Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 90
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 90

Ko e fakahā kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻa ia naʻe fai mai ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 8 Māʻasi 1833 (History of the Church, 1:329–331). Ko e fakahā ko ʻení ko ha sitepu hoko atu pē ia ʻi hono fokotuʻu ʻo e Kau Palesiteni ʻUluakí (vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ki he vahe 81); pea naʻe tupu ai hono fakanofo ʻi he ʻaho 18 Māʻasi 1833 ʻa e ongo tokoni ʻoku lau ki aí.

1–5, ʻOku foaki mai ʻa e ngaahi kī ʻo e puleʻangá kia Siosefa Sāmita pea fou atu ʻiate ia ki he Siasí; 6–7, ʻOku totonu ke kau ʻa Sitenei Likitoni mo Feletiliki G. Uiliamisi ʻi he Kau Palesiteni ʻUluakí; 8–11, Kuo pau ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí ki he ngaahi puleʻanga ʻo ʻIsilelí, ki he kau Senitailé, pea ki he kau Siú, ʻo fanongo ʻa e tangata taki taha ʻi heʻene lea ʻaʻaná, 12–18, Kuo pau ke hanga ʻe Siosefa Sāmita mo hono ongo tokoní ʻo fakamaau ʻa e Siasí; 19–37, ʻOku faleʻi ʻe he ʻEikí ha niʻihi fakafoʻituitui kehekehe ke nau ʻaʻeva angatonu pea ngāue ʻi hono puleʻangá.

1 ʻOku folofola peheni ʻe he ʻEikí, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe ʻe hoku foha, kuo afakamolemoleʻi ʻa hoʻo ngaahi angahalá kiate koe, ʻo fakatatau ki hoʻo kolé, he kuo aʻu hake ki hoku telingá ʻa hoʻo ngaahi lotú mo e ngaahi lotu ʻa ho kāingá.

2 Ko ia, ʻokú ke monūʻia ʻo fai atu mei heni, ʻa ia ʻokú ke maʻu ʻa e ngaahi a ʻo e puleʻangá kuo foaki kiate koé; ʻa ia ko e bpuleʻanga ʻoku toe ʻomi ko hono fai fakaʻosí.

3 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate koe, ʻe ʻikai ai pē ke ʻave ʻa e ngaahi kī ʻo e puleʻangá ni meiate koe, lolotonga hoʻo kei ʻi he māmaní, pe ʻi he maama ka hoko maí;

4 Ka neongo iá, ʻe fou ʻiate koe ʻa hono foaki ʻo e ngaahi afakahā mei he ʻOtuá ki ha taha kehe, ʻio, ki he siasí.

5 Pea ko kinautolu kotoa pē ʻe maʻu ʻa e ngaahi mafai ʻo e ngaahi folofola ʻa e ʻOtuá, tuku ke nau atokanga pe ʻe fēfeeʻi ʻenau maʻu iá, telia naʻa lau ia ko e meʻa maʻamaʻa, pea ʻomi ʻa kinautolu ki he fakamalaʻia, pea nau tūkia mo hinga ʻo ka tō mai ʻa e ngaahi afaá, pea tō mai mo e ngaahi matangí, pea tō mo e ngaahi bʻuhá, ʻo ʻoho mālohi ki honau falé.

6 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē ki ho kāinga, ko Sitenei Likitoní mo Feletiliki G. Uiliamisí, ʻoku fakamolemoleʻi foki kiate kinaua ʻa ʻena ngaahi angahalá, pea ʻoku lau ʻa kinaua ʻokú na tuʻunga tatau mo koe ʻi he maʻu ʻo e ngaahi kī ʻo e puleʻanga fakaʻosi ko ʻení;

7 Pea hangē foki ko e ʻi hoʻo pulé ʻa e ngaahi kī ʻo e aakoʻanga ʻo e kau palōfitá, ʻa ia kuó u fekau ke fokotuʻú;

8 Koeʻuhi ke lava ai ʻo fakahaohaoaʻi ʻa kinaua ʻi heʻena ngāue fakafaifekaú ke fakamoʻui ʻa Saione, pea mo e ngaahi puleʻanga ʻo ʻIsilelí, pea mo e kau Senitailé, ʻa kinautolu kotoa pē ʻe tuí;

9 Koeʻuhi ke nau maʻu ʻi hoʻomou pulé ʻa e folofolá, pea ke ʻalu atu ʻi heʻenau pulé ʻa e folofolá ki he ngaahi ngataʻanga ʻo e māmaní, ʻo afuofua fai ki he kau bSenitailé, pea vakai pea ʻilo ange, te nau toki afe ki he kau Siú.

