Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 101
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 101

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 16 Tīsema 1833 (History of the Church, 1:458–464). ʻI he taimi ko ʻení naʻe lolotonga fepaki ʻa e Kāingalotu kuo nau fakataha mai ki Mīsulí mo e fakatanga lahi. Kuo hanga ʻe he kau fakamoveuveú ʻo tuli ʻa kinautolu mei honau ngaahi ʻapi ʻi he Vahefonua Siakisoní; pea kuo feinga ha niʻihi ʻo e Kāingalotú ke maʻu hanau nofoʻanga ʻi he Vahefonua Veni Puleiní, ka naʻe muimui atu ʻiate kinautolu ʻa e fakatangá. Ko e tokolahi ʻo e Siasí naʻa nau lolotonga ʻi he Vahefonua Keleí ʻi Mīsuli ʻi he taimi ko iá. Naʻe lahi ʻa e ngaahi fakamanamana ke tāmateʻi ʻa e kakai ʻe niʻihi ʻo e Siasí. Kuo mole mei he kakaí ʻa e nāunau ki honau ngaahi falé, mo e ngaahi kofu, mo e fanga monumanú, mo ʻenau ngaahi koloa fakafoʻituitui kehé, pea ko e lahi ʻo ʻenau ngaahi ngoué kuo fakaʻauha.

1–8, ʻOku tauteaʻi ʻa e Kāingalotú pea nau faingataʻaʻia koeʻuhí ko ʻenau ngaahi maumau-fonó; 9–15, ʻE tō mai ʻa e houhau ʻo e ʻEikí ki he ngaahi puleʻanga kotoa pē, ka ʻe tānaki fakataha ʻa hono kakaí pea fakafiemālieʻi ʻa kinautolu; 16–21, ʻE fokotuʻu ʻa Saione mo hono ngaahi siteikí; 22–31, ʻOku fakahā mai ʻa e anga ʻo e moʻuí lolotonga ʻa e Nofo Tuʻí; 32–42, ʻE toki tāpuakiʻi leva ʻa e Kāingalotú pea fakapaleʻi ʻa kinautolu; 43–62, ʻOku fakatātaaʻi ʻe he talanoa fakatātā ʻo e ʻeikí mo e ngaahi fuʻu ʻōlivé ʻa e ngaahi faingataʻa ʻe hoko pea mo hono huhuʻi ʻo Saioné; 63–75, ʻOku fekau ke hokohoko atu ʻa e tānaki fakataha mai ʻo e Kāingalotú; 76–80, Naʻe fokotuʻu ʻe he ʻEikí ʻa e Konisitūtone ʻo e ʻIunaiteti Siteití; 81–101, Kuo pau ke tangi ʻa e Kāingalotú ke fai hano totongi ki he ngaahi ngāue hala kuo fai kiate kinautolú, ʻo fakatatau ki he talanoa fakatātā ʻo e fefiné mo e fakamaau taʻe-angatonú.

1 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻo kau ki homou kāinga ʻa ia kuo ngaohikovia, mo afakatangaʻi, mo btuli mei he fonua ʻo honau tofiʻá—

2 Ko au, ko e ʻEikí, kuó u tuku ke hoko mai kiate kinautolu ʻa e afakamamahi ʻa ia kuo fakamamahiʻi ʻaki ʻa kinautolú, ko e tupu mei heʻenau ngaahi bmaumau-fonó;

3 Ka te u maʻu ʻa kinautolu, pea ʻe aʻaʻaku ʻa kinautolu ʻi he ʻaho ko ia te u haʻu ai ke ngaohi ʻeku ngaahi siuelí.

4 Ko ia, kuo pau ke atauteaʻi mo siviʻi ʻa kinautolu, ʻo hangē ko bʻĒpalahamé, ʻa ia naʻe fekauʻi ke ne feilaulau ʻaki ʻa hono foha pē tahá.

5 He ko kinautolu kotoa pē ʻoku ʻikai te nau lava ʻo kātakiʻi ʻa e tauteaʻí, kae afakaʻikaiʻi aú, ʻoku ʻikai lava ke bfakamāʻoniʻoniʻi ʻa kinautolu.

