Судрууд
Сургаал ба Гэрээ


Сургаал ба Гэрээ

Хэсэг 120

1838 оны долдугаар сарын 8-нд Миссурийн Фар Вестэд Бошиглогч Иосеф Смитээр дамжуулан өгөгдсөн, хэсэг 119 дэх өмнөх илчлэлтэд нэрлэгдсэн аравны нэгээр төлөгдсөн өмч хөрөнгийн мөн чанарыг мэдэгдсэн илчлэлт оршвой (History of the Church, 3:44).

1ҮНЭНЭЭР ийн Их Эзэн хэлж байна, миний сүмийн Тэргүүн Зөвлөл мөн бишоп хийгээд түүний зөвлөлөөс бүрдсэн зөвлөлөөр, мөн миний дээд зөвлөлөөр мөн тэдэнд хандах миний өөрийн дуу хоолойгоор энэ нь захиран зарцуулагддаг байх ёстой тэр цаг эдүгээ иржээ хэмээн Их Эзэн хэлнэ. Бүр тийм буюу. Амен.