10 Pea ʻe toki hokosia ʻa e ʻaho ʻa ia ʻe afakahā ai ʻa e toʻukupu ʻo e ʻEikí ʻi he mālohi ʻi hono fakalotoʻi ʻo e ngaahi puleʻangá, ʻa e ngaahi puleʻanga hītení, ʻa e fale ʻo bSiosefá, ki he ongoongolelei ʻo honau fakamoʻuí.

11 He ʻe hoko ʻo pehē ʻi he ʻaho ko iá, ʻe afanongo ʻa e tangata kotoa pē ki hono kakato ʻo e ongoongoleleí ʻi hono ʻelelo ʻoʻoná, pea ʻi heʻene lea ʻaʻaná, ʻiate kinautolu kuo bfakanofo ki he cmālohí ni, ʻi he angi ʻa e dFakafiemālié, ʻa ia ʻoku lilingi hifo kiate kinautolu ke fakahā ʻa Sīsū Kalaisi.

12 Pea ko ʻeni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ou fai kiate kimoutolu ha fekau ke mou fai atu ʻi he angāue fakafaifekau mo e ngāue fakapalesiteni.

13 Pea ʻo ka ʻosi ʻa hoʻo liliu ʻa e ngaahi tohi ʻa e kau palōfitá, ke ke apule ki he ngaahi meʻa ʻo e siasí mo e bakoʻangá ʻo fai atu ai pē;

14 Pea maʻu ha ngaahi afakahā mei he taimi ki he taimi ʻo hangē ko e meʻa ʻe fakahā mai ʻe he Fakafiemālié, ke fakamatalaʻi ʻa e ngaahi bmeʻa lilo ʻo e puleʻangá;

15 Pea fakamaau ʻa e ngaahi potu siasí, pea aako mo bʻilo, pea hoko ʻo maheni mo e ngaahi tohi lelei kotoa pē, pea mo e ngaahi cleá, mo e ngaahi ʻeleló, mo e kakaí.

16 Pea ʻe hoko ʻeni ko homou fatongia pea mo e tufakanga ʻi hoʻomou moʻuí kotoa ke pule ʻi he fakataha alēleá, mo fakamaau ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻo e siasi mo e puleʻanga ko ʻení.

17 ʻOua te mou a, pea ʻoua ʻe puputuʻu; ka ke mou tali ʻa e valoki koeʻuhi ko homou loto-māʻolunga kotoa pē mo e bloto-hīkisiá, he ʻoku ʻomi ai ha tauhele ki homou laumālié.

18 Fakamaau homou ngaahi falé; tekeʻi ʻa e afakapikopikó mo e btaʻemaʻá ke mamaʻo meiate kimoutolu.

19 Ko ʻeni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate koe, tuku ke teuteuʻi ha potu, ʻi he ʻuluaki faingamālié, ki he fāmili ʻo ho tokoni mo e tangata tohí, ʻio ʻa Feletiliki G. Uiliamisi.

20 Pea tuku ke hoko atu ʻa ʻeku tamaioʻeiki atoulekeleka ko Siosefa Sāmita, ko e Lahí, mo hono fāmilí ʻi he potu ʻa ia ʻokú ne lolotonga nofo aí; pea ke ʻoua naʻa fakatau atu ia kae ʻoua ke fakahā ʻe he fofonga ʻo e ʻEikí.

21 Pea tuku ke nofo atu ai pē ʻa hoku tokoní, ʻio ʻa Sitenei aLikitoni, ʻi he feituʻu ʻokú ne lolotonga nofo aí, kae ʻoua ke fakahā atu ʻe he fofonga ʻo e ʻEikí.

