Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 1
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Ko e Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava

Vahe 1

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, lolotonga ha konifelenisi makehe ʻa e kaumātuʻa ʻo e Siasí, ʻa ia naʻe fai ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 1 Nōvemá 1831 (History of the Church [Hisitōlia ʻo e Siasí], 1:221–224). Naʻe lahi ha ngaahi fakahā kuo maʻu mei he ʻEikí ki muʻa ʻi he taimi ko ʻení; pea ko hono fakamāʻopoʻopo ʻo e ngaahi fakahā ko iá ke pulusi ʻi ha tohi ko e taha ia ʻo e ngaahi meʻa mahuʻinga taha naʻe tali ʻi he konifelenisí, ʻoku kau ʻi he vahe ko ʻení ʻa e Talamuʻaki ʻa e ʻEikí ki he ngaahi tokāteliné, ngaahi fuakavá, mo e ngaahi fekau kuo fai mai ʻi he kuonga ko ʻení.

1–7, Ko e leʻo ʻo e fakatokangá ʻoku fai ia ki he kakai kotoa pē; 8–16, ʻOku muʻomuʻa ʻa e Hē mei he Moʻoní mo e fai angahalá ʻi he Hāʻele ʻAnga Ua Maí; 17–23, ʻOku ui ʻa Siosefa Sāmita ke fakafoki mai ki he māmaní ʻa e ngaahi moʻoni mo e ngaahi mālohi ʻo e ʻEikí; 24–33, Ko hono ʻomi ʻo e Tohi ʻa Molomoná mo hono fokotuʻu ʻo e Siasi moʻoní; 34–36, ʻE ʻave ʻa e melinó mei he māmaní; 37–39, Fakatotolo ʻi he ngaahi fekau ko ʻení.

1 Tokanga mai, ʻa kimoutolu ʻa e kakai ʻo hoku asiasí, ʻoku folofola ʻe he leʻo ʻo ia ʻoku ʻafio ʻi ʻolungá, pea ʻoku ʻafio mai ʻa hono bfofongá ki he kakai kotoa pē; ʻio, ko e moʻoni ʻoku ou pehē: cTokanga mai ʻa kimoutolu ʻa e kakai mei he mamaʻó; pea mo kimoutolu ʻoku ʻi he ngaahi motu ʻo e tahí, mou fanongo fakataha.

2 He ko e moʻoni, ʻoku fakaongo atu ʻa e aleʻo ʻo e ʻEikí ki he kakai kotoa pē, pea ʻoku bʻikai ha taha ʻe hao; pea ʻoku ʻikai ha mata ʻe taʻe-mamata, pe ha telinga ʻe taʻe-fanongo, pe cloto ʻe taʻe-mahuhuhuhu.

3 Pea ʻe huhuhuhuʻi ʻa e kau aangatuʻú ʻaki ʻa e mamahi lahi; he ʻe blea ʻaki ʻenau ngaahi hiá ʻi he tumutumu ʻo e ngaahi falé, pea ʻe fakahā ʻa ʻenau ngaahi ngāue fufuú.

4 Pea ʻe fai ʻa e alea ʻo e fakatokangá ki he kakai kotoa pē, ʻi he ngutu ʻo ʻeku kau ākonga, ʻa ia kuó u fili ʻi he ngaahi ʻaho bfakaʻosi ko ʻení.

5 Pea te nau ʻalu atu pea ʻe ʻikai ha taha te ne taʻofi ʻa kinautolu, he ko au ko e ʻEikí naʻá ku fekauʻi ʻa kinautolu.

6 Vakai, ko hoku mafaí ʻeni, mo e amafai ʻo ʻeku kau tamaioʻeikí, pea mo ʻeku talamuʻaki ki he tohi ʻo ʻeku ngaahi fekaú, ʻa ia kuó u ʻoange kiate kinautolu ke bpulusi ʻo ʻoatu kiate kimoutolu, ʻe kakai ʻo e māmaní.

7 Ko ia, ke amanavahē pea tetetete, ʻa kimoutolu ʻa e kakaí, he ko au ko e ʻEikí ko e meʻa kuó u tuʻutuʻuni kiate kinautolú ʻe bfakahoko ia.