6 Vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, naʻe ʻi ai ʻa e ngaahi fakakikihi mālohi, mo e ngaahi afekeʻikeʻi, mo e bfemehekaʻaki, mo e ngaahi fekīhiaki, mo e ngaahi choli kovi mo e mānumanu ʻiate kinautolu; ko ia naʻa nau ʻuliʻi honau ngaahi tofiʻá ʻi he ngaahi meʻá ni.

7 Naʻa nau fakatuai ke atokanga ki he leʻo ʻo e ʻEiki ko honau ʻOtuá; ko ia, naʻe fakatuai ʻe he ʻEiki ko honau ʻOtuá ke ʻafio ki heʻenau ngaahi lotú, ke tali kiate kinautolu ʻi he ʻaho ʻo ʻenau faingataʻaʻiá.

8 ʻI he ʻaho ʻo ʻenau nofo melinó, naʻa nau meʻa vaʻinga ʻaki ʻeku akonakí; ka, ʻi he ʻaho ʻo ʻenau afaingataʻaʻiá, ʻoku nau btaufā mai kiate au.

9 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, neongo ʻenau ngaahi angahalá, ka ʻoku fonu ʻa hoku lotó ʻi he aʻofa mamahi kiate kinautolu. ʻE ʻikai te u bliʻaki ʻaupito ʻa kinautolu; pea ʻi he ʻaho ʻo e chouhaú, te u manatuʻi ʻa e ʻaloʻofá.

10 Kuó u fuakava, pea kuo ʻalu atu ʻa e tuʻutuʻuní ʻi ha fekau ki muʻa ʻa ia naʻá ku fai kiate kimoutolu, te u tuku ke tō ʻa e aheletā ʻo ʻeku ʻitá maʻa hoku kakaí; pea hangē ko ʻeku leá, ʻe hoko ia.

11 ʻOku vave ke lilingi hifo ʻa ʻeku ʻitá ʻo taʻe-fakangatangata ki he ngaahi puleʻanga kotoa pē; pea te u fai ʻeni ʻo ka afonu ʻa e ipu ʻo ʻenau fai angahalá.

12 Pea ʻi he ʻaho ko iá ko kinautolu kotoa pē ʻe ʻiloa ʻa kinautolu ʻi he funga ataua leʻó, pe ʻi hono ʻai ʻe tahá, ko hoku ʻIsilelí kotoa, ʻe fakamoʻui ʻa kinautolu.

13 Pea ko kinautolu kuo fakamoveteveté ʻe atānaki ʻa kinautolu.

14 Pea ko kinautolu kotoa pē kuo atangí ʻe fakafiemālieʻi ʻa kinautolu.

15 Pea ko kinautolu kotoa pē kuo foaki ʻenau amoʻuí koeʻuhi ko hoku hingoá ʻe fakakalauni ʻa kinautolu.

16 Ko ia, tuku ke fiemālie ʻa homou lotó ʻo kau ki Saione; he ʻoku ʻi hoku animá ʻa e kakano kotoa pē; ke mou fakalongolongo, pea bʻiloʻi ko e ʻOtuá au.

17 ʻE ʻikai ke hiki ʻa aSaione mei hono tuʻuʻangá, neongo kuo fakamoveteveteʻi ʻa ʻene fānaú.

18 Ko kinautolu ʻoku toé, pea ʻoku nau loto-maʻá, te nau foki mai, ʻo haʻu ki honau ngaahi atofiʻá, ʻa kinautolu mo ʻenau fānaú, ʻaki ʻa e ngaahi bhiva ʻo e fiefia taʻengata, pea ke clanga hake ʻa e ngaahi potu lala ʻo Saioné—

19 Pea ʻe hoko ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa pē koeʻuhí ke lava ʻo fakamoʻoni ʻa e ngaahi lea ʻa e kau palōfitá.

20 Pea, vakai, ʻoku ʻikai mo ha toe apotu kehe kuo fili ka ko ia pē ʻa ia kuó u filí; pea ʻe ʻikai fili mo ha toe feituʻu kehe ka ko ia pē ʻa ia kuó u filí, ki he ngāue ʻo hono tānaki fakataha ʻo hoku kakai māʻoniʻoní—

21 Kae ʻoua ke hokosia ʻa e ʻaho ʻa ia ʻe ʻikai toe ʻilo ai ha potu ke nau hao ai; pea ʻe ʻi ai hoku ngaahi feituʻu kehe ʻa ia te u fili maʻanautolu, pea ʻe ui ʻa kinautolu ko e ngaahi asiteiki, ki he ngaahi puipui pe ko e mālohinga ʻo Saioné.

