Судрууд
Сургаал ба Гэрээ


Сургаал ба Гэрээ

Хэсэг 105

1834 оны зургадугаар сарын 22-нд Миссурийн Фишинг Риверт Бошиглогч Иосеф Смитээр дамжуулан өгөгдсөн илчлэлт оршвой (History of the Church, 2:108–111). Миссури дэх Гэгээнтнүүдийн эсрэг танхайрагчдын бүлгийн харгис үйл ажиллагаа гаарав, мөн нилээд хэдэн гүнлэгийн зохион байгуулагдсан бүлгүүд хүмүүсийг устгах бодолтой байгаагаа зарлан мэдэгдэв. Сионы Хуаран хэмээн нэрлэгдсэн хэсгийг тэргүүлэн Бошиглогч хувцас хунар мөн хангамжийн зүйлс авчран Көртландаас хүрч ирэв. Энэ бүлэг хүмүүс Фишинг Риверт буудалласан үед Бошиглогч уг илчлэлтийг хүлээн авчээ.

1–5, Сион селестиел хуульд нийцэн баригдах болно; 6–13, Сионы гэтэлгэл багахан хугацаагаар хойшлогдов; 14–19, Их Эзэн Сионы тулалдаануудад тулалдах болно; 20–26, Гэгээнтнүүд мэргэн байж мөн тэд цугларах үедээ хүчирхэг ажлуудаараа сагсуурахгүй байх ёстой; 27–30, Жаксон болон хил залгаа гүнлэгүүдэд газрууд худалдан авагдах ёстой; 31–34, Көртланд дахь Их Эзэний гэрт ахлагч нар хишиг хүртэх ёстой; 35–37, Дуудагдсан болон сонгогдсон Гэгээнтнүүдийн аль аль нь ариусгагдах болно; 38–41, Гэгээнтнүүд энх тайвны тугийг дэлхийд өргөх ёстой.

1ҮНЭНЭЭР би та нарт хэлж байна, зовж зүдэрсэн миний хүмүүсийн гэтэлгэлийн талаарх миний тааллыг та нар мэдэж болохын тулд өөрсдийгөө хамтад нь цуглуулсан та нарт буюу—

2Болгоогтун, би та нарт хэлнэ, хувь хүмүүсийн биш, харин сүмийн талаар ярихад, хэрэв миний хүмүүсийн зөрчил байгаагүй сэн бол, тэд бүр эдүгээ гэтэлгэгдэж болох байсан билээ.

3Гэвч болгоогтун, тэдний гараас миний шаардсан тэдгээр зүйлүүдэд тэд дуулгавартай байж сурсангүй, харин бүх төрлийн хилэнцээр дүүрэн байна, мөн гэгээнтнүүд болсон үедээ өөрсдийн эд юмсаас ядуус хийгээд өөрсдийн дундах зовж зүдрэгсэдтэй хуваалцахгүй байна;

4Мөн селестиел хаант улсын хуулиар шаардагддаг эв нэгдлийн дагуу нэгдээгүй болой;

5Мөн энэ нь селестиел хаант улсын хуулийн зарчмуудаар биш бол, Сион байгуулагдаж чадах нь үгүй; эс тэгвээс бибээр үүнийг өөртөө хүлээн авч чадахгүй.

6Мөн тэд дуулгавартай байдлыг сурах хүртлээ миний хүмүүс, хэрэв энэ нь шаардагдах ёстой аваас, тэдний амсах тэр зүйлүүдээр зэмлэгдэх ёстой нь шаардлагатай байна.

7Миний хүмүүсийг удирдахаар томилогддог тэдний, миний сүмийн анхны ахлагчид болох тэдний талаар би яриагүй байна, учир нь тэд бүгдээрээ энэхүү буруушаалт дор байгаа биш бөлгөө.

8Харин хол байгаа сүмүүдийнхээ талаар би яръя—Бурхан хаана байна вэ? Болгоогтун, тэр тэднийг гай зовлонгийн цагт чөлөөлөх болно, эс тэгвээс бид Сионд өгсөн очихгүй, мөн бид мөнгөө хадгалах болно хэмээн хэлэх нь олон буй.

