Sveti spisi
Nauk in zaveze 101
nazaj naprej

101. razdelek

Razodetje, dano preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 16. in 17. decembra 1833. Tačas so sveti, ki so se zbrali v Misuriju, prenašali veliko preganjanje. Drhal jih je pregnala z domov v okraju Jackson in nekateri sveti so se poskusili nastaniti v okrajih Van Buren, Lafayette in Ray, vendar jim je preganjanje sledilo. Glavnina svetih je bila tisti čas v okraju Clay v Misuriju. Posameznikom Cerkve se je veliko grozilo s smrtjo. Sveti v okraju Jackson so izgubili pohištvo, oblačila, živino in drugo osebno imetje in uničeni so bili številni njihovi pridelki.

1–8 Sveti so okarani in prizadeti zaradi svojih prestopkov. 9–15 Gospodova togota bo doletela narode, toda njegovo ljudstvo bo zbrano in potolaženo. 16–21 Ustanovljen bo Sion in njegovi koli. 22–31 Pojasnjena je narava življenja v tisočletnici. 32–42 Takrat bodo sveti blagoslovljeni in poplačani. 43–62 Prilika o plemiču in oljkah ponazarja težave in končno odkupitev Siona. 63–75 Sveti naj se še naprej zbirajo. 76–80 Gospod je uzakonil ustavo Združenih držav. 81–101 Sveti naj zaprosijo za odškodnino za krivice glede na priliko o ženski in krivičnem sodniku.

1 Resnično vam pravim glede vaših bratov, ki so bili prizadeti in apreganjani in bizgnani iz dežele svoje dediščine —

2 jaz, Gospod, sem dopustil, da jih je doletela astiska, s katero so bili prizadeti zaradi svojih bprestopkov;

3 vendar jih bom priznal za asvoje in moji bodo tisti dan, ko bom prišel zbrat svoje dragulje.

4 Zato morajo biti aokarani in preizkušeni, in sicer kakor bAbraham, ki mu je bilo zapovedano, naj daruje svojega edinega sina.

5 Kajti vsi tisti, ki karanja ne bodo prenesli, temveč me bodo azanikali, ne morejo biti bposvečeni.

6 Glejte, pravim vam, med njimi so bila neskladja in aprepiri in bzavidanja in zdrahe in cpoltene ter pohlepne želje, zato so s tem omadeževali svojo dediščino.

7 Bili so počasni v tem, da bi aprisluhnili glasu Gospoda, svojega Boga, zato je Gospod, njihov Bog, počasen v tem, da bi prisluhnil njihovim molitvam, da bi jih uslišal na dan njihove stiske.

8 Na dan svojega miru so moj nasvet jemali nalahko, toda na dan svoje astiske me neizbežno biščejo.

9 Resnično vam pravim, navkljub njihovim grehom me do obisti navdaja asočutje do njih. Ne bom jih povsem bzavrgel; in na dan csrda se bom spomnil milosti.

10 Zaprisegel sem in odredba je bila izdana s prejšnjo zapovedjo, ki sem vam jo dal, da bom pustil pasti ameč svoje togote za dobro mojega ljudstva; in prav kakor sem rekel, se bo zgodilo.

11 Moja togota se bo kmalu neizmerno izlila na vse narode; in to bom storil, ko bo čaša njihove krivičnosti apolna.

12 In tisti dan bodo vsi, ki bodo na astražnem stolpu, oziroma drugače rečeno, ves moj Izrael, odrešeni.

13 In tisti, ki so bili razkropljeni, bodo azbrani.

14 In vsi tisti, ki so ažalovali, bodo potolaženi.

15 In vsi tisti, ki so dali svoje aživljenje za moje ime, bodo okronani.

16 Srce naj se vam torej potolaži glede Siona, kajti vse meso je v mojih arokah; mirujte in bvedite, da sem Bog.

17 aSion ne bo odstranjen s svojega mesta, navkljub temu da so njegovi otroci razkropljeni.

18 Tisti, ki so ostali, in so čisti v srcu, se bodo vrnili in prišli do svoje adediščine, oni in njihovi otroci, s bpesmimi o večni radosti, da bodo cpozidali opustele sionske kraje —

19 in vse to, da bi se izpolnili preroki.

20 In glejte, določen ni noben drug akraj kakor ta, ki sem ga določil; niti ne bo določen noben drug kraj kakor ta, ki sem ga določil, za zbiranje mojih svetih —

21 dokler ne bo prišel dan, ko se zanje ne bo več našlo prostora; in potem imam druge kraje, ki jim jih bom dodelil, in imenovali se bodo akoli, za zastore oziroma Sionovo moč.

