Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 59
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 59

Ko e fakahā naʻe foaki mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Saione, ʻi he Vahefonua Siakisoní, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 7 ʻAokosi 1831 (History of the Church, 1:196–201). Ki muʻa ʻi heʻene lekooti ʻa e fakahā ko ʻení, naʻe hanga ʻe he Palōfitá ʻo hiki ha fakamatala ki he anga ʻo e funga fonua ʻo Saioné ʻa ia naʻe lolotonga fakatahataha mai ki ai ʻa e kakaí ʻi he taimi ko iá. Naʻe fakatapui ʻa e fonuá, ʻo fakatatau ki he tuʻutuʻuni ʻa e ʻEikí, pea naʻe fakatapui mo e konga kelekele ʻe langa ai ʻa e temipalé ʻi he kahaʻú. Naʻe fakataumuʻa makehe pē ʻe he ʻEikí ʻa e ngaahi fekau ko ʻení ki he Kāingalotu ʻi Saioné.

1–4, ʻE tāpuekina ʻa e Kāingalotu tui faivelenga ʻi Saioné; 5–8, ʻOku fekau ke nau ʻofa mo tauhi ki he ʻEikí mo tauhi ʻene ngaahi fekaú; 9–19, ʻI he tauhi ʻe he Kāingalotú ke māʻoniʻoni ʻa e ʻaho tapu ʻo e ʻEikí, ʻoku tāpuekina fakatuʻasino mo fakalaumālie ai ʻa kinautolu; 20–24, ʻOku talaʻofa ki he kau māʻoniʻoní te nau maʻu ʻa e melino ʻi he māmani ko ʻení mo e moʻui taʻe ngata ʻi he maama ka haʻú.

1 Vakai, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí, ʻoku monūʻia ʻa kinautolu kuo nau ō mai ki he fonuá ni mo e amata ʻoku hanga taha pē ki hoku fakalāngilangiʻí, ʻo fakatatau ki heʻeku ngaahi fekaú.

2 He ko kinautolu ʻe moʻuí, te nau amaʻu ʻa e māmaní, pea ko kinautolu ʻe bmaté, te nau mālōlō mei heʻenau ngaahi ngāue kotoa pē, pea ʻe muimui kiate kinautolu ʻa ʻenau ngaahi ngāué; pea te nau maʻu ha ckalauni ʻi he ngaahi dnofoʻanga ʻo ʻeku Tamaí, ʻa ia kuó u teuteu moʻonautolu.

3 ʻIo, ʻoku monūʻia ʻa kinautolu ʻoku tuʻu honau vaʻé ʻi he fonua ko Saioné, ʻa ia kuo nau talangofua ki heʻeku ongoongoleleí; he te nau maʻu ʻa e ngaahi meʻa lelei ʻo māmani ko ʻenau totongi, pea ʻe fakafua ʻe ia ʻi hono amālohí.

4 Pea ʻe fakatatā foki ʻa kinautolu ʻaki ʻa e ngaahi tāpuaki mei ʻolunga, ʻio, pea mo ha ngaahi fekau ʻoku ʻikai ke siʻi pea mo e ngaahi afakahā ʻi honau taimí—ʻa kinautolu ʻoku bfaivelenga pea cfaʻa ngāue ʻi hoku ʻaó.

5 Ko ia ʻoku ou fai kiate kinautolu ʻa e fekau, ʻo leaʻaki ʻeni: Ke ke aʻofa ki he ʻEiki ko ho ʻOtuá ʻaki ho blotó kotoa mo ho mālohí, ʻatamaí, mo e iví kotoa; pea ke ke ctauhi kiate ia ʻi he huafa ʻo Sīsū Kalaisí.

6 Ke ke ʻofa ki ho akaungāʻapí ʻo hangē pē ko koe. ʻOua naʻá ke bkaihaʻa; pea ʻoua foki naʻa ctono, pe dfakapō pe fai ha faʻahinga meʻa pehē.

7 Ke ke afakafetaʻi ki he ʻEikí ko ho ʻOtuá ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē.

8 Ke ke ʻatu ha afeilaulau ki he ʻEiki ko ho ʻOtuá ʻi he bmāʻoniʻoni, ʻa ia ko e loto-mafesifesi mo e claumālie fakatomala.

