Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 12
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 12

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Siosefa Naiti, ko e Lahí, ʻi Hāmoni, Penisilivēnia, ʻi Mē 1829 (History of the Church, 1:47–48). Naʻe tui ʻa Siosefa Naiti ki he ngaahi fakamatala ʻa Siosefa Sāmita ʻo kau ki heʻene maʻu ʻa e ngaahi peleti ʻo e Tohi ʻa Molomoná pea mo e ngāue ʻo e liliu lea ʻa ia naʻe lolotonga faí pea kuó ne ʻosi foaki ha ngaahi meʻa ke tokoni kia Siosefa Sāmita mo ʻene tangata tohí, ʻa ia naʻe lava ai ke hoko atu ʻena liliu leá. Naʻe kole ange ʻe Siosefa Naiti, pea naʻe fehuʻi ai ʻe he Palōfitá ki he ʻEikí pea maʻu mai ʻa e fakahā ko ʻení.

1–6, ʻE maʻu ʻe he kau ngāue ʻi he ngoue vainé ʻa e fakamoʻuí; 7–9, Ko kinautolu kotoa pē ʻoku nau holi ki ai pea ʻoku nau feʻungá te nau lava ʻo tokoni ʻi he ngāue ʻa e ʻEikí.

1 ʻOku vave ke hoko mai ha angāue maʻongoʻonga mo fakaofo ʻi he lotolotonga ʻo e fānau ʻa e tangatá.

2 Vakai, ko au ko e ʻOtuá; tokanga ki heʻeku leá, ʻa ia ʻoku moʻui mo mālohi, pea māsila ange ʻi ha heletā fakatoumata, ki hono vahevaheʻi ʻo e ngaahi hokotanga huí mo e uhó fakatouʻosi; ko ia, tokanga ki heʻeku leá.

3 Vakai, ʻoku hina ʻa e ngoué ki he utu-taʻú; ko ia, ʻilonga ia ʻoku holi ke utú tuku ke ne ʻai ʻene hele tuʻusí ʻaki hono tūkuingatá, pea tuʻusi lolotonga ʻene kei ʻahó, koeʻuhi ke ne tokonaki maʻa hono laumālié ʻa e fakamoʻui taʻengatá ʻi he puleʻanga ʻo e ʻOtuá.

4 ʻIo, ʻilonga ia te ne ʻai ʻene hele tuʻusí ʻo tuʻusí, ʻoku ui ia ʻe he ʻOtuá.

5 Ko ia, kapau te ke kole meiate au, te ke maʻu; kapau te ke tukituki, ʻe toʻo kiate koe.

6 Ko ʻeni, hangē ko hoʻo kolé, vakai, ʻoku ou pehē kiate koe, tauhi ʻeku ngaahi fekaú, pea feinga ke ʻomai pea fokotuʻu ʻa e ngāue ʻo Saioné.

7 Vakai, ʻoku ou lea kiate koe, kae ʻumaʻā foki ʻa kinautolu kotoa pē ʻa ia ʻoku ʻiate kinautolu ʻa e ngaahi holi ke ʻomai mo fokotuʻu ʻa e ngāue ní;

8 Pea ʻe ʻikai lava ha taha ke tokoni ʻi he ngāué ni ʻo kapau ʻe ʻikai te ne aloto-fakatōkilalo pea fonu ʻi he bʻofá, ʻo maʻu ʻa e ctuí, dʻamanaki leleí, mo e emanavaʻofá, pea anga-fakamaʻumaʻu ʻi he meʻa kotoa pē ʻa ia ʻe fakafalala kiate ia ke ne tauhí.

9 Vakai, ko au ko e maama mo e moʻui ʻo e māmaní, ʻa ia ʻoku ou lea ʻaki ʻa e ngaahi leá ni, ko ia tokanga ʻaki ho tūkuingatá, pea ʻe toki ui koe. ʻĒmeni.