22 Glejte, moja volja je, da se vsi tisti, ki kličejo moje ime in me častijo glede na moj večni evangelij, azberejo in bstojijo na svetih krajih;

23 in se pripravijo za razodetje, ki bo prišlo, ko bo atančica pokrivála mojega templja, v mojem tabernaklju, ki zakriva zemljo, odstranjena in me bo vse meso bvidelo hkrati.

24 In vse, kar se aizpridi, tako človek oziroma živali na polju oziroma ptice pod nebom oziroma ribe morja, kar prebiva po vsem obličju zemlje, bo bzgorelo;

25 in zaradi žgoče vročine se bodo astopile tudi prvine; in vse bo nastalo bnovo, da bosta moje znanje in cslava lahko prebivala po vsej zemlji.

26 In tisti dan bo asovražnost ljudi in sovražnost živali, da, sovražnost vsega mesa, pred mojim obrazom bprenehala.

27 In kar bo tisti dan kdo prosil, mu bo dano.

28 In tisti dan aSatan ne bo imel moči, da bi koga skušal.

29 In ne bo ažalosti, ker ne bo smrti.

30 Tisti dan aotrok ne bo umrl, dokler ne bo star; in njegovo življenje bo kot starost drevesa;

31 in ko bo umrl, ne bo zaspal, se pravi v zemlji, temveč bo aspremenjen v trenu očesa in bo bvzet in njegov počitek bo veličasten.

32 Da, resnično vam pravim, tisti adan, ko bo Gospod prišel, bo brazodel vse stvari —

33 stvari, ki so minile, in askrite stvari, ki jih ni poznal nihče, stvari zemlje, s katerimi je bila narejena, in namen in cilj le-te —

34 nadvse dragocene stvari, stvari, ki so zgoraj, in stvari, ki so spodaj, stvari, ki so v zemlji in na zemlji in na nebu.

35 In vsi tisti, ki prenašajo apreganjanje zavoljo mojega imena in vztrajajo v veri, čeprav so poklicani dati svoje življenje bzavoljo mene, bodo vendarle deležni vse te slave.

36 Zatorej se ne bojte celo v asmrt; kajti v tem svetu vaša bradost ni polna, v meni pa je vaša radost polna.

37 Zato naj vas ne skrbi za telo, niti za življenje telesa, temveč naj vas skrbi za adušo in za življenje duše.

38 In vselej aiščite Gospodov obraz, da boste v bpotrpežljivosti lahko posedovali svojo dušo, in imeli boste večno življenje.

39 Ko so ljudje poklicani k mojemu avečnemu evangeliju in se zavežejo z večno zavezo, se jih ima za bsol zemlje in okus ljudem;

40 poklicani so za okus ljudem; če torej tista sol zemlje izgubi okus, glejte, ni odtlej dobra za nič drugega, kakor da se jo vrže proč in jo ljudje pohodijo.

41 Glejte, v tem je modrost glede sionskih otrok, in sicer številnih, vendar ne vseh; spoznani so bili za prestopnike, zato morajo biti aokarani —

42 ta, ki se apovzdiguje, bo ponižan, in ta, ki se bponižuje, bo povzdignjen.

43 In sedaj, pokazal vam bom priliko, da boste poznali mojo voljo glede odkupitve Siona.

44 Neki aplemič je imel kos zemljišča, zelo izvrstnega; in svojim služabnikom je rekel: Pojdite v moj bvinograd, in sicer prav na ta izvrstni kos zemljišča, in posadite dvanajst oljk;

45 in okrog njih postavite astražarje in zgradite stolp, da se bo dalo gledati po okoliški deželi, da bo stražar na stolpu, da moje oljke ne bodo posekane, ko bo sovražnik prišel plenit in si vzet sad mojega vinograda.

46 Plemičevi služabniki so torej šli in storili, kakor jim je gospod zapovedal, in posadili oljke in naokrog postavili živo mejo in postavili stražarje in začeli graditi stolp.

47 In ko so še polagali temelje le-tega, so med seboj začeli govoriti: Čemu moj gospod potrebuje ta stolp?

48 In dolgo so se posvetovali, govoreč med seboj: In čemu moj gospod potrebuje ta stolp, videč, da je to čas miru?

49 Mar ne bi tega denarja dali menjalcem? Kajti teh stvari ne potrebujemo.

50 In ko so se drug z drugim prerekali, so postali zelo leni in niso prisluhnili zapovedim svojega gospoda.

51 In ponoči je prišel sovražnik in podrl živo amejo; in plemičevi služabniki so vstali in se prestrašili in zbežali; in sovražnik je uničil njihova dela in oljke posekal.