8 Pea ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko kinautolu ʻoku ʻalu atu, ʻo ʻave ʻa e ngaahi ongoongó ni ki he kakai ʻo e māmaní, ʻoku foaki kiate kinautolu ʻa e mālohi ke afakamaʻu ʻi he māmaní pea ʻi he langí fakatouʻosi, ʻa e kau taʻetuí mo e kau bangatuʻú;

9 ʻIo, ko e moʻoni, ke fakamaʻu ʻa kinautolu ki he ʻaho ʻa ia ʻe lilingi hifo ai ʻa e ahouhau ʻo e ʻOtuá ki he kau bfai angahalá ʻo taʻe-fakangatangata—

10 ʻO aʻu ki he aʻaho ʻa ia ʻe hāʻele mai ai ʻa e ʻEikí ke btotongi ki he tangata taki taha ʻo fakatatau ki heʻene cngāué, pea dfakamaau ki he tangata taki taha ʻo fakatatau ki he fakamaau kuó ne fakamāuʻi ʻaki ʻa hono kāingá.

11 Ko ia ko e leʻo ʻo e ʻEikí ʻoku fai ia ki he ngaahi ngataʻanga ʻo e māmaní, koeʻuhí ko kinautolu ʻe fanongó ke nau lava ʻo fanongo:

12 Mou teuteu, mou teuteu ki he meʻa ʻe hoko maí, he ʻoku ofi mai ʻa e ʻEikí;

13 Pea kuo tupu hake ʻa e ahouhau ʻo e ʻEikí, pea kuo unu ʻa ʻene bheletaá ʻi he langi, pea ʻe tō hifo ia ki he kakai ʻo e māmaní.

14 Pea ʻe fakahā ʻa e atoʻukupu ʻo e ʻEikí; pea ʻe hoko mai ʻa e ʻaho ko kinautolu ʻe ʻikai bfanongo ki he leʻo ʻo e ʻEikí, pe ko e leʻo ʻo ʻene kau tamaioʻeikí, pe ʻikai ctokanga ki he ngaahi lea ʻa e kau palōfitá mo e kau ʻaposetoló, ʻe dmotuhi atu ʻa kinautolu mei he kakaí;

15 He kuo nau aliʻaki ʻa ʻeku ngaahi bouaú mo cmaumauʻi ʻeku fuakava dtaʻengatá;

16 ʻOku ʻikai te nau akumi ki he ʻEikí ke fokotuʻu ʻene māʻoniʻoní, ka ʻoku ʻaʻeva ʻa e tangata taki taha ʻi hono bhalacʻoʻona, pea fakatatau ki he dtatau ʻo hono ʻotua ʻoʻoná, ʻa ia ko hono tataú ʻoku hangē ko e māmaní, ʻa ia ʻoku ʻi he tatau ʻo ha tamapua, ʻa ia ʻoku fakaʻaʻau ʻo emotuʻa pea ʻe ʻauha ia ʻi Pāpilone, ʻio ʻa fPāpilone ko e lahí, ʻa ia ʻe tō.

17 Ko ia, ko au ko e ʻEikí, ʻi heʻeku ʻiloʻi ʻa e fakatuʻutāmaki ʻa ia ʻe hoko mai ki he akakai ʻo e māmaní, naʻá ku ui ai ki heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, peá u lea kiate ia mei langi, mo fai kiate ia ʻa e ngaahi fekau;

18 Pea fai foki mo e ngaahi fekau ki ha niʻihi kehe, koeʻuhí ke nau fakahā atu ʻa e ngaahi meʻá ni ki he māmaní; peá u fai ʻeni kotoa, koeʻuhí ke lava ʻo fakahoko, ʻa ia kuo tohi ʻe he kau palōfitá—

19 ʻE ō mai ʻa e ngaahi meʻa avaivai ʻo e māmaní ʻo holoki hifo ʻa e kau māfimafí mo e kau mālohí, koeʻuhí ke ʻoua naʻa akonakiʻi ʻe he tangatá ʻa hono kāingá, pe bfalala ki he nima ʻo e kakanó—

20 Kae kehe ke lava ʻa e tangata taki taha ʻo alea ʻi he huafa ʻo e ʻOtua ko e ʻEikí, ʻio ko e Fakamoʻui ʻo e māmaní;

21 Koeʻuhí foki ke lava ʻa e tuí ʻo tupulaki ʻi he māmaní;

22 Koeʻuhí ke lava ʻeku afuakava taʻengatá ʻo fokotuʻu;

23 Koeʻuhí ke lava ʻo amalanga ʻaki hono kakato ʻo ʻeku bongoongoleleí ʻe he kau cvaivaí mo e kau māʻulaló ki he ngaahi ngataʻanga ʻo e māmaní, pea ʻi he ʻao ʻo e ngaahi tuʻí mo e kau pulé.

24 Vakai, ko e ʻOtuá au pea kuó u lea ʻaki ia; ko e ngaahi afekau ko ʻení ʻoku meiate au ia, pea naʻe ʻoange ia ki heʻeku kau tamaioʻeikí ʻi heʻenau vaivaí, ʻo fakatatau mo ʻenau bleá, koeʻuhí ke cmahino ia kiate kinautolu.

