Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 121
kimuʻa hoko

Vahe 121

Ko e lotu mo e ngaahi kikite naʻe tohi ʻe Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, lolotonga ʻene nofo pōpula ʻi he fale fakapōpula ʻi Lipetií, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 20 Māʻasi 1839 (History of the Church, 3:289–300). Kuo nofo pilīsone ʻa e Palōfitá mo ha niʻihi kehe ʻo feʻunga mo ha ngaahi māhina. Ko ʻenau ngaahi tohi tangi mo e ngaahi kole naʻe fai ki he kau pulé mo e kau fakamāú kuo iku noa ia ʻo ʻikai ʻomai ai ha tokoni.

1–6, Ko e ngaahi tautapa ʻa e Palōfitá ki he ʻEikí koeʻuhi ko e ngaahi faingataʻaʻia ʻa e Kāingalotú; 7–10, ʻOku folofola mai ʻa e ʻEikí ʻaki ʻa e melino kiate ia; 11–17, ʻOku malaʻia ʻa kinautolu ʻoku nau loi mo pehē ʻoku maumau-fono ʻa e kakai ʻo e ʻEikí; 18–25, ʻE ʻikai te nau maʻu ha totonu ki he lakanga fakataulaʻeikí pea te nau malaʻia; 26–32, ʻOku talaʻofa mai ha ngaahi fakahā nāunauʻia kiate kinautolu ʻoku nau kātaki ʻi he loto-toʻá; 33–40, Ko e ʻuhinga ʻoku ui ai ʻa e tokolahi kae fili ʻa e tokosiʻí; 41–46, ʻOku totonu ke toki ngāue ʻaki pē ʻa e lakanga fakataulaʻeikí ʻi he māʻoniʻoni.

1 ʻE ʻOtua, ʻokú ke ʻi fē? Pea ʻoku ʻi fē ʻa e fale ʻoku ʻufiʻufi ʻa ho afufūʻangá?

2 ʻE afēfē hono fuoloa ʻo e taʻofi ho toʻukupú, pea ʻafio ʻa ho fofongá, ʻio, ʻa ho fofonga maʻá, mei he ngaahi langi taʻengatá ki he ngaohikovia ʻo ho kakaí pea mo hoʻo kau tamaioʻeikí, pea ongo ki ho telingá ʻa ʻenau ngaahi tangí?

3 ʻIo, ʻe ʻEiki, ʻe afēfē hono fuoloa ʻo ʻenau kātakiʻi ʻa e ngaahi kovi mo e ngaahi fakamālohi taʻetotonu ko ʻení, kae teʻeki ai ke fakamolū ho finangaló kiate kinautolu, pea ngāue ʻa ho finangaló ʻi he ʻaloʻofa kiate kinautolu?

4 ʻE ʻEiki ko e ʻOtua aMāfimafí, ko e tupuʻanga ʻo e langí mo e māmaní mo e ngaahi tahí pea mo e ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku ʻi aí, pea ʻokú ke puleʻi mo fakamoʻulaloaʻi ʻa e tēvoló, pea mo e puleʻanga fakapoʻuli mo vale ʻo Seiolí—ke mafao mai ho toʻukupú; tuku ke fakaʻasi ʻe ho fofongá; tuku ke hiki hake ʻa ho falé; tuku ke ʻoua naʻa toe ʻufiʻufi ʻa ho bfufūʻangá; tuku ke tokanga mai ʻa ho telingá; tuku ke fakamolū ʻa ho finangaló, pea ngāue ʻa ho finangaló ʻi he ʻaloʻofa kiate kimautolu.

5 Tuku ke tupu ʻa ho houhaú ki homau ngaahi filí; pea asāuni ʻa homau ngaahi ngaohikoviá ʻaki hoʻo heletaá ʻi he houhau ʻa ho finangaló.

6 Manatuʻi ʻa hoʻo kāingalotu ʻoku mamahiʻiá, ʻe homau ʻOtua; pea ʻe nēkeneka ʻa hoʻo kau tamaioʻeikí ʻi ho huafá ʻo taʻengata.

7 ʻE hoku foha, ke ʻi ho laumālié ʻa e melino; ʻe kiʻi fuofuoloa siʻi pē ʻa hoʻo afaingataʻaʻiá pea mo hoʻo ngaahi mamahí;

8 Pea ʻe toki hakeakiʻi koe ʻe he ʻOtuá ʻi ʻolunga ʻo kapau te ke akātakiʻi ia ʻo lelei; te ke ikunaʻi ʻa ho ngaahi fili kotoa pē.