22 Vakai, ko hoku lotó, ko kinautolu kotoa pē ʻoku ui ki hoku hingoá, mo hū kiate au ʻo fakatatau ki heʻeku ongoongolelei taʻengatá, ke nau akātoa fakataha, pea btuʻu ʻi he ngaahi potu toputapu;

23 Pea teuteu ki he fakahā ʻa ia ʻe hokó, ʻo ka toʻo atu ai ʻa e aveili ʻo e ʻufiʻufi ʻo hoku temipalé, ʻi hoku tāpanekalé, ʻa ia ʻokú ne ʻufiʻufi ʻa e māmaní, pea ʻe bmamata fakataha kiate au ʻa e kakano kotoa pē.

24 Pea ko e meʻa afaʻa ʻauʻauha kotoa pē, ʻo e tangatá, pe ʻo e fanga manu ʻo e vaó, pe ʻo e fanga manupuna ʻo e ʻataá, pe ʻo e fanga ika ʻo e tahí, ʻa ia ʻoku nofo ʻi he funga hono kotoa ʻo e māmaní, ʻe bfakaʻauha ia;

25 Pea ko e ngaahi ʻelemēnití foki ʻe avaia ia ʻi he fuʻu vela lahi; pea ʻe hoko ʻo bfoʻou ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē, koeʻuhí ke lava ʻo nofo ʻi he māmaní kotoa ʻa e ʻilo kiate aú mo hoku cnāunaú.

26 Pea ʻi he ʻaho ko iá ʻe angata ʻa e btāufehiʻa ʻa e tangatá, mo e tāufehiʻa ʻa e fanga manú, ʻi hoku ʻaó, ʻio, ʻa e tāufehiʻa ʻa e kakano kotoa pē.

27 Pea ʻi he ʻaho ko iá ʻilonga ha meʻa ʻe kole ʻe ha tangata, ʻe foaki ia kiate ia.

28 Pea ʻi he ʻaho ko iá ʻe ʻikai maʻu ʻe aSētane ha mālohi ke ʻahiʻahiʻi ha tangata.

29 Pea ʻe ʻikai ke ʻi ai ha amamahi koeʻuhí ʻe ʻikai ke ʻi ai ha mate.

30 ʻI he ʻaho ko iá ʻe ʻikai mate ha atamasiʻi valevale kae ʻoua ke ne motuʻa; pea ko ʻene moʻuí ʻe tatau mo e taʻu ʻo ha fuʻu ʻakau;

31 Pea ʻo ka ne ka mate ʻe ʻikai te ne mohe, ʻa ia ko e pehē ko e mohe ʻi he kelekelé, ka ʻe aliliu ia ʻi he kemo ʻo e matá, pea ʻe btoʻo hake ia, pea ʻe nāunauʻia ʻa ʻene mālōloó.

32 ʻIo, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻi he aʻaho ko ia ʻe hāʻele mai ai ʻa e ʻEikí, te ne bfakahā ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē—

33 ʻA e ngaahi meʻa kuo ʻosi hoko, mo e ngaahi meʻa afufū ʻa ia naʻe ʻikai ke ʻiloʻi ʻe ha tangata, ʻa e ngaahi meʻa ʻo e māmaní, ʻa ia naʻe ngaohi ai iá, pea mo e taumuʻa mo hono ikuʻangá—

34 ʻA e ngaahi meʻa fungani mahuʻinga tahá, ʻa e ngaahi meʻa ʻi ʻolungá, mo e ngaahi meʻa ʻi laló, ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻi he loto māmaní, pea ʻi he funga ʻo e māmaní, pea ʻi he langí.

35 Pea ko kinautolu kotoa pē ʻoku kātakiʻi ʻa e afakatangá koeʻuhi ko hoku hingoá, pea kātaki ʻi he tuí, neongo ʻe ui ʻa kinautolu ke nau tuku hifo ʻenau moʻuí koeʻuhi ko bau ka te nau maʻu ʻa e nāunaú ni kotoa.

36 Ko ia, ʻoua te mou manavahē ʻo aʻu ki he amaté; he ʻoku ʻikai ke kakato ʻa hoʻomou fiefiá ʻi he māmani ko ʻení, ka ʻoku kakato ʻa hoʻomou bfiefiá ʻiate au.

