Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 107
talu ai sosoo ai

Vaega 107

Faaaliga e uiga i le Perisitua, na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, i le aso 28 Mati 1835 (History of the Church, 2:209–217). I le aso ua taʼua, sa faatasi ai le Toasefululua i se fono, sa taʼutaʼu atu ai o latou vaivaiga ma taitoatasi, ma faaalia le salamo, ma saili atu mo le taitaiga atili a le Alii. O le taimi lea ua lata ona latou taapeape atu i misiona i itu ua tofia i ai. E ui o ni vaega o lenei vaega na maua i le aso ua taʼua, ua faamaonia mai i talafaamaumau talafaasolopito o vaega eseese na maua i taimi eseese, o ni isi na maua ia Novema 1831.

1–6, E lua ni perisitua ua i ai: o le Mekisateko ma le Arona; 7–12, O i latou o e e umia le Perisitua Mekisateko ua i ai le mana e galulue ai i tofi uma i le Ekalesia; 13–17, O le au epikopo e pulefaamalumalu i luga o le Perisitua Arona, lea e galue i sauniga o fafo; 18–20, O le Perisitua Mekisateko e umia ki o faamanuiaga uma faaleagaga; o le Perisitua Arona e umia ki o le auaunaga a agelu; 21–38, O le Au Peresitene Sili, le Toasefululua, ma le Toafitugafulu o korama pulefaamalumalu ia, o e o a latou faaiuga e tatau ona faia i le lotogatasi ma le amiotonu; 39–52, Ua faatu mai le faatulagaga faapeteriaka mai ia Atamu ia Noa; 53–57, Sa potopoto le Au Paia anamua i Atamu-onai-Amani, ma sa afio ifo le Alii ia te i latou; 58–67, O le Toasefululua e faatulagaina e e mautofi o le Ekalesia i le faatulagaga tatau; 68–76, E auauna atu epikopo o ni faamasino lautele i Isaraelu; 77–84, O le Au Peresitene Sili ma le Toasefululua o le pa faamasino aupito maualuga i le Ekalesia; 85–100, O peresitene o le perisitua e pulea a latou lava korama faapitoa.

1 Ua i Ai, i le ekalesia, ni perisitua e lua, ua igoa, o le aMekisateko ma le eArona, e aofia ai le Perisitua faa-Levi.

2 O le pogai ua taʼua ai le muamua o le Perisitua Mekisateko ona o aMekisateko sa avea o se faitaulaga sili taʼutaʼua.

3 Ao lei oo mai i ona aso sa taʼua o le Perisitua Paia, e tusa ma le aFaatulagaga a le Alo o le Atua.

4 Ae ona o le faaaloalo po o le aava i le suafa o Lē Silisili, e aloese ai mai le taʼu soo o lona suafa, o lea na faaigoa ai e i latou, o le ekalesia, i aso anamua, lena perisitua ia Mekisateko, po o le Perisitua Mekisateko.

5 O isi pule uma po o tofi i le ekalesia o ni afaaopoopoga i lenei perisitua.

6 Ae ua i ai ni vaega se lua po o ni ao tetele—o le tasi o le Perisitua Mekisateko, ma le isi o le Perisitua Arona po o le aPerisitua faa-Levi.

7 O le tofi o se atoeaina e i lalo o le perisitua o Mekisateko.

8 O le Perisitua Mekisateko e umia le aiā o le pulefaamalumalu, ma ua i ai le mana ma le apule i luga o tofi uma i le ekalesia i tupulaga uma o le lalolagi, e taitai ai i mea faaleagaga.

9 O le aAu Peresitene o le Perisitua Maualuga, e tusa ma le faatulagaga a Mekisateko, ua i ai le aiā e galue ai i tofi uma i le ekalesia.

10 O afaitaulaga sili e tusa ma le faatulagaga o le Perisitua Mekisateko ua i ai se eaiā e galulue ai i o latou lava tulaga, i lalo o le taitaiga a le au peresitene, i le taulimaina o mea faaleagaga, ma i le tofi foi o se toeaina, ositaulaga (o le faatulagaga faa-Levi), aoao, tiakono, ma tagata o le ekalesia.