52 Sedaj, glejte, plemič, gospodar vinograda, je poklical svoje služabnike in jim rekel: Zakaj! Kaj je vzrok temu velikemu zlu?

53 Mar ne bi morali storiti, prav kakor sem vam zapovedal, in — potem ko ste vinograd zasadili in naokrog postavili živo mejo in na obzidje le-tega postavili stražarje — zgraditi tudi stolp in na stolp postaviti stražarja in bdeti nad mojim vinogradom in ne zaspati, da nad vas ne bi prišel sovražnik?

54 In glejte, stražar na stolpu bi videl sovražnika, ko je bil še daleč stran; in potem bi se lahko pripravili in sovražniku preprečili, da bi podrl živo mejo le-tega, in rešili moj vinograd pred pokončevalčevimi rokami.

55 In gospodar vinograda je enemu svojih služabnikov rekel: Pojdi in zberi preostanek mojih služabnikov in vzemi avso moč moje hiše, ki so moji bojevniki, moje mladeniče in tudi tiste v srednjih letih med vsemi mojimi služabniki, ki so moč moje hiše, razen le tistih, ki sem jim določil ostati;

56 in takoj pojdite v deželo mojega vinograda in moj vinograd odkupite, kajti moj je; kupil sem ga z denarjem.

57 Zato takoj pojdite v mojo deželo, podrite obzidje mojih sovražnikov, zrušite stolp in razkropite njihove stražarje.

58 In če se bodo zbrali proti vam, se mojim sovražnikom amaščujte, da bom kmalu lahko prišel s preostalo svojo hišo in deželo posedoval.

59 In služabnik je svojemu gospodarju rekel: Kdaj bo to?

60 In svojemu služabniku je rekel: Ko me bo volja; takoj pojdi in naredi vse, kar sem ti zapovedal;

61 in to bo moj pečat in blagoslov tebi — zvesti in amodri skrbnik sredi moje hiše, bvladar v mojem kraljestvu.

62 In njegov služabnik je takoj šel in naredil vse, kar mu je gospodar zapovedal; in apo veliko dneh se je vse izpolnilo.

63 Ponovno vam resnično pravim, pokazal vam bom modrost v sebi glede vseh cerkva, če bodo hotele biti vodene po pravi in pravilni poti za njihovo odrešitev —

64 da se bo zbiranje mojih svetih lahko nadaljevalo, da jih bom lahko postavil svojemu imenu na asvetih krajih; kajti prišel je čas bžetve in moja beseda se mora cizpolniti.

65 Zato moram zbrati svoje ljudstvo glede na priliko o pšenici in aljuljki, da bo žito spravljeno v kašče, da bo imelo večno življenje in bo okronano s bcelestialno slavo, ko bom prišel v kraljestvo svojega Očeta, da bom vsakega poplačal glede na to, kakršno bo njegovo delo;

66 ko bo ljuljka zvezana v snope in bodo njihove vezi močne, da bo azgorela v neugasljivem ognju.

67 Zato vsem cerkvam zapovedujem, naj se še naprej zbirajo na krajih, ki sem jih določil.

68 Vendar, kakor sem vam rekel v prejšnji zapovedi, naj vaše azbiranje ne bo v naglici, niti na begu; temveč naj bo vse pripravljeno prej.

69 In zato da bo pred vami vse pripravljeno, izpolnjujte zapoved, ki sem jo dal glede teh stvari —

70 ki pravi oziroma uči, da vsa zemljišča akupite z denarjem, ki se jih da kupiti za denar, na okoliškem predelu dežele, ki sem jo določil, da bo dežela Sion, za začetek zbiranja mojih svetih;

71 vso zemljo, ki jo je moč kupiti v okraju Jackson in v okoliških okrajih, preostalo pa prepustite moji roki.

72 Sedaj vam resnično pravim, vse cerkve naj zberejo ves svoj denar; to naj bo storjeno v njihovem času, vendar ne v anaglici; in glejte, da bo vse pripravljeno prej.

73 In določi naj se častivredne može, in sicer modre može, in jih ta zemljišča pošljite kupit.

74 In cerkve v vzhodnih deželah, ko bodo zgrajene, če bodo prisluhnile temu nasvetu, bodo lahko kupile zemljišča in se zbrale na njih; in tako bodo lahko utrdili Sion.

