Судрууд
Сургаал ба Гэрээ


Сургаал ба Гэрээ

Хэсэг 116

1838 оны тавдугаар сарын 19-нд Миссурийн Давиесс гүнлэгийн Спринг Хилл хэмээх газарт, Вайтын Феррийн ойролцоо Бошиглогч Иосеф Смитэд өгөгдсөн илчлэлт оршвой (History of the Church, 3:35).

1СПРИНГ Хиллийг Адам-Ондай-Аман хэмээн Их Эзэн нэрлэв, учир нь энэ нь Адам өөрийн хүмүүст, эсвээс бошиглогч Даниелаар өгүүлэгдсэнчлэн, Эртний Өдрүүд суухаар ирэх тэр газар болой хэмээн тэрээр хэлэв.