Судрууд
Сургаал ба Гэрээ


Сургаал ба Гэрээ

Хэсэг 42

1831 оны хоёрдугаар сарын 9-нд Огайогийн Көртландад Бошиглогч Иосеф Смитээр дамжуулан өгөгдсөн илчлэлт оршвой (History of the Church, 1:148–154). Энэ нь арванхоёр ахлагчийн дэргэд мөн Огайод “хууль” өгөгдөхөөр урьд нь Их Эзэний өгсөн амлалтын биелэлт болон хүлээн авагдсан ажээ (Хэсэг 38:32-ыг үз). Бошиглогч энэхүү илчлэлтийг “Сүмийн хуулийг агуулдаг” хэмээн онцлон тэмдэглэжээ (History of the Church, 1:148).

1–10, Ахлагчид сайн мэдээг номлох, хөрвөгчдэд баптисм хүртээх, мөн Сүмийг байгуулахаар дуудагдав; 11–12, Тэд дуудагдаж мөн томилогдон, судруудад байдаг сайн мэдээний зарчмуудыг заах ёстой; 13–17, Тэд Сүнсний хүчээр зааж бас бошиглох ёстой; 18–29, Хүн алахгүй, хулгай хийхгүй, худал хэлэхгүй, тачаадахгүй, садар самууныг үйлдэхгүй, эсвээс бусдын эсрэг муугаар ярихгүй байхыг Гэгээнтнүүдэд зарлиглав; 30–39, Өмч хөрөнгийн өргөлийг зохицуулах хуулиуд толилуулагдав; 40–42, Бардамнал хийгээд залхуурал буруушаагдах авай; 43–52, Адислалаар дамжуулан мөн итгэлээр өвчтөнүүд эдгэрэх ёстой; 53–60, Судрууд Сүмийг чиглүүлэх бөгөөд дэлхийд тунхаглагдах ёстой; 61–69, Шинэ Иерусалимын газар хийгээд хаант улсын нууцууд илчлэгдэх болно; 70–73, Өргөл болгогдсон өмч хөрөнгөнүүд Сүмийн ажилтнуудыг дэмжихэд ашиглагдах ёстой; 74–93, Садар самуун, завхайрал, хүн алах, хулгайлах, мөн нүглүүдийн гэмшлийг зохицуулах хуулиуд толилуулагдав.

1АНХААРАГТУН, бүр Есүс Христ, амьд Бурханы Хүү, дэлхийн Аврагч миний нэрэнд өөрсдийгөө цуглуулсан Ай миний сүмийн ахлагчид та нар; учир нь та нар миний нэрэнд итгэж мөн зарлигуудыг минь сахьдагийнх болой.

2Дахин би та нарт хэлнэ, та нарт миний өгөх хуулийг анхаарагтун мөн сонс мөн дуулгавартай дагагтун.

3Учир нь үнэнээр би хэлнэ, та нарт миний зарлигласан тэрхүү зарлигийн дагуу та нар өөрсдийгөө цуглуулсан учраас, мөн энэ нэг зүйлийн талаар санал нэгтэй байж, мөн миний нэрээр Эцэгээс асуулаа, бүр үүнчлэн та нар хүлээн авах болно.

4Болгоогтун, үнэнээр би та нарт хэлнэ, миний үйлчлэгчид Бага Иосеф Смит, Сидней Ригдон хоёроос бусад та нар нэг бүрчлэн миний нэрээр урагш одох болно хэмээх энэхүү анхны зарлигийг би та нарт өгч байна.

5Мөн тэд богинохон хугацаанд урагш одох болно, мөн хэзээ тэд эргэж ирэх нь Сүнсний хүчээр өгөгдөх болно хэмээх зарлигийг би тэдэнд өгч байна.

6Мөн та нар миний сайн мэдээг номлож, хоёр хоёроороо, миний нэрээр, бүрээн дуу мэт дуу хоолойгоо өргөн, Бурханы тэнгэр элчүүд адил миний үгийг тунхаглан миний Сүнсний хүчээр урагш одох ёстой.

7Мөн та нар усаар баптисм хүртээж: Наманчлагтун та нар, наманчлагтун та нар, учир нь тэнгэрийн хаант улс ойрхон байна хэмээн хэлж, урагш одох ёстой.

