnoke ʻi hono fakanofo ia ʻi he nima ʻo ʻĀtamá; pea naʻá ne taʻu ʻe onongofulu mā nima pea naʻe tāpuakiʻi ia ʻe ʻĀtama.

49 Pea naʻá ne mamata ki he ʻEikí, pea naʻá ne ʻaʻeva mo ia, pea naʻá ne ʻi hono lotolotonga maʻu ai pē; pea naʻá ne aʻaʻeva mo e ʻOtuá ʻi he taʻu ʻe tolungeau onongofulu mā nima, ko ia naʻe taʻu ʻe fāngeau tolungofulu ʻa hono motuʻá ʻi he taimi naʻá ne bliliu aí.

50 Naʻe taʻu ʻe teau ʻa aMētusela ʻi hono fakanofo ia ʻi he nima ʻo ʻĀtamá.

51 Naʻe taʻu ʻe tolungofulu mā ua ʻa Lēmeki ʻi hono fakanofo ia ʻi he nima ʻo Setí.

52 Naʻe taʻu ʻe hongofulu ʻa aNoa ʻi hono fakanofo ia ʻi he nima ʻo Mētuselá.

53 ʻI he taʻu ʻe tolu ki muʻa pea pekia ʻa ʻĀtamá, naʻá ne ui ʻa Seti, ʻĪnosi, Kainani, Malelili, Sēleti, ʻĪnoke, mo Mētusela, ʻa ia ko e kau ataulaʻeiki lahi kotoa ʻa kinautolu, fakataha mo hono toe ʻo hono hako naʻe māʻoniʻoní, ke nau haʻu ki he teleʻa ko bʻĀtama-ʻonitai-ʻĀmaní, pea naʻá ne foaki ʻi ai kiate kinautolu ʻa ʻene tāpuaki fakaʻosí.

54 Pea naʻe hā mai ʻa e ʻEikí kiate kinautolu, pea nau tuʻu hake mo tāpuakiʻi ʻa aʻĀtama, pea nau ui ia ko bMaikeli, ko e pilinisi, ko e ʻāngelo pulé.

55 Pea naʻe foaki ʻe he ʻEikí ʻa e fiemālie kia ʻĀtama, ʻo ne folofola kiate ia ʻo pehē: Kuó u fokotuʻu koe ke ke ʻulu; pea ʻe tupu ʻiate koe ha ngaahi puleʻanga lahi, pea ko e apilinisi koe kiate kinautolu ʻo taʻengata.

56 Pea naʻe tuʻu hake ʻa ʻĀtama ʻi he lotolotonga ʻo e fakatahaʻangá; pea neongo ʻene fuʻu vaivai ʻi heʻene fuʻu toulekeleká, naʻá ne fonu ʻi he Laumālie Māʻoniʻoní, peá ne akikiteʻi ʻa e meʻa kotoa pē ʻe hoko ki hono hakó ʻo aʻu ki he toʻu tangata fakaʻosí.

57 Naʻe tohi ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa pē ʻi he tohi ʻa ʻĪnoké, pea ʻe fakamoʻoni ki ai ʻi he taimi totonú.

58 Ko e fatongia ʻo e Toko aHongofulu Mā Uá foki, ke bfakanofo mo fokotuʻutuʻu maau ʻa e kau ʻōfisa kehe kotoa pē ʻo e siasí, ʻo fehoanaki mo e fakahā ʻa ia ʻoku pehē:

59 Ki he siasi ʻo Kalaisí ʻi he fonua ko Saioné, ʻi he fakalahi atu ki he ngaahi afono ʻo e siasí ʻo kau ki he ngaahi ngāue fakasiasí—

60 Ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ʻo e Ngaahi Kau Taú, ʻoku totonu ke ʻi ai ha kaumātuʻa apule ke pule kiate kinautolu ʻoku maʻu ʻa e lakanga ko e kaumātuʻá;

61 Pea mo ha kau ataulaʻeiki foki ke pule kiate kinautolu ʻoku maʻu ʻa e lakanga ko e taulaʻeikí;

62 Pea mo ha kau akonaki foki ke apule kiate kinautolu ʻoku maʻu ʻa e lakanga ko e akonakí, ʻi he founga tatau, pea mo e kau tīkoní foki—

63 Ko ia, ʻoku fai mei he tīkoní ki he akonakí, pea mei he akonakí ki he taulaʻeikí, pea mei he taulaʻeikí ki he kaumātuʻá, ʻa kinautolu taki taha ʻo fakatatau ki hono fili ʻa kinautolú, ʻo fakatatau ki he ngaahi fuakava mo e ngaahi fekau ʻo e siasí.