9Тиймийн тул, миний хүмүүсийн зөрчлийн улмаас, миний ахлагчид Сионы гэтэлгэлийг багахан хугацаагаар хүлээх ёстой нь надад шаардлагатай байна—

10Тэд өөрсдөө бэлтгэгдэхийн тулд, мөн миний хүмүүс илүү төгсөөр заалгаж, мөн туршлагатай болж, мөн өөрсдийн үүрэг, мөн тэдний гараас миний шаарддаг зүйлүүдийн талаар илүү төгс мэдэхийн тулд буюу.

11Мөн миний ахлагчид тэнгэрийн хүчээр хишиг хүртээгдэх хүртэл энэ нь улиран тохиохоор авчрагдаж чадахгүй бөлгөө.

12Учрыг болгоогтун, тэд итгэлтэй байж мөн миний өмнө даруу төлөв байдалд үргэлжлүүлэхийн хэрээр агуу хишиг хийгээд адислал тэдэн дээр юүлэгдэхээр би бэлтгэсэн билээ.

13Тиймийн тул Сионы гэтэлгэлийн төлөө миний ахлагчид багахан хугацаагаар хүлээх ёстой нь надад шаардлагатай байна.

14Учрыг болгоогтун, Сионы төлөө тулалдаануудад тулалдахыг би тэдний гараас шаардах нь үгүй; учир нь өмнөх зарлигтаа миний хэлсэнчлэн, бүр үүнийгээ би гүйцэлдүүлэх болно—та нарын тулалдаануудад би тулалдах болно.

15Болгоогтун, миний дайснуудыг устгаж мөн сүйрүүлэхээр миний урагш илгээсэн тэрхүү устгагч буюу; мөн үүнээс хойш олон биш жилийн дараа тэд миний өвийг бузарлахаар, мөн өөрийн гэгээнтнүүдийг хамтад нь цуглуулахын тулд миний ариулан адисалсан газар нутаг дээр миний нэрийг доромжлохоор үлдэх нь үгүй байх болно.

16Болгоогтун, миний хүмүүсийн гэтэлгэлийн төлөө, мөн миний дайснуудын цамхгийг хурааж, мөн тэдний харуулуудыг тараахын тулд, миний өргөөний хүчин чадал болох бүр миний дайчдад, миний залуу эрчүүдэд мөн дунд насныханд хамтдаа цуглахыг хэл хэмээн би өөрийн үйлчлэгч Бага Иосеф Смитэд зарлигласан билээ.

17Гэвч миний өргөөний хүчин чадал миний үгсийг анхаарсангүй.

18Харин миний үгсийг тэд сонсохын хэрээр, хэрэв тэд итгэлтэй хэвээр байх аваас, адислал хийгээд хишгийг би тэдний төлөө бэлтгэсэн билээ.

19Би тэдний залбирлуудыг сонссон, мөн тэдний өргөлүүдийг хүлээн авах болно; мөн тэдний итгэлийн сорилтын учир тэд ийн хол авчрагдах ёстой нь надад шаардлагатай бөлгөө.

20Мөн эдүгээ үнэнээр би та нарт хэлж байна, энд ирсэн болгоноос эргэн тойрны бүс нутгуудад үлдэж чадах тэд үлдэг хэмээх зарлигийг би та нарт өгч байна.

21Мөн дорнодод гэр бүлтэй, үлдэж үл чадах тэд, миний үйлчлэгч Иосеф Смит тэдэнд томилохын хэрээр багахан хугацаагаар үлдэг;

22Учир нь энэ асуудлын талаар би түүнд зөвлөх болно, мөн тэрээр тэдэндтомиллоо ч гэсэн, гүйцэлдэх болно.

23Мөн эргэн тойрны бүс нутгуудад оршин суудаг миний бүх хүмүүс нэн их итгэлтэй, мөн залбиралтай, мөн миний өмнө даруу байг, мөн тэдгээр нь илчлэгдэх нь надад орших мэргэн ухаан болтол тэдэнд миний илчилсэн зүйлүүдийг бүү илчлэг.

24Шүүлтүүдийн тухай бүү ярь, мөн итгэлээр ч, бас хүчирхэг ажлуудаар ч бүү сагсуур, харин нэг бүс нутагт энэ нь байж болохын хэрээр хүмүүсийн санаа бодолд нийцсэн байдлаар болгоомжтойгоор хамтдаа цуглар.

25Эдүгээ, болгоогтун, та нар хүмүүст: Хуулийн дагуу бидний төлөө шүүлт хийгээд шударга ёсыг гүйцэтгэж, мөн биднээс бурууг минь зайлуулаач хэмээн хэлэх үедээ та нар амар амгаланд, аюулгүйд үлдэж болохын тулд тэдний мэлмийд таалал хийгээд ач ивээлийг бибээр өгөх болно.

