Faasologa o Vaega e Tusa ma Taimi na Maua ai
  Footnotes

  Faasologa o Vaega e Tusa ma Taimi na Maua ai

  Taimi

  Nuu

  Vaega

  1823

  Setema

  Manaseta, Niu Ioka

  2

  1828

  Iulai

  Haramoni, Penisilevania

  3

  Taumafanafana

  Haramoni, Penisilevania

  10

  1829

  Fepuari

  Haramoni, Penisilevania

  4

  Mati

  Haramoni, Penisilevania

  5

  Aperila

  Haramoni, Penisilevania

  6, 7, 8, 9

  Me

  Haramoni, Penisilevania

  11, 12, 13

  Iuni

  Feiete, Niu Ioka

  14, 15, 16, 17, 18

  1830

  Mati

  Manaseta, Niu Ioka

  19

  Aperila

  Feiete, Niu Ioka

  20*, 21

  Aperila

  Manaseta, Niu Ioka

  22, 23

  Iulai

  Haramoni, Penisilevania

  24, 25, 26

  Aokuso

  Haramoni, Penisilevania

  27

  Setema

  Feiete, Niu Ioka

  28, 29, 30, 31

  Oketopa

  Feiete, Niu Ioka

  32*, 33

  Novema

  Feiete, Niu Ioka

  34

  Tesema

  Feiete, Niu Ioka

  35, 36, 37

  1831

  Ianuari

  Feiete, Niu Ioka

  38, 39, 40

  Fepuari

  Katelani, Ohaio

  41, 42, 43, 44

  Mati

  Katelani, Ohaio

  45, 46, 47, 48, 49

  Me

  Katelani, Ohaio

  50

  Me

  Tomasone, Ohaio

  51

  Iuni

  Katelani, Ohaio

  52, 53, 54, 55, 56

  Iulai

  Siona, Itumalo o Siakisone, Misuri

  57

  Aokuso

  Siona, Itumalo o Siakisone, Misuri

  58, 59, 60

  Aokuso

  Tafatafa o le Vaitafe o Misuri, Misuri

  61, 62

  Aokuso

  Katelani, Ohaio

  63

  Setema

  Katelani, Ohaio

  64

  Oketopa

  Hairama, Ohaio

  65

  Oketopa

  Oreni, Ohaio

  66

  Novema

  Hairama, Ohaio

  1, 67, 68, 69, 133

  Novema

  Katelani, Ohaio

  70

  Tesema

  Hairama, Ohaio

  71

  Tesema

  Katelani, Ohaio

  72

  1832

  Ianuari

  Hairama, Ohaio

  73, 74

  Ianuari

  Ameresi, Ohaio

  75

  Fepuari

  Hairama, Ohaio

  76

  Mati

  Hairama, Ohaio

  77, 78, 79, 80, 81

  Aperila

  Itumalo o Siakisone, Misuri

  82, 83

  Aperila

  Initipene, Misuri

  83

  Aokuso

  Hairama, Ohaio

  99

  Setema

  Katelani, Ohaio

  84

  Novema

  Katelani, Ohaio

  85

  Tesema

  Katelani, Ohaio

  86, 87*, 88

  1833

  Fepuari

  Katelani, Ohaio

  89

  Mati

  Katelani, Ohaio

  90, 91, 92

  Me

  Katelani, Ohaio

  93, 94

  Iuni

  Katelani, Ohaio

  95, 96

  Aokuso

  Katelani, Ohaio

  97, 98

  Oketopa

  Perisipoka, Niu Ioka

  100

  Tesema

  Katelani, Ohaio

  101

  1834

  Fepuari

  Katelani, Ohaio

  102, 103

  Aperila

  Katelani, Ohaio

  104*

  Iuni

  Vaitafe Fagota, Misuri

  105

  Novema

  Katelani, Ohaio

  106

  1835

  Mati

  Katelani, Ohaio

  107

  Aokuso

  Katelani, Ohaio

  134

  Tesema

  Katelani, Ohaio

  108

  1836

  Ianuari

  Katelani, Ohaio

  137

  Mati

  Katelani, Ohaio

  109

  Aperila

  Katelani, Ohaio

  110

  Aokuso

  Salema, Masatusa

  111

  1837

  Iulai

  Katelani, Ohaio

  112

  1838

  Mati

  Fa Uesi, Misuri

  113*

  Aperila

  Fa Uesi, Misuri

  114, 115

  Me

  Mapue Oso, Itumalo o Tevesi, Misuri

  116

  Iulai

  Fa Uesi, Misuri

  117, 118, 119, 120

  1839

  Mati

  Falepuipui o Lipereti, Itumalo o Kelei, Misuri

  121, 122, 123

  1841

  Ianuari

  Navu, Ilinoi

  124

  Mati

  Navu, Ilinoi

  125

  Iulai

  Navu, Ilinoi

  126

  1842

  Setema

  Navu, Ilinoi

  127, 128

  1843

  Fepuari

  Navu, Ilinoi

  129

  Aperila

  Ramusi, Ilinoi

  130

  Me

  Ramusi, Ilinoi

  131

  Iulai

  Navu, Ilinoi

  132

  1844

  Iuni

  Navu, Ilinoi

  135

  1847

  Ianuari

  Uinita Kuata, (ua taua nei o Nepurasaka)

  136

  1890

  Oketopa

  Aai o Sate Leki, Iutā

  Folafolaga Aloaia—1

  1918

  Oketopa

  Aai o Sate Leki, Iutā

  138

  1978

  Iuni

  Aai o Sate Leki, Iutā

  Folafolaga Aloaia—2

  • I le nuu pe latalata i le nofoaga po o le nuu ua taua.