8Мөн энэ газраас та нар өрнөд тийшээ бүс нутгууд уруу урагш одох ёстой; мөн та нарыг хүлээн авах тэднийг та нар олохын хэрээр та нар бүс нутаг болгонд миний сүмийг өсгөн бэхжүүлэх ёстой—

9Та нар нэгд цугларсан байж болохын тулд, миний хүмүүс байж мөн бибээр та нарын Бурхан байж болохын тулд, Шинэ Иерусалим хот хэзээ бэлтгэгдэх нь тэнгэрээс та нарт илчлэгдэх тэр үеийг хүртэл буюу.

10Мөн дахин, би та нарт хэлнэ, миний үйлчлэгч Эдвард Партриж, өөрийг нь миний томилсон тэрхүү албан тушаалд үүргээ биелүүлэх ёстой. Мөнхүү улиран тохиох дор, хэрэв тэрээр зөрчил гаргах аваас өөр нэгэн нь түүний оронд томилогдох болно. Бүр тийм буюу. Амен.

11Дахин би та нарт хэлье, эрх мэдэл бүхий хэн нэгнээр томилогдсон, мөн тэрээр эрх мэдэлтэй, бас сүмийн тэргүүнүүдээр зохих ёсоор тэрээр томилогдсон гэдэг нь сүмд мэдэгдэхээс бусдаар миний сайн мэдээг тунхаглах, эсвээс миний сүмийг өсгөн бэхжүүлэхээр урагш одох нь хэндч өгөгдөх ёсгүй.

12Мөн дахин, энэ сүмийн ахлагчид, санваартнууд хийгээд багш нар Библи хийгээд сайн мэдээний бүрэн байдал байгаа Мормоны Номон дахь, миний сайн мэдээний зарчмуудыг заах ёстой.

13Мөн тэд гэрээнүүд хийгээд сүмийн тунхгуудыг биелүүлэхийн тулд анхааралтайгаар дагах ёстой, мөн эдгээр нь тэд Сүнсээр чиглүүлэгдэх үед тэдний заадаг зүйлүүд байх ёстой.

14Мөн уг Сүнс итгэлийн залбирлаар та нарт өгөгдөх болно; мөн хэрэв та нар Сүнсийг эс хүлээн авбаас та нар заах нь үгүй.

15Мөн миний судруудын бүрэн байдал өгөгдөх хүртэл, та нарын заалтын талаар миний зарлигласны адил, энэ бүхнийг та нар анхааралтай дагах ёстой.

16Мөн та нар Тайтгаруулагчаар дуу хоолойгоо өргөх үед, та нар надад сайн санагдсанаар ярьж мөн бошиглох болно;

17Учир нь, болгоогтун, Тайтгаруулагч бүх зүйлийг мэддэг, мөн Эцэгийн тухай мөн Хүүгийн тухай гэрчилдэг бөлгөө.

18Мөн эдүгээ, болгоогтун, бибээр сүмд ярьж байна. Чи хүн алах ёсгүй; мөн хүн алсан түүнд энэ дэлхийдч, мөн ирэх дэлхийд ч өршөөл үгүй болой.

19Мөн дахин, би хэлж байна, чи хүн алах ёсгүй; харин хүн алсан тэрээр үхэх ёстой.

20Чи хулгайлах ёсгүй; мөн хулгайлдаг мөн үл наманчилдаг тэрээр зайлуулагдах ёстой.

21Чи худал хэлэх ёсгүй; худал хэлдэг мөн үл наманчилдаг тэрээр зайлуулагдах ёстой.

22Чи эхнэрээ бүх зүрх сэтгэлээрээ хайрлаж мөн өөр хэнтэй ч биш харин түүнтэй нэгдэн нийлэх ёстой.

23Мөн эмэгтэй хүнийг тачаангуйгаар хардаг тэрээр итгэлийг үгүйсгэнэ, мөн Сүнстэй байх нь үгүй болно; мөн хэрэв тэрээр үл наманчилбаас тэрээр зайлуулагдах ёстой.

24Чи садар самууныг үйлдэх ёсгүй; мөн садар самууныг үйлддэг, мөн үл наманчилдаг тэрээр зайлуулагдах ёстой.

25Гэвч садар самууныг үйлдсэн тэрээр мөн бүх зүрх сэтгэлээрээ наманчилж, мөн үүнийг орхиж, тэгээд үүнийг дахиад эс үйлдвээс, чи уучлах ёстой;

26Гэвч хэрэв тэрээр үүнийг дахин үйлдвээс, тэрээр уучлагдах нь үгүй, харин зайлуулагдах ёстой.