11 O se toeaina ua i ai le aiā e galue ai i lona tulaga pe a lē o i ai le faitaulaga sili.

12 O le faitaulaga sili ma le toeaina ia taitai i mea faaleagaga, e tusa ma feagaiga ma poloaiga o le ekalesia; ma ua i ai ia i laua se aiā e galulue ai i ia tofi uma o le ekalesia pe a lē o i ai ni isi pule maualuluga atu.

13 O le perisitua lona lua ua taʼua o le aPerisitua o Arona, ona sa faaee lenei perisitua i luga o eArona ma lana fanau, i o latou tupulaga uma.

14 O le pogai ua taʼua ai lenei perisitua o le perisitua maualalo ona o lenei perisitua o se afaaopoopoga i le perisitua maualuga, po o le Perisitua Mekisateko, ma ua i ai le mana e taulimaina ai sauniga o fafo.

15 O le aau epikopo o le au peresitene o lenei perisitua, ma e umia ki po o le pule o lea lava perisitua.

16 E leai se alii ua i ai se aiā faaletulafono i lenei tofi, e umia ai ki o lenei perisitua, vagana ai o ia o se e tupuga amoni mai ia Arona.

17 Ae ona ua i ai i se faitaulaga sili o le Perisitua Mekisateko le pule e galue ai i tofi maualalo uma, e mafai ona galue o ia i le tofi o le epikopo pe a lē mafai ona maua se e tupuga moni mai ia Arona, pe a faapea e valaaulia ma vaetofia ma afaauu o ia i lenei mana e ala i aao o le eAu Peresitene o le Perisitua Mekisateko.

18 O le mana ma le pule o le perisitua maualuga, po o le Perisitua Mekisateko, o le umia lea o aki o faamanuiaga uma faaleagaga o le ekalesia—

19 O le mauaina o le avanoa e maua ai amealilo o le malo o le lagi, e tatala mai ai le lagi ia te i latou, e mafuta ai ma le efaapotopotoga aoao ma le ekalesia a le Ulumatua, ma olioli i le mafutaga ma le afio ai o le Atua le Tamā, ma Iesu le ipuluvaga o le feagaiga fou.

20 O le mana ma le pule o le perisitua maualalo, po o le Perisitua Arona, o le umia lea o aki o le auaunaga a agelu, ma fai esauniga o fafo, le mataʼitusi lea o le talalelei, o le ipapatisoga lea o le salamo mo le ofaamagaloina o agasala, e tusa ai ma feagaiga ma poloaiga.

21 Ona e tatau ai, e i ai peresitene, po o mautofi pulefaamalumalu, e afua mai pe tofia mai i totonu o i latou o e ua faauuina i tofi eseese i nei perisitua e lua.

22 Mai i le aPerisitua Mekisateko, e toatolu eFaitaulaga Sili Pulefaamalumalu, e filifili e le tino potopoto, e tofia ma faauu i lena tofi, ma e ilagolagoina e le talitonuga, faatuatua, ma tatalo a le ekalesia, e faia ai se korama o le Au Peresitene o le Ekalesia.

23 O afautua femalagaai e toasefululua ua valaaulia e avea ma eAposetolo e Toasefululua, po o molimau faapitoa o le suafa o Keriso i le lalolagi atoa—ua faapea ona ese ai mai i isi mautofi i le ekalesia i tiute o lo latou valaauga.

24 Ma ua avea i latou o se korama, e tutusa i le pule ma le mana ma peresitene e toatolu na taʼua muamua.

25 O le aToafitugafulu ua valaaulia foi e talai atu le talalelei, ma avea ma molimau faapitoa i Nuuese ma i le lalolagi atoa—ua faapea ona ese ai mai isi mautofi i le ekalesia i tiute o lo latou valaauga.

26 Ma ua avea i latou o se korama, e tutusa i le pule ma lena molimau faapitoa e Toasefululua po o Aposetolo na faatoa mavae atu nei lava ona taʼua.

27 Ma o faaiuga uma e faia e soo se tasi o nei korama e ao lava ina faia i le leo autasi o ia lava korama; o lona uiga, e ao i uso taitoatasi o korama taitasi ona ioe i faaiuga a le korama, ina ia faia a latou faaiuga i le mana po o le pule e tasi ia tasi ma le tasi—

28 E mafai ona avea le vaega toatele ma korama pe a i ai ni tulaga e lē mafai ai ona faia ese ai—

29 Vagana ai o le tulaga lea, e lē aiā a latou faaiuga i faamanuiaga tutusa sa i ai i faaiuga a se korama a peresitene e toatolu anamua, o e na faauuina e tusa ma le faatulagaga a Mekisateko, ma o ni alii amiotonu ma paia.