22 Pea tuku ke kumi faivelenga ʻe he pīsopé ke maʻu ha afakafofonga, pea ko ha tangata ia ʻoku lahi ʻene bkoloá—ko ha tangata ʻa e ʻOtuá, pea ʻokú ne tui mālohi—

23 Koeʻuhí ke ne lava ai ʻo totongi ki he moʻua kotoa pē; koeʻuhí ke ʻoua naʻa fakaongoongokoviʻi ʻa e fale tukuʻanga koloa ʻo e ʻEikí ʻi he ʻao ʻo e kakaí.

24 Fekumi afaivelenga, blotu maʻu ai pē, pea loto-tui, pea ʻe fengāueʻaki fakataha ʻa e ngaahi meʻa ckotoa pē koeʻuhi ko hoʻomou leleí, ʻo kapau te mou ʻaʻeva angatonu pea manatuʻi ʻa e dfuakava kuo mou fefuakavaʻaki aí.

25 Tuku ke atokosiʻi homou ngaahi fāmilí, kae tautautefito ki heʻeku tamaioʻeiki toulekeleka ko Siosefa Sāmita, ko e Lahí, ʻo kau kiate kinautolu ʻa ia ʻoku ʻikai kau ki homou ngaahi fāmilí;

26 Koeʻuhí ko e ngaahi meʻa ʻa ia kuo ʻoatu maʻamoutolu, ke fakahokoʻaki ʻeku ngāué, ke ʻoua naʻa ʻave meiate kimoutolu kae ʻoange kiate kinautolu ʻoku ʻikai ke tāú—

27 Pea taʻofi ai ʻa kimoutolu ʻi hono fakahoko ʻo e ngaahi meʻa ʻa ia kuó u fekau kiate kimoutolú.

28 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko hoku lotó ke maʻu ʻe heʻeku kaunanga ko Viena Siekisí ha paʻanga ke fua ʻaki ʻene ngaahi fakamolé, pea ʻalu hake ia ki he fonua ko Saioné;

29 Pea ʻe lelei ke fakatapui ʻa hono toe ʻo e paʻangá kiate au, pea ʻe totongi kiate ia ʻi hoku taimi totonu pē ʻoʻoku.

30 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ngali lelei ʻi heʻeku vakaí ke ne ʻalu hake ki he fonua ko Saioné, pea maʻu ha tofiʻa mei he nima ʻo e pīsopé;

31 Koeʻuhi ke ne nofo hifo ʻi he melino ʻo fakatatau ki heʻene faivelengá, ʻo ʻikai nofo noa ʻi hono ngaahi ʻahó ʻo fai atu mei heni.

32 Pea vakai, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ke mou tohi ʻa e fekaú ni pea fakahā ki homou kāinga ʻi Saioné, ʻi he pōpoaki ʻofa, kuó u ui ʻa kimoutolu foki ke apule ki Saione ʻi hoku taimi totonu pē ʻoʻoku.

33 Ko ia, tuku ke tuku ʻenau fakafiuʻi au ʻo kau ki he meʻa ko ʻení.

34 Vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu kuo kamata ke fakatomala ʻa homou kāinga ʻi Saioné, pea ʻoku fiefia ʻa e kau ʻāngeló koeʻuhi ko kinautolu.

35 Ka neongo ia, ʻoku ʻikai te u leleiʻia ʻi he ngaahi meʻa lahi; pea ʻoku ʻikai te u leleiʻia ʻi heʻeku tamaioʻeiki ko aUiliami E. Makaleliní pe ko ʻeku tamaioʻeiki ko Sitenei Kilipaté; pea mo e pīsopé foki, pea mo e niʻihi kehe he ʻoku ʻi ai ʻa e ngaahi meʻa lahi ke nau fakatomala mei ai.

36 Ka ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko au ko e ʻEikí, te u fāinga mo aSaione, pea fakakolekole ki hono kau tangata mālohí, pea btauteaʻi ia kae ʻoua ke ne ikuna pea cmaʻa ʻi hoku ʻaó.

37 Koeʻuhí ʻe ʻikai toʻo ia mei hono tuʻungá. Ko au ko e ʻEikí, kuó u lea ʻaki ia. ʻĒmeni.