27Чи хөршийнхөө талаар шүүмжлэх буюу түүнд аливаа хор хөнөөл учруулах ёсгүй.

28Эдгээр зүйлүүдийн талаарх миний хуулиуд судруудад минь өгөгдсөнийг чи мэдэх бөлгөө; нүгэл үйлддэг мөн үл наманчилдаг тэрээр зайлуулагдах ёстой.

29Хэрэв чи намайг хайрладаг бол чи надад үйлчилж мөн бүх зарлигуудыг минь сахих ёстой.

30Мөн болгоогтун, чи ядуусыг санаж, мөн чи тэдэнтэй хуваалцах ёстой өөрийнхөө өмч хөрөнгийг тэднийг дэмжихийн тулд, зөрчиж үл болох гэрээгээр мөн шилжүүлэх эрхийн бичгээр ариулан адислах ёстой.

31Мөн та нар эд юмсаа ядуустай хуваалцсанаар, та нар үүнийг надад үйлдэх болно; мөн тэдгээр нь миний сүмийн бишоп хийгээд түүний томилдог, эсвээс томилсон, мөн тэрхүү зорилгын учир онцгойлон адисалсан түүний зөвлөхүүд болох хоёр ахлагч буюу дээд санваартнуудын өмнө тавигдах ёстой.

32Мөнхүү улиран тохиох дор, тэдгээр нь миний сүмийн бишопын өмнө тавигдсаны дараа мөн миний зарлигуудын дагуу тэдгээр нь сүмээс авагдахгүй гэсэн, миний сүмд өмч хөрөнгө өргөл болгосон тухай эдгээр гэрчлэлүүдийг тэрээр хүлээн авсны дараа, хүн болгон өөрийнхөө өмч хөрөнгө буюу өргөлөөр өөртөө болон гэр бүлдээ хүрэлцэхүйц хэмжээтэйгээр хүлээн авсан тэр зүйлийнхээ даамал байж, миний өмнө хариуцлага хүлээхээр болгогдох ёстой.

33Мөн дахин, хэрэв сүмийн, эсвээс үүний аливаа нэг хувь хүмүүсийн гарт анхны энэхүү өргөлийн дараа тэднийг дэмжихэд зайлшгүй шаардлагатайгаас илүү өмч хөрөнгө байх аваас, энэ нь өргөл болгогдохын тулд бишопт үлдэж, гачигдалтай хүн болгон хүрэлцэхүйц хэмжээгээр хангагдаж мөн хүслүүдийнхээ дагуу хүлээн авч болохын тулд байхгүй тэдэнд цагаас цагт өгөхөөр энэ нь хадгалагдах ёстой.

34Тиймийн тул, үлдсэн нь сүмийн дээд зөвлөл, мөн бишоп хийгээд түүний зөвлөлийн чиглүүлснээр ядуус хийгээд гачигдагсдад өгөхийн тул миний агуулахад хадгалагдах ёстой;

35Мөн сүмийн нийтийн ашиг тусын тулд, мөн шүтээний барилгуудыг барих, мөн үүнээс хойш илчлэгдэх Шинэ Иерусалимыг барихын тулд газруудыг худалдан авах зорилгын тулд юм—

36Ариун сүмдээ миний ирэх тэр өдөр миний гэрээт хүмүүс нэгд цугларсан байж болохын тулд болой. Мөн бибээр үүнийг өөрийн хүмүүсийн авралын тулд хийдэг.

37Мөнхүү улиран тохиох дор, нүгэл үйлддэг мөн үл наманчилдаг тэрээр сүмээс зайлуулагдах ёстой, мөн миний сүмийн ядуус хийгээд гачигдалтай тэдэнд, өөрөөр хэлбэл, надад ариулан адисалснаа тэрээр буцааж авахгүй байх болно—

38Учир нь та нар үүнийг эдний хамгийн дордод нь хийснээр та нар үүнийг надад хийх болно.

39Учир нь мөнхүү улиран тохиох дор, бошиглогчдынхоо амаар миний хэлсэн нь биелэгдэх болно; учир нь Харийнханы дундаас миний сайн мэдээг тэврэн авах тэдний баялгуудыг Израилын угсаа болох миний хүмүүсийн ядууст би өргөл болго болно.