37 Ko ia, ʻoua naʻa tokanga ki he sinó, pe ki he moʻui ʻa e sinó; kae tokanga ki he alaumālié, pea ki he moʻui ʻa e laumālié.

38 Pea afekumi maʻu ai pē ki he fofonga ʻo e ʻEikí, koeʻuhí ke mou maʻu ʻi he bfaʻa kātakí ʻa homou laumālié, pea te mou maʻu ʻa e moʻui taʻengatá.

39 Ko e taimi ko ia ʻoku ui ai ha kakai ki heʻeku ongoongolelei ataʻengatá, ʻo nau fuakava ʻaki ha fuakava taʻengatá, ʻoku lau ʻa kinautolu ko e bmāsima ʻo e māmaní pea ko e fakaifo ki he faʻahinga ʻo e tangatá;

40 ʻOku ui ʻa kinautolu ke nau hoko ko e fakaifo ki he tangatá; ko ia, kapau ʻe mole mei he māsima ʻo e māmani ʻa hono koná, vakai, ʻoku ʻikai toe ʻaonga ia ki ha meʻa ka ke lī ki tuʻa pea molomoloki ʻi he lalo vaʻe ʻo e kakaí.

41 Vakai, ko ʻeni ʻa e potó ʻo kau ki he fānau ʻo Saioné, ʻio ʻa e tokolahi, ka ʻoku ʻikai ko hono kotoa; naʻe ʻiloʻi ko e kau maumau-fono ʻa kinautolu, ko ia ʻoku ʻaonga ke atauteʻi ʻa kinautolu—

42 Ko ia ʻokú ne ahakeakiʻi ia ʻe iá, ʻe fakavaivaiʻi ia, pea ko ia ʻokú ne bfakavaivaiʻi ia ʻe iá ʻe hakeakiʻi ia.

43 Pea ko ʻeni, te u fakahā kiate kimoutolu ha talanoa fakatātā, koeʻuhí ke mou ʻiloʻi ʻa hoku lotó ʻo kau ki he huhuʻi ʻo Saioné.

44 Naʻe ʻi ai ha aʻeiki ʻe taha naʻe ʻi ai hano konga kelekele, fungani lelei ʻaupito, pea naʻá ne pehē ki heʻene kau tamaioʻeikí: Mou ʻalu ki heʻeku bngoue vainé, ʻio ʻi he konga kelekele fungani lelei ko ʻení, pea tō ai ʻa e ngaahi fuʻu ʻōlive ʻe hongofulu mā ua;

45 Pea fokotuʻu ha kau atangata leʻo takatakai ki ai, mo langa ha taua, koeʻuhí ke lava ha taha ʻo sio takatakai ki he fonuá, ke hoko ko ha tangata leʻo ʻi he tauá, koeʻuhí ke ʻoua naʻa maumauʻi hifo ʻa ʻeku ngaahi fuʻu ʻōlivé ʻi ha haʻu ʻa e filí ke maumauʻi mo ʻave maʻanautolu ʻa e fua ʻo ʻeku ngoue vainé.

46 Ko ʻeni, naʻe ʻalu ʻa e kau tamaioʻeiki ʻa e ʻeikí ʻo nau fai ʻo hangē ko e fekau ʻa honau ʻeikí kiate kinautolú, ʻo nau tō ʻa e ngaahi fuʻu ʻōlivé, pea langa ha ʻā ʻo takatakai ki ai, pea nau fokotuʻu ha kau tangata leʻo, ʻo kamata ke langa ha taua.

47 Pea lolotonga ʻenau kei langa ʻa hono tuʻunga ʻo iá, naʻa nau kamata ke fepehēʻaki ʻiate kinautolu: Pea ko e hā hono ʻuhinga ʻoku fie maʻu ai ʻe hoku ʻEikí ʻa e taua ko ʻení?

48 Pea nau fealēleaʻaki ʻo fuoloa ʻaupito, ʻo nau fepehēʻaki ʻiate kinautolu: Ko e hā hono ʻuhinga ʻoku fie maʻu ai ʻe hoku ʻEikí ʻa e taua ko ʻení, koeʻuhí he ko ha taimi melino ʻeni?

