Tusitusiga Paia
Faasologa o Vaega e Tusa ma Taimi na Maua ai
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Faasologa o Vaega e Tusa ma Taimi na Maua ai

Taimi

Nuu

Vaega

1823

Setema

Manaseta, Niu Ioka

2

1828

Iulai

Haramoni, Penisilevania

3

Taumafanafana

Haramoni, Penisilevania

10

1829

Fepuari

Haramoni, Penisilevania

4

Mati

Haramoni, Penisilevania

5

Aperila

Haramoni, Penisilevania

6, 7, 8, 9

Me

Haramoni, Penisilevania

11, 12, 13

Iuni

Feiete, Niu Ioka

14, 15, 16, 17, 18

1830

Mati

Manaseta, Niu Ioka

19

Aperila

Feiete, Niu Ioka

20*, 21

Aperila

Manaseta, Niu Ioka

22, 23

Iulai

Haramoni, Penisilevania

24, 25, 26

Aokuso

Haramoni, Penisilevania

27

Setema

Feiete, Niu Ioka

28, 29, 30, 31

Oketopa

Feiete, Niu Ioka

32*, 33

Novema

Feiete, Niu Ioka

34

Tesema

Feiete, Niu Ioka

35, 36, 37

1831

Ianuari

Feiete, Niu Ioka

38, 39, 40

Fepuari

Katelani, Ohaio

41, 42, 43, 44

Mati

Katelani, Ohaio

45, 46, 47, 48, 49

Me

Katelani, Ohaio

50

Me

Tomasone, Ohaio

51

Iuni

Katelani, Ohaio

52, 53, 54, 55, 56

Iulai

Siona, Itumalo o Siakisone, Misuri

57

Aokuso

Siona, Itumalo o Siakisone, Misuri

58, 59, 60

Aokuso

Tafatafa o le Vaitafe o Misuri, Misuri

61, 62

Aokuso

Katelani, Ohaio

63

Setema

Katelani, Ohaio

64

Oketopa

Hairama, Ohaio

65

Oketopa

Oreni, Ohaio

66

Novema

Hairama, Ohaio

1, 67, 68, 69, 133

Novema

Katelani, Ohaio

70

Tesema

Hairama, Ohaio

71

Tesema

Katelani, Ohaio

72

1832

Ianuari

Hairama, Ohaio

73, 74

Ianuari

Ameresi, Ohaio

75

Fepuari

Hairama, Ohaio

76

Mati

Hairama, Ohaio

77, 78, 79, 80, 81

Aperila

Itumalo o Siakisone, Misuri

82, 83

Aperila

Initipene, Misuri

83

Aokuso

Hairama, Ohaio

99

Setema

Katelani, Ohaio

84

Novema

Katelani, Ohaio

85

Tesema

Katelani, Ohaio

86, 87*, 88

1833

Fepuari

Katelani, Ohaio

89

Mati

Katelani, Ohaio

90, 91, 92

Me

Katelani, Ohaio

93, 94

Iuni

Katelani, Ohaio

95, 96

Aokuso

Katelani, Ohaio

97, 98

Oketopa

Perisipoka, Niu Ioka

100

Tesema

Katelani, Ohaio

101

1834

Fepuari

Katelani, Ohaio

102, 103

Aperila

Katelani, Ohaio

104*

Iuni

Vaitafe Fagota, Misuri

105

Novema

Katelani, Ohaio

106

1835

Mati

Katelani, Ohaio

107

Aokuso

Katelani, Ohaio

134

Tesema

Katelani, Ohaio

108

1836

Ianuari

Katelani, Ohaio

137

Mati

Katelani, Ohaio

109

Aperila

Katelani, Ohaio

110

Aokuso

Salema, Masatusa

111

1837

Iulai

Katelani, Ohaio

112

1838

Mati

Fa Uesi, Misuri

113*

Aperila

Fa Uesi, Misuri

114, 115

Me

Mapue Oso, Itumalo o Tevesi, Misuri

116

Iulai

Fa Uesi, Misuri

117, 118, 119, 120

1839

Mati

Falepuipui o Lipereti, Itumalo o Kelei, Misuri

121, 122, 123

1841

Ianuari

Navu, Ilinoi

124

Mati

Navu, Ilinoi

125

Iulai

Navu, Ilinoi

126

1842

Setema

Navu, Ilinoi

127, 128

1843

Fepuari

Navu, Ilinoi

129

Aperila

Ramusi, Ilinoi

130

Me

Ramusi, Ilinoi

131

Iulai

Navu, Ilinoi

132

1844

Iuni

Navu, Ilinoi

135

1847

Ianuari

Uinita Kuata, (ua taua nei o Nepurasaka)

136

1890

Oketopa

Aai o Sate Leki, Iutā

Folafolaga Aloaia—1

1918

Oketopa

Aai o Sate Leki, Iutā

138

1978

Iuni

Aai o Sate Leki, Iutā

Folafolaga Aloaia—2