Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 52
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 52

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i toeaina o le Ekalesia, i Katelani, Ohaio, 7 Iuni 1831 (History of the Church, 1:175–179). Sa faia se konafesi i Katelani, na amata i le aso 3 ma faaiu i le aso 6 o Iuni. O le konafesi lenei na fai ai faauuga faapitoa muamua i le tofi o le faitaulaga sili, ma iloa ai ni faaaliga o agaga pepelo ma taufaasese ma sa tutuliese.

1–2, Ua fuafuaina le konafesi e sosoo ai e fai i Misuri; 3–8, Ua faia tofiga o ni isi o toeaina faapitoa ia malaga faatasi; 9–11, Ia aoao atu e toeaina mea ua tusia e aposetolo ma perofeta; 12–21, O i latou ua faamalamalamaina e le Agaga latou te aumai fua o le viiga ma le poto; 22–44, Ua tofia toeaina eseese e o atu e talai atu le talalelei aʼo malaga atu i Misuri mo le konafesi.

1 Faauta, ua faapea ona fetalai mai o le Alii i toeaina o e ua ia avalaaulia ma filifilia i aso nei e gata ai, i le siufofoga o lona Agaga—

2 Ua fetalai mai: O Au, o le Alii, o le a faailoa atu ia te outou mea ua Ou loto ia outou faia mai le taimi nei seia oo atu i le konafesi e sosoo ai, lea o le a faia i Misuri, i luga o le alaueleele o le a Ou efaapaiaina mo loʼu nuu, o e o se itoe vaega o Iakopo, ma i latou o e o suli e tusa ma le ofeagaiga.

3 O le mea lea, e moni Ou te fai atu ia te outou, ia tuu atu i aʼu auauna o Iosefa Samita, Laitiiti, ma Sini Rikitone, e alu la laua malaga i le taimi lava e mafai ona faia ai o ni sauniuniga e tuua ai o laua aiga, ma malaga atu i le laueleele o Misuri.

4 Ma o le tulaga e oo i ai le la faamaoni ia te aʼu, o le a faailoa atu ia te i laua mea la te faia;

5 Ma o le a faailoa atu foi, ia te i laua, i le tulaga e oo i ai le la faamaoni, o le alaueleele o lo outou tofi.

6 Ma o le tulaga e oo i ai le lē faamaoni o i laua, o le a vavae ese i laua, e pei lava ona Ou loto i ai, e pei ona lelei ia te aʼu.

7 O lenei foi, e moni Ou te fai atu ia te outou, ia tuu atu i laʼu auauna o Laimani Uaite ma laʼu auauna o Ioane Corrill, ia alu atu vave la laua malaga;

8 Ma o laʼu auauna foi o Ioane Murdock, ma laʼu auauna o Ailama Samita, ia alu la laua malaga i le nofoaga lava lena e tasi e ui atu i Titeroi.

9 Ma ia tuu i laua e malaga mai iina ma talai atu le afioga i le ala, ia a fai atu ni isi lava mea nai lo mea ua tusia e eperofeta ma aposetolo, ma mea e aoao atu ia te i laua e le iFaamafanafana e ala i le tatalo o le faatuatua.

10 Ia tuu atu ia te i latou e o atu ataitoalua, ma ia faapea ona tuu atu ia te i latou e talai atu i le ala i faapotopotoga uma, ma papatiso atu i le evai, ma le faaee atu o ilima i tafatafa o le vai.

11 Ona ua faapea ona fetalai mai o le Alii, o le a Ou sele faapuupuu laʼu galuega i le aamiotonu, ona e oo mai aso o le a Ou auina atu ai le faamasinoga mo le manumalo.

12 Ma tuu atu i laʼu auauna o Laimani Uaite ia faaeteete, ona e manao Satani e alulu o ia e pei o le aputi.

13 Ma faauta, o ia o lē e afaamaoni o le a faia o ia ma pule i luga o mea e tele.

14 O lenei foi, o le a Ou tuu atu ia te outou se ata i mea uma, ina ia lē faaseseina outou; ona ua i ai Satani i le salafa o le laueleele, ma ua fealuai o ia e faasese i atunuu—

15 O le mea lea, o ia o lē e tatalo, o lē ua aagasalamo lona agaga, o ia lava lea Ou te etalia pe afai e usiusitai o ia i aʼu isauniga.

16 O ia o lē e tautala atu, o lē ua agasalamo lona agaga, o lē o lana gagana e agamalu ma faagaeetia, o ia lava lea ua mai le Atua pe afai e usiusitai o ia i aʼu sauniga.

17 O lenei foi, o ia o lē e gatete i lalo o loʼu mana o le a afaamalosia, o le a ia aumai fua o le viiga ma le epoto, e tusa ma faaaliga ma upumoni ua Ou tuu atu ia te outou.