40Мөн дахин, чи зүрх сэтгэлдээ бардам байх ёсгүй; бүх өмсгөлүүдээ энгийн даруу байлгагтун, мөн тэдгээрийн сайхан нь чиний гарын ажлын сайхан юм;

41Мөн бүх зүйл миний өмнө цэвэр ариун байдалд хийгдэг.

42Чи залхуу байх ёсгүй; учир нь залхуу тэрээр хөдөлмөрлөгчийн талхыг ч идэх, мөн өмсгөлүүдийг ч өмсөх ёсгүй бөлгөө.

43Мөн та нарын дундах хэн нэгэн нь өвчтэй болоод мөн эдгэрэх итгэлгүй харин итгэдэг хэн нь ч гэсэн, бүх өрөвч зөөлөнсэтгэлээр, ургамлаар мөн хөнгөн хоол хүнсээр, мөн энэ нь дайсны гараар бус тэжээгдэх ёстой.

44Мөн сүмийн ахлагчид хоёр болон түүнээс олон нь дуудагдах ёстой, мөн тэдний төлөө залбирч мөн миний нэрээр тэд гараа тэдний толгой дээр тавих ёстой; мөн хэрэв тэд нас нөгчих аваас тэд надад нас нөгчих болой, мөн хэрэв тэд амьдрах аваас тэд надад амьдрах болно.

45Чи хайранд хамтдаа амьдрах ёстой,ийнхүү чи нас нөгчсөн тэднийг алдсаныхаа төлөө мөн нэн ялангуяа эрхэм сайхан амилуулалтад найдваргүй тэдний төлөө уйлах ¸ñòîé.

46Мөнхүү улиран тохиох дор надад нас нөгчсөн тэд үхлийг үл амсана, учир нь энэ нь тэдэнд тааламжтай байх болно;

47Мөн надад нас нөгчөөгүй тэд, халаг тэдэнд, учир нь тэдний үхэл гашуун болой.

48Мөн дахин, мөнхүү улиран тохиох дор надад эдгэрэх итгэлтэй, мөн үхэлд оноогдоогүй тэр нь эдгэрэх болно.

49Харах итгэлтэй тэр нь харах болно.

50Сонсох итгэлтэй тэр нь сонсох болно.

51Үсрэх итгэлтэй хазгар нь үсрэх болно.

52Мөн эдгээр зүйлийг хийх итгэлгүй атлаа надад итгэдэг тэд миний хөвгүүд болох хүчтэй байна; мөн тэд миний хуулиудыг зөрчихгүй байхын хэрээр чи тэдний ёс суртахууны сул дорой байдлыг үүрэх болно.

53Чи ажил үүргийнхээ газарт зогсох ёстой.

54Чи ахынхаа өмсгөлийг авах ёсгүй; чи ахаасаа хүлээн авсан зүйлийнхээ төлөө чи төлөх ёстой.

55Мөн хэрэв чи өөртөө дэмжлэг болохоос илүүг олж авбал, бүх зүйл миний хэлсний дагуу хийгдэж болохын тулд чи үүнийг миний агуулахад өгөх ёстой.

56Чи асуух ёстой, мөн миний судрууд миний тогтоосончлон өгөгдөх болно, мөн тэдгээр нь найдвартай хадгалагдах ёстой;

57Мөн тэдгээрийн талаар чи дуугүй байх ёстой нь, мөн чи тэдгээрийг бүрэн дүүрнээр нь хүлээн авах хүртлээ тэдгээрийг заахгүй байх нь зүйтэй болой.

58Мөн дараа нь бүх хүмүүнд тэдгээрийг та нар заах ёстой хэмээх зарлигийг би та нарт өгч байна; учир нь бүх үндэстэн, ястан, хэлтнүүд хийгээд хүмүүст тэдгээр нь заагддаг байх ёстой.

59Миний сүмийг эрхлэх хууль байхаар миний судруудад хууль болон чамд өгөгдсөн, хүлээн авсан зүйлүүдээ чи анхааралдаа авах ёстой;

60Мөн эдгээр зүйлүүдийн дагуу үйлддэг тэрээр аврагдах болно, мөн тэдгээрийг үл үйлддэг тэрээр хэрэв үүнчлэн үргэлжлүүлсээр байх аваас яллагдах болно.