30 O faaiuga a ia korama, po o se tasi o ia korama, ia faia i le aamiotonu atoa, i le paia, ma le maualalo o le loto, agamalu ma le tali-tiga, ma i le faatuatua, ma le eamiomama, ma le poto, faautauta, onosai, amioatua, agalelei faaleuso ma le alofa mama;

31 Auā o le folafolaga e faapea, afai e faateleina ia mea ia te i latou o le a lē aunoa i latou ona afua tele mai i le malamalama o le Alii.

32 Ma i le tulaga e faia ai se faaiuga a nei korama i le amioletonu, e mafai ona aumai lena faaiuga i luma o se faapotopotoga aoao a korama eseese, lea ua faia ma pule faaleagaga o le ekalesia; a lē o lea e leai se apili e mafai ona faia mai la latou faaiuga.

33 O le Toasefululua o se Aufono Maualuga Femalagaai Pulefaamalumalu, e galulue i le suafa o le Alii, i lalo o le taitaiga a le Au Peresitene o le Ekalesia, e tusa ai ma le faatulagaga a le lagi; e ati aʼe le ekalesia, ma pulea mataupu uma o lea lava ekalesia i atunuu uma, muamua i aNuuese ma lona lua i tagata Iutaia.

34 O le Toafitugafulu e galulue i le suafa o le Alii, i lalo o le taitaiga a le aToasefululua po o le aufono maualuga femalagaai, i le atiina aʼe o le ekalesia ma le pulea o mataupu uma o lea lava ekalesia i atunuu uma, muamua i Nuuese ona oo atu ai lea i tagata Iutaia—

35 Aua ua auina atu le Toasefululua, ua umia ki, e tatala le faitotoa e ala i le folafola atu o le talalelei a Iesu Keriso, ma e muamua i Nuuese ma ona oo atu ai lea i tagata Iutaia.

36 O aʼaufono maualuga nofomau, i siteki o Siona, ua avea o se korama e tutusa i le pule i mataupu o le ekalesia, ma le korama a le au peresitene, pe ma le aufono maualuga femalagaai, ia latou faaiuga uma.

37 O le aufono maualuga i Siona ua avea o se korama e tutusa i le pule i mataupu o le ekalesia, ia latou faaiuga uma, ma aufono a le Toasefululua i siteki o Siona.

38 O le tiute o le aufono maualuga femalagaai o le valaau atu i le aToafitugafulu, pe a latou manaomia se fesoasoani, e faatutumu valaauga eseese mo le talaiga ma le taulimaina o le talalelei, nai lo soo ni isi lava.

39 O le tiute o le Toasefululua, i paranesi tetele uma o le ekalesia, le faauu o afaifeau evagelia, e pei ona o le a faasino mai ia te i latou i faaaliga—

40 O le faatulagaga o lenei perisitua sa faamauina e tuulima faasolo mai i lalo mai le tamā i le atalii, ma ua tatau tonu i fanau moni o le fanau filifilia, o e na faia i ai folafolaga.

41 O lenei faatulagaga sa faatuina i aso o aAtamu, ma sa faasolo mai i lalo e ala mai i le egafa i le ala lenei:

42 Mai ia Atamu ia aSetu, o lē na faauu e Atamu i le ono-sefulu-iva o tausaga, ma sa faamanuia e ia i le tolu tausaga i luma mai o lona (Atamu) maliu, ma maua le folafolaga a le Atua e ala mai i lona tamā, e faapea o le a avea ana fanau ma e filifilia o le Alii, ma o le a faasaoina i latou e oo i le iuga o le lalolagi;

43 Aua o ia (Setu) o se tagata sa aatoatoa, ma o ona efoliga o foliga tonu lava o lona tamā, sa tele ina foliga mai ai o ia e pei o lona tamā i mea uma, ma nao ona tausaga na mafai ona iloa ese ai o ia mai ia te ia.