9 ʻOku piki kiate koe ʻa ho ngaahi akaumeʻá, pea te nau toe fetapa kiate koe ʻi he loto māfana pea mo e nima fakakaumeʻa.

10 ʻOku teʻeki ai te ke tatau mo aSiope; ʻoku ʻikai fakakikihi mo koe ʻa ho ngaahi kaumeʻá, pea ʻikai foki te nau tukuakiʻi koe ʻi he maumau-fono ʻo hangē ko ʻenau fai kia Siopé.

11 Pea ko kinautolu ʻoku tukuakiʻi koe ʻi he maumau-fonó, ʻe fakaʻauha ʻenau ʻamanaki leleí, pea ʻe mole atu ʻa ʻenau ngaahi ʻamanakiʻangá ʻo hangē ko e mole atu ʻa e ahahau sinou ʻi he ngaahi huelo vela ʻo e laʻā ʻoku lolotonga hopo haké;

12 Pea kuo ʻai foki ʻe he ʻOtuá ʻa hono toʻukupú pea mo ʻene fakaʻilongá ke ne liliu ʻa e ngaahi akuongá mo e ngaahi faʻahitaʻú, pea fakakuihi ʻa honau ngaahi ʻatamaí, koeʻuhí ke ʻoua naʻa mahino kiate kinautolu ʻa ʻene ngaahi ngāue fakaofó; koeʻuhí ke ne ʻahiʻahiʻi ʻa kinautolu foki pea tauheleʻi ʻa kinautolu ʻi heʻenau fai olopoto ʻanautolú;

13 Pea koeʻuhí foki ʻi he liliu ʻo kovi ʻa honau lotó pea koeʻuhí ke hoko kiate akinautolu pē ʻo fuʻu hulu fau ʻa e ngaahi meʻa ʻoku nau loto ke fakahoko ki ha niʻihi kehe, pea nau manako ke mamahi ai ha niʻihi kehé;

14 Koeʻuhi foki ke tō noa ʻenau ʻamanakí, pea motuhi mo ʻenau ngaahi ʻamanaki leleí;

15 Pea he ʻikai fuoloa taʻu ka ʻe tafiʻi atu ʻa kinautolu mo honau hakó mei he lalo langí, ʻoku folofola ʻe he ʻOtuá, ke ʻoua naʻa toe ʻi ai hanau taha ke tuʻu ʻi he veʻe ʻaá.

16 ʻOku malaʻia ʻa kinautolu kotoa pē ʻe hiki ʻa e muivaʻe ʻo fakafili ki heʻeku kau apaní, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí, pea kaila ʻo pehē kuo nau bfai angahala, ka kuo ʻikai ke nau fai angahala ʻi hoku ʻaó, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí, ka kuo nau fai ʻa e meʻa ʻoku lelei ʻi hoku ʻaó pea naʻá ku fekau ke nau faí.

17 Ka ko kinautolu ʻoku kalanga ʻaki ʻa e maumau-fonó ʻoku nau fai pehē koeʻuhí he ko e kau pōpula ʻa kinautolu ki he angahalá, pea ko e afānau kinautolu ʻo e talangataʻá.

18 Pea ko kinautolu ʻoku fuakava loi ʻo kau ki heʻeku kau tamaioʻeikí, koeʻuhí ke nau ʻomi ʻa kinautolu ki he pōpulá mo e maté—

19 ʻE hoko ʻa e malaʻia kiate kinautolu; ko e meʻa ʻi heʻenau afaikovi ki heʻeku fānau īkí, ko ia ʻe motuhi ai ʻa kinautolu mei he ngaahi bouau ʻo hoku falé.

20 ʻE ʻikai fonu ʻa ʻenau akato meʻakaí, ʻe ʻauha ʻa honau ngaahi falé mo e ngaahi feleokó, pea ʻe fehiʻanekina ʻa kinautolu pē ʻe kinautolu naʻe fakahekehekeʻi ʻa kinautolú.

21 He ʻikai te nau maʻu ha totonu ki he alakanga fakataulaʻeikí, pe ko honau hako ki mui ʻiate kinautolú, mei he toʻu tangata ki he toʻu tangata.

22 ʻE alelei ange ka ne tautau ʻi honau kiá ha fuʻu maka-momosi pea lōmakiʻi ʻa kinautolu ʻi he loto moaná.

23 ʻE malaʻia ʻa kinautolu kotoa pē ʻoku fakamamahiʻi ʻa hoku kakaí pe tuli mo fakapoongi mo talatalaakiʻi ʻa kinautolú, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ʻo e Ngaahi Kau Taú; ʻe ʻikai hao mei he malaʻia ʻo helí ha atoʻu tangata ʻo e ngata fekaí.