26Эдүгээ, болгоогтун, би та нарт хэлнэ, найз нар минь, энэ замаар та нар Израилын их цэрэг агуу их болох хүртэл хүмүүсийн мэлмийд тааллыг олж болох бөлгөө.

27Миний үйлчлэгч Бага Иосеф Смит, мөн миний томилсон ахлагчид миний өргөөний хүчин чадлыг хуримтлуулах цагтай байх хүртэл Фараоны зүрх сэтгэлийг зөөлрүүлж байсны адилаар би цагаас цагт хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг зөөлрүүлэх болно,

28Мөн Жаксон гүнлэгт мөн эргэн тойрны хил залгаа гүнлэгүүдэд худалдан авч болох газрууыг худалдаж авах талаар миний зарлигласныг гүйцэлдүүлэх мэргэн хүмүүсийг илгээхэд буюу.

29Учир нь эдгээр газрууд худалдаж авагдах нь; мөн тэдгээр нь худалдан авагдсаны дараа миний гэгээнтнүүд миний өгсөн өргөлийн хуулиудын дагуу тэдгээрийг эзэмших нь миний таалал билээ.

30Мөн эдгээр газрууд худалдан авагдсаны дараа, өмнө нь тэд мөнгөөрөө худалдаж авсан өөрийнхөө газруудын өмчлөлийг авахад мөн тэдэн дээр ирж болох миний дайснуудын цамхгуудыг нураахад, мөн тэдний харуулуудыг тараахад, мөн намайг үзэн яддаг тэдний гурав дахь мөн дөрөв дэх үеийнхэнд миний өс хонзонг авахад би Израилын их цэргийг гэмгүй байлгах болно.

31Харин эхлээд миний их цэрэг нэн агуу болог, энэ нь нар мэт гэрэлтэй, мөн сар мэт тунгалаг, мөн тугнууд нь бүх үндэстнүүдэд сүрлэг байхын тулд энэ нь миний өмнө ариусгагдаг;

32Сионы хаант улс бол чухамхүү үнэндээ бидний Бурханы хийгээд түүний Христийн хаант улс мөн гэдгийг энэ дэлхийн хаант улсууд хүлээн зөвшөөрөхөөс аргагүйд хүрсэн байхад буюу; тиймийн тул, бүгдээрээ түүний хуулиудад захирагдагсад болцгооё.

33Үнэнээр би та нарт хэлж байна, миний сүмийн анхны ахлагчид миний нэрээр Көртландын газар нутагт баригдахыг нь миний зарлигласан миний өргөөнд тэнгэрээс өөрсдийн хишгийг хүлээн авах ёстой нь надад шаардлагатай байна.

34Түүний гэтэлгэлийн дараа Сионы талаар миний өгсөн зарлигууд мөн түүний хууль гүйцэтгэгдэж мөн биелэгдэг.

35Дуудлагын өдөр байгаа хэдий ч сонголтын өдрийн тэрхүү цаг ирлээ; мөн зохистой тэд сонгогдог.

36Мөн сонгогдсон тэд, Сүнсний дуу хоолойгоор миний үйлчлэгчид илэрхийлэгдэх болно; мөн тэд ариусгагдах болно;

37Мөн тэд хүлээн авсан зөвлөгөөгөө дагахын хэрээр, Сионд хамаарах бүх зүйлийг хэрэгжүүлэхэд, олон өдрийн дараа тэд хүчтэй байх болно.

38Мөн дахин би та нарт хэлнэ, зөвхөн та нарыг цохьсон тэр хүмүүст төдийгүй мөн тэрчлэн бүх хүмүүст амар амгаланг уриал;

39Мөн энх амгалангийн тугийг өргөж, мөн дэлхийн хязгааруудад амар амгаланг тунхаглагтун;

40Мөн та нарыг цохьсон тэдэнд өөрсдөдөө байгаа Сүнсний дуу хоолойны дагуу амар амгалангийн саналуудыг дэвшүүл, мөн бүх зүйл та нарын сайн сайхны төлөө хамтдаа ажиллах болно.

41Тиймийн тул, итгэлтэй бай; мөн болгоогтун, мөн харагтун, бүр төгсгөл хүртэл би та нартай хамт байна. Бүр тийм буюу. Амен.