Nauk in zaveze 58
  Footnotes
  Theme

  58. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Sionu v okraju Jackson v Misuriju 1. avgusta 1831. Pred tem se je na prvi sobotni dan po prihodu preroka in njegove družbe v okraj Jackson v Misuriju odvijalo bogoslužje in s krstom sta bila sprejeta dva člana. V tistem tednu je prispelo nekaj svetih iz Colesvilla iz veje Thompson in drugih (gl. 54. razdelek). Številni so bili željni spoznati Gospodovo voljo glede njih samih na novem zbirališču.

  1–5 Tisti, ki v stiski vztrajajo, bodo okronani s slavo. 6–12 Sveti naj se pripravijo na Jagnjetovo svatbo in Gospodovo večerjo. 13–18 Škofje so sodniki v Izraelu. 19–23 Sveti naj bodo poslušni deželnim zakonom. 24–29 Ljudje naj svobodno voljo uporabljajo za dobra dela. 30–33 Gospod zapove in prekliče. 34–43 Če se hočejo ljudje pokesati, morajo svoje grehe priznati in jih opustiti. 44–58 Sveti naj kupijo dediščino in se zberejo v Misuriju. 59–65 Evangelij se mora pridigati vsakemu bitju.

  1 Prisluhnite, o starešine moje cerkve, in nastavite uho moji besedi in naj vas poučim, kakšna je moja volja glede vas in tudi glede ate dežele, v katero sem vas poslal.

  2 Kajti resnično vam pravim, blagor temu, ki aizpolnjuje moje zapovedi bodisi v življenju ali v bsmrti; in ta, ki je v cstiski dzvest, plačilo tega je v nebeškem kraljestvu večje.

  3 Za zdaj z naravnimi očmi ne morete videti načrta svojega aBoga glede tega, kar bo prišlo po temle, in bslave, ki bo sledila hudi stiski.

  4 Kajti po hudi astiski pridejo bblagoslovi. Zatorej bo prišel dan, ko boste cokronani z veliko dslavo; ura še ni prišla, vendar je blizu.

  5 Pomnite to, kar vam povem prej, da boste to anosili v srcu in prejeli, kar bo sledilo.

  6 Glejte, resnično vam pravim, zaradi tega sem vas poslal — da bi bili poslušni in da bi bilo vaše srce apripravljeno bpričevati o tem, kar bo prišlo;

  7 in tudi da bi imeli čast polagati temelje in pričevati o deželi, v kateri bo stal Božji aSion;

  8 in tudi da bi bila lahko za arevne pripravljena gostija s sočnimi jedmi, da, gostija s sočnimi jedmi, s bprečiščenimi žlahtnimi vini, da bo zemlja vedela, da se usta prerokov ne bodo izneverila;

  9 da, večerja Gospodove hiše, dobro pripravljena, na katero bodo povabljeni vsi narodi.

  10 Najprej bogati in učeni, modri in plemeniti;

  11 in po tem pride dan moje moči; nato bodo na Jagnjetovo asvatbo prišli revni, hromi in slepi in gluhi in jedli Gospodovo bvečerjo, pripravljeno za véliki dan, ki bo prišel.

  12 Glejte, jaz, Gospod, sem to govoril.

  13 In da se bo apričevanje lahko nadaljevalo iz Siona, da, iz ust mesta Božje dediščine —

  14 da, zaradi tega sem vas poslal semkaj in sem izbral svojega služabnika aEdwarda Partridga in mu določil poslanstvo v tej deželi.

  15 Toda če se ne bo pokesal svojih grehov, ki sta nevera in trdosrčnost, naj pazi, da ne bo apadel.

  16 Glejte, poslanstvo mu je dano in ne bo dano ponovno.

  17 In kdor to poslanstvo izpolnjuje, je imenovan za asodnika v Izraelu, kakor je bilo v starodavnih dneh, da bo dežele Božje dediščine razdelil svojim botrokom;

  18 in da bo svojemu ljudstvu sodil s pričevanjem pravičnih in s pomočjo svojih svetovalcev glede na zakone kraljestva, ki so dani po Božjih aprerokih.