64 Pea ʻoku hoko mai leva mo e Lakanga Fakataulaʻeiki Māʻolungá, ʻa ia ʻoku lahi taha ʻiate kinautolú.

65 Ko ia, kuo pau ke fili ha taha mei he Lakanga Fakataulaʻeiki Māʻolungá ke pule ki he lakanga fakataulaʻeikí, pea ʻe ui ia ko e Palesiteni ʻo e Lakanga Fakataulaʻeiki Māʻolunga ʻo e Siasí;

66 Pe, ʻi hono ʻai ʻe tahá, ko e aTaulaʻeiki Lahi Pule ki he Lakanga Fakataulaʻeiki Māʻolunga ʻo e Siasí.

67 ʻOku tupu meiate ia ʻa hono fakahoko ʻo e ngaahi ouau mo e ngaahi tāpuaki ki he siasí, ʻi he ahilifaki ʻo e nimá.

68 Ko ia, ʻoku ʻikai ke tatau mo ia ʻa e lakanga ʻo ha pīsope; he ʻoku kau ʻa e lakanga ʻo ha apīsopé ki hono fakahoko ʻo e ngaahi meʻa fakatuʻasino kotoa pē;

69 Ka neongo iá kuo pau ke fili ha pīsope mei he aLakanga Fakataulaʻeiki Māʻolungá, tuku kehe pē ʻo kapau ko ha hako btotonu ia ʻo ʻĒlone;

70 He kapau ʻoku ʻikai ko ha hako totonu ia ʻo ʻĒlone ʻe ʻikai te ne lava ʻo maʻu ʻa e ngaahi kī ʻo e lakanga fakataulaʻeiki ko iá.

71 Ka neongo iá, ʻoku lava ke vaheʻi ha taulaʻeiki lahi, ʻa ia ʻoku ʻi he lakanga ʻo Melekisētekí, ki hono fakahoko ʻo e ngaahi meʻa fakatuʻasinó, ʻo ne maʻu ha ʻilo ki ai ʻi he Laumālie ʻo e moʻoní;

72 Pea ke hoko foki ko e afakamaau ʻi ʻIsileli, ke fai ʻa e ngaahi ngāue ʻa e siasí, ke fai fakamaau ki he kau maumau-fonó ʻi he fakamoʻoni ʻo fakatatau mo e meʻa ʻe fakahā mai kiate ia ʻo fakatatau ki he ngaahi fonó, ʻi he tokoni mai ʻa hono ongo tokoni, ʻa ia kuó ne fili pe te ne fili, mei he kaumātuʻa ʻo e siasí.

73 Ko e fatongia ʻeni ʻo ha pīsope ʻa ia ʻoku ʻikai ko e hako totonu ʻo ʻĒloné, ka kuo fakanofo ia ki he Lakanga Fakataulaʻeiki Māʻolungá ʻo fakatatau ki he lakanga ʻo Melekisētekí.

74 Ko ia te ne hoko ko e fakamaau, ʻio ko e fakamaau fakalūkufua ʻi he lotolotonga ʻo e kakai ʻo Saioné, pe ʻi ha siteiki ʻo Saione, pe ʻi ha vaʻa pē ʻo e siasí ʻe vaheʻi ai ia ki he ngāué ni, kae ʻoua ke fakalahi ʻa e ngaahi ngataʻanga fonua ʻo Saioné pea hoko ʻo ʻaonga ke ʻi ai ha kau pīsope pe kau fakamaau kehe ʻi Saione pe ʻi ha ngaahi feituʻu kehe.

75 Pea kapau ʻe fili ha kau pīsope kehe, kuo pau ke nau ngāue ʻi he lakanga tatau.

76 Ka ʻoku maʻu ʻe ha hako totonu ʻo ʻĒloné ha totonu fakalao ki he lakanga fakapalesiteni ʻo e lakanga fakataulaʻeiki ko ʻení, ki he ngaahi a ʻo e ngāue ko ʻení, ke ngāue ʻi he lakanga ʻo e pīsopé ʻiate ia pē, taʻe ʻi ai hano ongo tokoni, ke ne hoko ko ha fakamaau ʻi ʻIsileli, tuku kehe pē ʻo ka fakamāuʻi ha Palesiteni ʻo e Lakanga Fakataulaʻeiki Māʻolungá, ʻo fakatatau ki he lakanga ʻo Melekisētekí.

