Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 18
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 18

Ko e fakahā kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻŌliva Kautele, mo Tēvita Uitemā, ʻa ia naʻe fai mai ʻi Feieti, Niu ʻIoke, ʻi Sune 1829 (History of the Church, 1:60–64). ʻI hono foaki mai ʻo e Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné, naʻe talaʻofa mai ai mo hono foaki mai ʻo e Lakanga Taulaʻeiki Faka-Melekisētekí (vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ki he vahe 13). Naʻe fai mai ʻe he ʻEikí ʻa e fakahaá ni ko e tali ki he lotu fakamātoato ke fakahā mai ha ʻilo ʻo kau ki he meʻá.

1–5, ʻOku fakahā mai ʻe he ngaahi folofolá ʻa e founga ki hono langa hake ʻo e Siasí; 6–8, ʻOku fakaʻau ke kakato ʻa e fai angahala ʻa e māmaní; 9–16, ʻOku mahuʻinga lahi ʻa e ngaahi laumālié; 17–25, Kuo pau ke toʻo ʻe he tangatá ʻa e huafa ʻo Kalaisí kiate kinautolu ka nau maʻu ʻa e fakamoʻuí; 26–36, ʻOku fakahā mai ʻa e ui mo e ngāue ʻa e Toko Hongofulu Mā Uá; 37–39, ʻOku fekau kia ʻŌliva Kautele mo Tēvita Uitemā ke na kumi ʻa e Toko Hongofulu Mā Uá; 40–47, Kuo pau ke fakatomala ʻa e tangatá, mo papitaiso, pea tauhi ʻa e ngaahi fekaú, ka nau maʻu ʻa e fakamoʻuí.

1 Ko ʻeni, vakai, koeʻuhí ko e meʻa kuó ke kole ʻe koe, ko ʻeku tamaioʻeiki ko ʻŌliva Kautele, ke ʻilo meiate aú, ʻoku ou fai ai kiate koe ʻa e ngaahi leá ni:

2 Vakai, kuó u fakahā kiate koe, ʻi hoku Laumālié ʻi he ngaahi taimi lahi, ʻoku amoʻoni ʻa e ngaahi meʻa kuó ke tohí; ko ia ʻokú ke ʻiloʻi ʻoku moʻoni ia.

3 Pea kapau ʻokú ke ʻiloʻi ʻoku moʻoni ia, vakai, ʻoku ou fai kiate koe ʻa e fekau, ke ke falala ki he ngaahi meʻa ʻa ia kuo atohí;

4 He ʻoku ʻi ai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē kuo tohi ʻo kau ki he tuʻunga ʻo hoku siasí, mo ʻeku aongoongoleleí, pea mo ʻeku bmaká.

5 Ko ia, kapau te ke langa hake hoku siasí, ki he tuʻunga ʻo ʻeku ongoongoleleí mo ʻeku maká, ʻe ʻikai ke ikunaʻi koe ʻe he ngaahi matapā ʻo helí.

6 Vakai, ʻoku fakaʻau ke kakato ʻa e fai angahala ʻa e amāmaní; pea ʻoku ʻaonga ke ueʻi hake ʻa e fānau ʻa e tangatá ke nau fakatomala, ʻa e kau bSenitailé kae ʻumaʻā foki mo e fale ʻo ʻIsilelí.

7 Ko ia, koeʻuhi ko hono apapitaiso koe ʻi he nima ʻo ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, ʻo fakatatau ki he meʻa ʻa ia kuó u fekau kiate iá, kuó ne fakahoko ai ʻa e meʻa naʻá ku tuʻutuʻuni kiate iá.

8 Pea ko ʻeni, ʻoua te ke ofo ʻi heʻeku ui ia ke fakahoko ʻa e meʻa ʻoku ou loto ki aí, ʻa ia ko e meʻa ʻoku ou ʻiloʻi ʻe au; ko ia, kapau te ne afaivelenga ʻi he btauhi ʻeku ngaahi fekaú ʻe ctāpuakiʻi ia ke ne maʻu ʻa e moʻui taʻengatá; pea ko hono hingoá ko dSiosefa.

9 Pea ko ʻeni, ʻe ʻŌliva Kautele, ʻoku ou lea kiate koe, kae ʻumaʻā foki kia Tēvita Uitemā, ʻi he fekau; he vakai, ʻoku ou fekau ki he kakai kotoa pē ʻi he feituʻu kotoa pē ke nau fakatomala, pea ʻoku ou lea kiate kimoua ʻo hangē kia Paula ko ʻeku aʻaposetoló, he ʻoku ui ʻa kimoua ʻo hangē pē ko e ui naʻe fai kiate iá.

10 Manatu, ʻoku amahuʻinga lahi ʻa e ngaahi blaumālié ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá;

11 He vakai, naʻe kātakiʻi ʻe he ʻEikí ko homo aHuhuʻí ʻa e bmate ʻi he kakanó; ko ia, naʻá ne ckātakiʻi ai ʻa e dmamahi ʻa e kakai kotoa pē, koeʻuhí ke lava ʻa e kakai kotoa pē ʻo fakatomala pea haʻu kiate ia.