  19 Kajti resnično vam pravim, moja postava se bo v tej deželi izpolnjevala.

  20 Nihče naj ne misli, da je vladar, temveč naj Bog vlada temu, ki sodi, glede na nasvet njegove lastne volje, oziroma drugače rečeno, njemu, ki svetuje oziroma sedi na sodnem stolu.

  21 Nihče naj ne krši deželnih azakonov, kajti ta, ki Božje zakone izpolnjuje, nima potrebe, da bi deželne zakone kršil.

  22 Zatorej bodite pokorni obstoječim oblastem, dokler ne bo azavladal ta, čigar pravica je vladati, in bo pod svojimi nogami podvrgel vse sovražnike.

  23 Glejte, azakoni, ki ste jih prejeli po moji roki, so cerkveni zakoni in v tej luči jih boste pojmovali. Glejte, v tem je modrost.

  24 In sedaj, kakor sem govoril glede mojega služabnika Edwarda Partridga, ta dežela je dežela njegovega bivanja in tistih, ki ju je določil za svoja svetovalca, in tudi dežela bivanja tistega, ki sem ga postavil, da vodi moje askladišče;

  25 zatorej naj v to deželo pripeljejo svoje družine, kakor se bodo posvetovali med seboj in z menoj.

  26 Kajti glejte, ni prav, da bi moral vse zapovedati, kajti ta, ki je k vsemu primoran, tisti je alen in ni moder služabnik, zatorej ne prejme plačila.

  27 Resnično pravim, ljudje bi si morali agoreče prizadevati za dobro in veliko stvari narediti na svojo lastno pobudo ter uresničevati veliko pravičnosti;

  28 kajti v njih je moč, s katero lahko adelujejo sami. In če bodo ljudje delali dobro, nikakor ne bodo ob svoje plačilo.

  29 Toda ta, ki ničesar ne naredi, dokler se mu ne zapove, in zapoved sprejme z dvoméčim srcem in jo izpolnjuje leno, tisti je apreklet.

  30 Kdo sem, ki sem anaredil človeka, govori Gospod, da bom imel za brez krivde tega, ki ni poslušen mojim zapovedim?

  31 Kdo sem, govori Gospod, da sem aobljubil in ne izpolnil?

  32 Zapovem in ljudje niso poslušni, aprekličem in ne prejmejo blagoslova.

  33 Nato v srcu pravijo: To ni Gospodovo delo, kajti njegove obljube se niso izpolnile. Toda gorje takšnim, kajti njihovo plačilo preži aspodaj in ne zgoraj.

  34 In sedaj vam dajem nadaljnja navodila glede te dežele.

  35 To je v meni modrost, da naj bo moj služabnik Martin Harris cerkvi vzor, ko bo apoložil svoj denar pred škofa cerkve.

  36 In prav tako ta zakon velja za vsakogar, ki pride v to deželo, da bi prejel dediščino; in s svojim denarjem naj naredi, kakor narekuje zakon.

  37 In prav tako je modrost, naj se v Independencu kupi zemljišči kot kraj za skladišče in prav tako za atiskarsko hišo.

  38 In druga navodila glede mojega služabnika Martina Harrisa mu bodo dana po Duhu, da bo lahko prejel svojo dediščino, kakor se mu zdi dobro;

  39 in pokesa naj se svojih grehov, kajti prizadeva si za ahvalo sveta.

  40 In prav tako naj moj služabnik aWilliam W. Phelps opravlja službo, v katero sem ga imenoval, in v deželi prejme dediščino;

  41 in tudi on se mora pokesati, kajti jaz, Gospod, nisem zelo zadovoljen z njim, kajti prizadeva si blesteti in ni zadosti krotak pred menoj.