49 He ʻikai lava koā ke ʻoatu ʻa e paʻanga ko ʻení ki he kau nō paʻanga? Koeʻuhí he ʻoku ʻikai hano ʻaonga ʻo e ngaahi meʻá ni.

50 Pea lolotonga ʻenau fefakakikihiʻakí, naʻe kamata ke nau hoko ʻo fuʻu fakapikopiko, pea naʻe ʻikai te nau tokanga ki he ngaahi fekau ʻa honau ʻEikí.

51 Pea naʻe haʻu ʻa e filí ʻi he poʻulí, ʻo holoki hifo ʻa e aʻaá; pea naʻe tuʻu hake ʻa e kau tamaioʻeiki ʻa e ʻeikí pea naʻa nau ilifia, pea nau feholaki; pea naʻe hanga ʻe he filí ʻo fakaʻauha ʻa ʻenau ngaahi ngāué, pea maumauʻi hifo ʻa e ngaahi fuʻu ʻōlivé.

52 Ko ʻeni, vakai, naʻe ui ʻa e ʻeikí, ʻa e ʻeiki ʻo e ngoue vainé, ki heʻene kau tamaioʻeikí, ʻo ne pehē kiate kinautolu: ʻOiauē! ko e hā hono tupuʻanga ʻo e fuʻu kovi ko ʻení?

53 ʻIkai naʻe totonu ke mou fai ʻo hangē ko ʻeku fekau kiate kimoutolú, pea—hili hoʻomou tō ʻa e ngoue vainé, mo langa ʻa e ʻā ʻo takatakaí, mo fokotuʻu ʻa e kau tangata leʻo ʻi hono ngaahi ʻaá—langa ʻa e tauá foki, pea fokotuʻu ha tangata leʻo ki he tauá, pea leʻohi ʻa ʻeku ngoue vainé, kae ʻikai mohe, telia naʻa ʻoho mai ʻa e filí kiate kimoutolu?

54 Pea vakai, naʻe mei mamata ʻa e tangata leʻo ʻi he tauá ki he filí lolotonga ʻoku kei mamaʻo iá; pea te mou lava ai ʻo teuteu mo taʻofi ʻa e filí mei hano maumauʻi hifo ʻa hono ʻaá, pea fakahaofi ʻa ʻeku ngoue vainé mei he nima ʻo e tokotaha fakaʻauhá.

55 Pea naʻe pehē ʻe he ʻeiki ʻo e ngoué ki ha taha ʻo ʻene kau tamaioʻeikí: ʻAlu ʻo tānaki fakataha mai ʻa e toenga ʻo ʻeku kau tamaioʻeikí, pea ʻave ʻa e mālohi akotoa ʻo hoku falé, ʻa ia ko ʻeku kau taú, ʻa ʻeku kau tangata talavoú, pea mo kinautolu ʻoku fatu tangata foki ʻi heʻeku kau tamaioʻeikí kotoa pē, ʻa ia ko e mālohi ʻo hoku falé, tuku kehe pē ʻa kinautolu kuó u tuʻutuʻuni ke nofó;

56 Pea ke mou ʻalu leva ki he fonua ʻo ʻeku ngoue vainé, pea huhuʻi ʻeku ngoue vainé; he ʻoku ʻaʻaku ia; kuó u fakatau ia ʻaki ʻa e paʻanga.

57 Ko ia, ke mou ʻalu leva ki hoku fonuá; maumauʻi hifo ʻa e ngaahi ʻā ʻo hoku ngaahi filí; holoki ki lalo ʻa honau tauá, pea fakamoveteveteʻi ʻa honau kau tangata leʻó.

58 Pea kapau te nau kātoa fakataha ke tauʻi ʻa kimoutolu, ke mou asāuni maʻaku ki hoku ngaahi filí, koeʻuhí ke faifai peá u lava ʻo haʻu mo e toenga ʻo hoku falé pea maʻu ʻa e fonuá.

59 Pea naʻe pehē ʻe he tamaioʻeikí ki hono ʻeikí: ʻE hoko ʻa fē ʻa e ngaahi meʻá ni?

60 Peá ne pehē ange ki heʻene tamaioʻeikí: ʻO kau ka loto ki ai; ke ke ʻalu leva, ʻo fai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻa ia kuó u fekau kiate koé;

61 Pea ʻe hoko ʻeni ko ʻeku fakaʻilonga fakamaʻu mo e tāpuaki kiate koe—ko ha tauhi faivelenga mo afakapotopoto ʻi he lotolotonga ʻo hoku falé, ko ha bpule ʻi hoku puleʻangá.

