Nauk in zaveze 97
  Footnotes
  Theme

  97. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 2. avgusta 1833. Naslednje razodetje obravnava zlasti zadeve svetih v Sionu v okraju Jackson v Misuriju kot odgovor na prerokovo poizvedovanje pri Gospodu za usmeritev. Člani Cerkve v Misuriju so bili tačas podvrženi hudemu preganjanju in so bili 23. julija 1833 prisiljeni podpisati sporazum, da bodo okraj Jackson zapustili.

  1–2 Veliko svetih v Sionu (okraj Jackson, Misuri) je blagoslovljenih zavoljo svoje zvestobe. 3–5 Parley P. Pratt je pohvaljen za svoje delo v šoli v Sionu. 6–9 Gospod sprejme tiste, ki izpolnjujejo svoje zaveze. 10–17 V Sionu naj se zgradi hiša, v kateri bodo čisti v srcu videli Boga. 18–21 Sion so čisti v srcu. 22–28 Sion bo ušel Gospodovemu biču, če bo zvest.

  1 Resnično vam pravim, prijatelji moji, govorim vam s svojim glasom, in sicer z glasom svojega Duha, da vam bom lahko pokazal svojo voljo glede vaših bratov v deželi aSion, med katerimi jih je veliko resnično ponižnih in si marljivo prizadevajo učiti modrosti in najti resnico.

  2 Resnično, resnično vam povem, blagor takšnim, kajti prejeli bodo; kajti jaz, Gospod, izkažem milost vsem akrotkim in vsem, katerim me je volja, da bom lahko opravičen, ko jih bom privedel pred sodbo.

  3 Glejte, pravim vam, glede ašole v Sionu sem jaz, Gospod, zelo zadovoljen, da bo v Sionu šola, in tudi s svojim služabnikom bParleyjem P. Prattom, kajti on ostaja v meni.

  4 In če bo še naprej ostal v meni, bo še naprej predsedoval šoli v deželi Sion, dokler mu ne bom dal drugih zapovedi.

  5 In blagoslovil ga bom z mnogoterimi blagoslovi, pojasnjujoč vse svete spise in skrivnosti za izgrajevanje šole in cerkve v Sionu.

  6 In preostali šoli sem jaz, Gospod, voljan izkazati milost; vendar so takšni, ki morajo biti aokarani, in njihova dela bodo razkrita.

  7 aSekira je nastavljena na korenino dreves; in vsako drevo, ki ne obrodi dobrega bsadu, bo posekano in vrženo v ogenj. To sem govoril jaz, Gospod.

  8 Resnično vam pravim, vse med tistimi, ki vedo, da je njihovo asrce biskreno, in so strti in njihov duh skesan in so cvoljni izpolnjevati svoje zaveze z džrtvovanjem — da, vsakim žrtvovanjem, ki ga bom zapovedal jaz, Gospod — jih esprejmem.

  9 Kajti jaz, Gospod, bom napravil, da bodo obrodili kot zelo rodno drevo, ki je posajeno v dobro zemljo, ob bistrem potoku, ki obrodi veliko dragocenega sadu.

  10 Resnično vam pravim, da je moja volja, da mi bo v deželi Sion zgrajena ahiša, podobna bvzorcu, ki sem vam ga dal.

  11 Da, zgrajena naj bo naglo, z desetino mojega ljudstva.

  12 Glejte, to je adesetina in žrtev, ki jo jaz, Gospod, terjam iz njihovih rok, da se mi bo lahko zgradilo bhišo za Sionovo odrešitev —

  13 za kraj azahvaljevanja za vse svete in za kraj poučevanja za vse tiste, ki so poklicani opravljati službo v vseh svojih različnih poklicih in službah;

  14 da bodo lahko izpopolnjeni v arazumevanju svojega delovanja, v teoriji, v načelu in v nauku, v vsem, kar zadeva Božje bkraljestvo na zemlji, kraljestvo, katerega cključi so vam bili podeljeni.

  15 In če mi bo moje ljudstvo zgradilo hišo v Gospodovem imenu in ne dopustilo, da bi vanjo prišlo kaj anečistega, da ne bo onečaščena, bo moja bslava počivala na njej;

  16 da, in tam bo moja anavzočnost, kajti prišel bom vanjo, in vsi bčisti v srcu, ki bodo prišli vanjo, bodo videli Boga.

  17 Če pa bo onečaščena, vanjo ne bom prišel in moje slave tam ne bo, kajti v nesvete templje ne bom prišel.

  18 In sedaj, glejte, če bo Sion to delal, bo auspeval in se širil in postal zelo veličasten, zelo mogočen in zelo strašen.

  19 In anarodi zemlje ga bodo častili in bodo rekli: bSion zagotovo je mesto našega Boga in Sion zagotovo ne more pasti, niti biti odstranjen s svojega mesta, kajti tam je Bog in tam je Gospodova roka;

  20 in s svojo silno močjo je zaprisegel, da bo njegova odrešitev in njegov visok astolp.

  21 Zato resnično tako govori Gospod, Sion naj se radosti, kajti to je aSion — čisti v srcu; zato naj se Sion radosti, medtem ko bodo vsi hudobni žalovali.

  22 Kajti glejte, in glej, amaščevanje pride nad brezbožne naglo kakor vihar; in kdo mu bo ušel?

  23 Gospodov abič bo šel mimo ponoči in podnevi in poročilo o tem bo vznemirilo vse ljudi; da, ne bo zadržan, dokler ne pride Gospod;

  24 kajti Gospodova togota se je razvnela zoper njihove gnusobe in vsa njihova hudobna dela.

  25 Vendar Sion bo aušel, če bo izpolnjeval vse, kar sem mu zapovedal.

  26 Če pa ne bo izpolnjeval vsega, kar sem mu zapovedal, ga bom aobiskal glede na vsa njegova dela s hudo stisko, s bkužno boleznijo, s kugo, z mečem, z cmaščevanjem, s dpožirajočim ognjem.

  27 Vendar naj se tokrat prebere njegovim ušesom, da sem jaz, Gospod, sprejel njegovo daritev; in če ne bo več grešil, ga ne bo doletelo anič od tega;

  28 in ablagoslovil ga bom z blagoslovi in pomnožil mnogoterost blagoslovov na njem in na njegovih rodovih na veke vekov, govori Gospod, vaš Bog. Amen.