9 Pea ko e meʻa ke tauhi ai koe ke amaʻa ange mei māmani, ke ke ʻalu ki he fale ʻo e lotú pea ʻohake ai hoʻo ngaahi ouau toputapu ʻi hoku bʻaho tapú;

10 He ko e moʻoni ko e ʻaho ʻeni kuo tuʻutuʻuni kiate koe ke ke mālōlō ai mei hoʻo ngaahi ngāué, pea afai hoʻo ngaahi huú ki he Fungani Māʻolungá;

11 Ka neongo iá ʻe fai hake hoʻo ngaahi fuakavá ʻi he māʻoniʻoni ʻi he ngaahi ʻaho kotoa pē mo e ngaahi taimi kotoa pē;

12 Ka ke ke manatuʻi ke fai hoʻo ngaahi afoakí pea mo hoʻo ngaahi ouau toputapú ki he Fungani Māʻolungá, ʻi he ʻaho ko ʻeni ʻa ia ko e ʻaho ʻo e ʻEikí, ʻo bvete hoʻo ngaahi angahalá ki ho kāingá pea ʻi he ʻao ʻo e ʻEikí.

13 Pea ko e ʻaho ko ʻení, ʻoua naʻá ke fai mo ha toe meʻa kehe, kae tuku pē ke teuteuʻi hoʻo meʻakaí ʻi he loto ʻoku angatonu koeʻuhí ke haohaoa ʻa hoʻo aʻaukaí, pe ko hono ʻai ʻe tahá, koeʻuhí ke kakato ʻa hoʻo bfiefiá.

14 Ko e moʻoni, ko e ʻaukaí mo e lotú ʻeni, pe ʻi hono ʻai ʻe taha, ko e fiefia mo e lotu.

15 Pea fakatatau ki hoʻomou fai ʻa e ngaahi meʻá ni ʻi he afakafetaʻi, ʻi he bloto cfiefia mo e ngaahi fofonga malimali, kae ʻikai ʻi he dkata lahi, he ko e fai angahala ia, ka ʻi he loto fiefia mo e fofonga malimali—

16 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē, ʻe fakatatau ki hoʻomou fai ʻení ʻa hoʻomou maʻu ʻa e mahu ʻo māmani, ʻa e fanga manu ʻo e vaó mo e fanga manu puna ʻo e ʻataá, pea mo ia ʻoku kaka hake ʻi he funga ʻo e ngaahi ʻakaú pea ʻoku ʻalu ʻi he funga ʻo māmaní;

17 ʻIo, pea mo e ʻakau īkí mo e ngaahi meʻa lelei ʻa ia ʻoku tupu mei he kelekelé, ʻo tatau ai pē pe ʻoku ʻaonga ki he meʻatokoní pe ki he kofú pe ki he ngaahi falé pe ki he ngaahi feleokó pe ki he ngaahi ngoueʻanga fuaʻi ʻakaú, pe ki he ngaahi ngoué pe ki he ngaahi ngoue vainé;

18 ʻIo, ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku tupu mei he akelekelé, ʻi hono faʻahitaʻú, kuo ngaohi ia ke ʻaonga pea fakaʻaongaʻi ʻe he faʻahinga ʻo e tangatá, ke fakamānako ki he matá pea fakafiefia foki ki he lotó;

19 ʻIo, ki he meʻatokoní, pea ki he kofú, ki he ʻahiʻahiʻi hono ifó mo hono nanamú, ke fakamālohi ʻaki ʻa e sinó pea fakaake ʻa e laumālié.

20 Pea ʻoku fiefia ʻa e ʻOtuá ʻi heʻene foaki mai ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa pē ki he faʻahinga ʻo e tangatá; he ko hono ʻuhinga ʻeni naʻe ngaohi ai iá, ke fakaʻaongaʻi ʻi he fakapotopoto, kae ʻikai ke fuʻu hulu, pea ʻikai foki ʻi he fakamālohi.

21 Pea ʻoku ʻikai ha meʻa ʻoku afakatupu houhau ai ʻa e tangatá ki he ʻOtuá, pe ʻoku ʻikai ha taha kuo tupu hono houhaú ki ai, ka ko kinautolu ʻoku ʻikai ke bfakamoʻoniʻi ʻa e kau mai hono toʻukupú ʻi he meʻa kotoa pē, pea ʻoku ʻikai ke talangofua ki heʻene ngaahi fekaú.

22 Vakai, ʻoku fakatatau ʻeni mo e fonó mo e kau palōfitá; ko ia, ʻoua naʻá ke toe fakafiu mai kiate au ʻi he meʻá ni.

23 Ka ke ke ʻilo, ko ia ia ʻokú ne fai ʻa e ngaahi ngāue ʻo e amāʻoniʻoní te ne maʻu ʻene btotongi, ʻio ʻa e cmelino ʻi māmani pea mo e dmoʻui taʻengata ʻi he maama ka hoko maí.

24 Ko au ko e ʻEikí, kuó u lea ʻaki ia, pea ʻoku fakamoʻoni ʻa e Laumālié. ʻĒmeni.