62 Pea naʻe ʻalu leva ʻa ʻene tamaioʻeikí, ʻo ne fai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē naʻe fekau ʻe hono ʻeikí kiate iá; pea ahili ʻa e ngaahi ʻaho lahi naʻe fakahoko ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē.

63 Ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, te u fakahā kiate kimoutolu ʻa e fakakaukau poto ʻiate aú, ʻo kau ki he ngaahi potu siasi kotoa pē, ʻo fakatatau ki heʻenau loto ke fakahinohinoʻi ʻa kinautolu ʻi ha hala totonu mo lelei koeʻuhí ko honau fakamoʻuí—

64 Koeʻuhi ke lava ʻo hoko atu ʻa e ngāue ʻo hono tānaki fakataha ʻo ʻeku kau māʻoniʻoní, koeʻuhí ke u lava ʻo langaʻi hake ʻa kinautolu ki hoku hingoá ʻi he ngaahi potu atoputapú; he ʻoku hokosia ʻa e taimi ʻo e butu-taʻú, pea kuo pau ke cfakahoko ʻa ʻeku leá.

65 Ko ia, kuo pau ke u tānaki fakataha ʻa hoku kakaí, ʻo fakatatau ki he talanoa fakatātā ʻo e uité mo e ateá, koeʻuhí ke lava ʻo maluʻi ʻa e uité ʻi he ngaahi feleokó ke maʻu ʻa e moʻui taʻengatá, pea fakakalauni ʻaki ʻa e nāunau bfakasilesitiale, ʻo kau ka haʻu ʻi he puleʻanga ʻo ʻeku Tamaí ke totongi ki he tangata kotoa pē ʻo fakatatau ki he anga ʻo ʻene ngāue ʻe faí;

66 Ka ʻe noʻo ū ʻa e teá, pea ngaohi ke mālohi ʻa honau ngaahi haʻí, koeʻuhí ke lava ʻo atutu ʻa kinautolu ʻi he afi taʻe-faʻa-mate.

67 Ko ia, ʻoku ou fai ʻa e fekau ki he ngaahi potu siasi kotoa pē, ke nau fai atu ʻi he fakatahataha ki he ngaahi potu kuó u filí.

68 Ka neongo iá, kae hangē ko ʻeku lea kiate kimoutolu ʻi ha fekau ki muʻa, ke ʻoua ʻe fai hoʻomou atānaki fakatahá ʻi he fakavavevave, pe ʻi he feholaki; kae tuku ke tomuʻa teuteuʻi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ki muʻa ʻiate kimoutolu.

69 Pea ko e meʻa ke teuteu ai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ki muʻa ʻiate kimoutolú, ke mou tauhi ʻa e fekau kuó u fai ʻo kau ki he ngaahi meʻa ko ʻení—

70 ʻA ia ʻoku pehē, pe akoʻi, ke afakatau mai ʻa e ngaahi konga fonua kotoa pē ʻaki ʻa e paʻanga, ʻa ia ʻe ala lava ʻo fakatau mai ʻaki ha paʻangá, ʻi he potu fonua takatakai ʻi he fonua kuó u fili ke hoko ko e fonua ko Saioné, ki hono kamata ʻo hono tānaki fakataha ʻo ʻeku kau māʻoniʻoní;

71 ʻA e konga fonua kotoa pē ʻe ala lava ʻo fakatau mai ʻi he vahefonua ko Siakisoní, mo e ngaahi vahefonua takatakaí, pea tuku ʻa hono toé ʻi hoku nimá.

72 Ko ʻeni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tuku ke tānaki fakataha ʻe he ngaahi potu siasí kotoa pē ʻa ʻenau paʻanga kotoa pē; tuku ke fai ʻa e ngaahi meʻá ni ʻi honau taimí, kae ʻikai ʻi he afakavavevave; pea tokanga ke teuteuʻi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ki muʻa ʻiate kimoutolu.

73 Pea tuku ke fili ha kau tangata angatonu, ʻio, ko e kau tangata fakapotopoto, pea fekauʻi atu ʻa kinautolu ke fakatau mai ʻa e ngaahi potu fonua ko ʻení.