75 Prav sedaj je že zadosti na zalogi, da, in sicer obilje, za odkupitev Siona, in postavitev njegovih opustelih krajev, da ne bo nikoli več padel, če bodo cerkve, ki se imenujejo z mojim imenom, avoljne prisluhniti mojemu glasu.

76 In spet vam pravim, tisti, ki so jih razkropili sovražniki, moja volja je, naj še naprej prosijo za odškodnino, in odkupitev, po rokah tistih, ki so postavljeni kot vladarji in so vaša oblast —

77 glede na zakone in austavo ljudstva, za katere sem dopustil, da so bili sprejeti, in bi jih morali ohranjati zaradi bpravic in zaščite vsega mesa glede na pravična in sveta načela;

78 da vsak lahko deluje po nauku in načelu, zadevajoč prihodnost, glede na moralno asvobodno voljo, ki sem mu jo dal, da bo vsak na bsodni dan codgovarjal za svoje grehe.

79 Zato ni prav, da bi bil kdor koli v suženjstvu drugega.

80 In s tem namenom sem uzakonil austavo te dežele po rokah modrih mož, ki sem jih postavil prav s tem namenom, in deželo odkupil s bprelivanjem krvi.

81 S čim naj torej poistovetim sionske otroke? Poistovetil jih bom s apriliko o ženski in krivičnem sodniku, kajti ljudje bi morali vselej bmoliti in ne izgubiti poguma, ki pravi —

82 v nekem mestu je bil sodnik, ki se ni bal Boga, niti se ni oziral na človeka.

83 In v tistem mestu je bila vdova in prišla je k njemu, rekoč: Maščuj se mojemu nasprotniku.

84 In nekaj časa ni hotel, nato pa si je rekel: Čeprav se ne bojim Boga, niti se ne oziram na človeka, a ker me ta vdova nadleguje, jo bom maščeval, sicer me bo s svojim nenehnim prihajanjem utrujala.

85 Tako bom poistovetil sionske otroke.

86 Zaprosijo naj pri sodnikovih nogah;

87 in če jim ne bo prisluhnil, naj zaprosijo pri guvernerjevih nogah;

88 in če jim guverner ne bo prisluhnil, naj zaprosijo pri predsednikovih nogah;

89 in če jim ne bo prisluhnil predsednik, potem se bo dvignil Gospod in prišel iz svojega askrivališča in v svojem besu vznemirjal narod;

90 in v svojem razvnetem nezadovoljstvu in v svoji siloviti jezi ob svojem času bo odrezal tiste hudobne, nezveste in krivične askrbnike in jim dodelil delež med hinavci in bneverniki;

91 in sicer v najzunanjejši temi, kjer je ajok in stok in škripanje z zobmi.

92 Molite torej, da se jim bodo ušesa odprla za vaše klice, da bom lahko z njimi amilosten, da te stvari ne bodo prišle nadnje.

93 Kar sem vam rekel, mora biti, da se nihče ne bo mogel aizgovarjati;

94 da bodo modreci in vladarji lahko slišali in vedeli to, česar nikoli niso adojeli;

95 da bom lahko nadaljeval z uresničevanjem svojega dejanja, svojega apresenetljivega dejanja, in opravljanjem svojega dela, svojega presenetljivega dela, da bodo ljudje lahko bprepoznali pravične od hudobnih, govori vaš Bog.

96 In spet, povem vam, v nasprotju z mojo zapovedjo in mojo voljo je, da bi moj služabnik Sidney Gilbert prodal moje askladišče, ki sem ga določil svojim ljudem, mojim sovražnikom v roke.

97 Tega, kar sem določil, naj ne omadežujejo moji sovražniki s privolitvijo tistih, ki se aimenujejo z mojim imenom;

98 kajti to je zelo hud in bridek greh zoper mene in zoper moje ljudstvo zaradi tistih stvari, ki sem jih odredil in ki bodo kmalu doletele narode.

99 Zato je moja volja, naj moji ljudje zahtevajo, in vztrajno zahtevajo, kar sem jim dodelil, čeprav jim ne bo dovoljeno pri tem ostati.

100 Vendar ne pravim, da na tem ne bodo ostali; kajti če bodo obrodili sadove in dela, primerna za moje kraljestvo, bodo na tem ostali.

101 Zidali bodo in drug ne bo apodedoval; zasadili bodo vinograde in jedli sadove le-teh. Tako je. Amen.