12 Pea kuó ne atoe tuʻu hake mei he maté, koeʻuhí ke ne lava ʻo ʻomi ʻa e kakai kotoa pē kiate ia, tuʻunga ʻi he bfakatomalá.

13 Pea hono ʻikai ke lahi ʻa ʻene afiefia ʻi he laumālie ʻe toko taha ʻoku fakatomalá!

14 Ko ia, ʻoku ui ʻa kimoua ke akalanga ʻaki ʻa e fakatomalá ki he kakaí ni.

15 Pea kapau te mo ngāue ʻi homo ngaahi ʻahó kotoa pē ʻi hono kalanga ʻaki ʻo e fakatomalá ki he kakaí ni, pea ʻomi, ʻa e foʻi alaumālie ʻe toko taha pē kiate au, hono ʻikai ke lahi pehē fau ʻa hoʻomo fiefia fakataha mo ia ʻi he puleʻanga ʻo ʻeku Tamaí!

16 Pea ko ʻeni, kapau ʻe lahi ʻa hoʻomo fiefiá mo e foʻi toko taha kuó mo ʻomi kiate au ki he apuleʻanga ʻo ʻeku Tamaí, hono ʻikai ke lahi hoʻomo bfiefiá, ʻo kapau te mo cʻomi ʻa e ngaahi laumālie tokolahi kiate au!

17 Vakai, ʻokú mo maʻu ʻa ʻeku ongoongoleleí ʻi homo ʻaó, pea mo ʻeku maká, pea mo ʻeku afakamoʻuí.

18 aKole ki he Tamaí ʻi hoku bhingoá, ʻi he tui ʻo tui te mo maʻu, pea te mo maʻu ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní, ʻa ia ʻokú ne fakahā ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku cʻaongá ki he fānau ʻa e tangatá.

19 Pea kapau ʻoku ʻikai te mo maʻu ʻa e atuí, bʻamanaki leleí, mo e cmanavaʻofá, ʻe ʻikai te mo lava ʻo fai ha meʻa ʻe taha.

20 ʻOua ʻe afakakikihi mo ha siasi, ka ko e bsiasi pē ʻo e tēvoló.

21 Toʻo kiate kimoua ʻa e ahuafa ʻo Kalaisí, pea blea ʻaki ʻa e moʻoní ʻi he cfakamātoato.

22 Pea ʻilonga ʻa kinautolu kotoa pē ʻe fakatomala mo apapitaiso ʻi hoku hingoá, ʻa ia ko Sīsū Kalaisí, pea bkātaki ki he ngataʻangá, ʻe fakamoʻui ʻa kinautolu.

23 Vakai, ko Sīsū Kalaisi ʻa e ahuafa kuo tuku mai ʻe he Tamaí, pea ʻoku ʻikai toe ʻi ai mo ha hingoa kehe kuo tuku mai ʻa ia ʻe lava ʻo fakamoʻui ai ʻa e faʻahinga ʻo e tangatá;

24 Ko ia, kuo pau ke toʻo ʻe he kakai kotoa pē kiate kinautolu ʻa e hingoa kuo tuku mai ʻe he Tamaí, he ko e hingoa ia ʻe ui ʻaki ʻa kinautolu ʻi he ʻaho fakaʻosí;

25 Ko ia, kapau ʻoku ʻikai te nau ʻiloʻi ʻa e ahuafa ʻoku ui ʻaki ʻa kinautolú, ʻe ʻikai te nau lava ʻo maʻu ha nofoʻanga ʻi he bpuleʻanga ʻo ʻeku Tamaí.

26 Pea ko ʻeni, vakai, ʻoku toe ʻi ai mo ha niʻihi kehe kuo ui ke malanga ʻaki ʻa ʻeku ongoongoleleí, ki he aSenitailé mo e Siú fakatouʻosi;

27 ʻIo, naʻa mo e toko hongofulu mā ua; pea ʻe hoko ʻa e Toko aHongofulu Mā Uá ko ʻeku kau ākonga, pea te nau toʻo kiate kinautolu ʻa hoku hingoá; pea ko e Toko Hongofulu Mā Uá ʻa kinautolu te nau holi ke toʻo kiate kinautolu ʻa hoku bhingoá ʻaki ʻa e loto-fakamātoato moʻoní kotoa.

28 Pea kapau ʻoku nau holi ke toʻo hoku hingoá kiate kinautolu ʻaki ʻa e loto-fakamātoato moʻoni, ʻoku ui ʻa kinautolu ke ʻalu atu ki he amāmaní kotoa pē ke malanga ʻaki ʻeku bongoongoleleí ki he kakai ckotoa pē.