74 Pea mo e ngaahi potu siasi ʻi he ngaahi fonua fakahahaké ʻo ka langa hake ʻa kinautolu, ʻo kapau te nau tokanga ki he akonakí ni, te nau lava ʻo fakatau mai ha ngaahi konga fonua pea nau fakatahataha ki ai; pea ʻi he foungá ni te nau lava ai ʻo fokotuʻu ʻa Saione.

75 ʻOku ʻi aí ni ha meʻa feʻunga he taimí ni kuo ʻosi tokonaki, ʻio, naʻa mo e meʻa lahi ʻaupito, ke huhuʻi ʻaki ʻa Saione, pea fokotuʻu ʻa hono ngaahi potu lalá, ke ʻoua ʻe toe maumauʻi hifo ia, ʻo kapau naʻe loto lelei ʻa e ngaahi potu siasi, ʻa ia ʻoku nau ui ʻaki ʻa kinautolu ʻa hoku hingoá, ʻo afie tokanga ki hoku leʻó.

76 Pea ko e tahá ʻoku ou toe pehē kiate kimoutolu, ko kinautolu kuo fakamovetevete ʻe honau ngaahi filí, ko hoku lotó ke nau fai atu ʻi he kole tāumaʻu ke fai ha fakatonutonu mo e huhuʻi, ʻi he nima ʻo kinautolu ʻa ia kuo fokotuʻu ke hoko ko e kau pulé pea nau maʻu ʻa e mafai kiate kimoutolú—

77 ʻO fakatatau ki he ngaahi lao mo e akonisitūtone ʻo e kakaí, ʻa ia kuó u tuku ke fokotuʻú, pea ʻoku totonu ke tauhi maʻu ia koeʻuhi ko e ngaahi btotonu mo e maluʻi ʻo e kakano kotoa pē, ʻo fakatatau ki he ngaahi tefito totonu mo māʻoniʻoni;

78 Koeʻuhí ke lava ʻe he tangata kotoa pē ʻo ngāue ʻi he tokāteline mo e tefitoʻi moʻoni ʻo kau ki he kahaʻú, ʻo fakatatau ki he atauʻatāina ke fili ki he totonú ʻa ia kuó u foaki kiate iá, koeʻuhí ke lava ʻo bʻekeʻi mei he tangata kotoa pē ʻa ʻene ngaahi angahala ʻaʻaná ʻi he ʻaho ʻo e cfakamāú.

79 Ko ia, ʻoku ʻikai totonu ke pōpula ha tangata ki ha tokotaha kehe.

80 Pea ko hono ʻuhinga ʻeni kuó u fokotuʻu ai ʻa e aKonisitūtone ʻo e fonua ko ʻení, ʻi he nima ʻo e kau tangata poto ʻa ia naʻá ku fokotuʻu hake ki he taumuʻa pē ko ʻení, mo huhuʻi ʻa e fonuá ʻi he blilingi ʻo e toto.

81 Ko ʻeni, te u fakatatauʻi ki he hā ʻa e fānau ʻo Saioné? Te u fakatatauʻi ʻa kinautolu ki he atalanoa fakatātā ʻo e fefine mo e fakamaau taʻe-angatonú, he ʻoku totonu ke blotu maʻu ai pē ʻa e tangatá pea ʻoua ʻe vaivai, ʻa ia ʻoku pehē—

82 Naʻe ʻi ha kolo ʻe taha ha fakamaau ʻa ia naʻe ʻikai te ne manavahē ki he ʻOtuá, pea ʻikai foki te ne tokaʻi ha tangata.

83 Pea naʻe ʻi ai ha uitou ʻi he kolo ko iá, naʻá ne haʻu kiate ia, ʻo pehē: Fakamāuʻi hoku filí maʻaku.

84 Pea naʻe ʻikai te ne loto ki ai ʻo fuofuoloa siʻi, kae hili iá naʻá ne pehē ʻi hono lotó: Neongo ʻoku ʻikai te u manavahē ki he ʻOtuá, pe tokaʻi ha tangata, ka koeʻuhí ko hono fakafiuʻi au ʻe he uitoú ni, te u fakamaau maʻana, telia ʻi heʻene faʻa haʻú te ne fakakinaʻi au.

85 ʻE pehē ʻa ʻeku fakatatauʻi ʻa e fānau ʻo Saioné.

