Tusitusiga Paia
Folafolaga Aloaia— 2
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Folafolaga Aloaia—2

I E Ua Tatau i Ai:

I le aso 30 Setema 1978, i lona 148 o Konafesi Aoao Faaleafatausaga O Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai, na fofoga atu ai le saunoaga lenei e Peresitene N. Eldon Tanner, le Fesoasoani Muamua i le Au Peresitene Sili o le Ekalesia:

I le amataga lava o Iuni o le tausaga nei, na folafola atu ai e le Au Peresitene Sili ua maua e Peresitene Spencer W. Kimball se faaaliga ua tuu atu ai le perisitua ma faamanuiaga o le malumalu i alii agavaa uma o le Ekalesia. Ua talosaga mai Peresitene Kimball ia ou faailoa atu i le konafesi e faapea ina ua mavae ona maua e ia lenei faaaliga, lea na oo mai ia te ia ina ua mavae le manatunatu loloto ma talosaga uumi i totonu o potu paia o le malumalu, sa ia tuuina atu i ona fesoasoani, o e na taliaina ma ioe i ai. Ona tuu atu lea i le Korama a Aposetolo e Toasefululua, o e na ioe autasi i ai, ma tuu atu mulimuli ane ai i isi uso uma o au Pulega Aoao, o e foi na ioe autasi i ai.

Ua talosaga mai Peresitene Kimball ia ou faitau atu nei le tusi lenei:

8 Iuni, 1978

I taitai aoao ma taitai i alaalafaga uma o le perisitua O Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai i le lalolagi atoa:

Uso Pele e:

Aʼo matou molimauina le faalauteleina o le galuega a le Alii i luga o le lalolagi, matou te faafetai tele i le talia e tagata o atunuu e tele le savali o le talalelei toefuataiina, ma ua auai i le Ekalesia i se aofai faateleina pea. O lenei mea, ua uunaia ai i matou i se manaoga e tuu atu i tagata agavaa uma o le Ekalesia avanoa ma faamanuiaga uma ua tuuina mai i le talalelei.

I le matou iloa lelei o folafolaga na faia e perofeta ma peresitene o le Ekalesia o e na muamua ia te i matou, e faapea e i ai se taimi, i le fuafuaga e faavavau a le Atua, o le a mafai ona maua ai o le perisitua e o tatou uso uma ua agavaa, ma i le molimauina o le faamaoni o i latou o e ua taofia mai ai le perisitua, na matou aioi umi atu ai ma le naunautai mo i latou nei, o o tatou uso faamaoni, ma faaaluina itula e tele i le Potu Aluga o le Malumalu i le talosagaina o le Alii mo se taitaiga paia.

Ua faafofogaina e ia a matou talosaga, ma ua faamaonia mai i se faaaliga na oo mai i lena aso ua loa ona folafolaina e mafai ai ona maua e alii faamaoni ma agavaa uma o le Ekalesia le perisitua paia, faatasi ma le mana e faaaoga ai lona pule paia, ma olioli faatasi ma e ua pele ia te ia i faamanuiaga uma e tafe mai ai, e aofia ai faamanuiaga o le malumalu. E tusa ai la ma lea, ua mafai nei ona faauuina i le perisitua alii agavaa uma o le Ekalesia e aunoa ma se manatu i le ituaiga o tagata po o le lanu. Ua faatonuina taitai o le perisitua ia mulimuli i le aiaiga e faatatau i le faatalanoaina lelei o alii uma ua faamoemoeina mo le faauuga i le Perisitua Arona po o le Mekisateko ina ia mautinoa ua latou ola i tulaga faatonuina mo le agavaa.

Matou te folafola atu ma le mamalu ua faailoa mai nei e le Alii lona finagalo mo le faamanuiaina o ana fanau uma i le lalolagi atoa o e e faalogo i le leo o ana auauna tofia, ma saunia i latou lava e maua faamanuiaga uma o le talalelei.

Ma le faamaoni lava,

Spencer W. Kimball

N. Eldon Tanner

Marion G. Romney

O Le Au Peresitene Sili

I lo tatou aloaʼia ai o Spencer W. Kimball o le perofeta, tagatavāai, ma talifaaaliga, ma le peresitene O Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai, ua tuuina mai ia i tatou o se tino potopoto e taliaina lenei faaaliga o le afioga ma le finagalo o le Alii. O i latou uma o e e finagalo i ai ia faailoa mai i le sii mai o o outou aao taumatau. Ai se e faatuiese ia faaali mai i lea lava faailoga.

Na autasi le lagolagoina o le palota i le lafo faatu.

Aai o Sate Leki, Iutā, 30 Setema, 1978.