44 Sa faauu Enosa i le selau tolu-sefulu ma le fa tausaga ma le fa masina, e le lima o Atamu.

45 Sa oo ifo le Atua ia Kainano i le vao i le fasefulu o ona tausaga; ma sa fetaiaʼi o ia ma Atamu i le malaga atu i le nofoaga o Setolameka. O ia na valusefulu-fitu tausaga o le matua i le taimi na maua ai e ia lona faauuga.

46 O Maalaelu na fa selau ivasefulu-ono tausaga ma le fitu aso le matua i le taimi na faauu ai o ia e le lima o Atamu, o lē na faamanuiaina foi o ia.

47 O Iareto na lua selau tausaga le matua i le taimi na faauu ai o ia i lalo o le lima o Atamu, o lē na faamanuiaina foi o ia.

48 O aEnoka na luasefulu-lima tausaga le matua i le taimi na faauu ai o ia i lalo o le lima o Atamu; ma na onosefulu-lima o ia ae faamanuia o ia e Atamu.

49 Ma sa vaai o ia i le Alii, ma sa savali o ia faatasi ma ia, ma sa i ai i luma o ona fofoga e lē aunoa; ma sa asavali o ia faatasi ma le Atua i le tolu selau ma le onosefulu-lima tausaga, na maua ai e ia le fa selau tolusefulu tausaga le matua i le taimi na eliua ai o ia.

50 O aMetusela na selau tausaga le matua i le taimi na faauu ai o ia i lalo o le lima o Atamu.

51 O Lameko na tolusefulu-lua tausaga le matua i le taimi na faauu ai o ia i lalo o le lima o Setu.

52 O aNoa na sefulu tausaga le matua i le taimi na faauu ai o ia i lalo o le lima o Metusela.

53 E tolu tausaga ae lei maliu Atamu, na valaaulia ai e ia Setu, Enosa, Kainano, Maalaelu, Iareto, Enoka, ma Metusela, o e sa afaitaulaga sili uma, faatasi ma e na totoe o ana fanau o e na amiotonu, i le vanu o eAtamu-onai-Amani, ma o iina na faaee atu ai e ia ia te i latou lana faamanuiaga mulimuli.

54 Ma sa afio mai le Alii ia te i latou, ma sa latou tutulai i luga ma faamanuia atu ia aAtamu, ma taʼua o ia o eMekaeli, le aloalii, le agelu sili.

55 Ma sa tuu mai e le Alii le faamafanafanaga ia Atamu, ma fetalai mai ia te ia: Ua Ou faatuina oe ia avea ma ulu; o le a tutupu mai ia te oe atunuu e tele, ma o le a avea oe o se aaloalii i luga o i latou e faavavau.

56 Ma sa tulai i luga Atamu i le lotolotoi o le faapotopotoga; ma, e ui ina sa faanoʼunoʼu o ia i le matua, ua tumu o ia i le Agaga Paia, ma avaloia soo se mea o le a oo mai i ana fanau e oo lava i le tupulaga mulimuli.

57 O nei mea uma sa tusia i le tusi a Enoka, ma o le a molimauina i le taimi tatau ai.

58 O le tiute foi o le aToasefululua, le efaauuina ma faatulagaina tatau o isi mautofi uma o le ekalesia, e tusa ma le faaaliga ua fai mai:

59 I le ekalesia a Keriso o i le laueleele o Siona, e faaopoopo i atulafono a le ekalesia e faatatau i pisinisi a le ekalesia—

60 E moni, Ou te fai atu ia te outou, ua fetalai mai ai le Alii o Au, e tatau ona i ai ni toeaina apulefaamalumalu e pulefaamalumalu i luga o i latou o e o le tofi o le toeaina;

61 Ma ni aositaulaga foi e pulefaamalumalu i luga o i latou o e o le tofi o le ositaulaga;

62 Ma ni aoao foi e apulefaamalumalu i luga o i latou o e o le tofi o le aoao, i le ala lava faapea, ma tiakono foi—

63 O le mea lea, mai le tiakono i le aoao, ma mai le aoao i le ositaulaga, ma mai ositaulaga i le toeaina, e pei ona tofia ai i latou taitoatasi, e tusa ma feagaiga ma poloaiga o le ekalesia.