61Хэрэв чи асуух аваас, чи баяр хөөрийг авчирдаг, амьдралыг авчирдаг тэрхүү нууцууд хийгээд амар амгалангийн зүйлүүдийг мэдэж болохын тулд илчлэлт дээр илчлэлт мэдлэг дээр мэдлэг хүлээн авах болно.

62Чи асуух ёстой, мөн Шинэ Иерусалим хаана баригдах ёстой нь миний тогтоосон цагт чамд илчлэгдэх болно.

63Мөн болгоогтун, мөнхүү улиран тохиох дор миний үйлчлэгчид дорнодод мөн өрнөдөд, умардад мөн өмнөдөд урагш илгээгдэх болно.

64Мөн бүр эдүгээ, дорнод уруу явах тэр нь хөрвүүлэгдэх тэдэнд өрнөд уруу зугтахыг заагтун, мөн энэ нь дэлхий дээр ирж буй тэр зүйлийн, мөн нууц хуйвалдаануудын улмаас болой.

65Болгоогтун, та нар эдгээр бүх зүйлийг анхааралтай дагах ёстой, мөн шагнал чинь агуубайх бөлгөө; учир нь хаант улсын нууцуудыг мэдэх нь та нарт өгөгддөг, харин тэдгээрийг мэдэх нь дэлхийд өгөгддөггүй бөлгөө.

66Та нар хүлээж авсан хуулиудаа анхааралтай дагаж мөн итгэлтэй байх ёстой.

67Мөн үүнээс хойш та нар энд хийгээд Шинэ Иерусалимын аль алинд нь та нарыг төлөвшүүлэхэд хангалттай байх сүмийн гэрээнүүдийг хүлээн авах болно.

68Тиймийн тул, мэргэн ухаан дутдаг тэрээр надаас асууг, мөн бибээр түүнд чөлөөтэйгээр өгөх болно, мөн түүнийг шүүмжлэх нь үгүй бөлгөө.

69Зүрх сэтгэлээ өргөж мөн баясагтун, учир нь та нартхаант улс, эсвээс өөрөөр хэлбэл, сүмийн түлхүүрүүд өгөгдсөн бөлгөө. Бүр тийм буюу. Амен.

70Санваартнууд хийгээд багш нар бүр гишүүдийн нэг адил өөрсдийн ажил үүрэгтэй байх ёстой.

71Мөн бүхий л зүйлүүдэд бишопт зөвлөхүүд нь байж туслахын тулд томилогддог ахлагчид буюу дээд санваартнуудын гэр бүлүүд ядуусын сайн сайхны төлөө, мөн өмнө дурдсанчлан бусад зорилгуудын төлөө бишопт ариулан адислагдсан өмч хөрөнгөөр тэтгэгддэг байх ёстой;

72Эсвээс тэд ажил үүрэг буюу өөр байдлаарх бүхий л үйлчлэлүүдийнхээ төлөө хамгийн сайн хэмээн бодогдсоноор эсвээс зөвлөхүүд хийгээд бишопын шийдсэнээр шударга нөхөн төлбөр авах ёстой.

73Мөн тэрчлэн, өөрийн дэмжлэг буюу сүм дэх бүхий л үйлчлэлүүдийнхээ төлөө бишоп шударга нөхөн төлбөр авах ёстой.

74Болгоогтун, үнэнээр би та нарт хэлнэ, завхайрлын шалтгааных нь учир ханиа орхисон та нарын дундах ямар ч хүн, өөрөөр хэлбэл, тэд зүрх сэтгэлийнхээ бүхий л номхон дөлгөөн байдалд энэ нь ийм болохыг та нарын өмнө гэрчилбээс, та нар тэднийг өөрсдийнхөө дундаас зайлуулах ёсгүй;

75Гэвч садар самууны улмаас ханиа орхисон аливаа хүмүүсийг та нар мэдэх аваас, мөн тэд өөрсдөө гомдоогчид бөгөөд тэдний хань нь амьд байгаа бол тэд та нарын дундаас зайлуулагдах ёстой.