  42 Glejte, temu, ki se je apokesal svojih grehov, je bodpuščeno, in jaz, Gospod, se jih nič več ne cspomnim.

  43 Takole boste vedeli, ali se človek grehov pokesa — glejte, apriznal jih bo in jih bopustil.

  44 In sedaj, resnično, govorim glede preostalih starešin moje cerkve, čas še ni prišel, še veliko let ne, da bodo prejeli svojo dediščino v tej deželi, razen če si je ne bodo želeli v verni molitvi, samo kakor jim bo določil Gospod.

  45 Kajti glejte, ljudi bodo aprignali skupaj z vseh koncev zemlje.

  46 Zatorej se zberite; in tisti, ki jim ni določeno ostati v tej deželi, naj pridigajo evangelij v okoliških predelih; in potem naj se vrnejo domov.

  47 Na poti naj v vseh krajih pridigajo in apričujejo o resnici in kličejo bogatim, vplivnim in preprostim, in revnim, naj se pokesajo.

  48 In zgradijo naj acerkve, če se bodo prebivalci zemlje pokesali.

  49 In po glasu cerkve naj v cerkvi v Ohiu določijo zastopnika, da bo prejel denar za nakup zemljišč v aSionu.

  50 In svojemu služabniku Sidneyju Rigdonu zapovedujem, naj anapiše opis dežele Sion in izjavo o Božji volji, kakor mu jo bo razkril Duh;

  51 in pismo in obveznico, da se ga bo predložilo v vseh cerkvah za zbiranje denarja, ki ga bo dal v škofove roke bodisi sam ali zastopnik, kakor se mu zdi dobro, ali kakor bo naročil, za nakup zemljišč za dediščino za Božje otroke.

  52 Kajti glejte, resnično vam pravim, Gospod želi, da se človeški učenci in otroci v srcu odprejo, in sicer da bodo kupili celotno področje dežele, brž ko bo čas dovoljeval.

  53 Glejte, v tem je modrost. Tako naj storijo, sicer ne bodo prejeli adediščine drugače kakor s prelivanjem krvi.

  54 In spet, če boste zemljo prejeli, naj se v to deželo pošlje vse vrste delavcev, da bodo delali za Božje svete.

  55 Vse to naj bo storjeno glede na red; in škof oziroma zastopnik cerkve naj od časa do časa razkriva privilegije dežele.

  56 In zbiranje naj ne poteka v naglici, niti na begu, temveč naj poteka, kakor se bodo posvetovali starešine cerkve na konferencah glede na znanje, ki ga bodo od časa do časa prejeli.

  57 In moj služabnik Sidney Rigdon naj to deželo in kraj za atempelj posveti in nameni Gospodu.

  58 In skliče naj se konferenčni sestanek; in potem naj se moja služabnika Sidney Rigdon in Joseph Smith ml. vrneta in z njima prav tako Oliver Cowdery, da bodo dovršili preostalo delo, ki sem jim ga določil v njihovi lastni deželi, in preostalo, kakor bodo anarekovale konference.

  59 In nihče naj se ne vrne iz te dežele, ne da bi na poti apričeval o tem, kar ve in nadvse zagotovo verjame.

  60 Naj se Zibu Petersonu to, kar mu je bilo podarjeno, vzame, in naj ima vlogo člana v cerkvi in dela s svojimi rokami z brati, dokler ne bo zadosti aokaran za vse svoje grehe, kajti ne prizna jih in jih misli prikriti.

  61 Preostali starešine te cerkve, ki prihajajo v to deželo, med katerimi so nekateri izjemno, in sicer čezmerno blagoslovljeni, naj imajo prav tako konferenco v tej deželi.

  62 In konferenco, ki jo bodo imeli, naj vodi moj služabnik Edward Partridge.

  63 In prav tako naj se vrnejo, pridigajoč evangelij na poti, pričujoč o tem, kar jim je razodeto.

  64 Kajti resnično mora iz tega kraja glas po vsem svetu in v najskrajnejše dele zemlje — evangelij se mora apridigati vsakemu bitju in bznamenja bodo spremljala tiste, ki verjamejo.

  65 In glejte, apride Sin človekov. Amen.