Tusitusiga Paia
itulau autu
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

O Le
Mataupu Faavae
ma
Feagaiga

a le Ekalesia a Iesu Keriso
o le Au Paia o Aso e Gata Ai

Ua i ai Faaaliga na Tuuina mai ia
Iosefa Samita, le Perofeta
Faatasi ma ni isi o Faaopoopoga na Faia e ona sui
i le Au Peresitene o le Ekalesia

Ua Faasalalauina e
le Ekalesia a Iesu Keriso
o le Au Paia o Aso e Gata Ai

Aai o Sate Leki, Iutā, U.S.A. 2011