76Мөн дахин, би та нарт хэлж байна хэрэв тэд гэрлэсэн аваас, та нар иймэрхүү хэнийг ч өөрсдийнхөө дунд хүлээн авахгүйн тулд та нар тодорхой мэдэж аван, сэрэмжтэй мөн болгоомжтой байгтун;

77Мөн хэрэв тэд гэрлээгүй аваас, тэд бүхий л нүглүүдээ наманчлах ёстой эсвэл та нар тэднийг хүлээн авах ёсгүй.

78Мөн дахин, Христийн энэ сүмд харьяалагддаг хүн болгон сүмийн бүх зарлигууд хийгээд гэрээнүүдийг анхааралтай дагах ёстой.

79Мөнхүү улиран тохиох дор хэрэв та нарын дундах аливаа хүмүүс хүн алах аваас, тэд уг нутгийн хуулиудын дагуу шилжүүлэн өгөгдөж мөн шийдэгдэх ёстой; учир нь түүнд уучлал үгүй гэдгийг санагтун; мөн энэ нь уг нутгийн хуулиудын дагуу нотлогдох болно.

80Мөн хэрэв аливаа эрэгтэй эсвэл эмэгтэй садар самууныг үйлдэх аваас, тэрээр сүмийн хоёр буюу түүнээс олон ахлагчийн өмнө шүүгдэх ёстой, мөн түүний талаарх үг бүр нь дайснаар биш, сүмийн хоёр гэрчээр үндэслэгдэх ёстой; харин хэрэв хоёроос илүү гэрч байх аваас энэ нь бүр сайн.

81Гэвч тэрээр хоёр гэрчийн амаар буруушаагдах ёстой; мөн ахлагчид уг тохиолдлыг сүмийн өмнө тавих ёстой, мөн тэд Бурханы хуулийн дагуу шийдэгддэг байж болохын тулд сүм түүний эсрэг тэдний гарыг өргүүлэх ёстой.

82Мөн хэрэв энэ нь боломжтой аваас, бишоп тэрчлэн байлцах нь шаардлагатай бөлгөө.

83Мөн та нар өөрсдийнхөө өмнө тулгарах бүхий л тохиолдлуудад ийн үйлдэх ёстой.

84Мөн хэрэв эрэгтэй буюу эмэгтэй хүн дээрэм хийвээс, тэрээр уг нутгийн хуулинд шилжүүлэн өгөгдөх ёстой.

85Мөн хэрэв тэрээр хулгайлах аваас тэрээр уг нутгийн хуулинд шилжүүлэн өгөгдөх ёстой.

86Мөн хэрэв тэрээр худал хэлэх аваас, тэрээр уг нутгийн хуулинд шилжүүлэн өгөгдөх ёстой.

87Мөн хэрэв тэрээр аливаа байдлаар алдсыг үйлдвээс, тэрээр хуулинд, бүр Бурханыхад шилжүүлэн өгөгдөх ёстой.

88Мөн хэрэв ах буюу эгч чинь чамд гэм бурууг үйлдэх аваас, чи түүнтэй ганцаарчлан уулзах ёстой; мөн тэрээр гэмээ хүлээх аваас чи эвлэрэх ёстой.

89Мөн хэрэв тэрээр гэмээ үл хүлээх аваас чи түүнийг сүмд, гишүүдэд бус, харин ахлагчдад шилжүүлэн өгөх ёстой. Мөн энэ нь дэлхийн өмнө биш, харин цуглаан дээр хийгддэг байх ёстой.

90Мөн хэрэв ах буюу эгч чинь олонд гэм бурууг үйлдэх аваас, тэрээр олны өмнөгэсгээн цээрлүүлэгдэх ёстой.

91Мөн хэрэв хэн нэгэн нь олны өмнө гэм бурууг үйлдэх аваас, тэрээр ичгүүрлэгдэж болохын тулд түүнийг олны өмнө зэмлэх ёстой. Мөн хэрэв тэрээр гэмээ үл хүлээх аваас, тэрээр Бурханы хуулинд шилжүүлэн өгөгдөх ёстой.

92Хэрэв хэн нэгэн нь нууцаар гэм бурууг үйлдэх аваас, тэрээр гэм бурууг үйлдсэн хүндээ мөн Бурханд нууцаар буруугаа хүлээх боломжтой байж болохын тулд, түүний талаар сүм зэмлэнгүйгээр ярихгүй байж болохын тулд, тэрээр нууцаар зэмлэгдэх ёстой.

93Мөн та нар бүхий л зүйлүүдэд ийнхүү үйлдэх ёстой.