77 Pea ko e tuʻutuʻuni ʻa ha taha ʻo e ongo fakataha alēleá ni, ʻo fakatatau ki he fekau ʻoku pehē:

78 Ko e tahá, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko e ngaahi ngāue mahuʻinga taha ʻo e siasí, pea ko e ngaahi fakatonutonu afaingataʻa taha ʻo e siasí, kapau ʻe ʻikai ke fiemālie ki he tuʻutuʻuni ʻa e pīsopé pe kau fakamāú, ʻe ʻoatu mo ʻohake ia ki he fakataha alēlea ʻo e siasí, ʻi he ʻao ʻo e Kau bPalesiteni ʻo e Lakanga Fakataulaʻeiki Māʻolungá.

79 Pea ʻe maʻu ʻe he Kau Palesiteni ʻo e fakataha alēlea ʻo e Lakanga Fakataulaʻeiki Māʻolungá ʻa e mafai ke ui ha kau taulaʻeiki lahi kehe, ʻio ʻa e toko hongofulu mā ua, ke tokoni mai ko e kau faleʻi; ko ia ʻe maʻu ʻe he Kau Palesiteni ʻo e Lakanga Fakataulaʻeiki Māʻolungá mo hono kau faleʻí, ʻa e mafai ke fakakaukauʻi ʻa e ngaahi fakamoʻoní ʻo fakatatau ki he ngaahi fono ʻo e siasí.

80 Pea ka hili ʻa e tuʻutuʻuni ko ʻení, ʻe ʻikai toe manatua ia ʻi he ʻao ʻo e ʻEikí; he ko e fakataha alēlea māʻolunga taha ʻeni ʻo e siasi ʻo e ʻOtuá, pea ko e tuʻutuʻuni fakaʻosi ki he ngaahi fakakikihi ʻi he ngaahi meʻa fakalaumālié.

81 ʻOku ʻikai ke ʻi ai ha tokotaha ʻoku kau ki he siasí ʻa ia ʻoku ne ʻataʻatā mei he fakataha alēlea ko ʻeni ʻo e siasí.

82 Pea kapau ʻe maumau-fono ha Palesiteni ʻo e Lakanga Fakataulaʻeiki Māʻolungá, ʻe manatua ia ʻi he lotolotonga ʻo e fakataha alēlea fakalūkufua ʻo e siasí, ʻa ia ʻe tokoni ki ai ha kau faleʻi ʻe toko hongofulu mā ua ʻo e Lakanga Fakataulaʻeiki Māʻolungá;

83 Pea ko ʻenau tuʻutuʻuni ki hono ʻulú ʻe hoko ia ko e ngataʻanga ʻo ha fakakikihi ʻoku kau kiate ia.

84 Ko ia, ʻe ʻikai ke ʻi ai ha taha ʻe ʻataʻatā mei he afakamaau totonú pea mo e ngaahi fono ʻa e ʻOtuá, koeʻuhí ke fai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻo maau pea molumalu ʻi hono ʻaó, ʻo fakatatau ki he moʻoní mo e māʻoniʻoní.

85 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko e fatongia ʻo e palesiteni ki he lakanga ʻo e atīkoní ke pule ki ha kau tīkoni ʻe toko hongofulu mā ua, pea fealēleaʻaki mo kinautolu, pea bakoʻi kiate kinautolu ʻa honau fatongiá, ʻo felangahakeʻaki, ʻo hangē ko ia kuo fakahā mai ʻo fehoanaki mo e ngaahi fuakavá.

86 Pea ko e fatongia foki ʻo e palesiteni ki he lakanga ʻo e kau aakonakí ke pule ki he kau akonaki ʻe toko uofulu mā fā, pea fealēleaʻaki mo kinautolu, pea akoʻi kiate kinautolu ʻa e ngaahi fatongia ʻo honau lakangá, ʻo hangē ko ia ʻoku fakahā mai ʻi he ngaahi fuakavá.

