itulau autu
  Footnotes

  O Le
  Mataupu Faavae
  ma
  Feagaiga

  a le Ekalesia a Iesu Keriso
  o le Au Paia o Aso e Gata Ai

  Ua i ai Faaaliga na Tuuina mai ia
  Iosefa Samita, le Perofeta
  Faatasi ma ni isi o Faaopoopoga na Faia e ona sui
  i le Au Peresitene o le Ekalesia

  Ua Faasalalauina e
  le Ekalesia a Iesu Keriso
  o le Au Paia o Aso e Gata Ai

  Aai o Sate Leki, Iutā, U.S.A. 2011