Tusitusiga Paia
O Le Faatomuaga
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

O Le Faatomuaga

O le Mataupu Faavae ma Feagaiga o se aofaiga o faaaliga paia ma folafolaga musuia na tuuina mai mo le faatuina ma le faatonutonuga o le malo o le Atua i luga o le lalolagi i aso e gata ai. E ui ina atonu e faatatau le tele o vaega i tagata O Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai, o savali, lapataiga, ma timaiga ua mo le manuia o tagata uma, ma ua i ai se valaau atu i tagata uma o i soo se mea ia faalogo i le siufofoga o le Alii o Iesu Keriso, ua fetalai mai ia te i latou mo lo latou manuia faaletino ma lo latou olataga tumau-faavavau.

O le tele o faaaliga ua i lenei tuufaatasiga, na maua e ala mai ia Iosefa Samita, Laitiiti, le uluai perofeta ma o le peresitene lea O Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai. O isi faaaliga na tuuina mai e ala mai i ni isi o ona sui i le Au Peresitene (tagai i ulutala o vaega 135, 136, ma le 138, ma Folafolaga Aloaia 1 ma le 2).

O le tusi o Mataupu Faavae ma Feagaiga o se tasi o tusi faavae o le Ekalesia e o faatasi ma le Tusi Paia, le Tusi a Mamona, ma le Penina Tau Tele. E ui i lea, o le Mataupu Faavae ma Feagaiga ua tulaga ese ona e lē o se faaliliuga o se tusi mai anamua, ae o se tusi na pogai mai i ona-po-nei ma sa tuuina mai e le Atua e ala mai i ana perofeta filifilia mo le toefuataiga o lana galuega paia ma le faatuina o le malo o le Atua i luga o le lalolagi i ona-po-nei. I nei faaaliga, e faalogoina e le tagata le siufofoga mālū ae manino o le Alii o Iesu Keriso, ua toe fetalai mai i le tisipenisione o le atoaga o taimi; ma o le galuega ua amata ai o se sauniuniga lea mo lona afio mai faalua, i le faataunuuga lea o, ma tusa ai ma, upu a perofeta paia uma talu mai le amataga o le lalolagi.

O Iosefa Samita, Laitiiti, na soifua mai i le aso 23 o Tesema 1805, i Sarona, Itumalo o Uinesora, Veromota. I taimi o le laitiiti lava o lona soifua, na sii atu ai o ia ma lona aiga i Manaseta, i le itu i sisifo o Niu Ioka. O le taimi aʼo nofo o ia latalata ane i Manaseta i le tau totogo o le 1820, i le sefulu fa o ona tausaga, na maua ai e ia lana uluai faaaliga vaaia, lea na asia tino ai o ia e le Atua, le Tamā Faavavau, ma lona Alo o Iesu Keriso. Sa taʼu mai ia te ia i lenei faaliga vaaia o le Ekalesia moni a Iesu Keriso lea sa faatuina i taimi o le Feagaiga Fou, ma lea sa tuuina mai ai le atoatoaga o le talalelei, ua lē o toe i ai i luga o le lalolagi. Sa sosoo ona oo mai ai o isi faaaliga paia na aoao ai o ia e agelu e toatele; sa faailoa mai ia te ia ua i ai i le Atua se galuega faapitoa mo ia e fai i luga o le lalolagi ma o le a ala mai ia te ia ona toefuatai mai o le Ekalesia a Iesu Keriso i le lalolagi.

Aʼo gasolo le taimi, sa oo ina faagafatia Iosefa Samita i se fesoasoani paia e faaliliu ma lomia le Tusi a Mamona. Aʼo faia lea, sa faauuina o ia ma Oliva Kaotui i le Perisitua Arona e Ioane le Papatiso ia Me 1829 (tagai i le MF&F 13), ma i se taimi vave ane ina ua mavae lea sa faauuina ai foi i laua i le Perisitua Mekisateko e Aposetolo anamua o Peteru, Iakopo, ma Ioane (tagai i le MF&F 27:12). Na mulimuli mai i lena isi faauuga na faaee mai ai i o laua luga ki o le perisitua e Mose, Elia, Elaia, ma le toatele o perofeta anamua (tagai i le MF&F 110; 128:18, 21). O nei faauuga, i le moni lava, o se toefuataiga mai lea o le pule paia i tagata i luga o le lalolagi. O le aso 6 o Aperila 1830, i lalo o le taitaiga mai le lagi, na faatulaga ai e le Perofeta o Iosefa Samita le Ekalesia, ma sa faapea ona toe faagaoioia ai o le Ekalesia moni a Iesu Keriso o se faalapotopotoga i tagata, faatasi ma le pule e aoao atu ai le talalelei ma fai ai sauniga o le olataga. (Tagai i le Penina Tau Tele, Iosefa Samita—Talafaasolopito 1:1–75, ma le MF&F 20.)