24 Vakai, ʻoku asio ʻa hoku matá ʻo u ʻiloʻi ʻa ʻenau ngaahi ngāue kotoa pē, pea kuó u ʻosi teuteu ha btautea ʻe hoko fakafokifā ʻi hono taimi totonu ʻoʻoná kiate kinautolu kotoa pē;

25 He ʻoku ai ha ataimi kuo kotofa ki he tangata kotoa pē, ʻo fakatatau mo ʻene ngaahi bngāue ʻe faí.

26 ʻE foaki kiate kimoutolu ʻe he ʻOtuá ʻa e aʻilo ʻi hono bLaumālie Māʻoniʻoni, ʻio, ʻi he cmeʻa-foaki taʻe-mafakamatalaʻi ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní, ʻa ia kuo teʻeki ai ke fakahā talu mei he fokotuʻu ʻo māmaní ʻo aʻu mai ki he taimí ni;

27 ʻA ia kuo tatali ʻa ʻetau ngaahi kuí ki hono fakahā mai ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosí ʻi he ʻamanaki lahi fau, ʻa ia naʻe fakaʻamanakiʻi honau lotó ki ai ʻe he kau ʻāngeló, ko e meʻa kuo teuteu ki he kakato ʻo honau nāunaú;

28 Ki ha kuonga ʻa ia ʻe hoko mai, ʻa ia ʻe aʻikai taʻofi ai ha meʻa, pe ʻoku ʻi ai ha ʻÓtua pē toko taha, pe ko e ngaahi bʻotua tokolahi, ʻe fakahā ʻa kinautolu.

29 ʻE afakahā ʻa e ngaahi taloni mo e ngaahi puleʻanga, mo e ngaahi pule fakapilinisi mo e ngaahi mālohi kotoa pē, pea fokotuʻu atu ia kiate kinautolu kotoa pē kuo nau kātaki ʻi he loto-toʻa koeʻuhi ko e ongoongolelei ʻa Sīsū Kalaisí.

30 Pea ko ʻeni foki, kapau ʻoku ʻi ai ha ngaahi angataʻanga kuo fokotuʻu ki he ngaahi langí pe ki he ngaahi tahí, pe ki he fonua mōmoá, pe ki he laʻaá, pe ko e māhiná pe ko e ngaahi fetuʻú—

31 ʻA e ngaahi faʻahitaʻu kotoa pē ʻo ʻenau ngaahi ʻalu takaí, ʻa e ngaahi ʻaho mo e ngaahi māhina mo e ngaahi taʻu kotoa pē kuo tuʻutuʻuní, pea mo e ngaahi taimi kotoa pē ʻo honau ngaahi ʻahó mo e ngaahi māhiná mo e ngaahi taʻú pea mo honau ngaahi nāunaú mo e ngaahi laó mo e ngaahi kuonga tukupau kotoa pē, ʻe fakahā ia ʻi he ngaahi ʻaho ʻo e kuonga ʻo e kakato ʻo e ngaahi akuongá

32 ʻO fakatatau mo e meʻa naʻe tuʻutuʻuni ʻi he lotolotonga ʻo e aFakataha Alēlea ʻo e bʻOtua Taʻengata ʻo e ngaahi ʻotua kehe kotoa pē ʻi he teʻeki ai ke tuʻu ʻa māmaní, ke taʻofi ia ʻo aʻu ki he fakaʻosinga pea mo e ngataʻanga ʻo iá, ʻo ka hū ʻa e tangata fulipē ki hono cʻao taʻengatá pea ki hono dmālōlōʻanga taʻe-faʻa-maté.

33 ʻE fēfē hono fuoloa ʻo e kei lava ke taʻemaʻa ai pē ʻa e ngaahi vai ʻoku tafé? Ko e hā ha mālohi ʻe faʻa mataʻofia ʻa e ngaahi langí? ʻE faingofua tatau ʻa hono fakamafao atu ʻe ha tangata ʻa hono nima vaivaí ke taʻofi ʻa e vaitafe Mīsulí ʻi heʻene tafe atu ʻi hono ʻaluʻanga kuo vaheʻí, pe fakatafoki ia ke tafe ki mui pea mo hono taʻofi ʻo e Māfimafí mei heʻene lilingi hifo ʻa e aʻilo mei he langí, ki he ʻulu ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní.