29 Pea ko kinautolu ia ʻa ia kuó u fakanofo ʻe au ke fai apapitaiso ʻi hoku hingoá, ʻo fakatatau ki he meʻa ko ia kuo tohí;

30 Pea ʻokú mo maʻu ʻi homo ʻaó ʻa e meʻa kuo tohí; ko ia, kuo pau ke mo fai ia ʻo fakatatau mo e ngaahi lea ʻa ia kuo tohí.

31 Pea ko ʻeni ʻoku ou lea kiate kimoutolu, ko e Toko aHongofulu Mā Uá—Vakai, ʻoku feʻunga ʻa ʻeku ʻaloʻofá kiate kimoutolu; kuo pau ke mou ʻaʻeva angatonu ʻi hoku ʻaó pea ʻikai fai angahala.

32 Pea, vakai, ko kimoutolu ia ʻa kinautolu ʻoku fakanofo ʻiate au ke afakanofo ʻa e kau taulaʻeikí mo e kau akonakí; ke malanga ʻaki ʻa ʻeku ongoongoleleí, ʻo bfakatatau mo e mālohi ʻo e Laumālie Māʻoniʻoni ʻa ia ʻoku ʻiate kimoutolú, pea fakatatau ki he ngaahi cui mo e ngaahi meʻa-foaki ʻa e ʻOtuá ki he tangatá;

33 Pea ko au, Sīsū Kalaisi, ko homou ʻEikí mo homou ʻOtuá, kuó u lea ʻaki ia.

34 Ko e ngaahi aleá ni ʻoku ʻikai mei ha kau tangata pe mei ha tangata, ka ʻoku meiate au ia; ko ia, ke mou fakamoʻoni ʻoku meiate au ia kae ʻikai mei he tangatá;

35 He ko hoku aleʻó ʻoku lea ʻaki ia kiate kimoutolú; he ʻoku ʻoatu ia ʻi hoku Laumālié kiate kimoutolu, pea ʻi hoku mālohí te mou lava ʻo felauʻaki ia ʻiate kimoutolu; pea ka ne taʻeʻoua hoku mālohí ʻe ʻikai te mou lava ʻo maʻu ia;

36 Ko ia, te mou lava ʻo afakamoʻoniʻi kuo mou fanongo ki hoku leʻó, mo ʻiloʻi ʻa ʻeku ngaahi leá.

37 Pea ko ʻeni, vakai, ʻoku ou tuku kiate koe, ʻe ʻŌliva Kautele, kae ʻumaʻā foki kia Tēvita Uitemā, ke mo kumi ʻa e Toko Hongofulu Mā Uá, ʻa ia te nau maʻu ʻa e ngaahi holi kuó u lau ki aí;

38 Pea te mo ʻiloʻi ʻa kinautolu ʻi heʻenau ngaahi holí pea mo ʻenau ngaahi angāué.

39 Pea ʻo ka hili hoʻomo ʻiloʻi ʻa kinautolú ke mo fakahā ʻa e ngaahi meʻá ni kiate kinautolu.

40 Pea te mo fakatōmapeʻe hifo ʻo a ki he Tamaí ʻi hoku hingoá.

41 Pea kuo pau ke mo malanga ki he māmaní, ʻo pehē: Kuo pau ke mou fakatomala ʻo papitaiso, ʻi he huafa ʻo Sīsū Kalaisí;

42 He kuo pau ke fakatomala ʻa e kakai kotoa pē ʻo papitaiso, ʻo ʻikai ngata ʻi he kakai tangatá pē, ka ko e kakai fefiné foki, pea mo e fānaú, ʻa ia kuo taʻu motuʻa feʻunga ke ala aʻekeʻi meiate kinautolu ʻenau ngaahi ngāué.

43 Pea ko ʻeni, ʻo ka hili ʻa hoʻomo maʻu ʻení, kuo pau ke mo tauhi ʻeku ngaahi afekaú ʻi he meʻa kotoa pē;

44 Pea te u fakahoko ʻi homo nimá ha ngāue afakaofo ʻi he lotolotonga ʻo e fānau ʻa e tangatá, ki hono bfakamahino ki he tokolahi ʻa ʻenau ngaahi angahalá, koeʻuhi ke nau aʻusia ʻa e fakatomalá, pea ke nau lava ʻo haʻu ki he puleʻanga ʻo ʻeku Tamaí.

45 Ko ia, ko e ngaahi tāpuaki ʻoku ou ʻoatu kiate kimouá ʻoku amāʻolunga hake ia ʻi he meʻa kotoa pē.

46 Pea ʻo ka hili hoʻomo maʻu ʻení, kapau ʻe ʻikai te mo atauhi ʻeku ngaahi fekaú ʻe ʻikai lava ʻo fakamoʻui ʻa kimoua ʻi he puleʻanga ʻo ʻeku Tamaí.

47 Vakai, ko au, Sīsū Kalaisi, ko homo ʻEikí mo homo ʻOtuá, pea mo homo Huhuʻí, kuó u lea ʻaki ia ʻi he mālohi ʻo hoku Laumālié. ʻĒmeni.