87 Ko e fatongia foki ʻo e palesiteni ki he Lakanga Fakataulaʻeiki ʻo ʻĒloné ke pule ki he kau ataulaʻeiki ʻe toko fāngofulu mā valu, pea fealēleaʻaki mo kinautolu, ke akoʻi kiate kinautolu ʻa e ngaahi fatongia ʻo honau lakangá, ʻo hangē ko ia ʻoku fakahā mai ʻi he ngaahi fuakavá—

88 Ko e palesiteni ko ʻení ko ha apīsope ia; he ko e taha ʻeni ʻo e ngaahi fatongia ʻo e lakanga fakataulaʻeiki ko ʻení.

89 Ko e tahá, ko e fatongia ʻo e palesiteni ki he lakanga ʻo e akaumātuʻá ke pule ki he kaumātuʻa ʻe toko hivangofulu mā ono, pea fealēleaʻaki mo kinautolu, pea ke akoʻi ʻa kinautolu ʻo fakatatau ki he ngaahi fuakavá.

90 Ko e lakanga fakapalesiteni ko ʻení ʻoku mavahe ia mei he lakanga fakapalesiteni ʻo e kau fitungofulú, pea kuo fakataumuʻa ia kiate kinautolu ʻoku ʻikai te nau afononga holo ʻi he māmaní kotoa.

91 Pea ko e tahá, ko e fatongia ʻo e Palesiteni ʻo e lakanga ʻo e Lakanga Fakataulaʻeiki Māʻolungá ke apule ki he siasí kotoa, pea ke ne tatau mo bMōsese

92 Vakai, ko e potó ʻeni; ʻio, ke ne hoko ko ha atangata kikite, ko ha btangata maʻu fakahā, ko ha tangata liliu lea, mo ha cpalōfita, ʻo maʻu ʻa e ngaahi dmeʻa-foaki kotoa pē ʻa e ʻOtuá ʻa ia ʻokú ne foaki ki he ʻulu ʻo e siasí.

93 Pea ʻoku fakatatau ʻeni mo e meʻa-hā-mai ʻoku fakahā mai ai ʻa e lakanga ʻo e Kau aFitungofulú, kuo pau ke nau maʻu ʻa e kau palesiteni ʻe toko fitu ke pule kiate kinautolu, ʻa ia kuo fili mei he toko fitungofulú;

94 Pea ko hono fitu ʻo e kau palesiteni ko ʻení ʻe pule ia ki he toko onó;

95 Pea ko e kau palesiteni ko ʻeni ʻe toko fitú kuo pau ke nau fili ha toko fitungofulu kehe, makehe mei he ʻuluaki toko fitungofulu ʻa ia ʻoku nau kau ki aí, pea ke nau pule kiate kinautolu;

96 Kae ʻumaʻā foki mo e kau fitungofulu kehe, kae ʻoua ke aʻu ki he tuʻo fitu liunga ʻaki ʻa e fitungofulu, ʻo kapau ʻe ʻaonga ia ki he ngāue ʻi he ngoue vainé.

97 Pea ʻoku totonu ke hoko ʻa e kau fitungofulu ko ʻení ko e kau faifekau afononga holo, ʻo fuofua fai ki he kau Senitailé pea ki he kau Siú foki.

98 Ka ko e kau ʻōfisa kehe ʻo e siasí, ʻa ia ʻoku ʻikai ʻo e Toko Hongofulu Mā Uá pe ko e Kau Fitungofulú, ʻoku ʻikai te nau haʻisia ki he fatongia ke fononga holo ʻi he ngaahi puleʻangá kotoa, ka ʻoku totonu ke nau fononga ʻo fakatatau ki honau ngaahi faingamālié, neongo ʻoku nau maʻu nai ha ngaahi lakanga māʻolunga mo mamafa tatau ʻi he siasí.

99 Ko ia, tuku ke akó ni ʻo ʻilo ʻe he tangata kotoa pē ʻa hono afatongiá, pea ke ngāue ʻi he lakanga kuo fakanofo ia ki aí, ʻi he bfaivelenga kakato.

100 Ko ia ia ʻoku afakapikopikó ʻe ʻikai lau ia ʻokú ne bfeʻunga ke tuʻu, pea ko ia ia ʻoku ʻikai te ne ako ʻa hono fatongiá ʻo ʻikai te ne fakahā ʻokú ne feʻungá, ʻe ʻikai lau ia ʻokú ne feʻunga ke tuʻu. ʻE pehē. ʻĒmeni.