18 O lenei foi, o ia o lē ua toilalo ma ua lē aaumaia ni fua, e tusa lava ma lenei ata, ua lē a aʼu o ia.

19 O le mea lea, o le ata lenei tou te ailoa ai agaga i tulaga uma i lalo o le lagi atoa.

20 Ma ua oo mai aso; e tusa ma le faatuatua o tagata o le a faapea lava ona afaia ia te i latou.

21 Faauta, ua tuu atu lenei poloaiga i toeaina uma o e ua Ou filifilia.

22 O lenei foi, e moni Ou te fai atu ia te outou, ia tuu atu i laʼu auauna o aThomas B. Marsh ma laʼu auauna o Ezra Thayre, e alu foi la laua malaga, ma talai atu le afioga i le ala i lea lava laueleele.

23 O lenei foi, ia tuu atu i laʼu auauna o Isaako Morley ma laʼu auauna o Ezra Booth e alu la laua malaga, ma talai atu foi le afioga i le ala i lea lava laueleele.

24 O lenei foi, ia tuu atu i aʼu auauna o aEteuati Paterika ma Matini Harisi e alu la laua malaga faatasi ma aʼu auauna o Sini Rikitone ma Iosefa Samita, Laitiiti.

25 Ia tuu atu i aʼu auauna o Tavita Uitimera ma Harvey Whitlock e alu foi la laua malaga, ma talai atu i le ala i lea lava laueleele.

26 Ma ia tuu atu i aʼu auauna o aParley P. Pratt ma eOrson Pratt e alu la laua malaga, ma talai atu i le ala, i lea lava laueleele.

27 Ma ia tuu atu foi i aʼu auauna o Solomon Hancock ma Simeona Kata e alu la laua malaga i lea lava laueleele, ma talai atu i le ala.

28 Tuu atu foi i aʼu auauna o Edson Fuller ma Jacob Scott e alu la laua malaga.

29 Tuu atu foi i aʼu auauna o Levi W. Hancock ma Zebedee Coltrin e alu la laua malaga.

30 Tuu atu foi i aʼu auauna o Reynolds Cahoon ma Samuel H. Samita e alu la laua malaga.

31 Tuu atu foi i aʼu auauna o Wheeler Baldwin ma Viliamu Kata e alu la laua malaga.

32 Ma tuu atu i aʼu auauna o aNewel Knight ma Selah J. Griffin ia faauuina i laua uma, ma alu foi la laua malaga.

33 Ioe, e moni Ou te fai atu, ia tuu atu ia te i latou uma nei e o a latou malaga i le nofoaga e tasi, i o latou ala eseese, ma ia lē ati aʼe le tasi tagata i luga o le afaavae o le isi, pe malaga i le ala o le isi.

34 O ia o lē e faamaoni, o ia lea o le a tausia ma faamanuiaina i afua e tele.

35 O lenei foi, Ou te fai atu ia te outou, ia tuu atu i aʼu auauna o Iosefa Wakefield ma Solomon Humphrey e alu la laua malaga i laueleele i sasae;

36 Ia tuu atu ia te i laua e galulue i o laua aiga, ia lē atalai atu ni isi lava mea nai lo o perofeta ma aposetolo, o mea ua la evaaia ma faalogoina ma italitonu moni i ai, ina ia faataunuuina valoaga.

37 Ona o le solitulafono, ia tuu le mea na faaee i luga o Heman Basset ia aaveesea mai ia te ia, ma tuu i luga o le ulu o Simonds Ryder.

38 O lenei foi, e moni Ou te fai atu ia te outou, ia afaauu Iareto Kata o se ositaulaga, ma ia faauu Siaosi James o se eositaulaga.

39 Ia tuu atu i le toe o toeaina e aleoleo i luga o aulotu, ma talai atu le afioga i itulagi faataamilo ia te i latou; ma ia tuu atu ia te i latou e galulue i o latou lava lima ina ia lē i ai se eifo i tupua po o se amioleaga e faia.

40 Ma ia manatua i mea uma e ua amatitiva ma e ua lē etagolima, e ua mamai ma e ua puapuagatia, ona o ia o lē na te lē faia ia mea, o ia lava lea e lē o soʼu soo.

41 O lenei foi, ia tuu atu i aʼu auauna o Iosefa Samita, Laitiiti, ma Sini Rikitone ma Eteuati Paterika, ia latou ave faatasi ma i latou se atusi faamaonia mai le ekalesia. Ma ia i ai foi se tusi faamaonia e maua mo laʼu auauna o Oliva Kaotui.

42 Ma e faapea ai, e pei lava ona Ou fai atu ai, afai tou te faamaoni o le a outou faapotopoto faatasi outou lava e olioli i luga o le laueleele o aMisuri, le laueleele lea o lo outou etofi, lea o loo avea nei ma laueleele o outou fili.

43 Ae, faauta, o Aʼu, o le Alii, o le a faavaveina le aai i lona taimi, ma o le a faapaleina e e faamaoni i le aolioli ma le fiafia.

44 Faauta, o Aʼu o Iesu Keriso, le Atalii o le Atua, ma o le a Ou asii aʼe i latou i luga i le aso e gata ai. E faapea lava. Amene.