25 Pea fakatatau ki heʻenau fehālaakí, ʻe lava ʻo fakahā ia kiate kinautolu;

26 Pea fakatatau ki heʻenau kumi ki he apotó ʻe lava ʻo akonakiʻi ʻa kinautolu;

27 Pea fakatatau ki heʻenau fai angahalá ʻe lava ʻo avalokiʻi ʻa kinautolu, koeʻuhí ke nau lava ʻo bfakatomala;

28 Pea fakatatau ki heʻenau aloto-fakatōkilaló ʻe lava ʻo ngaohi ʻa kinautolu ke mālohi, pea tāpuekina mei ʻolunga, pea maʻu ʻa e bpotó mei he taimi ki he taimi.

29 Pea hili ʻene maʻu ʻa e lekooti ʻo e kau Nīfaí, ʻio, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, ke ne maʻu ʻa e mālohi ke liliu ʻi he ʻaloʻofa ʻa e ʻOtuá, ʻi he mālohi ʻo e ʻOtuá, ʻa e aTohi ʻa Molomoná.

30 Kae ʻumaʻā mo kinautolu foki naʻe tuku ki ai ʻa e ngaahi fekau ko ʻení, ke nau maʻu ʻa e amālohi ke fokotuʻu ʻa e tuʻunga ʻo e bsiasi ko ʻení, pea ʻomi ia mei he kakapú, pea mei he cfakapoʻulí, ko e dsiasi moʻoni mo moʻui pē taha ʻi he funga ʻo e māmaní kotoa, ʻa ia ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ou eleleiʻia aí, ʻa ia ko e lea ki he siasí fakakātoa kae ʻikai ki he tangata fakafoʻituituí—

31 He ko au ko e ʻEikí ʻoku ʻikai te u lava ke mamata ki he aangahalá ʻo momoʻi fakaʻatuʻi ia;

32 Ka neongo iá, ʻilonga ia ʻoku fakatomala pea fai ki he ngaahi fekau ʻa e ʻEikí ʻe afakamolemoleʻi ia;

33 Pea ko ia ia ʻoku ʻikai afakatomalá, ʻe btoʻo meiate ia ʻa e maama ko ia ʻa ia kuó ne maʻú; koeʻuhí ʻe ʻikai cfāinga maʻu ai pē ʻa hoku dLaumālié ke ueʻi hake ʻa e tangatá, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ʻo e Ngaahi Kau Taú.

34 Pea ko e taha, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe kakai ʻo e māmaní: Ko au ko e ʻEikí, ʻoku ou loto-fiemālie ke fakahā ʻa e ngaahi meʻá ni ki he kakano akotoa pē;

35 He ʻoku ʻikai te u afilifilimānako ki he kakaí, pea ʻoku ou loto ke ʻiloʻi ʻe he kakai kotoa pē ʻoku vave mai ʻa e bʻahó; ʻoku teʻeki ai hoko ʻa e houá, ka ʻoku ofi mai ia, ʻa ia ʻe toʻo atu ai ʻa e cmelinó mei he māmaní, pea ʻe maʻu ʻe he dtēvoló ʻa e mālohi ki hono puleʻanga ʻoʻoná.

36 Pea ʻe maʻu foki ʻe he ʻEikí ʻa e mālohi ki hono akakai māʻoniʻoní, pea te ne bpule ʻi honau clotolotongá, pea te ne ʻalu hifo ʻi he dtautea ki eʻAitumia, pe ko māmani.

37 Fakatotolo ʻi he ngaahi afekau ko ʻení, he ʻoku moʻoni mo totonu ia, pea ko e ngaahi kikite mo e ngaahi btalaʻofa ʻoku ʻi aí ʻe fakamoʻoniʻi hono kotoa.

38 ʻIlonga ha meʻa kuó u lea ʻaki ʻe au ko e ʻEikí, kuó u lea ʻaki ia, pea ʻoku ʻikai te u tuli tonuhia; pea neongo ʻe mole atu ʻa e ngaahi langí mo e māmaní, ka ʻe ʻikai mole atu ʻa ʻeku aleá, ka ʻe bfakamoʻoniʻi hono kotoa, neongo pē ko e fai ia ʻi hoku leʻo pē ʻoʻokú pe ʻi he cleʻo ʻo ʻeku kau dtamaioʻeikí, ʻoku etatau ai pē.

39 He vakai, pea tā, ko e ʻEikí ko e ʻOtuá ia, pea ʻoku fakamoʻoniʻi ʻe he aLaumālié, pea ʻoku moʻoni ʻa e fakamoʻoní, pea ʻoku tuʻu ʻa e bmoʻoní ʻo taʻengata pea taʻengata. ʻĒmeni.