Судрууд
Сургаал ба Гэрээнүүд 120


Хэсэг 120

1838 оны долоодугаар сарын 8-нд Миссурийн Фар Вестэд бошиглогч Иосеф Смитээр дамжуулан өгөгдсөн, хэсэг 119 дэх өмнөх илчлэлд дурдагдсан аравны нэг болон өгөгдсөн өмч хөрөнгийг хэрхэн ашиглахыг мэдэгдсэн илчлэл оршвой.

1 Үнэнээр ийн Их Эзэн хэлж байна, миний сүмийн Тэргүүн зөвлөл мөн бишоп бөгөөд түүний зөвлөлөөс бүрдсэн зөвлөлөөр, мөн миний дээд зөвлөлөөр мөн тэдэнд хандах миний өөрийн дуу хоолойгоор энэ нь захиран зарцуулагддаг байх тэр цаг эдүгээ иржээ хэмээн Их Эзэн хэлнэ. Бүр тийм буюу. Амен.

Хэвлэх