64 Ona oo mai ai lea o le Perisitua Maualuga, le silisili lea o perisitua uma.

65 O le mea lea, e tatau ona i ai se tasi o le Perisitua Maualuga e tofia e pulefaamalumalu i luga o le perisitua, ma ia taʼua o ia o le Peresitene o le Perisitua Maualuga o le Ekalesia;

66 Po o, i ni isi upu, o le aFaitaulaga Sili Pulefaamalumalu i luga o le Perisitua Maualuga o le Ekalesia.

67 E mai lea lava e sau ai le faia o sauniga ma faamanuiaga i luga o le ekalesia, e ala i le afaaee o lima.

68 O le mea lea, o le tofi o le epikopo e lē tutusa i ai; ona o le tofi o le aepikopo e i ai lea i le faia o mea uma faaletino;

69 E ui i lea o se epikopo e ao ina filifilia mai le aPerisitua Maualuga, vagana ai o ia o se e tupuga emoni mai ia Arona;

70 Aua vagana ai o ia o se e tupuga moni mai ia Arona e lē mafai ona umia e ia ki o lena perisitua.

71 E ui i lea, o se faitaulaga sili, o lona uiga, e tusa ma le faatulagaga a Mekisateko, e mafai ona vaetofia i le faia o mea faaletino, ma maua se malamalama e uiga i ia mea e ala i le Agaga o le upumoni;

72 Ma avea foi o se afaamasino i Isaraelu, e fai pisinisi o le ekalesia, e nofo e faamasino i luga o e solitulafono e tusa ma molimau e pei ona o le a tuu mai i ona luma e tusa ma tulafono, e ala i le fesoasoani a ona fesoasoani, o e ua filifili e ia pe o le a filifili e ia mai totonu o toeaina o le ekalesia.

73 O le tiute lea o se epikopo e lē o se e tupuga moni mai ia Arona, ae ua faauu i le Perisitua Maualuga e tusa ma le faatulagaga a Mekisateko.

74 O le a faapea ona avea o ia o se faamasino, o se faamasino lautele lava i totonu o e nonofo i Siona, po o i se siteki o Siona, po o i soo se paranesi o le ekalesia e vaetofia i ai o ia i lenei galuega, sei oo ina faalauteleina tuaoi o Siona ma tatau ai ona i ai o ni isi epikopo po o faamasino i Siona po o isi mea.

75 Ma o le tulaga e oo i ai le iai o isi epikopo e tofia ia latou galulue i lea lava tofi.

76 Ae o se e tupuga moni mai ia Arona ua i ai le aiā faaletulafono i le tulaga peresitene o lenei perisitua, i aki o lea auaunaga, e galue ai i le tofi o le epikopo nao ia, e aunoa ma ni fesoasoani, vagana ai i se tulaga e faamasino ai se Peresitene o le Perisitua Maualuga, e tusa ma le faatulagaga a Mekisateko, e nofo ai o se faamasino i Isaraelu.

77 Ma o le faaiuga a soo se tasi o ia aufono, e tusa ai ma le poloaiga ua fai mai:

78 O lenei foi, e moni, Ou te toe fai atu ia te outou, o pisinisi sili ona taua o le ekalesia, ma faamasinoga sili ona afaigata o le ekalesia, o le tulaga e oo i ai le lē maua o se maliega i le faaiuga a le epikopo po o faamasino, ia tuu atu ma avatu i luga i le aufono a le ekalesia, i luma o le eAu Peresitene o le Perisitua Maualuga.

79 Ma o le Au Peresitene o le aufono o le Perisitua Maualuga o le a i ai le mana e valaaulia ai isi faitaulaga sili, e toasefululua lava, e fesoasoani o ni fesoasoani; ma o le a faapea ona i ai i le Au Peresitene o le Perisitua Maualuga ma ona fesoasoani, le mana e filifili ai i molimau e tusa ma tulafono o le ekalesia.

80 Ma a uma lenei faaiuga o le a lē toe manatuaina lea mea i luma o le Alii; ona o le aufono aupito maualuga lenei o le ekalesia a le Atua, ma o se faaiuga faaiu lea i luga o feteenaʼiga i mataupu faaleagaga.