86 Tuku ke nau kole tāumaʻu ʻi he vaʻe ʻo e fakamāú;

87 Pea kapau ʻe ʻikai te ne tokanga kiate kinautolu, tuku ke nau kole tāumaʻu ʻi he vaʻe ʻo e kōvaná;

88 Pea kapau ʻe ʻikai tokanga ʻa e kōvaná kiate kinautolu, tuku ke nau kole tāumaʻu ʻi he vaʻe ʻo e palesitení;

89 Pea kapau ʻe ʻikai tokanga kiate kinautolu ʻa e palesitení, ʻe toki tuʻu hake leva ʻa e ʻEikí ʻo ʻalu atu mei hono atoitoiʻangá, pea fakamamahiʻi ʻa e puleʻangá ʻi hono ʻitá;

90 Pea ʻi heʻene tuputāmaki vela, pea mo ʻene ʻita kakahá, ʻi hono taimí, te ne motuhi atu ʻa e kau atauhi fai angahala mo taʻe-falalaʻanga, mo taʻe-angatonú, pea vaheʻi honau tufakanga kiate kinautolu ʻi he lotolotonga ʻo e kau mālualoí, mo e kau btaʻetuí;

91 ʻIo ʻi he fakapoʻuli ʻi tuʻá, ʻa ia ʻoku ʻi ai ʻa e atangi, mo e tangilāulau, mo e fengaiʻitaki ʻo e nifó.

92 Ko ia, ke mou lotu, koeʻuhí ke fakaava ʻa honau telingá ki hoʻomou ngaahi tangí, koeʻuhí ke u aʻaloʻofa kiate kinautolu, koeʻuhí ke ʻoua naʻa hoko mai ʻa e ngaahi meʻá ni kiate kinautolu.

93 Ko e meʻa kuó u lea ʻaki kiate kimoutolú kuo pau ke hoko ia, koeʻuhí ke tuku ʻa e kakai kotoa pē taʻe ʻi ai ha ʻuhinga ke atuli tonuhia ai;

94 Koeʻuhí ke fanongo mo ʻilo ʻe he kau tangata potó mo e kau pulé ʻa e meʻa ʻa ia kuo teʻeki ai ke nau afakakaukau ki ai;

95 Koeʻuhí ke u kamata ke fai ʻa ʻeku ngāué, ʻa ʻeku ngāue afakaofó, pea fakahoko ʻa ʻeku ngāué, ʻa ʻeku ngāue fakaofó, koeʻuhí ke bʻiloʻi ʻe he kakaí ʻa e faikehekehe ʻo e kau māʻoniʻoní mo e kau fai angahalá, ʻoku folofola ʻe homou ʻOtuá.

96 Pea ko e tahá, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku taʻehoa mo ʻeku fekaú mo hoku lotó ke fakatau atu ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Sitenei Kilipatí ʻa hoku afale tukuʻanga koloá, ʻa ia kuó u tuʻutuʻuni ki hoku kakaí, ki he nima ʻo hoku ngaahi filí.

97 ʻOua ʻe tuku ke ʻuliʻi ʻe hoku ngaahi filí ʻa e meʻa kuó u filí, ʻi he loto ki ai ʻa kinautolu ʻoku nau aui ʻa kinautolu ʻaki hoku hingoá;

98 He ko e angahala kovi mo fakamamahi ʻaupito ʻeni kiate au, pea ki hoku kakaí, koeʻuhí ko e ngaahi meʻa kuó u tuʻutuʻuní pea ʻe vave ʻene tō mai ki he ngaahi puleʻangá.

99 Ko ia, ko hoku lotó ke ʻekeʻi ʻe hoku kakaí, pea tauhi ha totonu ki he meʻa ʻa ia kuó u fili maʻanautolú, neongo ʻe ʻikai tuku ke nau nofo ai.

100 Ka neongo iá, ʻoku ʻikai te u pehē ʻe ʻikai te nau nofo ai; pea kapau te nau fua mai ʻaki ʻa e ngaahi fua mo e ngaahi ngāue ʻoku ngali mo hoku puleʻangá te nau nofo ai.

101 Te nau langa, pea ʻe ʻikai amaʻu ia ʻe ha taha kehe; te nau tō ʻa e ngaahi ngoue vainé, pea te nau kai ʻa hono fua ʻo iá. ʻE pehē. ʻĒmeni.