O nei faaaliga paia na maua mai o ni tali i talosaga, i taimi o le manaomia, ma na afua mai i tulaga moni lava faalesoifuaga na i ai ni tagata moni lava. Sa saili le Perofeta ma e na galulue faatasi ma ia taitaiga paia, ma o nei faaaliga ua faamaonia ai sa latou mauaina. E vaaia e le tagata i nei faaaliga le toefuataiga ma le fofolaina mai o le talalelei a Iesu Keriso ma le faafeao mai o le tisipenisione o le atoaga o taimi. Ua faaali mai foi i nei faaaliga le gasolo atu i sisifo o le Ekalesia mai Niu Ioka ma Penisilevania i Ohaio, i Misuri, i Ilinoi, ma mulimuli lava i le Pesini Tele o Amerika i sisifo atoa ma tauiviga malolosi a le Au Paia i le taumafaiga e ati aʼe Siona i luga o le lalolagi i taimi o ona-po-nei.

O le tele o vaega muamua e faatatau i mataupu e uiga i le faaliliuga ma le lomiga o le Tusi a Mamona (tagai i le vaega 3, 5, 10, 17, ma le 19). O ni isi o vaega mulimuli mai ai ua faaali mai ai le galuega a le Perofeta o Iosefa Samita i le faia lea o se faaliliuga musuia o le Tusi Paia, lea na maua mai ai le tele o vaega faalemataupu faavae tetele (mo se faataitaiga, tagai i vaega 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91, ma le 132, ia ua taitasi ma i ai ni o latou sootaga saʼo i le faaliliuga o le Tusi Paia).

Ua tuuina mai i nei faaaliga mataupu faavae o le talalelei faatasi ma faamalamalamaga e uiga i mataupu autu e pei o le natura o le Aigaatua, le tupuaga o le tagata, le i ai moni o Satani, le faamoemoega o le olaga faaletino, le tatau ai o le usiusitai, le tatau ai o le salamo, galuega a le Agaga Paia, sauniga ma faiga e faatatau i le olataga, le taunuuga o le lalolagi, tulaga lumanai o le tagata pe a mavae le Toetutu ma le Faamasinoga, le faavavau o le mafutaga o le faaipoipoga, ma le natura e faavavau o le aiga. Ua faapea foi, ona faaali mai ai le fofola faasolosolo lemu mai o le faatulagaga o le taitaiga o le Ekalesia i le valaauliaina o epikopo, le Au Peresitene Sili, le Aufono a le Toasefululua, ma le Au Fitugafulu ma le faatutuina o isi tofi ma korama pulefaamalumalu. Mulimuli lava, o le molimau ua tuuina mai ai e uiga ia Iesu Keriso—lona paia, lona mamalu, lona atoatoa, lona alofa, ma lona mana togiola—ua avea ai lenei tusi ma tusi aoga tele i le aiga o tagata, ma ua sili atu lona taua nai lo ʼoa o le lalolagi atoa.

E i ai ni isi o faaaliga sa lomia i Siona (Initipene), i Misuri, i le 1833, i lalo o le igoa A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ (O se Tusi o Poloaiga mo le Taitaiga o le Ekalesia a Keriso). E faatatau i lenei lomiga, ua tuuina mai e toeaina o le Ekalesia la latou molimau faamaoni e faapea, sa molimau mai e le Alii i o latou agaga, ua moni nei faaaliga. Aʼo fesootai pea e lē aunoa le Alii faatasi ma ana auauna, e i ai se tuufaatasiga tele o ia faaaliga na lomia i le lua tausaga mulimuli ane i Katelani, Ohaio, i le igoa o le Doctrine and Covenants of the Church of the Latter Day Saints (Mataupu Faavae ma Feagaiga a le Ekalesia o le Au Paia o Aso e Gata Ai). O le lomiga lenei i le 1835, sa faapipii i ai le molimau tusia a Aposetolo e Toasefululua e faapea:

O Le Molimau a
Aposetolo e Toasefululua i le Moni O Le
Tusi o Mataupu Faavae ma Feagaiga

O le Mau a Molimau i le Tusi o Poloaiga a le Alii, poloaiga ia na Ia tuuina mai i Lana Ekalesia e ala mai ia Iosefa Samita, Laitiiti, o lē na tofia i le leo o le Ekalesia mo lenei faamoemoe:

O lea, matou te lagona ai le fia molimau atu i le lalolagi atoa o tagata, i tagata uma o i luga o le lalolagi, ua molimauina e le Alii i o matou agaga, e ala i le Agaga Paia na liligi mai i luga o i matou, o nei poloaiga na tuuina mai e ala mai i musumusuga a le Atua, ma ua aoga mo tagata uma, ma ua moni lava.

Matou te tuu atu lenei molimau i le lalolagi, ma o le Alii o lo matou fesoasoani lea; ma o le alofa tunoa o le Atua le Tamā, ma Lona Alo o Iesu Keriso, na tuu mai ai ia te i matou ia matou mauaina lenei avanoa o le tuuina atu o lenei molimau i le lalolagi, ma o se avanoa lea ua matou olioli tele ai, ma tatalo atu i le Alii e lē aunoa, ia aoga i le fanauga a tagata.

O suafa o le Toasefululua o:

Thomas B. Marsh

Tavita W. Patten

Brigham Young

Heber C. Kimball

Orson Hyde

Viliamu E. McLellin

Parley P. Pratt

Luka S. Ioanesone

Viliamu Samita

Orson Pratt

Ioane F. Boynton

Laimani E. Ioanesone

I lomiga na sosoo ai o le Mataupu Faavae ma Feagaiga, na faaopoopo ai i ai isi faaaliga faaopoopo po o isi mataupu talafaamaumau, e pei ona mauaina ma e pei ona taliaina e faapotopotoga tatau ai po o konafesi a le Ekalesia.

Amata mai i le lomiga o le 1835, sa aofia ai foi se faasologa o ni lesona e fitu i mataupu tau i le Atua; sa taʼua ia lesona o Lectures on Faith (Tautalaga e uiga i le Faatuatua). O ia lesona sa saunia mo le faaaogaina i le Aoga a Perofeta i Katelani, Ohaio, mai le 1834 i le 1835. E ui ina aoga mo le mataupu faavae ma aoaoga, ae sa aveese ia tautalaga mai le Mataupu Faavae ma Feagaiga talu mai le lomiga o le 1921, ona sa lei tuuina mai pe sa tuuina atu ia tautalaga i le Ekalesia atoa o ni faaaliga.

Ua faamaonia e i ai ni sese sa faaauauina i lomiga ua mavae ua lomia ia i le gagana Peretania, aemaise lava i vaega o le talafaasolopito o ulutala o vaega. O lea, ua i ai i le lomiga lenei faasaʼoga e faatatau i aso ma igoa o nofoaga ma isi foi faasaʼosaʼoga laiti i mea sa manatu ua tatau ai. Ua faia nei suiga ina ia aumai ai le tusi ia talafeagai ma tusifaamaumau talafaasolopito. O isi vaega faapitoa o le lomiga fou lenei e aofia ai le faaleleia atili o mau fefaasinoaʼi, ulutala o vaega, ma le aotelega o mataupu, o nei mea uma ua fuafua e fesoasoani ai i tagata faitau ia malamalama ma olioli ai i savali a le Alii e pei ona tuuina mai i le Mataupu Faavae ma Feagaiga.

Ua i ai i faatomuaga o vaega o le Mataupu Faavae ma Feagaiga ni faasinomaga i le History of the Church (Talafaasolopito o le Ekalesia). O le History of the Church o se talafaasolopito O Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai e fitu ona tusi, mai le 1820 e oo mai i le 1848. Ona o nei tusi e lei faaliliuina ma e nao le gagana Peretania ua maua ai, o upusii e faasino i le History of the Church o loo i faatomuaga o vaega o le lomiga lenei o le Mataupu Faavae ma Feagaiga, ua faasino i tusi faa-Peretania o lea talafaasolopito.