81 E leai se tagata e auai i le ekalesia e tuʼusaunoaina mai lenei aufono a le ekalesia.

82 Ma o le tulaga e oo i ai le solitulafono o se Peresitene o le Perisitua Maualuga, ia manatua o ia i luma o le aufono lautele o le ekalesia, o e ia fesoasoani i ai fesoasoani e toasefululua o le Perisitua Maualuga;

83 Ma o la latou faaiuga i luga o lona ulu ia fai ma iuga o le feteenaʼiga e faatatau ia te ia.

84 E faapea ona leai ai o se tasi e faaesea mai le afaamasinotonu ma tulafono a le Atua, ina ia mafai ona faia o mea uma i le faatulagaga tatau ma le mamalu i ona luma, e tusa ma le upumoni ma le amiotonu.

85 O lenei foi, e moni Ou te fai atu ia te outou, o le tiute o se peresitene e i luga o le tofi o le atiakono, o le pulefaamalumalu i luga o tiakono e toasefululua, o le fono faatasi ma i latou, ma eaoao atu ia te i latou o latou tiute, e faagaeetia ai e le tasi le isi, e pei ona tuuina mai e tusa ma feagaiga.

86 O lenei foi o le tiute o le peresitene e i luga o le tofi o aaoao o le pulefaamalumalu i luga o aoao e luasefulu-fa, ma fono faatasi ma i latou, ma aoao atu ia te i latou tiute o lo latou tofi, e pei ona tuuina mai i feagaiga.

87 O lenei foi o le tiute o le peresitene e i luga o le Perisitua o Arona o le pulefaamalumalu i luga o aositaulaga e fasefulu-valu, ma fono faatasi ma i latou, e aoao atu ia te i latou tiute o lo latou tofi, e pei ona tuuina mai i feagaiga—

88 O lenei peresitene o se aepikopo; aua o se tasi lea o tiute o lenei perisitua.

89 O lenei foi, o le tiute o le peresitene e i luga o le tofi o atoeaina o le pulefaamalumalu i luga o toeaina e ivasefulu-ono, ma fono faatasi ma i latou, ma aoao i latou e tusa ma feagaiga.

90 O lenei au peresitene o se tasi e tu ese mai le au peresitene o le fitugafulu, ma ua faia mo i latou o e e lē amalaga atu i le lalolagi atoa.

91 O lenei foi, o le tiute o le Peresitene o le tofi o le Perisitua Maualuga o le apulefaamalumalu i le ekalesia atoa, ma ia avea e pei o eMose

92 Faauta, o le poto lenei; ioe, ia avea o se atagatavāai, o se etalifaaaliga, o se faaliliu-upu, ma se iperofeta, ua i ai omeaalofa uma a le Atua e faaee mai e ia i luga o le ulu o le ekalesia.

93 Ma ua tusa ai ma le faaaliga vaaia ua faaali mai ai le faatulagaga o le aToafitugafulu, e tatau ona i ai ia te i latou ni peresitene e toafitu e pulefaamalumalu i luga o i latou, e filifili mai i le aofai o le toafitugafulu;

94 Ma o le lona fitu o peresitene o nei peresitene e toafitu e pulefaamalumalu i luga o le toaono;

95 Ma o ia peresitene e toafitu e filifilia isi fitugafulu e ese mai fitugafulu muamua ua aofia ai i latou, ma ia pulefaamalumalu i o latou luga;

96 Ma isi foi fitugafulu, seia faateleina faafitu le fitugafulu, pe afai e manaomia tatau ai i le galuega i le tovine.

97 Ma o ia fitugafulu ia avea ma afaifeau femalagaai, e muamua i Nuuese ma i tagata Iutaia foi.

98 Aʼo isi mautofi o le ekalesia, o e e lē i ai i le Toasefululua, po o le Toafitugafulu, ua lē i lalo o le tiutetauave e malaga atu i atunuu uma, ae e malaga pe a faatagaina ai e o latou tulaga, e ui atonu ua latou umia ni tofi e tutusa le maualuluga ma le taua i le ekalesia.

99 O le mea lea, ia tuu atu nei i tagata taitoatasi e aoao lona atiute, ma galue i le tofi ua tofi i ai o ia, i le efiliga atoa.

100 O ia o lē e apaie o le a lē faitauina e eagavaa e tu, ma o ia o lē e lē aoaoina lona tiute ma faaali mai ua lē faamaonia o ia lava, o le a lē faitauina e agavaa e tu. E faapea lava. Amene.