34 Vakai, ʻoku aui ʻa e tokolahi, kae bfili ʻa e tokosiʻi. Pea ko e hā ʻoku ʻikai ke fili ai ʻa kinautolú?

35 Koeʻuhí he ʻoku mālohi pehē fau hono tuku ʻo honau lotó ki he ngaahi meʻa ʻo e amāmani ko ʻení, pea nau holi ki he bfakaʻapaʻapa ʻa e kakaí, ʻoku ʻikai te nau ʻiloʻi ai ʻa e moʻoni ʻe taha ko ʻení—

36 Ko e ngaahi atotonu ʻo e lakanga fakataulaʻeikí kuo fakamaʻu taʻelava ke veteki ki he ngaahi bmālohi ʻo e langí, pea ʻoku ʻikai lava ke mapuleʻi pe ngāue ʻaki ʻa e ngaahi mālohi ʻo e langí kae ngata pē ʻi he ngaahi founga ʻo e cmāʻoniʻoní.

37 ʻOku moʻoni pē ʻoku lava ke foaki ia kiate kitautolu; ka ʻo ka tau ka feinga ke aʻufiʻufi ʻetau ngaahi bangahalá pe fakafiemālieʻi ʻetau cloto-hīkisiá pe ko ʻetau kakapa taʻeʻaongá pe ngāue ʻaki ha fakakouna pe puleʻi pe fakamālohiʻi ʻa e loto ʻo e fānau ʻa e tangatá ʻi ha kihiʻi momoʻi founga taʻe-māʻoniʻoni, vakai, ʻoku dmahuʻi atu leva ʻa e ngaahi langí; ʻoku mamahi mo e Laumālie ʻo e ʻEikí; pea ʻo ka toʻo atu ia, ko e ʻĒmeni ia ki he lakanga fakataulaʻeiki pe ko e mafai ʻo e tangata ko iá.

38 Vakai, ʻi he teʻeki ai ke ne ʻilo, kuo fakatukutukuʻi ia ke ne nofo toko taha pē, ke aʻakahi ʻa e ngaahi meʻa māsilá, ke bfakatangaʻi ʻa e kāingalotú, pea fakafili ki he ʻOtuá.

39 Kuo tau ʻiloʻi ʻi he ngaahi meʻa pango kuo hoko kiate kitautolú, ko e aanga mo e ʻulungāanga ʻo e kakai meimei kotoa pē, ʻo ka nau ka maʻu leva ha kiʻi mafai, ʻo hangē tokua ko ʻenau mahaló, ke nau kamata leva ke ngāue ʻaki ha pule taʻe-māʻoniʻoni.

40 Ko ia ʻoku ui ʻa e tokolahi kae fili ʻa e tokosiʻi.

41 ʻOku ʻikai lava, pe ʻoku ʻikai totonu, ke ngāue ʻaki ha mālohi pe ivi ʻi he mafai ʻo e lakanga fakataulaʻeikí, kae ngata pē ʻi he afeifeingaʻi ʻi he faʻa bkātaki fuoloa, ʻi he angavaivai mo e angamalū pea mo e ʻofa taʻe-mālualoi;

42 ʻI he angaʻofa, mo e ʻilo haohaoa, ʻa ia ʻe fuʻu fakafuofuolahi ʻa e laumālié taʻe ʻi ai ha amālualoi pea btaʻe-ha-kākā

43 Pea avalokiʻi ʻi hono taimí, ʻi he lea māsila, ʻo ka ueʻi ke fai pehē ʻe he Laumālie Māʻoniʻoní; pea hili ia ke toki fakahā ange ʻa e bʻofa lahi ange kiate ia kuó ke valokiʻí, telia naʻá ne lau koe ko hono fili;

44 Koeʻuhí ke ne ʻiloʻi ʻoku mālohi ange ʻa ho angatonú ʻi he ngaahi afo ʻo e maté.

45 Tuku foki ke fonu ʻa ho lotó ʻi he manavaʻofa ki he kakai fulipē, pea ki he fale ʻo e tuí pea tuku ke ngaohi ke fakaʻofoʻofa maʻu ai pē ʻe he aangamaʻá ʻa hoʻo ngaahi bfakakaukaú; pea ʻe ʻāsili mālohi ʻa hoʻo falalá ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá; pea ko e tokāteline ʻo e lakanga fakataulaʻeikí ʻe mokulu ia ki ho laumālié ʻo hangē ko e ngaahi chahau mei he langí.

46 ʻE hoko ʻa e aLaumālie Māʻoniʻoní ko ho takaua maʻu ai pē, pea ko ho tokotokó, ko e tokotoko taʻe-faʻa-liliu ʻo e māʻoniʻoni mo e moʻoni; pea ko hoʻo pulé ʻe hoko ia ko e bpule taʻengata, pea ʻe tafe mai ia kiate koe taʻe ʻi ai ha fakamālohiʻi ʻo taʻengata pea taʻengata.